T.C.
DÖRTYOL KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 25265817/410.99/1446160
Konu: Emniyet Kemeri Kullanımı
10/02/2015
................................................ MÜDÜRLÜĞÜNE
DÖRTYOL
Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğünün 28/01/2015 tarih ve 2015-27 sayılı yazısı ekte
gönderilmiştir. Yazı doğrultusunda kamu aracı ve personelin özel araçlarını kullanımında,
emniyet kemerini kullanmaları hususunda gerekli duyarlılığın sağlanması, bilgilendirilmesi
ve tüm personele imza karşılığı tebliğ edilmesini önemle;
Rica ederim.
Mehmet TOKSOY
İlçe Milli Eğitim Müdürü
Eki : Yazı (1 sayfa)
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü –Özel Öğretim Bölümü
Elektronik Ağ: dortyol.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Hamza AYDIN / Şef
Tel: (0 326) 712 10 51
Faks: (0 326) 712 68 00
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenfd6e-1134-310a-ab68-0064 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
DORTYOL KA YMAKAMLIGI
il<,:c Emniyet MudtirlUgu
Sayl: 4~'784 72S-15903/20 15-27
Konu: Et.:niyet Kemeri Kullamml
28.01.2015
I
ilgi :Hata, Valiligi Emniyet :'vWdtirlligliniin 09/0 I12015 tarih ve 6619439-15821 (64026) saydr yazdan.
j gi sayJll yaZl ile 31 Temmuz 2012 tarih ve 2012116 saydr Ba$bakanl1k genelgesi ekinde yaY1l11anan Trafik
Glivenli· i Stratejisi ve Ey1em Plamna gore tilkemizde 2020 yd1l1<l kadar trafik kazasl sonueu meydana gelen
olUmleril %50 oralllnda azalttlmasl hedeflenmi~tir. Bu kaps2lmda tlimizde ilgili kurum ve kurulu~ temsilcilerinin
kattll1111ya Karayolu Trafik Gtivenligi Eylem Plam Koordinasyon kurulu toplanttlan geryekle$tirilmekte, ilimizde
meydana gelen trafik kaza1ann1l1 bilanyolar1l1m azaltJ!masma yonelik almmaSI gereken tedbirler gorU~tilerek kararlan
AI111111ak adlr.
Iman kararlar dogrultusunda yapdan faa1iyet ve yalr$ma1ann i1imizde meydana ge1en kazalann bilanyo1an
iizerinde etki1i olmaya ba$ladlgl istatistiklerin degerlendirilmesi sonueu anla$dml$tlr. 2014 yliI iyerisinde ilil11iz
genelind meydana gelen trafik kazalannda 2013 y1l1l1a gore olUmlU kaza saYls1l1da %30, olti saYls1l1da ise %45
oranmda zalma geryekle$mi$tir.
U geli$meler l~lgmda alman tedbirlerin alimlarak devam ettirilmesi, trafik gtivenligi ayls1l1dan son derece
onem ar etmektedir. insan hayatll1l11 hiybir klymet ve degerle olylilemeyeeegi gerc;eginden hareketle, trafik kazalanlll
onleme a 1I1a yaptlaeak her bir hizmetin, insan hayatl kadar kutsal oldugunu soylemek yerinde olaeaktrr. Muhtemel bir
trafik ka aSlllda koruyucu etkisi tartl$Ilmaz olan "Emniyet Kemeri Kullammmm" yayg1l1la$masJ amaelyla tUm kamu
kurum v kuru1u$lannda gorevli personelin emniyet kemeri kullanmalan, vatanda$lanr111Z nezdinde bu konuya veri len
onemin b r gostergesi olarak algllanaeaktJr.
u sebeple, ilc;emiz genelinde tum kamu arac;lannda emniyet kemeri kullamlmasl konunun birim amirlerince
denetlem 'esi, yapllaeak trafik kontrol ve uygulamalannda emniyet kemeri kullanmayanlara idari yaptmm kararlannm
uygulann asmda kamu araylanna kesinlikle imtiyaz tanmmayacagl aynca personelin ozel araylanm kuIlal1lrkel1 de
emniyet kemeri kullanmalan iIgili gerekli duyarlIltgll1 saglanmasl hususunda bilgilendirilmesini, bu konunun
kurumull zda gorevli Him personele imza kar$JiIgmda teblig edill1lesini onemle;
I
rcaederim.
Ii"
I
I
Dagl t111111 : Tum Ka+u Kurum ve Kurulu$lanna I
I
i
!
!
Numune dah. Hal Cd.N.l .31600 DORTYOL
TEL:032 7130606 CEP: 0505 220 22 29
:
~
!
AynntIh Bilgi i9in :F.YE~iL
Download

Emniyet Kemeri Kullanımı 10.02.2015 14:26