T.e. MUS V ALiLiGi il Milli Egitim Miidiirliigii SaYI : 32026198/30011476945
Konu: EXPO 2016 Antalya Tescilli
Uluslararasl Botanik Sergisi
............................................ KA YMAKAMLIGINA
iIye Milli Egitim Miidiirliigii
10102/2015
....................................................MOODRLOGUNE ilgi
:Bakanhglmlz Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel MiidiirlUgtiniin 06/02/2015 tarih
ve 1352419 sayIlI yazlSl ve ekleri.
Antalya it Mili Egitim Miidiirliigii'niin, EXPO 2016 Antalya Ajansl i~birligi He
"EXPO 2016 Antalya Tescilli Evrensel Botanik Sergisi" yeryevesinde, Tiirkiye geneli
resmi-ozel ortaokul 5, 6, 7. ve 8. slmf ogrencilerine, resim yan~masl; ortaogretim 9, 10, 11.
ve 12. slmf ogrencilerine, ~iir ve kompozisyon yan~masl diizenlemek istedikleri
belirtilmektedir.
konusu yan~mamn okulunuz ogrencilerine duyurulmasl ve ekteki
gore seyilen eserlerin 18/03/2015 tarihine kadar MUdiirliigiimiiz Temel Egitim
Subesine gonderilmesi hususunda;
Soz
~artnameye
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Cevdet ARSLAN
VaH a.
Milli Egitim MiidiirU
Ekler: iIgi Yazl ve Ekleri (8 Adet) Oaglum: ilye Kaymakamhgma (ilye Milli Egitim Miidiirliigii) ResmiiOzel Ortaokul ve Lise Miid. Bu evrak guvenli elektronik imza ile imzalanml~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden9958-2cO 1-378c-964f-c175 kodu ite teyit edilebilir.
T.e.
MiLLI EGiTiM BAKANLIGI Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidiirliigii SaYI : 88013337/821.0511352419
Konu : EXPO 2016 Antalya Tescilli
Uluslararasl Botanik Sergisi
06/02/2015
................." ~iI.i(}~E
(il Milli Egitim Miidtirliigii)
ilgi: Ortaogretim GenelMiidtirliigii'niin 1610112015 tarihli 840375611821.05/501908 saYlh
yazlSI.
Antalya il Mill Egitim Miidiirliigu'niin, EXPO 2016 Antalya Ajansl i~birligi ile
"EXPO 2016 Antalya Tescilli Evrensel Botanik Sergisi" ~er~evesinde, Tiirkiye geneli
resmi-Ozel ortaokul 5, 6, 7. ve 8. simf ogrencilerine, resim yarl~masl; ortaogretim 9, 10, 11.
ve 12. slmf ogrencilerine, ~iir ve kompozisyonyarl~masl diizenlemek istediklerine i1i~kin ilgi
yazi ve ekleri incelenmi~tir.
Soz konusu etkinligin; Tiirkiye Cumhuriyeti Anayasasl, Milli Egitim Temel Kanunu
ile Ttirk Milli Egitiminin genel ama~lanna uygun olarak, ilgili yasal diizenlemelerde
belirtilen ilke, esas ve ama~lara aykmhk te~kil etmeyecek ~ekilde, denetimleri ilgili okul,
illil~e milli egitim miidiirliikleri tarafmdan ger~ekle~tirilmek iizere, goniilliiliik esasma gore
yapdmasl hususunda bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Din~er ATE~
Bakana.
Genel Miidtir
EK: ilgi yazl ve ekleri (7 sayfa) Not: Etkinlik detaylarma YEOiTEK'e ait ~agldaki web sayfasl iizerinden ul~llabilecektir. http://yegitek.meb.gov.tr/www/yarisma-ve-etkinlik-duyurularilkategoril18 DA(}ITIM: Geregi:
B Planl
Teknikokullar - 06500 YenimahallelANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
[email protected] Bilgi: Temel Egitim Genel MiidiirIiigii Ortaogretim Genel Miidiirliigii
Din Ogretimi Genel Miidiirliigii
Mesleki ve Teknik Egitim Genel Miidtirliigu
Ozel Ogretim Kurumlan Genel Miidtirliigii
EXPO 2016 Antalya Ajansl
Aynntdl bilgi icin : Cihat SUKAYA
Tel: (0 312) 296 9400-9431
Faks: (0 312)223 8736
~ef
Bu evrak gUvenli e1ektronik imza ile imzalanml~tlr. http;//evraksorgu.meb.gov.tr adresindenffll-8aI7-374b-845b-3725 kodu ile teyit edilebilir.
T.e.
MiLL! EGiTiM BAKANLIGI Ortaogretim Genel MOdiirlOgO SaYl : 840375611821.051501908
Konu: EXPO 2016 Antalya Teseilli
Uluslararasl Botanik Sergisi
16/0112015
YENiLiK VE EGiTiM TEKNOLOJiLERi GENEL MUDORLUGUNE
ilgi
: a) 07/0312012 tarihli ve B.08.0.YET.00.20.00.0/3616 saYlh yazl (GeneJge No :
2012/13),
b) Antalya 11 Milli Egitim MOdOrlOgOntin 15/01/2015 tarihli .38552587/431807
saYlh yazlSl.
2016 ytlmda Antalya'da geryekle~tirilecek olan yiyek ve yoyuk temah "EXPO 2016
Antalya Teseilli Evrensel Botanik Sergisi" ~eryevesinde Antalya il Mill Egitim MOdiirlOgO
He EXPO 2016 Antalya Ajansl i~birliginde ortaokullarda resim, ortaogretim okullannda ~iir
ve kompozisyon yan~masl dOzenlenmesinin talep edildigi ilgi (b) yazl ve eki ~artname
ineelenmi~tir.
Genel MOdOrlOgUrnOz EXPO 2016 Antalya'da Bakanhglmlzl temsil etmekte ve sOz
konusu etkinlik Genel MiidOrtOgOmOz i~ takviminde de yer almaktadu.Bir omegi yaZImIZ
ekinde gonderilen soz konusu yan~ma Genel MOdiirlOgOmOzce de uygun gorOlm~ olup
konunun ilgi (a) Genelge dogrultusunda Genel MOdOrlOgtinOzce degerlendirilmesi hususunda
Bilgilerinizi ve geregini arz ederim
Erean TURK
Genel MOdiir
EK: ilgi yazl ve ekleri. (5 Sayfa)
Atattlrk Blv. 06648 Klzday!ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
e-posm: [email protected]
lsmail HAFIZ VHKt.
Tel: (0312) 413 1508
Faks: (0 312) 4180739
Bu evrak giivenli elektronik irnza He irnzalanrnt~tlr. http://evraksorgu.rneb.gov.tr adresinden3068-347e-3f31-8b7a-gecd kodu ile teyit edilebilir.
T.e.
ANTALYA VALiLiGi il Milli Egitim Miidiirliigii Sayl :38552587/431807/<...>
Konu:EXPO 2016 Antalya Tescilli
Uluslararasl Botanik Sergisi
15/0112015
MiLLi EGiTiM BAKANLIGINA
(Ortaogretim Genel Miidiirliigii)
ilgi: 31/10/2012 tarih ve 6358 saylll EXPO 20] 6 Antalya kanunu.
ilgi kanun kapsammda; 2016 yIlmda Antalya'da yapIlacak olan 9igek ve 90cuk temah
ttEXPO 2016 Antalya Tescilli Evrensel Botanik Sergisitt nedeniyle Antalya il Milli Egitim
MiidiirlUgii ve EXPO 2016 Antalya Ajansl i~birligi ile 81 i1imizin okullannda yaptlmasl
planlanan. ortaokullarda resim, ortaogretim okullannda ~iir ve kompozisyon yan~malanna
ili~kin yan~ma ~artnamesi yazlmlz ekinde sunulm~ olup uygun goriilmesi halinde it Milli
Egitim Miidiirliiklerine duyurulmasl hususunda;
Bilgi ve geregini arz ederim.
Hiiseyin ECE
VaH a.
Vali Yardlmclsl
EK:
1-
Yarl~ma
$artnamesi (4 Sayfa)
Soguksu Mah.Hamidiye Cad.No:591ANTALYA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
E-Posta: [email protected]
AynntIiJ bilgi i~in: S.SOMER BtLGi<;:- VHKi
Tel: (0242) 238 6000 Dahili:106/109
Faks: (0242) 23838 17
Bu evrak govenli elektronik irnza ile irnzalanrnl~tlr. http://evraksorgu.rneb,gov.tr adresinden1396-5871-335d-9a57-3ae8 kodu ile teyit edilebilir.
ANTAl.VA tL MtLLt
EOtrtM MtmORLO(;O VE EXPO l016 ANTALVA AJANSI GENEL SEKRETERLiGi t$BIRL1(;lNDE TOIlKiVE GENELINDE ORTAOKlJL VI ORTAOORETiM OKULLARINDA VAPtLACAK uc;t~EK VE (!OCVK GELECEJ( NEStLLER ictN VE$iL BiR DUNvA"KONULU RltStM, $iiR Vi KOMPOZiSYON YARI$MA $ARTNAMESt Vat'l~mnDJn
Amucl
Madde... KtUtUr, tarih ve e~jtim bulu~masl ohm "£XPO 2016 ANTALYA TBSCll.Ll
lJLtJSLARARAST BOTANtK SBRGtSi'~ ile dUnyarull geleceAi i~in projelcr scrgilcnccck olup
Olkcmizin truutllmaslnn dn 6nemli kntkl sn~lunucaktlr. 13iyo9~itlmllin olufumununtcmeli.
polenlr;l1I'neyi saillayacak tohUln olU$umu ile ncticclcncn bitki UNtiminin temel unsuru ytljicktir.
Yarl$manm nmaCl ~iQe~in in8/;1nhlltn ortak gelcccAi. YC$i1 hayat11l do~nl ve i~lcnmi$ 'Y~iL1Uigi
arasmdaki dcnscyi sa~layan vc kUILtlr bitkth.lrinin evrimi He biyo9~itHklc olan Hi$ldslnc bit bakl$
aQI~l kw.andlrarakOArcncilcrdc fatklndahk olu~turmukln·.
Vft"fmaOJll KUD usu
Mndde-2 "CtCEK VB COCU.K: OELECEK NEStl.LER tC;fN YE$!L B1R DONYN'
Vu""mamD Knpsaml
Mndde-3 Bu ~urtname. yukarlda llmUCl ve konusu bcUrdlen yarl$maya kattlacoklan t
cscrlcrdc amnacak ~lttrtlarl, ba,vuru $Cklini~ d"'Aertendirme kurulunun ol\lfumunu, yapllacak
dcAer1cndirmeyi~ vcriJecek 6dUllcti ve 6dOl t5roni i1e yarl$ma takvimine m,kin osas ve usulteri
kapsayacakllr. Ylln~munm sekrctcrya ve orsani:.rosyonunda Antalya 11 MiUi Sgitim MUdUrlUgo
gerekli dcstcAi saAlayaeukttf. Ynn$!llll gidcrleri EXPO 2016 ANTAl.. YA Ajllnsl taraOndan
klll'l$llttnucakttr.
V'lr.~muyu
Kutrlacnldnt'
Madde-4 Yan$maYIl Milli Eghin, Bwnhgl'na bagh reamt ve Uzel; a) Ottaokullarm 5. 6, 7 ve 8. Illntf' Ugrencilcri rcsim, b) Orluligretim okullartnm 9, 10, 11 VI! 12. illnlf 6Arencilcri ise,iir ve kompozisyon dallartnda katllacaktl.r.
Eserlcrde AranaCBk $urtlar
Madde~5 Yan~uya katllaoak cscrlerdc qugldPki $urtlar amnacaktlr.
Rf.Ulim;
a) RC5imler 3SxSO em boyundu resim k5g1dma scrbcst tcknik ve malzeme kul1andamk yapllacak
olup ~velcnmcden ve puspiU'tU yapdmadnn gtsnderilec",ktir.
b) Yan$malara katllacak ogrcnciler umtfmdan. rcsmin arkasma Ek.. l'de yer alan .:sgrcnci ad.,
soyadh okulu. smrft. adres ve L!#lethn bilgilerinin yer akltgl kauhm fonnu doldurularak
imzalanlp yapl,tlnlueaktlr. Okul mUdUrUlkleri. (igrencilcrin cscrlcrinin tt milli ..:gitim
mUdlltlUklcnne leslimini saAlayacaklordlf.
e) Her 6~rcnei. yUfU;maya bit (1) cserle katllacaktIr.
/0; $iir vo Kompozisyon;
a) SUr vc komposizyonlarda
bi~im
yonUndcn bcrhangi bir s.tnlTlama olmayacak olup $iirdc 40
misray!. kompozisyonda 500 kclimcyi Qcymcycccktir.
b) Yat!$mala1'f1 kaulacak ()Sren<:iler, Bk~ l'de yer ulan 6~O(:i adN~oyadl, okulu, slnifi. adres ve
tclcion bUsilcrinln yet aldiS! kauhm l(lIT'nunu doldut"'dJ'ak hnzalayacaklar. okul mUdUrlGgU
Ogrt:ncilerin eserlerinl bIt zarfm ilj:crisindc 11 mUli egiLim mOdOrlUkterine leslimini
sugluyncukllll'ciJr,
c) 13scrler bilgisayarda Word formalmda A4 hoyunduki kU/&lda, Times New Roman yUi tipi ile
12 punlo ve 1.5 urallkb clarak yaz.llml$ olmahchr.
y) Yan$maya sonderilecek eserlet Uy (3) nOsha olmaltdtr,
d) Her Ugl'cnei, yarJ,maya bit (1) eserle kuttlacakllr,
Ba~vuru
Madd,,"" OkullltUciUrUUdcrincc yu.n~muya kattlacak osorior it Milli Egitim MUdOrlOklerine
lesibn cdUccck olup tl MUll Egithn MUdUrltlkleri de iI degerlendirmc komisyonlannda sC9Uen
",serieri en gcC; p3 Nisan 201 S Cuma gllntl mesal httimine kadarAntalx.a_iJ MUll Eiitirn
MiidfirlOifi Sottuksu.Mb.Humidiyc Cd. No:!" 07030 MlJR,ATPASAlAN1'.A.LYA adrcsinde
elae ~ekilde I?O§ta
gtmdel'eceklerciir. Bu tarihtcn sanra gelcn e_lcr dc~erlcndirmcye
altnmayacak:ttf.
ao
DcBorlendirmc Komisyonu ve Kurulu Mndde-7 DegerJendirmc komisyonu VI: kurulu a~Stdaki Sibj ()lu~turulur. It DeAertendirme Komisyonu; II Milli Egitim Mudarltlklennce belirlenceek bit mtldtlr
yardunclS1/,ube mUdnrUnQn b8.Jl«mh~1ndu, yan~ma alanlarmdan belirlenecek ikl,er GAretmendcn
olu,turuJacakttr.
0)
b) OcAcrIcndirme Kurulu; Antnlya 11 MHli Eghim MUdtlrU.1gOrlee bcHrlenecek bit mOd Or
mUdtlrOnUn ba*kanhA1nda. yan$ma alanJunndan bclirlenceek iki~ {)Arctmen~
EXPO 2016 ANTALYA Ajans temgileisi VI: AkdcWz Onivendtcsinden alarunda birer (j~rctim
Uyesi mien olu~turula(fakttr,
yardlmcnl1/~ube
De1}crlendirme Kurulu, iUcrden selen ya~ma eserlerinden 1. 2 vc 3. olan eserlerin seyimini
ynpacaktlr. Dcroccyc giren e~erleri vc sambi t)~rcneiterln isimlerini IS Nisan 20] 5 tarihinde
(antalya.meb.gov.tr) adrosinde yaytmlanmaslnl sa~ayacakul'.
Dt..ogcrlendirmc Madde-8 Degcrlcndirmcler 8$a~1daki tablolnra uygun olarak yapllawttr. a) Resim;
Puon
Amaeo Oyprduk
(Ci9Ck vc Cocuk TCmaStrtl Anlulma)
20
2S
lS
15
15
100
b) $iir vt: Kompozisyon;
anIak
PUlln
10
1S
15 lqcrik
10 10 10 on ve Anlatlm
10 10 10 100 VerUecck Odiiller Madde-9 Odaner fur ayrl katcgoride olmak Uzerc; 1. Ilk OdUIO
2. Uk Odflltl
3. 10k Octalo
Mansiyon
:&.OOO'\:,
:6.000t
:4.000~ :2.000'b Odin Tircni
Modde-IO OdUl tOreni 23 Nisan 201S g!1nfl Antalya'da yaptlacaktlr.
Yan~madn dereceyc giron escr sahibi ogrencilcr ile allcsinden vc:ya oArctmcnlcrindcn bit khSi
OdUl t6renindc Anmlya'du miNanr cdHcccktir. Kal1hmcllnrm tUm giderlcri EXPO 2016 ANTALYA
Ajansl taruflndan karttlanacakttr.
23 NisuTI 2016 tarihinde "9111" yapllaeak "EXPO 2016 ANTALYA ULUSLARARASI
BOTANIK SEROtsl"nc, Odal alan 6~nci1cr vo aUcsindcn bil' ki~i EXPO 2016 ANTALVA Ajans]
taranndnn U~ gUrt misafir cdHecektir.
iletqim HUgileri
Madde..11
: Antalya 11 Milli Egitim MUdilrlt\)1U
Soguksu Mh. Hamldiye Cd. No:S9 07030
Te1\1fon
:02422386000.. 143 (Newill GtrLAy)
Paks
:0242238 61 11
E-mail:[email protected]
Bilgi it;:in
:www,expo201Gantalya.org~tr
Ad res
Mur.upqa I ANTALYA
Vnrl,mu Takvimi Maddc-12 YD.rl~mantn takvimi 1'\$fl.SIdaki ~ckildl.: plunlanml~tlf.
12 Oeak 2015
onunea ilitcmsil edec:ck G~er cHrin
20 Mart 2015
11 Dcllorlendirmc Komitlyonunca .c~ilcn cscrlcrin Antalya II MillS
E itim MiidiirlG nc ula tJrllnuulI. Dcierlendirme Kurulu tarafmdan dereccyc giren eserlcrln 03 Nisan 2015
06 Nisan 2015
si.
15 Nisan 201
Genel $artlar
Maddc-13 Yarl$mMln re8im, ~iir ve komposizyon He ilgiH gcnel ~U1'tlan
aJ Yanfmaya katllacak cscrler daha Once hcrhangi bir yarl~maya
.~ldaki
katJlmamt~t
gibidir.
ljdut almamt, ve
hcrhansi bir yeMe yaylmlanmanll~ olacakttr.
b) Bclitlcnen ~rtlan ta.,'Umayan cscrlcr degerlcndirilntcye ultnmayacaktlr.
c) YarJ,maya kntllan oserler iad~ edilmcyccoktir.
~) Yarl~madu
derece alan 6~rcncilerin isimlc:ri Antalya 11 Milt! Egitim MUdUrlugunce web
sayfasmda itun edileeektir.
d) aUnderilen cserlenn hukuki ve bilimscl sorumlulugu escr suhibint: ait olacakttr.
oJ Escrlcr T.C. Anuyasasl. Turk Milli Sgiliminin Genel Ama~ vc IIkeleri ile genel uhlak
kurallanna ayklrl olmayacak iycrikte olacaktil. Aksi durumda eserler degerlcndinncyc
almu.Illayacak vc tum snrumluluk esC! sambino nit olacuktrr.
f) Eser sahibi.
dcrcccye giren escrlcr uzcrindeki tum kullumm haklll1'lnI
ya.rl~a
dUzenlcmc
kurulunn bedeJsiz olarak devrcttiAini kabul cdeceklir.
S) Yan~maya kattlanfarbu$3rtnamcde belirtilen ttlm ~lan kabul etmif saYllucakhtrdtr,
Yuknndnki yan.,ma $artnamesi i~birliAi yaptlan kurumlarlO imzastndan sonra yUrllrlUAe
girer. t),?,OlI2015
~
Osman Nun aOtA Y Antalya 11 MilU Ellitim MtldtlrO 
Download

Duyuru İçin Tıklayınız