T.e
ASKALE KA YMAKAMLIGI
Ilce Milli Egitim Mudurlugu
SaYI
: 79458815-903.021
Konu
: Nobet Eylemi
2 4 Subat 2015
S 80
.......................................
M()l)()ItL()<}~E
ASKALE
ilgi
: il Milli Egitim Mudurlugu'nun
19/02/2015 tarih ve 1847549 sayih yazrsi.
Turk Egitim-Sen (Tiirkiye, Egitim, Ogretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Cahsanlan
Sendikasi) Genel Merkezi'nin 09/0212015 tarih ve 214 sayih yazisi ekte gonderilmistir.
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
M. Emin <::OMAKLI
Miidiir a.
Sube Muduru V.
Eki: Yazi Ornegi (4 sayfa)
Dagitun: Turn Okullkurum Mudurluklerine
23.02.2015 V.H.K.i.
: M.O&J.4--
Yeni Mahalle istanbul Caddesi Yeni Hukumet Binasi Kat: 3
A$KALE / ERZURUM
e- posta: [email protected]
Aynntrh bilgi icin: Mahmut OK - V.H.K.i.
Tel: 0442415 1038 - Dahili : 16
Fax: 04424151269
TURK
EGiTiM-SEN
OBr~\im
TLirldyeE~jtjm.
v¢
Bilim Hizmetleri Kolu Kamu (·~h~MIIU1SC!ldlka~l
GENEL MERKEZI
SaYI
:GMT.4JO.OOi21~
Konu
.Scndikarmzrn Nohet Eylcmi
09/0212015
VALiLiK
MAKAMINA
ERZURUM
Rilindigi li7crc kamuda go rev yapan personel arasmda sadece ogretmenlerimi7"c
}uriltlUlderi nlibt!l hizmeti karsrhgmda ucret i:idcnrncmckte. sadece cgrelmenlerimiz
icin bu
gorev. asli gorcv kabul edilmektedir, Bu gor~vin angarya gibi herhangi bir ucret odenmeden
yerinc gcririlmcsi kabul edilemez bir durumdur, Nitekim 19. Milli P.gitim Surasinda da nobel
k.ar~llIgmda ucret cdcnmesi seklinde hir karar ahnmisnr.
Bu ncdenie Turk Egilim Sen
Yonetim Kurulunca sorunun daha luzh ~()zOme kavusabilrnesi adma 2014-201 S ogretim yih
H. Doneminden itibaren MEB'e bagj! tum okul ve kururnlarda her aym ilk haftasmda (9-1011-J 2-13 ~ubal. 2-3-4·5-6 Mart. 6-7-g.:.9-10 Nisan, 4-5-6-7-8 Mayis, 1-2-3-4-5 Haziran)
"Nobct Tutmama" eylemi yapilmasma karar verilmistir.
Ancak; ban okul yoneticilerinin. ogretmcnleri eyleme katrlmamalan konusunda
zorladiklan ve eylerne kanlacaklara sorusturma a~acaklanm s~yl~yt'!rt'!k caydumaya
~ah~tlkJafl konuswllJa ~ikayetler sendikaml'/ll ilctilmcktedir.
Yine; bazJ illerde uku]
miidUrlerince eyleme katl1mak isteyen scndikamlz uyelcrine her aym ilk baftasma niSbet
gt1revl verilmeyip_ daha sonraki haftalar i(j:in birden fazJa nobel gorevi veri1eceginin
si)yl~nihjigi. yine bir taklm okul rnildHrlerincc cylcme katdmak iSh~-yenogretmenlerin nonet
gunlerinin. ogretmenin dcrsinifl ~llmadJgl gilnlerde veri1eccgi vc mazeretsiz i~c gelinmedigi
gcrckc;esi ile s(lru~turma a~llacagmm sOylendi~i kunusunda da ~ikayetler gencl merkezimizc
ula~mak[adlr.
Scndikal haklar; AnayasamJz)a, iT.O sozlqmckriyle, uluslaranlsl diger sozlc~melerle.
s~ndikal yas~larla, genelgelerlc y~ ):argl kararJar! He korurnll ahma 31mm~~t~r. Bu
dtizenl~meler yasalanmlz!n ve yonetmelikJerimi.7.in iizerinde ulan ozel dUzenlemclcrdir_
Dola)'l~lyla sendikalara eylem haUl vcrcn yasaJar varken bu cyJeme katdanlan ~oru~turmak
vc.::yace7alandumak. Ya~a k{lyuc.:unun iradcsine tets oldug\1 gibi Turk MiJkti adma karar
"crcn Mahkcmelerinin de iradcsinc avkm olacakuf.
()zellikle kamunun hi~ir ~Jde
zaran olmayan bir koouda' sendikaml7. iiycIcri
hakklllda disiplin j~lemh:ri yaplimasl sendikal haklann yok sayt]masl anhlInma Be1c~klir.
Scndikalar. demokratik toplunlun oImazsa olmaz kt)~u1uoIan sivil lopium kurulu~lan
olup. aym zamanda muhalefet ve baskl unsurudur. Bu ncdenle toplwnsal konularda da eylem
yapClbilmelerinin 6n{lne ge~ilemez, Scndikalar eylemde buJunma yetkilerini A\rupa insan
Haklan Sozle~mesinden \'C ununla bagJantlh iLO sl)zle~mclcrindcn almaktadnlar. Bu busus
AVnll"fI lnsan Haldan S()zle~lnesinin
10. ve 11. maddel~rinde a~lk~a yet almaktadu. 4688
SaY"l K~mu G{lrevHJcri SendikalarJ Kanunu vI:::2821 SayllJ Sendikalar Kanunu, 87 Nolu
Sendika O£gilrlUgune ve Orgu.tlt:nme IIakkuun Korunmasma iH~kin iT.O Sozlc~mesi. 151
"\,[Orll Karnu Hizn1t!llnde Orgiitknme HakkUllll
Korurnnasl Va istihdEim Ko~ullannm
Belirlcnml!si YOntemJerine jH~kin iLO S{izle~mesi. :2003137 ve 2005/14 SaYlh Ba~bakanhk
Genelgesi He yargl kar<.trlan ile de bu ilke sahittir,
Disipiin soru~tunnaslIla nedcn olarl"-lk gostcrilen bu ey1em
4688 say,fl Kantu
G''',evli/~riSentlihalarl Kammanu" 18 maddesinde ••• "sendika l'~ya konfederasyonlarm bu
TalatPJ~a I)tl!vsn No: J 60 Kat~f1C'ebei..-iiANKARA
Tel: (0312) 424 H') fiO Faks: (O.H)) 424 09 6!!:
I
www.turkegitimsen.Mg.lt"
Kanunda helirtilen faaliyetlerine
kanlmaiartndan dolay: farkl) bir isleme (obi tutulamaz ve
Kiln!l'ferine son verileme: .. , Hukrml
kapsarmndadtr.
AnayaumlZul 90. madde hiikmO ile a~ag.da belirtti~imiL ulu~bn"Hntsl sfizJ~melfr
btrliktc dc:gcrlcndirildiginde de eylemin yasal oldugut eyleme katilanlara da disiplin
ceza51verilemeyecegi ortaya ~I.kntaktlldlr.
87 Nol« Sendika
OllliJrliigune
tie
OrgiUlenme Halt.kmffl Korllltmasma iIqk.Jn
tt.o
Sozic1mes;nin 3. maddesi ..(Oall}anlarm ve isverenlerin orgutleri tiauk: Vi? i{-' yonetmeliklerini
duzenlemek. temsllcilerini serbestce secmek; yonetlm ,'e etktnliklenn; duzenlemek ),'e i~'
programlanm belirlemek hukktna sahiptirier. Kamu makamlan bu hakk: stmrlayacak wya bu
hakkin y,lsaya lI)'gun sekilde kullonilma.\ma engel olacak nitetikse her iiir/u mudahalcden
saktnmaltdtrlar. "
4. maddes! "Caltsanlarm )..'eisverenlerin (jrgiiJleri yonetsel yoldan feshedilme veya
jaaliyetten menedilmeye tabi tutulamazlar. Kumu ml.llwmlun bu hakkr .umrlayacak veya hu
hakkm ya.\'(D'lluygun ~'ekilde lcullamlmasma engd oluc:alrniJelikJr! hr!r tiirlii miidahaleden
sakmnwfldlrlar_ "
8, maddesi '·Yusall.lr. bu sij;;;le~me ile ongoralen giivence!ere :!drar verecek $ekilde
lWRlIlmwmaz. ,_IIii!cfJmler;ni i\-'ermekJedir_
J5J Nolu Kamu Hizm~t;nde Drgiitfenme Jfakkmm Koru"mtul ve is,i"dam
Ko~uf/al'lnlH Befi,Jenmes; YlJntemlerine illsll.in iLO SiJdelmes;n;n 4. madded "Kamu
gr')rnliferi, ~'ah~/mfma'an Iwnu.mnda ,\f;1ndiklll(.l~'ffla
6zgUrbj~ne halel gelirecek her lurlii.
aynmnh{{a karst _reler/i kunmwdan yararlanacaklard1T. Buy/I:' hir koruma. 6zellikle
a.~a,~ldakfamar/aI'G yonelik tasam!flara kar~'1 uygulanacakflf:
Kamu }!iiT(!"liIainin fall~{lrllmalarml, hir kamu gijrel'lfle.ri orKi.diine katl/mama veya
ii),'f!likten Cl)'nlma kO$u/una bat:lamak, lJir Ic.amu garev!il'ini. bi, kaml~ ~llre\'lileri ij~'gl1tiine
u)'eli[{i l't'yU h(}yle hir OrgutUn normal _faali:yellerine lcalilmaSI nedenleriyle i~ff1n t,:lkarmak
l't'ya onll =arar vermek.. "
5. mat/desi "KanHi gOrel'li!l:ri or-gu'teri. Ja:zmumakamlarmdlll'J lamamen bU!{lmSlZ
o/(k'uk/ardtr,
Kamu 1!.on!\·ltIeri (jrg1Uleri "urulu~, i.}1eyi~ veyu yiJne,imlerlnde kamu
makamlarmm her fi(rlti mlJdahaieJine Iwr$l yeterli korumadan yararlan(Jcuklardlr, Bir kamu
makllmmm tahakkumll altmda kamu ~(~rL'vlileri ()rgurlerinin kurlllu~unlJ Keli~'lirmeYf! ~'ey(J
kmrm 1!.brel'lileri ijr-?,iitlc:rinihir kamu maAammm Iwnlmlii u/lmda tutmak amacwia mali veya
J;/{cr hi~~imlerdedelNkleme_1'e _lI()ndik (}nll!mla hu madde hulummdan mudahaleci.lilUli_'lie/ll!r
olarak kohu! edUect!kfir. '. HiJkUmlerin;it;ermelaedir.
Yukanda izah editen sBzlq,meler ve a~aglda belirtecegimiz yargl kararlanndan
anla~daca~J iizcrc soz kODUSU eyleme kahld.ll it;:.inilgili ki~iye disiplin (:e;LUl v~rilemez.
l\nayasa MnhkemesL 27 Ocak 2015 gunln Rcsmi GaLetede yaYlmlanan 6.1.2015 gun
v~ Ba~...uru Nu: 2013/8517 saYlh karannda scndikal eyleme kalllanlurm disiplin cczaslyla
cezalandmlmasHu 'SENDjKAL HAKK1N iHLALi' oJarak nil~knJ.irmi~,
Dam$tay Onikinci Dairesinin Esas No .. 2()(J414J48 Karar No : 100414209 say,l,
Jwrarmdo
"Ogrf!fmrm
ohm dara"lmn. bagft oldujfu sendikanm a/aliI karar uyarmca hir gun goreve
ge/~'mf!mes;~ylf'mi ,wmdikal faa/iyef kapsammda oldugundan. bu eyleminden do/a}'l uyl:lr.tan
kt!snU! CeZaSl ile ('czalandmlamayacaKI"
Dam~ta)lOnikinci Vai,esinin
E~'IU'NQ : 200515767 Karat No : 200NI22.isay",
A",.unnrnda "Olayda, davacmm ayesi bulrmdugu sendikanm yetkili kurullarmca a/mun,
tirerimdt.'ngelen gii~'/t'''inikullanma fagll'I,51na uyarak 11.12.2003 farihinde gd,-eve gelmedigi
o{up, dUI'llClmn s~n.dikQl.laaliyet kapsammda ~(jreve gefmeme_~'ifiilinin mazeret
vluruk kubull~niin ~erdcrixi. t/O/OYISl}'ia 657 sQ}'lh rasanm 12j/C~b mu.dde.~1 anlummda
{;:;::lir,~'ll:::olarak gijrew' Kdmeme.k fiilinin slibuta erme.dii{i K6nilmll~~fiir_ UU durumda, disip/in
sup, Iqk.il f:lml:fyen eyiem nedem):le da\,'QCI hakkmda lesis ohman iljlemdi' hukuka uyarhk
un{u~lfml:f
hulzmmadl~' gerr:k~'esiyledavanm
isahet gijrtilmt!mi~lir ...
reddi yolunda verilen Mare Mahkemesi karannda hukuki
Dam/lay Oniltinci Dai,e.dnin E...as No : 200414643 Kuru, No : I(J05IJ13sQJ'lll
karannda "fi5i sayth fasanm 125lC-b maddesinde. i);;iirsii;;olarak bir veya iki gun goreve
gelmemek .fUli lJ.vhk.lun kesme cezastnt gerektiren _fiil ve holler arastnda xayllml!jJlr_
Ulayda. davactntn uyesi bulunduJ:u sendikanm yetkili kurullannca alinan. uretimden gelen
uyarak II. / 1_10()3 turihinde goreve gelmedig) anlU$r/ml~ olup,
davactntn semJilwl./uu/iye1 kapsammda xi}reve gelmemesi fiilinin mazeret olarak kabulunun
gen.rkli,iJi dolaytsiyta 657 saytlt Yasanm J25:C-h maddesi onlamtnda DziJrsuzolarak j;orevc
gIJ,,:!t'rini kullanma raXIrl$ma
gelrm:mek .tiitinin siihuta ermedi~i ~(}riilrmj~(ti.r-Bu durumdu. disiplin SU~U teskil etmeyen
eylem nedenlyle davaci hakkmda tests olunan islemde hukuka uyarltk bulunmadl{{1
gl;reA~·esi.J'/~davanin reddi yo/unda veri/en Jdare Mahkemesi Imrannda hukllki isahe{
!{or(i{merni}lir_ .. denilmektedfr.
Yukanda izah edilt'!n hususlar SOZ onilnde bulunduruldugunda
Turk Egitim-Sen
taraflOJan ahnan kararlar uyannca sendikal eylemdc bulunan scndikam17 Oyeleri hukkmda
yasal i-lkm ba~latllma.{H'lie soru~turma Bftllmmll sendikal faaEyctlerin engdlerum:t;i anlamma
gelmcktcdir. Ru nedenle Valiliginiz'-=I: bu konuda magduriyet ya§anmasml engellemek j~in
gerekli 6nlemlenn almmasl
hU~usUllda.
Geregini aI'L cdcnz.
yallh~ tutwn
i~crisindeki
okul idaredlerinin
Mu~a AKKAS
Genel Sekreter
EKi:
Yonetim Kurulu Karan (1 Sayfa)
uyanlmasl
r~
I
L._ •
.- -'~'
I
-·--7~l~J1U>tt.~ ~·'v't··T~t· .;.ua~~·'
1"~\~-l'~"'~s·~·t~"bTE~g-
:'1""«
IT'1.~'75'(~rcmt\o.fb·
: .._._... ~G'J)iI.l. iiD\.~l"t~~
J ---~~$'"-~Y'W"ol"~-J.:~I~"'~
(~,,~
,I.""
-
~
..
'[
I
.... ~
tK.\\W-
",""n"ll~m- \-.._~~.
.... -.--'--~-r-~
--a'l~
~
• ~~
".
:_.....
':=:: -~ -- - _.u_Ji:
, .
t"f'!"l~~l;-'.1~~
·W!
-t'!,G"'O· t'l",taer\\t\v.i
'r' -••-,- '.~
._.
-':-::.:.
!~1:j3(1~)
.JCI~:C1
J.~~B>f'
=1- ~. 1t~;1!:._.'
' .. ~','
:':'"
~~!!~_;__yN
MW~/,=I NV";() SNSJ ....
'l:J''1J'!)t
._-,
'
.
:~''''1';';~1<L:_
IHI.:!'y!__ ~'O;~~:S
•
.
1.H~\o':;.""
....
'"
Download

nöbet eylemi