T.e. MUS VALILIGI il Milli Egitim MiidiirlUgu SaYI : 32026198/300/5441583
Konu: Uluslararasl Cocuk Resimleri
Bienali
1 111/2014
............................................ KAYMAKAMLIGINA
Il'fe Milli Egitim Miidtirliigii
....................................................MUDURLUGlJNE Ilgi
:Milli Egitim Bakanhgl Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidiirlii ii'niin
17/1112014 tarih ve 5394205 saylh yazlSl.
Ozbekistan Sanat Akademisinin, Tiirkiye geneli resmi ve ozel iii okul oncesi,
ilkokul ve ortaokullann 05-15 ya~ grubu ogrencilerine yonelik, "Cocuk .. yasl", Benim
Anavatamm", "Benim Ya~adlglm Diinya", "Hayalim", Bildigim OZb istan" konulu
"Ta~kentin Ne~esi" isimli "5. Uluslararasl Cocuk Resimleri Bienali" diizenl mek istedikleri
ilgi yazl ile bildirilmi~tir.
Soz konusu yan~mayla ilgili yazl ve yan~ma ~artnamesi
azlmlz ekinde
gonderilmi~tir. Okulunuz ogrencilerine gerekli duyurunun yaptlmaslDl ve yan maya kattlacak
eserlerin ~artnamede belirtilen adrese dogrudan gonderilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Mahmut
Va i a.
Milli Egit Miidtir V.
Ekler: l-Yazl (3 Sayfa) 2-Sartname (3 Sayfa) Dagltlm: Il'fe Kaymakamhklanna (il'fe Milli Egitim Miidtirliigu) ResmiiOzel Tiim Anaokulu, ilkokul ve Ortaokul Miidiirliiklerine Bu evrak govenli elelctronik imza ile imzalannl1~tlT. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden
4497-024a-357e-8672- ge kodu ile teyit edilebilir.
T.e.
MiLLI EGiTiM BAKANLIGI Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidiirliigii Say. : 88013337/821.05/5394205
Konu: Uluslararasl Cocuk Resimleri Bienali
1 111/2014
.................VALiLiGiNE
(il Milli Egitim Miidiirliigii)
ilgi:
Temel Egitim Genel Miidiirliigii'niin
3 lO.01.0 115278142 saYlh yazlSl.
13.11.2014 tarihli v
lO2302281
Ozbekistan Sanat Akademisi'nin, Tiirkiye geneli resmi ve ozel .. ,okul oncesi,
ilkokul ve ortaokullann 05-15 y8.$ gurubu ogrencilerine yonelik, "Cocuk
yasl", "Benim
Anavatamm", "Benim Ya~adlg1m Diinya", "Hayalim" ve "Bildigim Ozb istan" konulu,
"Ta~kentin Ne~esi"
isimli
"5. Uluslararasl Cocuk Resimleri Biena i" diizenlemek
istediklerine ili~kin ilgi yazlSI incelenmi~tir.
Tiirkiye Cumhuriyeti Anayasasl, Milli Egitim Temel Kanunu 'le Tiirk Milli
Egitiminin genel ama~lanna uygun olarak, ilgili yasal diizenlemelerde belirti en ilke, esas ve
ama~lara aykmhk te~kil etmeyecek ~ekilde, denetimleri ilgili okul, illil e milli egitim
miidiirliikleri tarafmdan ger~ekle~tirilrnek iizere soz konusu etkinligin y pllrnasl uygun
goriilmii~tiir.
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
M. S dlk ARSLAN
Bakan a.
nelMiidiirY.
EK : ilgi yazl ve ekleri (5 sayfa)
DAGITIM :
Geregi:
B Plant
Bilgi:
Temel Egitim Genel Miidiirliigii
Din Ogretimi Genel Miidiirliigii
Ozel Ogretim Kurumlan Genel. iidiirliigii
AB ve Dl~ ili~kiler Genel Miid" liigii
Atatiirk Blv. 06648Klzllay/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Bu evrak giivenli elektronik irnza ile imzalanrn~tJr. http://evraksorgu.rneb.gov.tradresinden
Aynnt!lt bilgi iyin: d SOYAD Unvan
Tel: (0 12) XXX XX XX
Fales: (0 12) XXX XX XX
b126-c61d-395a-83fe-e 53 kodu He teyit edilebilir.
T.e.
MiLLi EGiTiM BAKANLIGI
Temel EtmmGeneJ MUdirliigii
SaYI : 102302281310.01.0115278142
1 11/2014
KOllu.: "T~ent'in Ne~si"- 5. UlusIararasl
~ocuk Resimleri Bienali
ilgi: a) 07/03/2012 tarihli ve B.08.0.YET;OO.20.00.0I3616 sayut2012l13 Nolu'
b)Avrupa Birligi ve DtJ fti$kiler Genel MUdUrlugtinfin 12/1112014 taribli
43145012130015248494 saytb yam).
Ankara Qzbekistan BiiyUkel~ligince '*Cocuk i>UnYUltl • "Benim Anna
Ya~ljnn Oilnyn". ftHayalim" ve uBildigim Ozbekistanu konulu 05ogrencilerine yonelik "T3fkenfin N~tt isimli S. Uluslararasl Cocuk Res'
15-19 Arallk 2014 tarihlerinde Qzbekistantm TB.$kent ~hrinde geryek1e,t'
yazlda be1irtilmek:tedir.
KURU, ilgi (a) Genelge kapsammda degerlendirihnek Uzere ilgi (b) yazt
1ge,
un". "Benim
5 Yaf grubu
. Bienalillin
lecegi ilgi (b)
elden ili~
g&derilInifrir.
Bilgilerinizi ve geregini au; ederim.
YasinVURAL
Daire Bafkalll
HK:
l-llgi (b) yazt ve elderi (8 sayfa)
DAGTTIM: Geregi:
Bilgi: Yenilik ve Egitim Teknolojileri
A vrupa Birligi ve Genel Mudiirliigu
Dl~ ~ler Genel MUdUrliigu AtItilrk Slv. 06643 KwlayfANl(ARA
E1ek1roulkAg: www.meb.gov.tr
e--posta: [email protected],tr
Aynntdt bilgi iym:lt SEt AY Bjt. Uzm.
Tel: (0 :nl) 13 15 80
Fak;s:(OlI2) 1771M
T.C. DISI$LEIti BAIlANLJOI .. urldlJj Ilflfutsm v<."
KUlmrd tftPib' Cknel ~
: 127{14424-41l~\ltH4'70fBO(}4. I\'l::t)j
: -r1t~'ln
Cl~bmtrA~ t,'vI' uk RC~froit'(i BieU!)110zbeki$.iiU, 23.10.lO14
~iuJ £t';trtM ~LICINA IAnupll IirIW VC' .... fli$kier (;qn M~)
"mat AfIka,.I(iw
.~sl'ain
,. llja"ltim~ ('\..::uk RmmIeri BieDaH'ne ii~
Hil)iJk~i.Jiii(_n ,dlMDNola'da, ~ Sawn
etkiallF iliktml~n tatljon ~ taiep Cltijj
is/roll
O:r.l!loektSUlill
~:tktlnuw
tMWirilnwtled)t. Nma\la+ anlt tcnt.iW -(;ocull:
00n;3', ~Hayalim",
tariblt>lmltWt
. "&mm AMvata.oa"'. "Bomm
ulM~ 15-19 Arab" 2014
~'Cl\eklesllril~'illoay~.
HleMb ili::jkiu hilgikr \/" ba~.. W'\i fomm A~'daki {h.bdoSWl fil1y~i!iji'ndm
allIWalJa il~k: ~nd.mtbr.
'ru~
BabIlM_ Oaire Biqlwu. KtGY.U ;.1
V. ULUSLARA.RASI COCUK RESiMLERi BiENALi "TA$KENT'iN sEViNci" Tems
«Cocuklujun Dunyasm, «Vstam.JID., «Yqadlbm d6nyp, «BeDim naJr.um». bildiiim Ozbekistan» Kabhm iicreti yoktur. CizimlerlResimier
• Boyutlan: 80 ]I;. 40 em olmahdll'.
• Her ~mamn velilrehber/Oiretmen tara6ndan 2014
yard.uwnz olarak ya.pUdJjJ. onaylanaeakttr.
orjinal ve
• Malzemeler: Kabbmc.dar her tirli materyalikullanabilir.lJjlljpsayar
etktdan. linolyum bashlar va batikler kabul edlJ.yeaaktlll'.
• Bqvuru bireysel ve yardmullz ~h,m8 olmah va ortak ~ahtma
olmamahdtr.
• Her bir t;acuk ~ ~a go.teri1memit
orjinal aser
g6nderebilir.
• Cizi;m1er monte edilmit ve Unlii resimler olmamahd1r.
• ~bir btlfYUl'Uceri 98vri1meyecektir. TUm bapurulann
hakln
Uluslararam Cocuk Resimlerl Bienali'nde kalacakttr.
• TUm paketler On Odemelilyeterince damgalanmlf va
Bienal
Dii.zenleme Komitesi'ne gijnd.erilecektir.
Not
Lutfen Batvuru Formunu aIm, tamamen dDldurun ve resimleri
Uygun
Kabhmcdar
5·15 y~dakileJ.'
B8fvurG s6resi
15 AguSt08 - 20 Kasun 2014 (~~ hu tarihlerde U~IeDstar.rd
bulunan Organizasyon Komitesine 1I1a,malJdrr)
OdiiRer
TUm batyUrUlar. jUri yardumyia Organizasyon XDmiteai tarafindan
degerlendirilecektir. JUri bran nihai olacaktlr.
Oduner ,unlardlr:
7 ~ i9in Altm Odill
7 ~ i~ Giimiit Odil
7 ~uk i9in Bronz Odtil
50 ~ i¢n Habra Madalyasl
Son~ar 19 Arahk 2014 tarihinde ilan edilecektir. KazananJar
o1arak: posta
yoluyla bildirileeektir.
Daha fazla bilgi
Lutfen batvuru formunu tamamen biiyUk ba:rflerle doldurunuz. Bilgi
ismin
veya bathim yanbi okunmatU yada kazananlara Pdiiliin
gibi sorunlara
yol a98.bilir.
Hava karpuyla veya "kaPlda Odemeli" bru}vurular kabul
edilmeyecektir.
lletitim bilgileri
Uluslararam Coouk Resimleri Bieluili Ofisi 37 "A", YusufHos Hojib
Caddesi. 100037. T~nt Ozbekistan Cumhuriyeti
TEL: +998-71·2527473
FAKS: +998-71~2527473
e*posta: tellstop 198Mman r\l
fu§[email protected]·oom
5. Uluslararul Qocuk Beeimleri BieuH "Tqbnt'in 8evinc
BaIVW'U Formu
Formu Liitfen tamamen biiyUk harfle doldmrunuz ve resminizin kasmda sol
iist kOteye takmlz.
e-postaa
Edilen Ulke:
FakE
E-posta adresi:
Download

Ayrıntılar İçin Tıklayınız