#
T.C.
KUQUKQEKMECE BELEDIYE BA$KANLIGI
imar ve gehircilik Miidtirliigii
xOcOxcexv,ecr
eeLsoivrsi
DURUM S;EFI,iGi
SAYr: M.34.3.KuQ.0.13.02-20983 |
KONU: imar durumu
Y
it,ci:
ll0t20t2
AZr r$LERi MUDURLUCUNE
08.1t1.2012 rarih ve 060133 sayrh istanbul
Valilifii
yazrsr
Ilgi yazr ile
Kiigtikqekmece ilgesi, Flalkah Merkez Mahallesi, 86 ada 20 parsel sayrl
bilgi talep edilmektedir.
s6z konusu parsel, 22.06.2005-22.09.2006-18.04.2008 -21 .08.2009-20.06.2010-14.01 .201116.05.2011 tasdik tarihli, l/1000 6lgekli, Halkah Revizyon Uygulama imar p,lanrnda.
plan
notlanntn 1.26 maddesindeki hi.iki.imlere haiz, Bitigik Nizam 3 Kat Konut Alanrnda bir krsmr
Yolda kalnraktadrr. Parsel i.izerinden Enerji Nakil Hattr gegmekte olup uygulama agaLmasrnda
ilgili
tagrnmaza ait
kurum gdri.iqtine uyulacaktrr.
Parsel miinf-erit yaprlagma kogullannr sallamadr[rndan uygulama agamasrn4a
tevhit edilntesi gerekmektedir.
Bilgilerinize arz ederim.
l2
parselle
o
Ek: plan Ornegi
Kartaltepe Mah. E-5 Karayolu Uzeri
SefakdylistnNnul / Ayrrntrh Bilgi igin irt.: N. ToK SEZGiN
Telefon-Santral :(0212)4110600/Durumgefligi:
e-posta:
ima4Dkucukcekmece.bel.tr
(0212)+ttolzo
Fax:(0
212)4lt07tj
Elektronik A$: www.kucukcekmece.bel.tr
gehir plancrsr
Download

Bakınız