DOĞRUDAN TEMİN USULÜ
PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE
./......./2014
Teklif Sahibinin;
Adı Soyadı / Unvanı :
Açık Tebligat Adresi
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi No :..................................................................................
Telefon ve Faks Numarası:..................................................................................
İdarenizce yaptırılacak olan Şehit Nurettin Seki İlkokulu-Yavuz Sultan Selim
Ortaokulu Bakım Onarım İşi’ne ait şartname dokümanını tamamen okuduk, inceledik ve
aynen kabul ettik. İşin yapılacağı yerleri ve çevresini gördük, her hangi bir ayrım ve sınırlama
yapılmadan bütün şartlan kabul ediyoruz.
1-İhale konusu işin tamamım Katma Değer Vergisi hariç toplam...............................................
anahtar teslimi götürü bedel üzerinden yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.
2- Teklifimiz, 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir.
3- İhale konusu iş için sermayesinin % 50 sinden fazlasına sahip olduğumuz başka bir tüzel
kişinin bu işe ayn bir teklif vermediğini beyan ediyoruz.
4- En düşük bedelli teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığınızı biliyor
ve kabul ediyoruz.
5- İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak / yaptırılacak diğer işlerde,
idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt
ediyoruz.
6- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımı gereğince
yerli istekli durumundayız.
7-İş üzerimizde kalması durumunda tahakkuk aşamasında fatura bedeli üzerinden yasal olarak
kesilmesi gereken ihale karar pulu, fatura bedeli damga vergisi, gereken halde sözleşme
damga vergisi ile olması durumunda 1000 TL üzerindeki vergi borçlarımın kesilmesini
şimdiden kabul ve taahhüt ediyoruz,
Ek: Şartname Dokümanı (7 Syf)
Saygılarımızla
Adı Soyadı / Firma Kaşesi
-İmza
İhale
Makamı
İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI
(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)
Sayfa: 1
İşin A dı: ŞEHİT NURETTİN SEKİ İLKOKULU-YAVUZ SULTAN SELİM ORT. BAKIM ONARIM İŞİ
No
İş Grubunun Adı
Tutarı
Ana Grup
Yüzdesi
(%)
100,0000
1 İnşaat İmalatları
100,0000
2 Mekanik Tesisat
0,0000
3 Elektrik Tesisatı
0,0000
GENEL TOPLAM
100,00-
DÜZENLEYENLER
Eki: İş kısımlarına ait yaklaşık maliyet hesap cetvelleri
GİZLİ
Oska/O17-1
İhale
Makamı
YAKLAŞIK MALİYET CETVELİ
Hazırlanma Tarihi: 08.05.2014
Sayfa 1
İşin A dı: ŞEHİT NURETTİN SEKİ İLKOKULU-YAVUZ SULTAN SELİM ORT. BAKIM ONARIM İŞİ
İş Grubu: Ana Grup>lnşaat İmalatları
S.
No
Poz No
1
14.012/2
2
17.191/MK
3
18.185/1/A
4
24.061
5
26.021/MK
26.031/MK
İ6
------7
8
Y. 16.050/03
Y.21.051/C0
1
İmalatın Cinsi
El ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta dar derin kazı
yapılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, siltli,
kumlu ve gevşek kil, killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak
ve benzeri zeminler)
(30x10xserbest boy) cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü
beton oluk taşı döşenmesi (her renk)
Makina ile demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması
0 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve
yerine tespiti
Presleme yöntemi ile üretilen, üst kısmı beyaz çimentolu, alt kısmı
normal çimentolu, yivli-yivsiz, renkli-renksiz, terrazo karo plak
(karosiman-sınıf 1) ile dış mekanlarda döşeme kaplaması yapılması
Presleme yöntemi ile üretilen, üst kısmı beyaz çimentolu, alt kısmı
normal çimentolu, yivli-yivsiz, renkli-renksiz, terrazo karo plak
(karosiman - sınıf 1) ile dış mekanlarda duvar kaplaması yapılması
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla
basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton
nakli dahil)
Çelik borudan tam güvenlikli cephe iş iskelesi yapılması (0,0051,50m arası)
Birim
Miktarı
Birim Fiyatı
Tutarı
m3
m
m3
m
m2
m2
m3
m2
Toplam
0ska/010-z
MAHAL LİSTESİ
İşin A dı: ŞEHİT NURETTİN SEKİ İLKOKULU-YAVUZ SULTAN SELİM ORT. BAKIM ONARIM İŞİ
İş Grubu: Ana Grup>lnşaat İmalatları
Açıklama
Sayfa: 1
Adet
Boy
En
Yükseklik
14.012/2: El ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta dar derin kazı yapılması
(gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, siltli, kumlu ve gevşek kil, killi kum ve
çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler), Birimi: m3________________
Oluk taşı için
17.191/MK: (30x10xserbest boy) cm boyutlarında normal çimentolu buhar kiirlü beton
oluk taşı döşenmesi (her renk), Birimi: m_____________________________________
ön ve Arka cepheye
Sağ ve Sol cephe
18.185/1/A: Makina ile demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması, Birimi: m3
Tretuvar
24.061: 0 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine
tespiti, Birimi: m_______________________________________________________
Tretuvar altına
Sol yan cephe
26.021/MK: Presleme yöntemi ile üretilen, üst kısmı beyaz çimentolu, alt kısmı normal
çimentolu, yivli-yivsiz, renkli-renksiz, terrazo karo plak (karosiman-sınıf 1) ile dış
mekanlarda döşeme kaplaması yapılması, Birimi: m2____________________________
Tretuvara
26.031/MK: Presleme yöntemi ile üretilen, üst kısmı beyaz çimentolu, alt kısmı normal
çimentolu, yivli-yivsiz, renkli-renksiz, terrazo karo plak (karosiman - sınıf 1) ile dış
mekanlarda duvar kaplamas ı yapılması, Birimi: m2______________________________
Dış Duvarlara
Y.16.050/03: Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan,
C 16/20 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil), Birimi: m3______
Tretuvar için
Y.21.051/C01: Çelik borudan tam güvenlikli cephe iş iskelesi yapılması (0,00-51,50m
arası), Birimi: m2_______________________________________________________ _
Azı
Çoğu
YAPILACAK İŞLER LİSTESİ
KARABÜK YAYUZ SULTAN SELİM ORTAOKULU BAKIM ve ONARIM İŞİ
1) Mevcut tretuvar yıkılacak yerine 100 cm genişliğinde 15 cm yüksekliğinde
Y. 16.050/03 pozuna uygun beton ile tretuvar yapılacaktır.( Tretuvar eğimi beton oluk
taşına doğru verilecektir)
2) Tretuvar önüne 17.191/MK pozuna uygun beton oluk taşı döşenecektir. (Yağmur suyu
okulun yol tarafına verilecektir.)
3) Mevcut tretuvar üstünde bulunan yağmur boruları 24.061 pozuna uygun yağmur
borusu ile değiştirilecek ve treruvar altına alınarak giderleri oluğa verilecektir. Okul
sol yan cephesinde bulunan yağmur iniş boruları 24.061 pozuna uygun olarak
değişirilecektir.
4) Tretuvar üzeri 26.021/MK pozuna uygun terrazo karo taşı ile kaplanacaktır. Okul dış
duvar yüzeylerinin 1,00 m’lik etek kısmı 26.031/MK pozuna uygun terrazo karo taşı
ile kaplanacaktır. (Karo taşlarının rengini okul idaresi belirleyecektir)
İhale
Makamı
"TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)
İşin Adı: ŞEHİT NURETTİN SEKİ İLKOKULU-YAVUZ SULTAN SELİM ORT. BAKIM ONARIM İŞİ
İş Grubu: Ana Grup>lnşaat İmalatları_________________________
s.
Poz No
İmalatın Cinsi
Birim
El ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta dar derin kazı yapılması
(gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, siltli, kumlu ve gevşek kil,
killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler)
m3
No
1
14.012/2
Miktarı
Sayfa: 1
Pursantaj
Teknik Tarifi: Kazının yapılması, kazı çukuru dışına atılması, gerekli imalat veya inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan
boşlukların doldurulması ve artan kısmın tümünün 4 metreye kadar atılması veya taşıtlara yükletilmesi, depo, imla veya şedde
yerinde boşaltılması, serilmesi, kazılan yerin taban ve yan cidarla-nnın kabaca düzeltilmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik,
araç ye gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m3 fiyatı:
ÖLÇÜ : Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.
NOT : 1) Bu fiyata su zammı, iksa, taşıma, sulama, sıkıştırma bedelleri dâhil değildir.
2) Makine ile kazı yapılmasının mümkün olmadığı (makinenin giremediği, girmesine müsaade edilmeyen veya ulaşımın
sağlanamadığı iş mahallerinde) veya makineli kazı yapılması halinde telafisi mümkün olmayan zararların oluşmaması için (koruma
ve SİT alanları vb.) yapı denetim elemanı tarafından, yerinde yapılacak tespit ve teknik gerekçeleri belirtmek ve idarenin onayının
alınmasından sonra el ile kazı birim fiyatı uygulanır.
3) Derinliği 2,00 m den fazla olan kazılara ayrıca Poz No: 14.040 daki derinlik zammı uygulanır._____________________________
17 191/MK
(30x10xserbest boy) cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü
m
beton oluk taşı döşenmesi (her renk)
Teknik Tarifi: Proje ve tekniğine uygun olarak (30x10xserbest boy) cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton oluk
taşının yerlerine montajı, iki oluk taşı arasındaki birleşim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı (Poz no:10.010/MK)ile kapatılması her
türlü malzeme ve zayiatı, işçilik işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel
giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
ÖLÇÜ : Beton oluk taşının boyu projesi üzerinden ölçülür.__________________________________________________________
3
18.185/1/A
4
Teknik Tarifi:
Patlayıcı madde kullanmadan demirli ve demirsiz inşaatın her türlü makine kullanılarak yıkılması, inşaat
yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil,
demirli ve demirsiz inşaatın yıkılmasının 1 m3fiyatı:
ÛLÇÜ: Yıkılan yerin boyutlarına göre hacmi hesaplanır.
24 061
® 100 nrım çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve
m
Makina ile demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması
m3
yerine tespiti
Teknik Tarifi: PVC’den 0100 mm çapında borunun temin edilmesi, kelepçelerin duvara tespit edilmesi, boruların oluktan itibaren
dirseklerde dâhil olarak monte edilmesi, kelepçelerin galvanizli somunlu vida ile sıkılarak yağmur borularının duvara bağlanmasının
tamamlanması, her türlü bağlantı, dirsek ve müteferrik parçalan, malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve
düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
ÖLÇÜ : Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir.__________________________
5
26.021/MK
Presleme yöntemi ile üretilen, üst kısmı beyaz çimentolu, alt kısmı
normal çimentolu, yivli-yivsiz, renkli-renksiz, terrazo karo plak
(karosiman-sınıf 1) ile dış mekanlarda döşeme kaplaması yapılması
m2
Teknik Tarifi: Şartnamesine uygun olarak yapılmış mevcut tesviye beton yüzünün, temizlenip ıslatıldıktan sonra 2,5 cm kalınlığında
(Poz no: 10.009-10.009/MK) 400 dozlu çimento harcı ile terrazo karo plakların mastarında ve tesviyesinde en fazla 2 mm lik aralıkla
döşenmesi derzlerin mil kumu (Poz no: 10.022/1-10.022/1 MK) 500 kg çimento dozlu şerbetle doldurulması, yüzeyin temizlenmesi,
her türlü malzeme ve zayiatı, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil,
1 m2 fiyatı:
_____ ÖLÇÜ : Kaplanan yüzey varsa süpürgelik proje üzerinden hesaplanır.
6
26.031/MK
Presleme yöntemi ile üretilen, üst kısmı beyaz çimentolu, alt kısmı
normal çimentolu, yivli-yivsiz, renkli-renksiz, terrazo karo plak (karosiman
- sınıf 1) ile dış mekanlarda duvar kaplaması yapılması
m2
Teknik Tarifi: Duvar yüzleri iyice temizlenip derzler açıldıktan ve duvar yüzü ıslatıldıktan sonra, 1,5 cm kalınlığında (Poz no:10.00910.009/MK) 400 kg çimento dozlu harçlı bir tabaka yapılması, bunun üzerine 400 kg çimento dozlu harç ile aralıkları 2 mm yi
geçmemek üzere terrazo karo plakların kaplanması, her sıra yapıldıktan sonra, karo arkalarının ve derzlerin (Poz no:10.021) 600
dozlu çimento şerbeti ve çimento hamuru ile doldurulması, kaplama yüzünün temizlenmesi her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde
yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:
ÖLÇÜ : Kaplama yapılan duvar yüzeyi proje üzerinden hesaplanır.
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla
7
Y. 16.050/03 basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli
m3
dahil)
Teknik Tarifi: Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve
kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım
ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası
ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik
kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya
kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 16/20 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın
alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine
beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden
korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli
her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereç ve laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar,
yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği
_____ veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine ftakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton
2
0ska/012-yt
İhale
Makamı
"TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)
İşin Adı: ŞEHİT NURETTİN SEKİ İLKOKULU-YAVUZ SULTAN SELİM ORT. BAKIM ONARIM İŞİ
İş Grubu: Ana Grup>lnşaat İmalatları_________________________________
s.
Poz No
İmalatın Cinsi
No
Birim
Miktarı
Sayfa: 2
Pursantaj
(0 /A
bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri
ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 16/20 betonun 1
m’ fiyatı:
ÖLÇÜ:
Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
N0T:
1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri
imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade
edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan
uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır.
2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine
eklenmesi zorunludur.
3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir.
Y.21.051/C0
1
Çelik borudan tam güvenlikli cephe iş iskelesi yapılması (0,00-51,50m
arası)
2
m
Teknik Tarifi: Standardı ve iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine uygun olarak, yapılarda duvar yapımı ve kaplaması, dış sıvası,
boyası ve benzeri işlerin yapımı için sabit olarak kullanılmak üzere çelik borudan tam güvenlikli iş iskelesinin yapılması için, iskele
kurulacak alanın temizlenmesi, standardında belirtilen ölçülerde; düşeyliği ayarlanabilen taban plakalarının aralıkları ayarlanarak
yerleştirilmesi, düşey boru elamanların taban plakalarına yerleştirilmesi, yatay ve diyagonal boru bağlantı elemanlarının düşey
elemanlarda bulunan flanşlara kama ile birleştirilmesi, duvar bağlantı elemanları ile iskelenin duvara sabitlenmesi, çalışma
platformlarının her kata yerleştirilmesi, yatay düşey korkulukların monte edilmesi, gerekli tüm iş emniyet tedbirlerinin alınması,
güvenlikli sökülmesi için, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit
genel giderleri ve kârı dâhil, çelik borudan tam güvenlikli cephe iş iskelesi yapılmasının 1 m2 fiyatı:
ÖLÇÜ:
1) İskele alanı, iskelenin yapıldığı yüzeyin üst kotu yükseklik olarak, iskele kurulan yüzeyin tabandaki uzunluğu ise genişlik olarak
alınır ve genişlik ile yüksekliğin çarpımı sonucu iş iskelesi alanı olarak hesaplanır.
NOT:
1) Bir mahali çevreleyen alandaki tavanda iş iskelesini gerektirecek bir imalat yapılması söz konusu ise; tavan için iskele bedeli
verilir ayrıca, duvarlar için iş iskelesi bedeli verilemez.
2) Bir mahalde kurulan iş iskelesi, o mahalde yapılacak olan ve iş iskelesi kurulmasını gerektiren tüm imalatların yapımı için
kurulduğu kabul edilir ve bu mahal için iskele bedeli bir kere verilir.
3) Bu poz. 3,00 metreden yüksek duvar inşaatıyla, bu nitelikteki münferit inşaatlara uygulanır.
4)Yüksekliği 3,00 metre ve 3,00 metreden aşağı olan inşaatlara iş iskelesi bedeli verilmez.
5) İskelenin standardına ve iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine uygun olarak yapıldığı hususu, yapı denetim görevlisi ve yüklenici
ile birlikte tutanağa bağlanacak ve bu tutanak idarenin onayına sunulacaktır. Ayrıca, iskele genel ve detay durumunu gösterecek
şekilde CD ye aktarılacak ve bu CD tutanak ekine konulacaktır. Bu tutanak ve CD'nin ödeme evraklarına eklenmesi gerekmekte
olup, bu hususlar yerine getirilmeden iskele bedeli ödenemez.
6) İskeleden çıkan malzeme müteahhide aittir.____________________________________________________________________
0ska/012-yt
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ
YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
BAKIM VE ONARIM İSLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ
1) İnşaat yapım ve onanırımda gerekli güvenlik önlemleri alınacak, uyarı levhaları konulacaktır.
2) İmalatların yapımında, konusunda deneyimli uzman ekipler kullanılacak; sözleşme dokümanında bulunan
diğer teknik belgelerde (Uygulama Projeleri, Detaylar, Ataşmanlar, Mahal Listesi vb. ) belirtilen
hususlara aynen uyulacaktır.
3) Yüklenici sözleşmenin imzalamasından sonra ise başlamadan önce bu işte kullanacağı tüm malzeme ile
ilgili numune tablosu hazırlayacak ve kullanacağı malzemelerden birer örnek getirip TSE - CE - İSO
belgeleri ile birlikte işin kontrollerine teslim edecektir. İşin yapımında İdare ve Kontrollükçe seçilen ve
uygun görülen malzemeler kullanılacaktır.
4) Tüm imalatlarda malzeme cinsi ve rengi işin kontrollerinin onayına sunulacaktır. İmalat başlatıldığı
esnada kontrol Mühendisinin onayı alınmayan imalatlar incelenip kontrol edilip devam edip etmemesi
konusunda karar verilecektir. Devam etmesi uygun görülmeyen imalatlar söktürülerek yenisi
yaptırılacaktır.
5) İmalat sırasında zarar gören her türlü imalattan yüklenici sorumlu olacaktır. Zarar gören imalatlar
yüklenici tarafından yeniden yaptırılacaktır.
6) Onarım ve Tadilat esnasmda ortaya çıkan inşaat artıkları, molozlar günübirlik mesai sonu taşınacak ve
günübirlik temizlik yapılacak, onarım için malzemeler gerektiği şekilde günübirlik inşaat mahalline
getirilecektir. Çalışma esnasında hiçbir şekilde rahatsız edici duruma meydan verilmeyecektir. Gerekirse
mesai sonu çalışma için izin alınacaktır.
7) İnşaat bittikten sonra bina ve bahçede genel temizlik yüklenici tarafından yaptınlacaktır.
8) İş Bu Özel Teknik Şartname 8 Maddeden ibaret olup Karabük İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat
Müdürlüğü tarafından yaptırılan bakım, onarım işlerinde geçerli olmak üzere tanzim edilmiş ve
idarenin onayına sunulmuştur.
Download

Yüklemek İçin Tıklayınız - TC Karabük İl Özel İdaresi