T.C.
qEKMEK6Y BELEDiYB BA$KANLIGI
ENCUMEN KARARI
DUZENLEME YAPILMASI
3011012014
TEVKILEN BA$KAN: $enol QET
qBKMEKOY
BELEDIYESI
Murat YILDIRIM
ENCUMENiNi
Yi.icel YALQINKAYA
TE$KIL EDEN
uvBrBn
Hiiseyin YUKSEK
Cemil DURSUN
Nalan IRMAK
ikram YILMAZ
KONU:
plan ve Proje Miidi.irlii[iini.in 24.10.214 tarih ve 2142 sayfi Qekmekoy, Nigantepe Mahallesinde
Dirzenleme yaprlmasr hakkrndaki teklifi .
t"*"i|;u"
ve proje Miidiirlli[i;rnce; istanbul 10. idare Mahkemesin in29l11lzol|tarih ve 2009/104 sayrh
kararrna ek bilirkigi raporunda "Uyugmazhk konusu tagrnmazrn, Nigantepe Mahallesi 4 pafta (535 parsel
trygulamaya 632 parsei olarak girmig) 632 parsel sayrh 34300.00 m2 alanlt tagmmazda915130300 hissesi
duia", ile ilgili (bavacrnrn kardegi gaip Gi.inan ONUR) parsel oldu[u, bu tagtnmaz ve gevresindeki di[er
tagrnmazlarda aiemdag Belediye Enciimeninin 2110612007 tarih ve 75 sayrh karart ile yaprlan Alemdag
yaprlan
Nigantepe Mahallesind-e298113290/3366 sayfi yasann l0-c maddesi ve Ek-1. Madde kapsamrnda
alanh
30300.00
m2
parsel
sayrh
planr
632
kadastral
adrna
Uygr-rlamasr sonucu, Gtinan ONUR
tsfah imar
155.09
195130300 hissesi karqrh[r ZZO.74 m2'den 58.43 m2DOP,7.23 m2 KOP payr grktrktan sonrakalan
7.23
Aynca
edilmiqtir.
m2, irnar 467 ada 7 parsil sayrl 5094.90 m2 alanh arsa nitelikli parselden tahsis
m2llik KOp payr 4'74 ada 2 parsel sayfi2632.58 m2 alanlt parselden tahsis edilmig,
yaprian di.izenleme il" duuu"ryu hisseli olarak yeni verilen 467 ada 7 parsel sayrlt taqtnmaztn, yine
iginde trisseli oldu[u eski 535 no,lu tagrnmaz srnrrlan igerisinde kalmadr[r anlagrlmaktadrr. Yaprlan imar
uygulamalalnda hissesi oranrnda eski tagrnmazr iginden yer verilmesi mtimki.in olmayan durumlarda en
yer verilmesi gerektili ilkesi bulunmaktadrr. Ancak davacrntn guyulandrrma cetvelindeki
yuf,n
-hisse yerden
miktarlannda bir sorun bulunmazken, kendisine yeni verilen tagtnmaztn tizerinde yaprlabilecek
nitelikte bir tailnmaz olmasrna ra$men deger olarak daha diigtik bir konumda ve eski tagtnmaztna uzak
kalmasrndan dolayr uygLln olmayaca[r, davacrnrn eski 535 no.lu tagtnmaz Azerindeki hissesinin, eski 535
nolu parsel srnrrlarr aqrnOa hisselendirihnesinin uygun olmayacalr kanaatindeyiz" denilmig'
istanbul tO. idare Mahkemesinin29llll20l0 tarih ve 20091 104 sayrh kararda "imar uygulamastnrn
her ne kadar dayana[r imar planrna uygun oldupu, diizenleme ortakhk payr olarak yaprlan kesintiler yasal
srnrrlarda g"rg"kl"g11rig ise de; davacrnrn 632 parsel olarak uygulamaya giren 4 pafta 535 parsel sayrh
tagrnmazrnlan diizenleme ortakhk payr grkanldrktan sonra kalan 155.09 m2'lik payrnrn ticaret+konut
fonksiyonunahaiz anrlan tagrnmazda muhafaza edilmesine engel higbir hukuki ve teknik neden yok iken,
bu tagrnmaza gore daha giineyde kalan konut fonksiyonlu alandan yer verildiEi ve bu yonden davactntn
magdirr edildifii anlagrlnakla, dava konusu uygulama igleminde (davacrya ait tagtnrnaz ydniiyle) bu sebeple
hukuka ve anrlan mevzuat hiikiimlerine uyarhk gdrtilmemigtir." denilerek imar uygulama iglemi parsel
ydniiyle iptal edilmig oluP;
4 pafta 535 (632 parsel olarak imar uygulamasrna giren) parselin imar uygulamasr sonucu yeni 445
ada 1,2,3,4 parseller, 446 ada 1,2,3 parseller, 447 ada 7,2,3,4,5 parseller, 448 ada 1,5,6,7 parseller, 456 ada
I parsel, qSl ada 1,2,3,4,5 parseller, 458 ada I parsel sayrlt taqtnmazlar olu$mug, davactya ait dava
aitetgesi, mahkeme karalna ait bilirkigi raporlanna gore yaprlan incelemelere gore davactya ait parselin
yeri iespit edilememig fakat iddianamede ismi gegen 535 parsel imar uygulamasl ile olugmug olan
parselleide yakup BAYDAR isimli gahrsa ait olan yerler 2510412012 tarih ve 3361/5380 sayrh Plan ve
cevabi 0710512012
r4Pu rYrLruu!!LlSurrrrrr
Mtidtirltigi.iniin vvYsvr
Yv Tapu
sorulmug ve
Mlidiirlti[tine D\rrurrrrul
yazrsr llg
ile Tapu
laPLl lvrlluLrrruBLurs
,brOiQ..,,\4Udiirl[i[iiniin yazlsl
,Ffo-l-€.1{IUO.LjnUgLlnLln
.i: ^i.- nnnrrt/ri
qde
A.AA<A1 ttnz n r nl/1 224.-.,,1,
cAra
Vqlurrn
RAVnARt
rn
44R
nnrsel ve
448
ada ?
7 parsel
rn
gore,
Yakup
BAYDAR'
yazrsrna
spyrh
,'' tari'fr+
BOgtff G.434450tll06.0l.01433Q
'+&^g4'
YiMFRr4'oo
467 ada4 parsel sayrh tagrnmazlarda hisselerinin oldufu, 467 ada 4 parselde binalannrn oldu[u ve 1357.52
m2 alanfi 448 ada 7 parsel sayrh tagrnmazda 101/800 hissesi oldu[u tespit edilmi$,
Danrgtay 6. bairesinin20Llll20S sayrh ilam ile onaylanmtg olan istanbul 10. idare Mahkemesinin
Zgllll20l0 tarih ve 20091 104 sayrh karar dolrultusunda632 parsel olarak uygulamaya giren eski 4 pafta
535 parsel sayrl taqrnmazrndan olugan parsellerde herhangi bir iglem yaptlamamakta ve bu sebeplerden
ottirti tagrnmaz sahipleri mapdur oldu[undan;4 pafta 535 (imar uygulamasrna 632 olarak giren) parsel
sayrlr yerin imar uygr"rlamasr igleminden olugan F22C21A2D pafta 445 ada7,2,3,4 parseller, 446 ada1,2,3
pars"lier, 447 ada1,2,3,4,5 parseller, 448 ada 1,5,6,7 parseller, 456 ada 1 parsel, 457 ada 1,2,3,4,5
parseller, 45g ada I parsel sayrh tagrnmazlarda imarh yaprlagmalar igin iglemler yaprlabilmesi,
ma[duriyetlerin giderilebilmesi ve istanbul 10. idare Mahkemesinin 29llI/2010 tarih ve 2009/104 sayrh
t<arirr Oogrultusunda gerekli di.izenlemelerin yaprlabilmesi igin 1910612012 tarih ve 359 sayrh Enciimen
Kararr ile-gerekli diizenlemeler yaprlarak 2710612012 - 3010'112012 tarihleri arastnda Belediyemiz ilan
bir
panoslr u" ileg sitesi ile Nigantepe. Mahalle Muhtarh[r'nda askrya grkartrlarak ilan edilmig ve herhangi
sayrh
ve
2009/
104
tarih
N{ahkemesinin29llll20l0
idare
itiraz gergeklegmemig oldupundan istanbul 10.
Yapr Kontrol
kararr-ve Danlgtay 6. Dairesinin20lll1208 sayrlr ilam kararlan gere[i yaprlan diizenlemeler
igin
yaprlmasr
Qekmekoy
Miirdiirlii[iin nn 0210g12012 tarih ve 681 8lll20l sayrh ;,azr ile tescil iglemlerinin
yevmiye
no.lu
ve
9042
tarih
l6108/2012
Miidiirliigtiniin
Tapu
ve
iletilmig
Taprr Mridrirltigti'ne
Qekmekoy
bildirilmig,
Belediyemize
gergeklegtigi
yazrsr ile tescil iglemlerinin
ZeiTaARIDORU, iun 1310512013 tarih 4849 sayrh dilekgesi ile istanbul 10. idare Mahkemesinin
2gllll21l0 tarih ve 20091 104 sayrh karan ve Danrgtay 6. Dairesinin20llll208 sayrh ilam kararlarr ile
ilgili diizenfemelerin yaprlarak bilgi verilmesi talep edilmiq, Yapr Kontrol Mi.idtirlii$iinnn 15105/2013 tarih
,J qqqSBZZT sayrl yazr ile Zehia AzuDORU' nun 1310512013 tarih 4849 sayrh dilekge cevabt olarak
ilgilisine bilgi verilmig,
paylnrn gok fazla ahndt[r,
Zehra ARIDORU, nun 0510612013 tarih ve 5692 sayrh dilekge ile DOP
Yakup BAYDAR isimli
gerekirken
parsel
olmasr
4
447
ada
gaip kardeg Giinan ONUR' a ait olan yerin
verilmesi gerektifi
yerinin
tarafina
parseldeki
535
iahsa yantrglk ile verildigi bu yanhghgrn dtizeltilerek
yazr ile yaprlan
sayrh
iut"p .oit,-ni' ve yapr K-ontrol viiiurturgtinnn 20/0612013 tarih ve 5821111026
3. idare
istanbul
iglemler bildirilmig ve bu iglemler ile ilgili olarak Zehra ARIDORU tarafindan
Mahkemesine tekrar dava agtlmtg,
ile
istanbul 3, idare Mahkemesinin09106120l4 tarih 2013/1881 esas no.lu 20l4lll99 sayrh karar
verilerek
karar
iptaline
yazr
igleminin
sayrh
ve
58211itl026
yapr Kontrol Miidiirlii[tinnn2010612013 tarih
eden yerin verilmesi
Giinan ONUR isimli iahsa 4 pafta 535 parsel sayrh tagrnmazdaki yerine isabet
kararlagttnlmtg,
gerekti
o- gi
"itgitisi
Zehra ARID9RU, nun mahkemeye vermig oldugu dava dilekgesi ve sozlti beyanlanndan
yerin 447 ada 4 parsel oldu[u
anlagrldr$r izere 4 pafta 535 parsel sayrh tagrnmazdaki yerine isabet eden
yaprlan.incelemede 447 ada4
anlairlmig ve tRKbiS (Tapu Kadastro Bilgi iglem Sistemi) kayrtlanndan
g-Avbnn
yavuz
edilerek istanbul 10. idare
tespit
oldu[u
adrna
kayrtir
parsel sayrh tagrnmazrn tamamrnrn
saytlt ilamr ve
Dairesinin20lll1208
6.
Danrgtay
ir4ahkemlsi nin29lll12010 tarih ve z00gll04 sayrh karan,
kararlar
sayrh
201411199
no.lu
istanOuf :. idare Mahkemesinin 0910612014 tarih 2013/1881 esas
dofirultusunda aga[rdaki iglemler talep edilmig olup;
Belediy"^ir yn,.iu.r dahilinde br"rlunan 4 pafta 535 (imar uygulamasrna 632 olatak giren) parsel
maddesinin l. Frkrast ve ek-l
sayrlr yerde l)gOmAO sayrh yasalar ile depigik 2981 sayrh yasanln 10/c
yaprlmrg olan ifraz
,nuaa"rin. gore hisseli dirrumdan mtistakil iu;,nrnur gekline doniigtiiri.ilmesi igin
447 ada l'2'3'4'5
parseller'
1,2,3
ada
parseller,446
haritasrnda [o.Ut"n F22C2lAzD pafta 445 ada 1,2,3,4
I parsel sayrfi
ada
458
parseller,
7,2,3,4,5
parseller, qtrt aaa 1,5,6,7 parseller, 456 ada 1 parsel, 457 ada
idare
Mahkemesinin
3.
istanbul
tagrnmazlarda herhangi Uir'O.giqit tik yaprlmadan aynen korunmast, Ancak
pafta 448 ada 7 parsel
0910612014 tarih2otJllggl eias no.lu 2014/l199 sayrh karan uyanncaF22C2LA2D
ve F22C2lA2D pafta 447 ada 4 parsel arasrnda yaprlmrg olan ve teklifimize ekli eski ve yeni durumu
2981 saytlt yasanrn
gosterir cetvelde goriildiigii gekilde di.izenletrnenin329013366 sayrh yasalar ile de[igik
ve karar altnmasl
incelenmesi
Enciimenince
l0/c maddesinin 1. Frkrair ve ek-l aadfle/ile gore Belediye
talep edilmektedir.
,t./
-. t
*'+P
/tJ4vlHM."4
\ r I
<--/fv'
v
'\./
YIM.FR.I4/OO
KARAR:
Belediye Enciimenince yaprlan inceleme neticesinde; Qekmekoy, Nigantepe Mahallesi 4 pafta 535
(imar uygulamasrna 632 olarak giren) parsel sayrh yerde329013366 sayrh yasalar ile deSigik 2981 sayrh
l0/c maddesinin l. Frkrasr ve ek-l maddesine gdre hisseli durumdan miistakil ta$rnrnaz gekline
yasanrn
'd6niigtiirfilrnesi
igin yaprlmrg olan ifraz haritasrnda gori.ilen F22C21AzD pafta 445 ada 1,2,3,4 parseller,
446 ada 1,2,3 parseller,447 ada 1,2,3,4,5 parseller, 448 ada 1,5,6,7 parseller, 456 ada I parsel, 457 ada
1,2,3,4,5 purr"ll"r, 458 ada 1 parsel sayrh tagtnmazlarda herhangi bir de[igiklik yaprlmadan aynen
korunmasi ancak istanbul 3. idare Mahkemesinin0910612014 tarih 2013/1881 esas no.lu 2014/1199 sayrlt
kararr uyarrnca F22C2|A2D pafta 448 ada 7 parsel ve F22C21A2D pafta 44'7 ada 4 parsel arasrnda
yaprlmrg olan ve aga$rda eski-yeni durumu belirtilen cetvelin ilgili Kanunlar ve Mahkeme Kararlart
aogrult,irunda hazrrlandrgr anlagrlmrg olup; teklifln kabulti ile karann gere[i igin Plan ve Proje
Vtlidiirtrigune gonderilmesine Belediye Enciimeninin 30.10.2014 tarihli toplantrsrnda oybirli[i ile karar
verildi.
ESKI VE YENi DURUM CETVELI
ESKI DUR M
S.No
Adr Soyadr/
Baba Adt
Hisse Alan
YAVUZ BAYDAR/
GUNAN ONUR/
MEVLUT
Parsel
Alan
Hisse
Pay
447
A
835.09
Tam
83 5 .09
448
7
1357.52
27412400
155.09
Ada
Parsel
Alan
Hisse
Pay
F22C2IA2D
448
7
1357.52
21412400
I
F22C2lA2D
447
4
83s.09
680 / 835
680.00
447
4
83
5.09
155 / 835
155.09
Tahsis
F22C2IA2D
SAMET
2
Dop/Kop
Ada
Pafta
195/ 30300
220.',74
F22C2IA2D
58.4317.23
155.09
Alacak
Borg
YENi DURUM
S.No
Adr Soyad/
Baba Adt
Hisse Alan
YAYUZ BAYDAR/
SAMET
2
J
YAVUZ BAYDAR/
SAMET
GUNAN ONUR/
MEVLUT
r951 30300
220.74
Pafta
F22C2IA2D
Dop/Kop
Tahsis
58.43/7.23
Alacak
Borg
55.09
Yiicel YA
Cemil DURSU
313
YIM.FR.I4lOO
Download

Encümen Kararını Görmek için Tıklayınız