_o_
TURKKİZUAYI
186«
TÜRK KIZILA Yİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
MUĞLA İLİ» M ERKEZ İLÇESİ, ŞEYH MAHALLESİ, BANKALAR (İSM ET İNÖNÜ)
CADDESİ (ESKİ NO:21) ADRESİNDEKİ 353 ADA, 4 NO’LU PARSELDE KAYITLI
86,98 M1 TAŞINMAZ ÜZERİNE İŞ MERKEZİ İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
1- Muğla İH, Merkez İlçesi, Şeyh Mahallesi, Bankalar (İsmet İnönü) Caddesi (Eski
No:21) adresindeki 353 ada, 4 no’Iu parselde kayıtlı 86,98 m2 taşınmaz özerine
yapılacak İş Merkezi inşaatının anahtar teslimi götürü bedelle yaptırılması işi
kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yaptırılacaktır.
2- Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile
birlikte vereceklerdir
3- İhaleye ait şartnameler " Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir / ANKARA " adresindeki
Genel Müdürlüğümüz, “Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No: 18
Faiih/ÎSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında
temin edilebilir
İdari Şartname
ulaşıl abil ecektir.
ve
eklerine
www.kizUay.org.tr/ihale
ilanları
adresinden
4- Firmaların tekliflerini en geç 16 HAZİRAN 2024 günü saat 10:00 ’a kadar Genel
Müdürlüğümüz İdari İşler Birimi’ne vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.
5- 2 nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 17 HAZİRAN 2014 saat 14^0’da Genel
Müdürlüğümü? Toplantı Salonunda açılacaktır.
6- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
7- Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
TÜRK KIZILA YI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İDARİ ŞARTNAME
İHALENİN KONUSU VF. ŞEKLİ
Madde I - Muğla İH, Merkez İlçesi, Şeyh Mahallesi, Baolcaiar (İsmet İnSnS) Caddesi (Eski No:Zl) adresindeki
353 âda, 4 no’l» parselde kayıtlı 86,98 m2 takınmaz özerine İş Merkezi inşasünın KIZILAY’m yaptırdığı
ve onaylattığı projeler ve detayları uyarınca, sözleşme ve eki şartnameler doğrultusunda, tüm işlerle ilgili vergi,
resim, harç ve benzeri giderler, YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere anahtar teslimi götürü bedelle
yapılması işidir.
İSTEKLİLER, ihale dosyalarım, “Ataç-1 Sokak No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresinde bulunan Türk
Krnlayı Genel Müdürlüğü Yapı Teknik ve Proje Yönetimi Müdürlüğünde, “Balahanağa Mahallesi Büyük
Reşitpaşa Caddesi No: 18 Fatilı/ÎSTANBUL’' adresinde bulunan Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğünde,
inceleyebileceklerdir.
İSTEKLİLER, ihale konusu işle ögili sorularım, ilânda belirtilen süre ve şartlarda Türk Kızılayı Genel
Müdürlüğü Yapı Teknik ve Proje Yönetimi Müdürlüğü ( Ataç-1 Sokak No 32 Yenişehir/ANKARA) adresine
veya 0 312 430 23 00 /1432-1437-1444 nolu telefonlara Uetebfleceklerdir
İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI
(
Madde 2 - İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar aranır
A - Türkiye’deki tebligat adresi (telefon, faks, vs.)
B - Ticaret ve Sanayi odası belgesi (2014 yılı içinde alınmış)
a) Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı
olduğunu gösterir belge
b) Tüzel kişi olması halinde. Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya idari
merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya beazeri bir makamdan 2014 yılı içinde alınmış tcscil
belgesi,
C - İmza sirküleri
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
b) Tüzel kişi ohnası batinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
D - istekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adma teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile
vekaleten iştirak edenin not« tasdikli im7» sirküleri/beyannamesi vermesi
E - Diğer belgeler
a) Ticaret Sicü Gazetesi (Firmanın tesciline, faaliyet alanına ilişkin ve son durumunu gösterir)
b) İdari Şartname ve ihale dokümanlarının okunup incelediği ve bütiin hükümlerinin kabul edildiği
imlamı taşımak üzere kaşeli ve imzalı İdari Şartname ve İhale Dokümanları,
F —Bu Şartnamenin 6/C maddesinde yazıh miktarda geçici teminat vermesi,
G İhale Teknik Şartnamesi Madde-3’de yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifini vermesi,
II- İhale Teknik Şartnamesi Madde-4*de istenilen belgeler,
1 - İhale Midi Şartnamede istenilen belgeler,
* ihaleye katılan Firma temsilcisi, yetki belgesi, nüfus cüzdanı (kimlik belgesi) ve Firma kaşesini yanında
bulunduracaktır. Yetki belgesi noter tasdikli değilse Firma yetkilisinin imza sirküleri ile birlikte ibraz
edilecektir.
İHALEYE KATILAN YETKİLİ KİŞİ NOTER ONAYLI İMZA BEYANNAMESİ VEYA İMZA
SİRKÜLERİNİ DE BERABERİNDE GETİRECEKTİR.
İhaleye katılmı içm istenen belgelerin şartnamedeki sıraya göre düzenlenmeleri ve asıl veya noter tasdikli sureti
olması gerekmektedir
ORTAK GİRİŞİM, İŞ ORTAKLIĞI m
KABUL EDİLMEYEÇEKTİR.
1
Madde 3 - Aşağıda sayılanlar,, kendi adına, vekaleten veya temşilen başkaları adına ve bu
şirketler (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları veya sermayesinin %10,on5
sahibi olmadıkları anonim ortaklıklar hariç) Kuruhışım Sıaleterine doğrudan doğruya
katılamazlar.
a-) Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarmm üyeleri ile batıların anne, baba, eş, çocukları ve
kardeşleri,
b-) Tiiık Kızılay ı çalışanları ve buntann anne, baba, eş, çocukları ve kardeşleri,
c-) İşlıu şartnameıttu 13. ve 14. maddelerinde söz edilenlerden, Goıel Merkez Yönetim Korulu tarafından
karara bağlanarak Türk Kızılayı ihalelerine katılımı yasaklananlar,
d-) İşbu şartnamenin 13. ve 14. maddelerinde belirtilen hususlardan dolayı; Türk Kızılayı veya Türk Kızılayı
mensupları ve çatışanları ile hukuki ihtilafı olanlar (hukuki ihtilafın neticelenmesini beklemeye gerek
görülmeksizin) üç yıl süre ile ihalelere katılamazlar Türk Kızılayı ile ticari ilişkiye giremezler,
e-) Müşavirlik, danışmanlık ve proje yapım hizmetleri alman gerçek veya tüzel kişiler, bu hizmetlerin alındığı
ihalelere doğrudan, dolaylı veya temsile« katılamazlar.
Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan İsteklilerin teminattan gelir kaydedilir ve bunlardan biri üzerine ihale
yapılmışsa iptal edilerek, geçici teminatı gelir kaydedilir; sözleşme yapılmışsa ayrıca protesto çekmeye ve
hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı getir kaydedilir ve hesabı genel hükümlere göre tasfiye
edilir.
İHALE DOSYASININ HAZIRLANMASI
Madde 4- İbate dosyalan7aşağıda belirtilen belgeleri İçerecek şekilde hazırlanacaktır
4.1. “t” Numaralı zarfın içerisine idari şartname Madde 21A-E bentlerinde (E dahil) ve Madde 2/1"da (MaÜ
Şartname 3-C’de istenilen bdee 2 notu zarfa kaıtulacakttr.) istenen belgeler konacak, zarf kapatılacak ve
kapalı zarfm üzerine teİhale İdari Belgderi” ibaresi yazılacaktır. ___________
1 NOLU ZARF
FİRMA ADI VE ADRESİ
MUĞLA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ŞEYH MAH.
BANKALAR (İSMET İNÖNÜ) CAD. (ESKİ NO:21)
ADRESİNDEKİ 353 ADA, 4 NO’LÜ PARSELDE
KAYITLI 86,98 M* TAŞINMAZ ÜZERİNE İŞ MERKEZİ
İNŞAATI YAPTIRILMASI İHALESİ
“İHALE İDARİ VE MALİ BELGELERİ” ZARFI
TURK KIZILAYI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Karaltı Başkanlığına
ANKARA
4.2. “2WNumaralı zarfın içerisine sadece idari Şartname madde 2/F ve G’de istenen teklif mektubu ve teminat
ite Mah Şartname 3-C’de istenilen belge konulacak, zarf kapatılacak, zarfm içerisinde başka hiçbir evrak
konulmayacak ve kapalı zarfın üzerine ^Teklif ve Teminat Mektuba ” ibaresi yazılacaktır.____________ _
2 NOLU ZARF
FIRMA ADI VE ADRESİ
MUĞLA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ŞEYH MAH.
BANKALAR (İSMET İNÖNÜ) CAD. ¿ESKİ NO:21)
ADRESİNDEKİ 353 ADA, 4 NO>LU PARSELDE KAYITLI
86,9» M2' TAŞINMAZ ÜZERİNE İŞ MERKEZİ İNŞAATI
YAPTIRILMASI İHALESİ
“FİYAT TEKLİF MEKTUBU ve TEMİNAT” ZARFI
TÜRK KtZELAYK
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İLak gjmjİB Başkanlığına ANKARA.
2
43. “3” Numaral ı zarfı« içerisine idari şartname madde 2/H’dc istenen
kapalı zarfın özerine “ihale Teknik Belgeleri’’ ibaresi yazılacaktır
f ir m a a d i v e a d r e si
MUĞLA İLİ, MERKEZ İLÇESİ» ŞEYH MAH.
BANKALAR {İSMET İNÖNÜ) CAD. (ESKİ NO:2l)
ADRESİNDEKİ 353 ADA, 4 NO’LU PARSELDE KAYITLI
86,98 M1 TAŞINMAZ ÜZERİNE İŞ MERKEZİ İNŞAATI
YAPTIRILMASI İHALESİ
‘’İHALE TEKNİK BELGELERİ* ZARFI
TÜRK KIZILA Yİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kurutu Başkanhğma
ANKARA
4-L 42. ve 4.3 maddelerine göre hamlanan 3 zarf, 16.06.2034 günü sa a t
kadar Ataç-1 Sokak
No:32 Yeırişehir/Ankara adresindeki Türk Kızılayı idari İşler Birimi/Evrak Servisine ulaşacak şekilde
verilecek/gönderilecek ve 3 ayn evrak numarası alınacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerin sorumluluğu
firmaya aittir.
TEKLİF VERME SAATİNDEN SONRA (16.06.2014 günü saat 10:00) GELEN İHALE DOSYALARI
KESİNLİKLE KABUL EDİLMEYECEKTİR.
4.4. Törk Kızılay}, gerekli gördüğü takdirde bir duyuru ile son teklif verme tarihini (16.06.2014 saafclOrOO) ileri
bir tarihe erteleyebilir. Bu durumda, Törk Kızılayı ve teklif sahibinin daha önce belirtilen teklif verme tarihine
kadarki tüm hak ve yükümlülükleri yeni belirlenen başvuru tarihine kadar geçerli kalır.
45 İDARİ ŞARTNAMENİN 4.1, 4.2. ve 43. MADDELERİNDE HAZIKLANIŞ ŞEKLİ AÇIKLANAN ÜÇ
ADET ZARFTAN BİRİNİN EKSİK OLMASI HALİNDE FİRMA İHALE DIŞI BIRAKILACAKTIR.
4.6 Teklif mektubunda idari şartnamelerin ve eklerinin tamamen okunup aynen kabul edildiği belirtilecek ve
teklif edilen fiyat rakam ve yazı ile açık oîarak yazılacaktır.
►TEKLİFLER, İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ EKİNDE YER ALAN TEKLİF MEKTUBU
ÖRNEĞİNE GÖRE KDV HARİÇ TOPLAM TUTAR ÜZERİNDEN VERİLECEKTİR.
• TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ TOPLAM MİKTAR ÜZERİNDEN YAPILACAK OLUP
KISMİ TEKLİFLER KABUL EDİLMEYECEKTİR.
• ALTERNATİF TEKLİFLER KABUL EDİLEMEYECEKTİR.
• ŞARTLI TEKLİF KABUL EDİLMEYECEKTİR,
4.7. İhale KiiiuIil, rakam ve yazıyla belirtilen teklif fiyatında farklılık bulunması halinde, yazı ıkr belirtilen teklif
tutarını dikkate alır. Esasa etki etmeyen diğer şekli unsurlardaki noksanlıklar istekliye tamamlattırılarak teklif
değerlendirmeye alınır
TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ
Madde 5 - Teklifler, teklif mektuplarının açıldığı günden itibaren asgari 120 takvim güııft geçerli olacaktır.
Baz? istisnai durumlarda, idare, teklif sahiplerinden tekliflerinin geçerlilik süresim belirli bir süre için
uzatmalarım isteyebilir. İdarenin uzatma isteği ve teklif sahibinin buna yanıtı posta veya lâks ile olacaktır. Teklif
sahibi. İdare taralından talep edilen uzatma isteğini kabul etmezse, bu durumu yazdı olarak teklif geçerlilik
süresinin bitiminden önce olmak kaydıyla İdareye bıkürmefc zomtıdadtr. Bu durumda geçici teminatı iade cd3ir.
İdarenin ıızalına isteğini kabul eden teklif sahipleri, Geçici Teminatın geçerlilik süresini İdarece istenen süre
kadar uzatmakla yükümlüdür, ancak teklifinde herhangi bir değişiklik yapamaz.
TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR
Madde 6 - • ^ •• : =
. . ' .
.A —Geçici veya kesintemin at olarak kabul edilecek değerler, aşağıda gösterilmiştir.
a) Tedavüldeki Türk parası
b)Yürürlükteki mevzuata göre düzenlenmiş ve Türkiye’de kuruları bankaların veya özei
geçici teminat mektuptan en az 120 takvim gönü sürdl, kesin teminat mektuptan ise
(Yurtdjşı bankalardan almtnış teminat mektuplarında Türk Bankalarının garantisi aranır )
c) Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonoları
.
d) Konvertible Yabancı Paralar (Amerikan Dolan, Euro, İngiliz Sterlini, İsviçre Frangı)
B - Teminatların teslim yeri: Bankalarca verilen teminat mektuptan ve dövizler damdaki nakit teminatlar
Genel Müdürlüğümüz I’.C. Ziraat Bankası Kızılay Şubesi TR14000I000685390090265039 no’tu TL hesabına,
döviz cinsi nakit teminatlar ise T.C. Ziraat Bankası Kızılay Şubesi TR570001000685390090265041 do’ tu Euro
hesabma veya TR840001000685390090265040 no’lu Amerikan Dolan hesabma yatınhr. (Diğer para birimleri
için Mali İşler Bölümünün 0 312 4302300 / 1509 dahili telefon numarasından hesap numaralan temin edilir.)
C - Geçici teminat: Teklif sahipleri teklifleri ile birlikte teklif ettikleri toplam fiyatın en az %3’ü
nispetindeki teminatı da vereceklerdir. Teminatlar, banka teminat mektubu ise, Tflrk Kızılayı Kanın İhale
Kanunlarına tabi olmadığından EKTE YER ALAN GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİNE
GORE verilecektir. Teminatların % 3’den ax olması d «m manda teklif geçersiz sayılır.
Fiyat bakımından ilk üç sırayı alan firmalarıa teminatlın ihale kesinleşinceye kadar (Sözleşme imzalanana
kadar) Türk Kızılayı’nca muhafaza edilir. Bonun için hiçbir itirazda bulunulamaz. İlk üç firmanın dışındaki
teminatlar ihaleden sonra iade edilir.
D-KesJ» teminat: İhale üzerinde kalan firmadan, sözleşme davetinin firmaya yazılı olarak bildirilmesini
müteakip 10 r? günü içinde ihale bedelinin % 6’sına tekabül eden miktarda teminat alınır.
Yüklenici tarafmdan herhangi bir suretle sözleşme şartlarına riayet edilmediği takdirde, Türk Kızılay ı protesto
keşidesine ve hükütıı istihsaline mahal olmaksızın akdi fesih etmeye ve teminatı hat kaydetmeye yetkilidir.
Teminatm irat kaydedilmesi ile birlikte Türk Kızıtayı zararlan belirleninceye kadar firmanın diğer alacaklarına
da el koyar.
Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun hiçimde yerine getirildiği anlaşıldıktan sonra kesin
teminat geri verilir. Türk Kızdayı’na verilen teminatlar her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine
ihtiyati tedbir konulamaz
(
TEKLİFLERİN AÇILMASI VE DEĞERLENDİRME
Madde 7- 1.6.06*2014 günü saat 10:00’a kadar firmalarca İdari İşler Birimi/Evrak Servisine testin» edilen 3
adet zarflan 1 No’lu zarflar Lojistik Dîrektöriüğü tarafından, 3 No’Iö zarflar Yapı Teknik ve Proje
Yönetimi Müdürlüğü tarafından açılacak ve incelenecektir 1 ve 3 No’ln zarfların açılması ve incelenmesi
aşamasına firmalar iştirak etmeyecektir.
İhale giriş evraktan uygun bulunmayan firmaların 2 Notu zarflan iade edilecek olup, ihaleye giriş
evraktan tam olan firmaların fiyat ve teminat mektuplarına ait 2 No’ln Zarftan ise, 17-06-2014 tarih saat
1 4 3 0 ’da firma temsilcilerinin hnznrnnda açılacak, E N U Y G U N F İY A T I V E R M İŞ O L A N
İLK ÜC İSTEKLİNİN KATILIMIYLA AYNI GÜN VE SAATTE (17.06.2014
Saat:14:30) ACIK PAZARLIK YAPILACAKTIR.
Açık pazarlıktan çekilerek son teklifini veren istekliler, tekrar teklif veremezler.
Tekliflerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve karşdaştinlmasında kendisine yardımcı olması amacıyla Türk
Kızılayı teklif sahibinden teklifi 3e ilgili açıklama isteyebilir. Açıklama isteği ve cevabı posta veya faks ile
olacak, ancak fiyatta veya teklifin özünde hiçbir değişiklik yapılmayacak, teklif edilmeyecek ve buna i/in
verilmeyecektir.
İhale Kurulu, teklif sahibi veya vekili ihalede hazn bulunmadığı takdirde, kapalı teklifinde belirttiği fiyatı son
ve kesin teki rf olarak kabul eder.
(1 ve 3 noln zarf açıldığında ihafe evrakının usnlûne uygun ve yeterii olmaması dorumunda 2 mola zarfın
açılmasına kadar geçen süre zarfında, var ise eksiklikler evraldan inceleyen yapılar taralından
tamamlattırılır. İhale Kurulunun karan doğrultusunda, ihale evrakı eksik, usa!ine uygun veya yeterli
olmayan İsteklilerin teklif ve teminatlanam bnlondnğn kapak zarflar ihale sonuçlandıktan sonra
açılmadan iade edilir.)
4
İHALEYİ KAZANANA TEBLİGAT VE SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI
Madde 8- İdare tarafından belirlenen Tekliflerin geçerlilik süresinin sona ermesinden
bulunan teklif sahibine gerekli onaylar alındıktan sonra teklifinin kabul edildiği
taahhütlü mektupla teyit edilecektir.
İhaleyi alan istekli, şartname ekinde yer alan ve tek nüsha olan sözleşmeyi, tebliğ
içerisinde kati teminatı yatırdıktan sonra imzalar. Sözleşmeyi imzalamayan istekli
kaydedilir.
Birinci uygun teklif sahibinin istenen kati teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması
durumunda, İdare birinci uygun teklif sahibinin teminatını irat kaydedecek ve ikinci uygun teklif sahibini aynı
şekilde sözleşmeye davet edebilecektir. İkinci uygun teküf sahibi de kati teminatı vermemesi veya sözleşme
imzalamaması durumunda bu firmanın da geçici teminatı irat kaydedilecek ve Üçüncü teklif sahibini aynı
şekilde sözleşmeye davet edebilecektir. Üçüncü uygun teklif sahibinin de kati teminatı vermemesi veya
sözleşme imzalaroasnast durumunda bu firmanın da geçici teminatı irat kaydedilecektir
Bu durumu İSTEKLİLER peşinen kabul etmiş sayılırlar ve bu konuda herhangi bir hak iddia edemezler
İŞİN SÖKESİ
Madde 9 —Söz konusu işin süresi ihale teknik şartnamesinde belirtilmiştir
FİYAT FARKI
Madde 10- İstekli ihale tarihinden sonra, gerek laahhiit süresi içinde, gerekse mücbir sebeplerden dolayı uzatılan süre
içinde ‘Taahhüdün tamamen ifasma kadar” vergilere zam yapılması veya yeni vergiler ve resimler konması, fiyatların
yükselmesi, nakliye ve işçi ücretlerinin artması, kur farkı gibi sebeplere istinat ederek fiyat farkı ve sair taleplerde
bulunamaz.
TÜRK KIZELAYININ YETKİSİ
Madde 11 - Türk Kızılay ı Kanıu İhale Kanunlarına tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta ve
dilediğine yapmakta, ihaleyi iptal etmekte, pazarlıkta uygun bedeli saptamakta tamamen serbesttir.
MÜTEFERRİK HÜKÜMLER
Madde 12 a) Türk Kx<alayı’aca gerek görüldüğünde ihale tarihinden en. geç 2 İS GÜNÜ öncesine kadar tüm
isteklilere yanlı bDdirimde Iralanmak kaydıyla şartname esaslarında değişiklik yapılabilir.
b) Firmanın gösterdiği adrese yapılacak ber türlü tebligat muteber addedilecektir.
c) İdari Şartname, ihale Dokümanları ve eklerine uygun olmayan teklif verilemeyecektir.
d) İdari Şartname, Bıak Dokümanları ve ekleri bir bütün olup, bunların arasındaki ikklılıkhıda Türk Kızılay ı
lehine olan hüküm esas alınacaktır.
c)Türk Kızılayı dilediği takdirde verilen teklifleri müşterek muhafaza altına abp ihaleyi erteleyebilir,
i) Verilen teklifler hiçbir surette geri alınamaz.
_ _
g) İSTEKLİLERİN PAZ\RLIK SÜRECİ TAMAMLANDIKTAN SONRA, SÖZLÜ VEYA YAZILI
OLARAK DAHA DÜŞÜK FİYAT VERECEĞİNİ İDDİA EDEREK İHALENİN SÜRECİNİ SEKTEYE
UĞRATMAYA ÇALIŞMASI HALİNDE, İLGİLİ İSTEKLİLER HAKKINDA TÜRK KJZILAYFNCA
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAKTIR.
h) TÜRK KlZlLAYl'NCA, İHALE VE SÖZLEŞME SÜRESİNCE İHALEYE KATILAN İSTEKLİLERDEN
VEYA YÜKLENİCİLERDEN AYNÎ VEYA NAKDİ BAĞIŞ TALEP EDİLMEYECEKTİR.
i) İSTEKLİLER, varsa İhaleye ait şartnamelere ait değişiklik taleplerini en geç ihale tarihinden
4 İŞGÜNÜ önccsinc kadar yazılı olarak Türk Kmlayı’na bildirecek olup, bu tarihten sonra yapılacak
olan başvurular dikkate alınmayacaktır.
i) İstekliler tarafından satın alınan şartnamelerin bedeli, hiçbir suretle iade edilmez. İhalen») iptal edilerek tekrar
çıkılması veya ertelenmesi halinde yeni şartname, ilk ihaleye ait şartnameyi satın alan isteki3ere ücretsiz olarak
verilir.
İHALEDEN MEN EDİLME DURUMLARI
Madde-1 3
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye
ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek,
h) İsteklileri tcıeddüte düşürmek, katılımı engellemek, anlaşma teklifinde bulunmak, anlaşarak teklif vermek
veya teşvik etmek,
c) Rekabeti ve ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak,
d) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.
5
e) Alternatif teklif verebilme halteri dışında, biı istekli tarafından ihale idari ve teknik ş
şartlar dışında, şart ileri sürecek şekilde bir veya birden fazla teklif verilmesi halinde, İhale
şartı veya tekliflerden birden fazlasını geri çekme önerisini kabul etmemek,
:
;
i) Alternatif teklif verebihne halleri dışında, ihalelerde bir gerçek veya tüzel kişiliği
başkaları aâma doğrudan veya dolayb olarak, asaleten ya da vekaleten bir başka gerçek veya
etmesi ve bu anlamda birden fâzla teklif vermesi,
g) İşbu şartname 3. maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilmiş olmasına rağmen ihaleye katılmak,
b) KuTuluşnu, her kademe yönetici ve çalışanlarıma manevi şahsiyetine hakarette bulunmak
İHALELERDEN YASAKLANMA DURUMLARI
Madde -14
a) Taahhüdünü yerine getirirken Kuruluşa zarar vermek, bilgi ve deneyimini Kuruluşun zararma kullanmak,
b) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine
getirmemek,
e) Üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında sözleşme yapmamak,
d) Kuruluşun ihalelerine ilişkin olarak, kurum ve kuruluşlara veya medya yoluyla kamuoyuna haksız ve
mesnetsiz olarak yamlbcı bilgi vermek,
e) Türk Kızılayr mit» her kademe yönetici ve çalışanlarının manevi şahsiyetine hakarette bulunmak,
f) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve
sanat kıvaUarma aykırı, eksik, batalı veya kusurlu imalat yapmak,
g) Sözleşme sürecinde- hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya
başka yollarla işlemlere tesat karıştırmak veya teşebbüs etmek,
fiillerini yapanların sözleşmeleri feshedilir, teminatlar) irat kaydedilir, üç yıl süre ile ihalelere katılmaları
yasaklanır.
DEVİR VE TEMLİK
Madde 15 - Firmalar işbu şartnameden doğan sorumluluklarım Türk Kı/dayı1m» yazılı mnvaffakatı olmaksızın
tamamen veya kümen bir başkasına devir, alacaklanuı temlik ve ciro edemezler.
İHTİLAFLARIN HALLİ
Madde 16 - İş bu satm alma neticesinde taraflar arasında akdedilecek sözleşmenin tatbikatından doğacak her türlü
ihtilaflar öncelikle solhen anlaşma yoluna gidilecek, ihtilafta çözülmemesi halinde hal merci Taşınmazın
Bulunduğu İl Mahkemeleri Ve îeta Daireleridir
(
6
CECtCİ TEMİNAT MEKTUBU
TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kurum ıtriuzca ihaleye çıkarılan ....................................... ......... ............ .................... {ihale konusu)
işine istekli sıfatıyla katılacak olan----- ---------— ....... *----------------------------(istekli odt) mn ihale
hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici teminat tutarı olan
........................................................ ............................... —
(Yalnız/...... --------------------- ------....)
m
_____________ ______ (Banka adi) garanti ettiğinden, ihale hükümleri çerçevesinde; geçici teminatın gelir
kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek
kalmaksızın ve adı geçen ile Kurumunuz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve
kanuni sonuçlan dikkate alınmaksızın yukarıda yazılı tutan ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve
gecikmeksizin Kurumunuza veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarifeme kadar
geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi........................(Banka adı) ’mn hnza atmaya yetkili
(Banka adi) ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.
temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla v e __ .__ ___
\
Bu teminat mektubu ...............
tarihine kadar geçerli olup,, bu tarihe kadar elimize geçecek
şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır
Banka Adı/Şubesi
Yetkili İsim/İmza
NOT:
1) Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşların kontrgarantilerine dayanılarak verilecek
mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın
kontrgarantih olduğu belirtilecektir. Teklife esas para birimi Türk parası ise kontrgarantilere
dayanılarak verilecek teminat mektuptan Türk parası üzerinden düzenlenecektir.
2) İdari şartnamede yabancı para birimi veya yabancı para birimleri cinsinden teklife izin verilmesi
durumunda; istekliler, teminat mektuplarım tekliflerine esas para birimi üzerinden düzenleyecektir.
3) Teminat mektubunun Türk parası dışında bir para bîrimi üzerinden düzenlenmesi halinde, teminat
mektubunun sonuna “İşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı tazmin tarihindeki
T.C.M.B. Döviz Satış. Kum üzerinden hesaplanarak tarafınıza ödenecektir.” paragrafına yer
verilecektir.
7
1868
TÜRK KIZILAY!
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MUĞLA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ŞEYH MAHALLESİ,
BANKALAR (İSMET İNÖNÜ) CADDESİ (ESKİ NO:21)
ADRESİNDEKİ 353 ADA, 4 NO’LU PARSELDE
KAYITLI 86,98 M2 TAŞINMAZ ÜZERİNE İŞ MERKEZİ
İNŞAATI YAPILMASI İŞİNE AİT
İHALE DOSYASI
W‘Jh. Mas kyflbjpb/nE. /ırf Şti
Saiüfıfc2.
İ93 Kı?îay/ANXAftil
Tty«rî/2Sfâx: C(312}4195Q79
i
Ç z -A ^ ı V û B603417«7B
O
İÇİNDEKİLER:
SAYFA .
i
İDARİ ŞARTNAMH VE EKLERİ
2
ANAHTAR TESLİMİ İNŞAAT İŞİ İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ .
7
SAYFA
3
ANAHTAR TESLİMİ İNŞAAT İŞİ İHALE MAU ŞARTNAMESİ
1
SAYFA
4
SÖZLEŞME TASLAĞI
18
SAYFA
5
YAPIM ŞARTNAMESİ
3
SAYFA
6
GENEL PURSANTAJ LİSTESİ
1
SAYFA
7
POZ ÜSTESİ (İNŞAAT)
4
SAYFA
8
MAHAL LİSTESİ (İNŞAAT)
1
SAYFA
9
TEKNİK ŞARTNAME (İNŞAAT) '
15
SAYFA
10
MAHAL ÜSTESİ (MEKANİK)
3
SAYFA
11 TEKNİK ŞARTNAME (MEKANİK)
2
SAYFA
12 POZ LİSTESİ (ELEKTRİK TESİSAT)
4
SAYFA
13 MAHAL LİSTESİ (ELEKTRİK TESİSAT)
5
SAYFA
14 TEKNİK ŞARTNAME (ELEKTRİK TESİSAT)
27
SAYFA
15 TEKNİK ŞARTNAME (ASANSÖR)
8
SAYFA
1
SAYFA
1
CD ORTAMINDA
16
-
1
-
.
PROJE PAFTA ÜSTELERİ
.
17 PROJELER (LİSTEDE BEURT5LEN PROJELER CD
ORTAMINDA)
-
.
_
OR^ÎtC-ı
■^->1*24 v/?^28 Fax. CH3l 2)*i9 50i 9
JU D
Çankaya V D 6B0Û427678
ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ
TANIMLAR VE KISALTMALAR:
KIZILAY
: TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ISTEKLIÇLER): İhaleye kanlan gerçek kişi veya tüzel kişi
YÜKLENİCİ : Üzerine ihale yapılan İSTEKLİ
:
.
.
.
■
İHALENİN KONUSU;
.
. ;
.
.
Madde İ- Muğla İli, Merkez İlçesi, Şeyh Mahallesi, Bankalar (İsmet İuöuü) Caddesi (Eski no:21)
adresindeki 353 ada, 4 so’Iu parselde kayıtlı 86^8 m2 taşınmaz özerine İş Merkezi inşaatının
KIZILAY*ın yaptırdığı ve onaylattığı projeler ve detayları uyarınca^ sözleşme ve eki şartnameler
doğrultusunda, tüm işlerle ilgili vergi, resim, harç ve benzeri giderler, YÜKLENİCİ tarafında« karşılanmak
üzere anahtar teslimi götürü bedelle yapılması işidir..
ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL): İhale evraklar», Sözleşme ve ekleri ile Proje kapsamında
tanımlanan, bütün işler ve imalaÜaruo istenilen kalite ve değerde olmak üzere her şey dahil (malzeme, işçilik,
alet, edevat, sigorta, nakliye, sn zammı, iskele, yatay-düşey taşıma, elektrik, su, vergi, resim, harç, fon, genel
giderler, müteahhitlik kan v b) tüm giderler dahil ohnak üzere projenin tamamlanarak kullandır şekilde
KIZILAY*a teslim edilmesini kapsayan toplam gider.
İŞİN SÜRESİ:
Madde 2- Yapı ruhsatı alma süresi sözleşme imza tarihinden itibaren 90 takvim gün6, inşaat yapım süresi
ise yapı ruhsatı onay tarihinden itibaren 360 takvim günüdür.
TEKLİFLERDE UYULACAK ESASLAR:
Madde 3- Teklif hazırlarken, aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır.
A. Sözleşme komısu inşaat işi Muğla İli, Merkez İlçesi, Şeyh Mahallesi, Bankalar (İsmet İnönü)
Caddesi (Eski no:21) adresindeki 353 ada, 4 no’lu parselde kayıttı 86,98 m2 taşınm az üzerine
yapılacaktır.
B, Teklifler, anahtar teslimi götürü bedel olarak verilecektir.. (Örnek 1).
'
G. Tüm biı işlerle ilgili her türlü vergi, resim, harç, fon, elektrik, su, sigorta, inşaat imalat giderleri ve
kuramlara ödenecek knîkı paylan ve benzeri giderler YÜKLENICİ’ye aittir.
D. Geçici hakediş raporları, yer teslimiyle işe başlama tarihinden itibaren 30(otuz)ar gön ara ite
YÜKLENİCİ ve KIZILAY tarafmdan düzenlenir. Hakediş raporlarında belirtilen tutar, bu tutardan
varsa KIZlLAY’m alacakları kesilerek ödenir. Hakedişler her aym belirli günleri ödenecektir. Ödeme,
hakediş tutarına göre kesil ceek fatura üzerinden KDV eklenerek TL (türkl İrası) olarak ödenecektir. E. Gerektiğinde kuramlardan alınacak onaylar izinler ve ruhsatlar YÜKLENİCİ tarafından alınacak olup,
onaylar izinler ve ruhsatların almması için gerekli her türlü harcama Yüklenici tarafından
karşılanacaktır. •
.
.
.
E. İnşaat sürecinde ihtiyaç duyulan TUS (Teknik Uygulama Sorumlusu) veya yapı denetim YÜKLENİCİ
tarafından taahhüt edilerek ücretleri de YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır.
.
G- Statik, mekanik ve elektrik projeleri uygulanırken mimari proje üzerindeki revizyonlara göre
uygulanacaktır! Gerektiğinde proje revizyonları YÜKLENİCİ tarafından bila bedel hesaplamaları
yapılarak projelendirilecektir. İşin bitiminde YÜKLENİCİ tüm projelerin son uygulama halini gösteren
projelerden ! ad CD, 1 ad ozaht proje takımı. KIZILAY’a verecektir.
.
H Proje detaylarındaki bazı alt (yardımcı) imalatlar, imalat tanımlan veya pursantaj cetveli ile diğer
cetvelde gösterilmemiş olabilir. Bu tür imalatların ortaya çıkması durumunda projeler ve teknik
şartnameler gereği imalat suasma göre yapılacaktır.
Bu gibi durumlarda YÜKLENİCİ hiçbir fark talep edemeyeceği gibi proje ve detayları ile teknik
şartnamelerde gösterilen imalatlar anahtar teslimi (görürü) bedel fiyata dahil olup fiyat değişmeyecektir.
Bu nedenle isteklilere tekliflerini vermeden önce proje ve detaylarını incelemeleri inşaat sahasını ziyaret
ederek saha şartlarını önceden tetkik etmeleri tavsiye edilir.
İ. Şantiye clektnŞj ve suyu YÜKLENİCİ tarafından temin edilecektir İş süresince binaya ait elektrik ve su
bedelleri ’V^JK^ENİCİ tarafından ödenecektir
OR&GİMîMMîUK
L İşin yapım tn^^in^^N (iiiaıa sarkması, malzeme iiyaLİaıınm işçiliklerinin a
î
\
;
>n
1
*
s& n
^
ı
Ieriyle,
J Ç ^ k a 'y ^ O . 660Û437B76
i
(
—
günün ekonomik şartlarının zorluğu bahane edilerek hiçbir nam ve ad altında fiyat farkı
verilmeyecektir.
K. Parselde karşılanamayan otopark ile ilgili ödenmesi gereken tüm bedeller, elektrik, su, doğaİgaz abonelik
bedelleri YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır.
L Teklif hazırlanırken; . > .
.
.• . ;
.
.
;
* Sözleşme Ve- ihale Şartnameleri ekleriyle birlikte proje, detay ve teknik şartnamelerin
dikkate almmasi gerekmekledir. . .
.
'
.
; .
•
* SSzleşmede belirtik1n işin japîunna ait ek işler veya eksikli işler sözleştaenin 19- Maddesine
göre değerlendirilir;
* Teklif mektuplarına KDV 3
İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN GEREKLİ TEKNİK BELGELER:
Madde 4- İhaleye ortak girişimler kabul edilmeyecektir.
İhaleye katılmak isteyenlerden, aşağıdaki şartlar aranır
.
.
A. Asgari olarak sözleşme taslağı 10 maddemde belirtilen teknik personelin çalıştırılması hususunda
taahhütname verilecektir. (Örnek 2) ■ .
..
. .
.
B. İSTEKLİLER; Son onbeş (15) yılda tek bir sözleşme kapsamında benzer iş olarak;
Kamuda yapılan işler için, teklif edilen bedelin %70’î oranında, T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Mimarlık ve Mühendislik Hizmetlerine esas olan smıfi 3B ve üstü sınıfta yapı inşaatı yaptıklarım
belgelemeleri gerekir.
.
.
Özel sektörde yapılan işler için, teklif edîle» bedelin %70’i oranında, T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetlerine esas olan smrfı 3B ve üstü sınıfta yapı inşaatı
yaptıklarını belgelemeleri gerekir.
İş bitirme belgesinin özel sektörden alınması halinde, belgenin kabul edilebilmesi için o işe ait yapı ve
iskan ruhsatı veya noter onayh sözleşme ile hak edişler, faturalar vs ödeme belgelerinin de eklenmesi
gerekmektedir.
îş bitirme belge sahiplerinin ortağı bulunduğu tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde; tüzel kişinin
yandan fazla hissesine sahip olması, teminat süresince ( kesin kabule kadar) bu oranın muhafaza
edilmesi zorunludur.
.
.
Benzer iş bitirme belgelerinin; ihale tarihinden geriye doğru son İS yıl içerisinde gerçekleştirilip
gerçekleştirilemediği hususa iş bitirme belgelerindeki bilgilerden tespit edilir. Bu tespitin iş bitirme
belgeleri üzerinden yapılamadığı durumlarda (sözleşmesi 15 yıldan önceye ait ve 15 yıl içerisine kısmi
giren İşlerde) o işe ait düzenlenmiş hak ediş raporları (15 yıla kısmi giren işlerin miktarlarını gösterir
hak ediş raporları) ve/veya idarece onayh hak ediş Ödeme cetveli esas alınarak 15 yıl içerisine giren
fiili iş oranlan benzer iş olarak hesaplanacaktır
.
İş yönetme belgesi, iş dunun belgesi ve diplomalar benzer iş olarak kabul edilmeyecektir. İş bitirme, iş
denetleme belgelerinin güncellenmesi 2013 yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Karne Katsayılan
cetveline göre yapılacaktır.
C. Yer Görme Belgesi (Ömek 3)
Ö. Proje taahhütnamesi (Öraek 4).
E. İhale dosyası satın alındığına dair belge
İŞİN YAPILACAĞI YER YE ZEMİN DURUMUNUN TETKİKİ:
Madde 5- İSTEKLİLER teklif öncesi işin yapılacağı yeri görecek vc gerekli incelemelerde bulunacaklardır.
ÎŞTEKLÎ, işin yapılacağı yeri görmekle, işin yapılacağı yeri ve işle İlgili bütün hususları, malzeme
kaynaklarını ve arazinin, zeminin durumunu, işi yapmak için gerekli mahalli şartları öğrenmiş saytiır.. Bu
konularda ihale dokümanında belirtilenler dışında hak talebi doğuracak bir istekte bulunamaz
İŞ VE İŞYERİNİN SİGORTALANMASI:
,
Madde 6~ îş ve işyerinin sigortalanması hususundaki şartlar Sözleşme madde 30’da belirtilmiştir.
DIGER HUSUSLAR
Madde 1a) ihzara t için aynca bir odcnıe vupıima
b) Avans ödemesi yapılmayacaktır.
.
u-i k,»A\R'JK
f a
" tan.Tsc.J-if Ş*
ft*J ~ ....
£ $ * > <*****
ft- n
c)
d)
e)
i)
g)
Fiyat farkı ©demesi ve erken bitirme primi vb., ad altında herhangi bir ödeme söz konusu değildir.
Şartlı teklifler kabul edilmeyecektir.
NakKyeJer içînayrica ödeme yapılmayacaktır.
. ,
Aksi belirtilmediğisûrece güıj takvim gönü sayılacaktır.
.
■ .
O rtakgirişiınler kabul edilmeyecektir.
. .
İHALEDOKÜMANLARI:
.
Madde S- Bu işin ihale dokümanları aşağıda sıralanmıştır
.
İ . îdari -Şartname w Ekleri, .
.
.
2. Anahtar Teslimi (Götün! Bedel) İhale Teknik Şartnamesi,
3. îbale Mali Belgeler Şartnamesi
4. Sözleşme Taslağı
5» Yapım Şartnamesi ve Ekleri
6. Projeler’ ■ !
7. Pursanî^ Listesi
,
:
;
:
.
.
5. Teknik Şartnameler (inşaat, mekanik tesisatı ve elektrik: tesisatı)
9. Mahal listeleri (inşaat, mekanik, elektrik^
EKLER
Örnek-1 Mali Teklif Mektubu
Öruek-2 Teknik Personel Taahhütnamesi
Örnek-3 Yer Görme Belgesi
öm ek-4 Proje Taahhütnamesi
*V*
‘
y
fo ?
;.:r-CŞ MfcAARUC
,
C-'i
,;:2'm
4 r\
X ...
ftKûPV« 50*9
660ÎK37S73
Ö rnek-1
s
ANAHTAR TESLİMİ ( GÖTÜRÜ BEDEL ) İŞLER
;
TEKLİF MEKTUBU
/
TÜRKKmLAYI
GENEL MÜDÜRLÜK MERKEZ
İHALE KURUL BAŞKANLIĞINA
ANKARA
....j ..;
Türk Kızılayı tarafından ,J . J ....... gönü ihalesi yapılacak olan Muğla İli, Merftez İlçesi, Şeyh
Mahallesi, Bankalar (Jsmet İnönü) Caddesi (Eski no:21) adresindeki 353 »da, 4 no’ln parselde kayıtlı
86,98 nx2 taşınmaz üzerine İş Merkezi inçaatuajn anahtar teslim götürü bedel ile yapılması işine ait
ihale dokümanım tamamen okuduk, inceledik ve aynen kabul, ettik. İşin yapılacağı yerleri ve çevresini
gürdük, mahallin özelliklerini ve zemin şartlarım tetkik ettik, herhangi bir aynm ve sınırlama yapılmadmı
bütün Şartlan kabol ediyoruz.
1- Söz konusu işi, ihale evrakları, sözleşme ve ekleri kapsamında tanımlanan bütün işler ve imalatların
istenilen kalite ve değerde olmak üzere herşey dahil (malzeme, İşçilik,alet, edevat, sigorta, nakliye, su
zammı, iskele, yatay-döşey taşıma, elektrik, su, vergi, resim', harç, fon, genel giderler, müteahhitlik kan v.b)
tüm giderler dahil olmak üzere işin tamamlanarak kullanılır şekilde Kızılay'a teslim edilmesini kapsayan,
toplam fiyat üzerinden KDV hariç toplam.... ................ ............... ...... „,( para birimi belirtilerek rakam ve
yazıyla) bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.
_
2- Anahtar teslimine (Götürü bedele) ait ihale şartnameleri, sözleşme ve eklerinde yer alan ha- bir iş
kal emmin miklarmm ve mahiyetinin ihale dokümanında yer alan teknik şartnameye uygun olduğuna kabul
ediyoruz
.
3- Teklifimiz, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyinrd) takvim günü geçerlidir.
A- İhale konusu iş İçin kendimiz veya başkası adına doğruda}) veya dolaylı olarak asaleten veya
vekâleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.
-.
5- En düşük bedelli teklifi ya da herhangi bîr teklifi kabul etmek zorunda olmadığınızı biliyor ve kabol
ediyoruz
.
.
6- İhale .konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak /yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin
çıkarlarına aykm düşecek hiçbir eylem ve ohışum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.
. 7- Etaîe konusu işle ilgili vermiş olduğumuz teklifimizde olabilecek herhangi bir işlem hatasının
(loplama, çarpma vb.) Kızılay lehine değerlendirilmesini kabul ve taahhüt ediyoruz
Saygılarımızla,
'
FİRMA
Ad SOYAD / Unvan (Kaşe)
tni73
-
.
( ^ - ¡ P
2’*. . *-
TEKNİK PERSONELE AİT TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ
İhale Kurulu Başkanlığına
.....
KIZILAY'ca
...... günü ihalesi yapılacak olan Muğla İli» Merkez İlçe», Şeylı Mahallesi,
Bankalar (İsmet İnönfi) Caddesi (Eski no:21) adresindeki 353 ada, 4 no’ln parselde kayıth 86*98 m2
taşınmaz Özerine İş Merkezi inşaatının anahtar testim götürü bedel ile yapılması işi için istenen Teknik
Personeli Sözleşme Taslağmın 10. maddesindeki htöimnîer çerçevesinde bulundurmayı kabul ve taahhüt
ediyoruz.
. FİRMA
Ad SOYAD / Unvan (Kaşe)
Îmyn
S
' '
s #
ÛStötCİ MİMARLIK
şi-fc Mm İA s rix v Tîc. LSc. ?!'
7
A *
Örnek-3
YER GÖRME BELGESİ
.
.
'
■mmİ-- - •w—••
1. İŞİN ADh Muğla İli, Merkez İlçesi, Şeyh Malıailesi, Bankalar (İsmet İnönü) Caddesi (Eski
oo:21) adresindeki 353 ada, 4 no’ln parselde kayıth .86,98 nı2 taşınmaz özerine İş Merkezî
inşaatının anahtar teslim götürü bedel He yapılması işi.
~
2. YER: Mngla İli, Merkez İlçesi, Şeyh Mahallesi, Bankalar (İsmet İnönü) Caddesi (Eski oo:2I)
adresindeki 353 ada, 4 no’ln parselde kayıth 86,98 mİ taşınmaz.
Muğla İh, Merkez İlçesi, Şeyh Mahallesi, Bankalar .(İsmet İnönü) Caddesi (EsJü noi21)
adresindeki 353 ada, 4 ao’ln parselde kayıth 86,98 m2 taşınmaz. Üzerine yapılacak İş Merkezî
inşaatının anahtar teslim götürü bedel Üc yapılması işi ile ilgili inşaat sahasını „ J— /..... . tarihinde
gezerek gerekli incelemelerde buhmduk. işin yapılacağı yeri görerek işle ilgili tüm hususları» malzeme
kaynaklarım, zemin durumunu ve işi yapmak İçin gerekli mahallî şartlan öğrendik
FİRMA
Ad SOYAD / Unvan (Kaşe)
- İmza
O rüek-4
PROJE TAAHHÜTNAMESİ
İhale K urutu Başkanhğı’na
.
.
..
.
•
J......
1. KJZILAY’ca ...L .J---- tarihinde ihalesi yapıiacak olan Moğla İli, Merkez İlçesi, Şeyh Mahallesi,
Bankalar (İsmet İnönü) Caddesi (Eski no:21) adresindeki 353 ada, 4 no’ta parselde kayıtlı
86,98 m2 taşınmaz üzerine İş Merkezi inşaatının anahtar teslim götür» bedel ile yapılması
işine ait şartnamenin ekinde Terilen mimari, statik, mekanik, elektrik projelerinin tamamını teslim
aldım ve tüm projeleri eksiksiz olarak inceledim,
FİRMA
Ad SOYAD / Unvan (Kaşe)
İmza
ÖRMECİ MiMARUK
-■ı^.
■jr-ı*2.
«i ■' -•-¿i- VO 6eûû4'5?5î&
n Jjr\
AIÍAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE MALÎ BELGELER. ŞARTNAMESİ
TANIMLAR VE KISALTMALAR:
KIZILAY
: TÜRK KT71T.AYÎ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İS lüKLİ(LER): İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi
YÜKLENİCİ : Üzerine ihale yapılan İSTEKLİ
:
;
İHALENİN KONUSU:
_
Madde 1- Muğla İli, Merkez ilçesi, Şeyh Mahallesi, Bankalar (İsmet İnönü) Caddesi (Eski no:2l)
ad resi udebi 353 ada, 4 ■Bd'lş parselde kayıtlı 86,98 m2 taşınmaz özerine yapılacak İş Merkezi
inşaatının KI23LAY?m yaptırdığı ve onaylattığı projeler ve detayları uyarınca, sözleşme ve eki şartnameler
doğrultusunda, tüm işlerle ilgili vergi, resim, harç ve benzeri giderler, YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak
üzere anahtar teslimi götürü bedelle yapılması işidir.
ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL): İhale evraklan, Sözleşme ve ekleri ile Proje kapsamında
tanımlanan bütün işler ve imalatların istemİsı kalite ve değerde ohuak üzere her şey dahil (malzeme, işçilik,
alet, edevat, sigorta, nakliye, su zammı, iskele, yatay-düşey taşıma, elektrik, su, vergi, resim, harç, fon, genel
giderler, müteahhitlik kan v b) tüm giderler dahil olmak üzere projenhı tamamlanarak kullandır şekilde
Kf7.fi AY’a teslim edilmesini kapsayan toplam gider
İŞİN SÜRESİ:
Madde 2- Yapı ruhsatı alma süresi sözleşme imza tarihinden itibaren 90 takvim günü, inşaat yapım süresi
ise yapı ruhsatı onay tarihinden itibaren 360 takvim günüdür.
İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN GEREKLİ MALİ BELGELER:
Madde 3- İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar aranır.
a. Vergi dairelerinden almmış vergi borcu olmadığına dair veya taksitiejadirihniş borcu olduğunu gösteren
son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge aslı veya internet çıktısı.
b. Mevzuat hükümleri, uyarınca Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair veya taks itleod iri İmiş borcu
olduğunu gösteren son teklif verme tarihinden önceki 3 (öç) ay içinde' düzenlenmiş belge aslı veya
internet barkotlu belge.
c. Teklif "edilen bedelin %1Û (yüzde on) undan az olmamak üzere, İSTEKLİ tarafmdân belirlenecek
tutarda bankalar nezrimdeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu
kredisim ya da serbest mevduatım gösterir yerli ve yabancı bankalardan alınacak belge.
1868
MUĞLA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ŞEYH MAHALLESİ,
BANKALAR (İSMET İNÖNÜ) CADDESİ (ESKİ NO:21)
ADRESİNDEKİ 353 ADA, 4 NO’LU PARSELDE KAYITLI 86,98
M2 TAŞINMAZ ÜZERİNE İŞ MERKEZİ İNŞAATI
YAPILMASI İŞİNE AİT
SÖZLEŞME TASLAĞI
A
-
ÖRMECİ MAAŞLIK-------J
¡¡p
L
sl
... '
1/16
- • İ I V i Î \ / p i2 1 fzx: «312)119 3>?0
î&Aafyvi) SSCC437378
„ _1
\
SÖZLEŞME TASLAĞI
Madde 1- TARAFLAR:
. Bu sözleşme, bir .taraftan Türk Kızdayı Genel Müdürlüğü (bundan böyle KTZff AY olarak .
... ^.. — ...... ..........i...« ,,.
« ...
.
andaeakîır.)
3e
dıgpr iaiâftan
..................;............ ;_.................. v................................................ ........» (bundanböyle YÜKLENİCİ
olarak anılacaktır) arasında sözleşme konusunu teşkil eden iş ile ilgili haklar, yükümlülükle*- ve diğer her
tOrlö: münasebetleri düzenlemek için aşağıdaki şartlar dahilinde tanzim, kabul ve imza edilmiştir.
Madde 2- TANIMLAR;
KIZILAY
: TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YÜKLENİCİ
: Üzerine ihale yapılan İSTEKLİ
ANAHTAR TESLİMİ (GOTÖRD) BEDEL: Bıaİe evrakları, Sözle^ne Ve ekim ile.Proje kapsamında
tanımlanan bütün işler ve imalatların istenilen kalite ve değerde olmak üzere ha-şey dahil (malzeme, işçilik»
alet, edevat, sigorta, nakliye, su zammı, iskele, yaîay-düşey taşıma, elektrik, su, vergi, resim, lıarç, fon, genel
giderler, müteahhitlik kan v.b) tüm giderler dahil olmak üzere projenin tamamlanarak kollanılır şekilde
KIZILAY7a teslim edilmesini kapsayan toplam gider.
Madde 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU:
KIZILAY’tn verdiği ptojelere ve mahal listesine uygun, sözleşme ve ekli şartnameler doğrultusunda,
gerektiğinde yasal izinlerin (izin, onay, ruhsat vJb.. gîbî) alınması, tüm işlerle ilgili vergi, resim, harç ve
benzeri giderler dahil her türlü gider YÜKLENİCİ tarafindan karşılanmak Muğla ili, Merkez İlçesi, Şeyh
Mahallesi, Bankalar (İsmet İnönü) Caddesi (Eski uo:2l) adresindeki 353 ada, 4 no’ln parselde kayıttı
8(^8 aı2 taşınma/, üzerine İş Merkezi inşaatı yapılması işidir.
Taahhüt konusu işin devamında ihtiyaç duyulması halinde mevcut imalatların revizyonlarına ait
projeler veya yeni imalatların projeleri YÜKLENİCİ tarafindan bilabedel olarak yapılacaktır.
Madde 4- SÖZLEŞMENİN TÜRÜ VE BEDELİ:
Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer atan şartlara dayalı
olarak, işin tamamı için KIZILAY1ca hazırlanmış ihale şartnameleri, sözleşme ve ekleri ile projelerde yer
alan işlerin YÜKLENİCİ tarafindan anahtar teslimi götürü bedele göre toplamı KDV HARİÇ
................ ........ .—................... TL bedel üzerinden akdedilmiştir.
Ihafe bedeline KDV dahil olmayıp aynca eklenecektir
Hakedişler ekli Pursantaj listesi ve sözleşme bedeline göre aylık periyotlar halinde düzenlenecektir.
Ödemt, hakediş tutanna göre YÜKLENİCİ tarafindan düzenlenecek olan feturaya KDV de eklenerek
yapılacaktır.
.
.
Proje detaylarındaki bazı alt (yardımcı) imalatlar, imalat tanımlan veya pursantaj cetveli ile diğer
cetvelde gösterilmemiş olabilir. Bu tür imalatların Ortaya çıkması durumunda projeler ve teknik
şartnameler gereği imalat sırasına göre yapılacaktır. Bu gibi durumlarda YÜKLENİCİ hiçbir fark talep
edemeyeceği gibi proje ve detaylan ile teknik şartnamelerde gösterilesi imalatlar anahtar teslimi (götürü)
bedel fiyata dahil ohıp fiyat değişmeyecektir.
.
İşin yürütülmesi aşamasında sözleşme eki proje, detayları ve şartnamesinde olmayıp KIZILAY’ca ek
olarak yaptırılacak, ya da sozkşme eki proje, detayları ve şartnamelerde olup da KIZILAY’ca
yaptırılmasından vazgeçilen iş kalemleriyle ilgili birim fiyatlar tespit edilirken; Sözleşmenin 19 Maddesi
hükümleri uygulanacaktır.
KIZILAY sözleşme konusu işin dilediği orandaki azı veya çoğunu aym sözleşme şartlan dâhilinde
YÜKLENİCPye yaptmnaya yetkilidir. YÜKLENİCİ bu durumda hiçbir itiraz, hak ve tazmin iddia
edemeyeceği gibi,fö^ewne şartlan dâhilinde yapacaktır.
OPUF.Cİ MİM-AKLK
.
:
.
/}
2! 16 ^ \ r
-*Lı Vyi
-.-i 2
- :^’2i»îA/2/J2arax:Ûî2«>*SÎ5!>r9
vs s-c&vm
-i
Madde 5- KESİN TEMİNAT:
...
Bu işin kesin teminat miktarı madde 4’teki sözleşme bedelinin %6(alb),sı oramoda olan
.......TL’dir.
_
. . Teminat nakit olarak verilebileceği gibi banka teminât mektubu şeklinde de verilebilir. Teminatın,
teminat. mektubu şekliiKİe verilmesi balıhde, teminat mektubu süresiz olacaklar. Her ne suretle olursa olsun
KIZIIAY’â verilaı teminatlar haczedilemez veya üzerlerine ihtiyati tedbir konulamaz, ihale bedeli
Madde 6- AVANS:
Bu iş « fay an s verilmeyecektir.
Madde 7- İSİN SÜRESİ VE İSE BAŞLAMA:
a) Södeşme konusu iş ile ilgSi olarak, inşaat yapı rahsatmm alınması ile ögüi bütün işlemler
Sözleşmenin imza tarihinden itibaren 90. (doksan) takvim günü içerisinde tamamlanacak, tüm masraflar ve
gerekli işlemler YÜKLENİCİ tarafindsn yapdacakür. Yapı ruhsatı onay târihi işe başlama tarihi kabul
edilecektir.
.
b) YÜKLENİCİ, yükümlülüğünü bulunan inşaât işlerim yapı ruhsatı onay tarihinden itibaren 360
(üçyüzalinuş) takvim güttü içinde bitirmekle yükümlüdür. Süre takvim günü esasına göre verilmiş ohjp her
tûılü iklim şartlan ve sair çalışmaya engel olabilecek sebepler göz önünde tutulmuştur.. Sözleşmenin 29
Maddesinde belirtilen zorlayıcı sebepler dışmda hiçbir nedenle süre uzatılmayacaktır
Madde 8- İSLERİN YAPILMASINDA UYULACAK ESASLAR:
Bu sözleşme komşu işlerin yaphnasmda YÜKLENİCİ;
-Sözleşme ve eklerindeki esaslara,
-Mimari projeye ve mahal listesine,
-Yürürlükteki Belediye İmar Yönetmeliğine,
-Türk Standartlan Enstitüsü Normlarına,
-Deprem Bölgelerinde Yapüacak Binalar Batkındaki Yönetmeliğe,
.
-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapı İşleri inşaat, Makine, Elektrik Genel
Teknik Şartnamelerine,
-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapı İşleri Birim Fiyat Tariflerine,
-Afet Bölgelerinde Yapüacak Yapılar Hakkmdaki Yönetmeliğe,
uygun birinci sınıf işçilikle inşaat yapmak zorundadır,
Madde 9- YER TESLİMİ:
.
.
.
YÜKLENİCİ sözleşmeye konu iş yerini sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte görerek, bilerek kabul
etmiş sayılacak, yer teslimine ve iş yerine ait herhangi bir mazeret İleri sürmeyecektir. Sözleşmeyle
birlikte yer teslimi yapılmış kabul edilen arsa, bina, yapılar vb. yerlerin korunması, güvenliği vb. gibi
sözleşmeden kaynaklı bütün sorumluluklar bedelleri kendisi tarafından karşılanmak üzere
YÜKLENlCTye aittir.
..
_
•
Madde 1 ft- YÜKLENİCİ PERSONELİ:
YÜKLENİCİ ihalede bildirdiği (anahtar veya Lıalıiıfit ettiği teknik personelin, işin sfircaincc
çalışma programma bağh periyotlar dahilinde işyerinde bulunduracağı mimar, inşaat mühendisi,
elektrik mühendisi ve makine mühendisi veya teknikerleri) teknik elemanların ve KlZÜAY’m
muhatabı olacak yetkili imza sahibi veya sahiplerinin taahhütnameleri 2e birlikte, isimlerini,
özgeçmişlerini, belgeleri ile birlikte yapı ruhsatı onay tarihinden itibaren 15 (Onbeş) takvim günü
içinde KIZILAY*a bildirecektir. KIZILAY bu elemanlar hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra,
kabûl edip etmediğini var ise değişildik talebini 10 (On) takvim günü içinde YÜKLENÎCİ'ye tebliğ
edecektir.
YÜKLENİCİ buf\ı
e uymaya mecburdur. KIZILAY’ca bn tebliğ yapılmadığı takdirde,
teklif kabul edilmiş sayılata
.
tCi
‘
-ncAtd.Ş3. A ,
Ç J İİV D
1
660W3TE-7Û
A t-ı
>F
YÛKLENtCr mn aııahtar veya taahhüt ettiği teknik personelinden, işin çalışma periyotları dahilinde
şantiyede bıihmchamak zorunda olduğu;
Tçknik Personel Listesi:
Şaiîtiye şefi, İnşaat mühendisi veya Mbflar
Midaöe mühendisi veya Makine teknikeri
.
.
.
1. .. Teknik eleman bildirisini sûresinde vermediği takdirde, her gecikme günü için Madde
28’de belirtilen genel gecikme .cezasının 1/4’i (dörttebiri) kadar gecikme cezası kesilir..
. ;
2.
İşyerinde (devainlı veya sözleşmede tespit edileıi şartlara göte) çalışına periyotları dahilinde
bulundurulması gereken teknik elemanı (bu elemanlardan birini, birkaçmı veya hepsini) bulundurmadığı
takdirde; inşaat kontrollüğü tarafindan tespit edilecek günler için her bir elemanın aşağıda karşılarında yazılı
günlük ceza miktarına göre tahakkuk ettirilecek ceza toplamı kesilir
Cünlük Ceza Miktan:
*
.
İşin devamı suresince Sözleşmeye göre işbaşında bulundurulması gereken mühendisler,
mimarlar ve teknikerlerden her biri için günlük Madde 28’de belirtilen genel gecikme cezasının 1/4’i
(dÇrttebirı) kadar gecikme cezası kesilir.
'
YÜKLENİCİ, KIZILAY’m verdiği sürede ve onayladığı elemanlarla; şantiye şefi dahil KIZILAY’m
değiştirilmesine gerek gördüğü teknik elemanlar* değiştirmek zorundadır. Yapılacak eleman ve işçi
değiştirmelerinden dolayı, YÜKLENİCİ, KIZILAY1dan hiçbir bedel, tazminat ve süre isteyemez.
M adde İ l- İS PROGRAMI:
Yapı ruhsatı onay tarihinden başlayarak 15 (onbeş) takvim gantö içinde YÜKLENİCİ» işlerin
miktar, tarih, şiire ve sırasını göstermek üzere ayrıntılı iş programımı hazırlayarak KIZILAY’a
vermek zorundadır.
Bu programlan KIZILAY düzeltme ve değiştirmeye yetkili olup, programlar KIZBLAY’ca
onaylandıktan sonra geçerli olacaktır. YÜKLENİCİ onaylı iş programlarım iş süresince KlZlLAY’m gerek
duyduğu zamanlarda güncelleştirecektir.
.
.
YÜKLENİCİ bu vecibeyi yerine getirmediği taktirde geciküen her gün için Madde 28’de
belirtilen genel gecikme cezasının 1/4’i (dorftehiri) kadar gecikme cezası kesilecektir.
Madde 12-İSİN KONTROLÜ:
Sözleşme kapsamında tüm işleri denetlemek üzere, KIZILAY isterse işyerinde bir veya binlen fazla
sayıda kendi personel kadrosundan kontrol bulundurabilir veya KIZILAY dışından kuruluş ve kişilere
denetlettirebilir. Kontroller, işin sözleşme, şartnameler ve projelere göre yapılması ile faaliyetin iş
programına göre yürütülmesini KIZILAY adma denetler .
.
.
.
YÜKLENİCİ kontrol teşkilatının çalışması için gerekli zaman, mekan ve gerekli araç gereçleri
kontrol teşkilatına bîla bedel tahsis edecektir.
.
Bu Kontrollerin şartnameler, sözleşme ve ekleri ile diğer belgelere uygun olarak verecekleri
talinıatlara YÜKLEHİCl uymak zorundadır.
Kontrollerin yapılan işi uygun bulması, şartnameler, sözleşme ve ekleri ile diğer belgelerde yazılı
hükümleri bozmuş obuası YUKLEMİCPyi KIZILAY ve Kamuya karşı sorumluluktan kurtarmaz; tüm
sorumluluk YÜKLENlCİ^yc aittir.
KIZILAY tarafından onaylanmış, proje ve imalatlarda yapılacak her türlü değişikliğin KIZILAY’m
yazılı müsaadesiyle olması şarttır. YÜKLENİCİ, vekili veya temsilcisi, bu esasa uymadığı takdirde, her
türlü gider kendisine ait olmak üzere değişikîilderi KIZILAY1m isteyeceği şekle getirmek zorundadır
Madde 13- ÖDEME SEKLİ VE ŞARTLARI :
Geçici hakediş raporlar^ işe başlama tarihînden itibaren ekli pursantaj listesine göre 30(otuz)ar. günlük
aralar ile YÜKLENİCİ ve KIZILAY tarafından düzenlenir. Hakediş raporlarında belirtilen tutar, bu tutardan
varsa KIZILAY5m aiacakiar>-kcsilerek ödenir. YÜKLENİCİ îştn bitim tarihinden önce, 30 günlük hakediş ara
Süresi dolmamış olsa b il^ ö n bk ara hakediş daha talep edebilir
ÖRMECİ mmHUK
V\ \
«ıfr.l.
M
üh Mi
>_.
4 MS
i , Pr j r v T t rrt Çri
c**» 2
t£kyiANftWîA
T«: 0^12^24/4 iMFax:C!3t2)419.^OfS
C^n/iyi VD 650043757«
f)
_.
S^~ \
4
b
J .
Herhangi bir geçici bakedişin KlZHAY’ca kabul edilmesi veya onaylanması ya da hakediş tutamım
YÜKLENICİ’ye ödenmiş olması, söz konusu hakedişin KIZILAY tarafından kesin olarak kabul edildiği
biçiminde yorumlanamaz. KIZILAY geçici kabulden sonra keskt hesaba kadar, söz konusu geçici hakedişleri
her zaman yeniden değerlendirebük ve reddedebıh'r
Madde 14- FİYATLARIN DEĞİŞMEZLİĞİ:
;
r: ;
/ .....
■
.
. ■. Bu İşle ilgili hiçbir şekilde ve hiçbir isim alfanda (işin yıllara sari olması durumunda dahi) fiyat farkı
verilmeyecektir Herhangi bir malzemenin fiyahntn artmasi, akaryakıt fiyatlarındaki artış,! işçilik artışı» vergi,
harç ve fonlardaki değişiklik, su zammı, nakliye vi). nedeniyle birim fiyatta değişiklik yapılmayacaktır.
YÜKLENİCİ; inşaatın maliyetine tesir eden sebepler, vergi* resim, harç, fon vb. türdeki artışları. Sosyal
Sigortalar primleri, taşıma ve işçilik ücretlerinin artması vb. gibi sebeplerle teklifinde değişiklik ve süre uzatımı
isteğinde bulunamaz.
.
Madde 15-KAZALAR:
YÜKLENİCİ 6331 sayıb İş Sağlığı ve Güvenliği. Kanunu ve Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği
Yönetmelik Hükümleri ile ek ve değişikliklerini yerine getirmekle yükümlüdür. Yapım esnasında çıkabilecek
kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı zararlardan doğrudan doğruya YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır
Madde 16- İSÇİLERİN HAKLARI ve MALZEME BEDELLERİ:
YÜKLENİCİ işçi alacakları, taşeron hakedişleri ile inşaatta kullanılacak malzeme bedellerini
zamanında ödemekle ilgili doğrudan ve tek sorumludur.
Madde 17- KULLANILACAK MAT.ZEME:
Sözleşme kapsamında tüm işlerde en az TSE veya ISO Belgesine havi malzemeler, madeni aksam,
cihazlar vb. kullanılacak olup bütün malzemeler Kontrollük bilgisi dahilinde kullanılacaktır.
KIZILAY söz konusu malzemelerin ferraİ özdliİderini tespit amacıyla, her türlü gideri
YÜKLENİCfye ait olmak üzere uygun göreceği kuruluşlardan test raporu isteyebilir. Tüm iş kalemleri ile
ilgili malzemelerin seçiminde sözleşme ekindeki teknik şartname, mahal listesi ve poz tariflerinde
belirtilen özelliklerdeki malzemeler kullanılacaktır.
Yukanda belirtilen şartlara uymayan malzemenin kullanılmasından doğacak her türlü sorumluluk
YÜKLENİCPye aittir YÜKLENİCİ bu nevi kullanımlarda, ilgili malzemeyi şartlara uygun hale getirmek
zorundadır.
YÜKLENİCİ, şantiyeden uzaklaştırılması Kontrol tarafından istenilen malzemeleri bütün giderleri
kendisine ait olmak üzere, şantiye dışına çıkaracaktır. Çıkarmadığı takdirde, Kontrol tarafından şantiye dışına
çıkarılacak ve yapılan maarif YÜKLENİCİ'den tazmin edilecektir.
_
.
Uygun olmayan malzeme kullanıldığının fark edilmemesi sonucu YÜKLENICÎye KIZILAY
tarafından yazılı uyan yapılmamış olması; malzemenin fenni -nitelik ve şartlara hai? bulunduğu ve Türk
standartlarına uyduğu anlamına gelmeyeceği gibi, bu hal YÜKLENICfnin sorumluluğunu da ortadan
kaldırmaz.
Madde 18- YÜKLENİCİ*NİN SORUMLULUKLARI:
YÜKLENİCİ sözleşme kapsamında tüm cins tashihi işlemlerini yapacak ve projeye bağlı olarak kat
mülkiyeti tapularım tüm masraflar kendisine ait olmak Üzere çıkanp KIZILAY'a teslim edecektir.
Gerektiğinde ilgili kuramlardan onay alınması ve tüm işlerle ilgili vergi, resmi harç ve benzeri
giderler dah3 tüm giderler YÜKLENİCPye ait olacaktır.
YÜKLENİCİ malzeme seçimi, kalite ve benzeri konularda KIZILAY*m onayı doğrultusunda
hareket edecektir.
.
. .
.
- ! Statik, mekanik ye elektrik projeleri uygulanırken mimari proje esas alınacaktır. Gerektiğinde mimari,
statik, mekanik ve elektrik projelerinde istenilen veya oluşan revizyonların projelerim YÜKLENİCİ bil a bedel
yapacak veya tüm giderleri kendisine ait olmak üzere yaptıracaktır.
Projelerin KIZILAY Ktarafindan YÜKLENÎCTye verilmesi, YUKLENICİ'yi sorumluluktan
kurtarmayacağı gibi pro^elî^ va^lbikindcn YÜKLENİCİ scıumltıdur, D<ÖS&g®iâıifö&3üfcBNÎCİ projelerin
Müh. Muş. hs.
• '
5 M6
v- ,
’
------
Seiâf-41 C?ri. ML&iKpıS*yA*£KARA
îeî
K:W«R8ttı{3l2ıi1SSÖ?9
Ç*ı*aya^ 6600^3787î
Û
c4 *\
^
yapılabilirliğim inceleyerek varsa gerekli düzeltmeleri bila bedel yaparak veya tüm giderleri kendisine ait
olmak üzere yaptırarak,.projelerin tatbikinden sorumlu olacaktır.
.
1
YÜKLENİCİ sözleşme kapsamındaki işleri sözleşmesine uygun olarak eksiksiz yapacak, ve
KIZILAY’*telimedecekiir.•; .
;
■ ; ^.
•
■ .Yaşım esnâsmda çıkabilecek kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı zanlardan dolayı 3. şâhıslara
YÜKLENİCİ Sözleşme konusu işleri; bîr bütün olarak değerlendirerek, şartnameler, sözleşme ve
ekleri ile diğer belgelerdeki yazdı hükümler çerçevesinde yapmakla yükümlüdür. Aksi takdirde KIZILAY
sözle$meırâ 26vMaddesifle göre sözleşmeyi feshedebilir.
■
. - .
KÎ7JLAY*câ istendiği taktirde, YUKLKNICİ Sözleşmenin 11. Maddesinde yer alan iş
programma göre .her ay gerçekleştirdiği iş ilerleme raporlarını ve günlük şantiye raporlarını
KIZILAY’a vermekle yükümlüdür.
Bu sözleşme kapsamındaki işlerin, sözleşmenin imzalarımasından kesin kabulün sonuçlanmasına,
kadar geçen sürç içindeki sözleşmenin düzenlenmesi, uygulanması, yürütülmesi, hizmete girmesi,
kabulünün yapılması vb. fle iigöi;
• Toprak, moloz dökötn yarleri bedel ve harçları,
• Devlet ve Belediyelere ait her tMû vergi, resim, harç, fon ve hizmet karşılığı vb. bedeller,
'
•
N oter masraflara,
• İşçi ücretleri ve Sosyal Sigortalar primleri,
» Sözleşmenin imzalanmasından sonra yeniden konacak vergi ve resimler,
• Sözfeşme konusu işin tamamlanmadı için gerekli tüm vergi, resim, harç, fon ve benzeri giderler.
YÜKLENİCTye aittir.
Madde 19- EK İSİ .KR;
İşin yürütülmesi aşamasında sözleşme eki proje ve detayları, yapılacak işler üstesi, imalat tanımlan
ve teknik şartnamelerde olmayıp KIZILAY7ca ek olarak yaptırılacak, yada sözleşme eki proje ve detaylan,
yapılacak işler listesi, imalat tanımlan ve teknik şartnamelerde olup da KEZHAY’ca yaptırılmasından
vazgeçilen iş kalemlerinin bedelleri aşağıdaki usuller çerçevesinde tespit edilen yeni birim fiyatlara göre
düzenlenen yem birim fiyat tutanakları üzerinden YtiKLENÎCİ’ye ödenir veya YUKLENÏCFden kesilir.
Yeni birim fiyatların belirlenmesinde KIZILAY ve YÜKLENİCİ olarak yeni birim fiyat tutanağı düzenlenir.
Düzenlenen yeni birim fiyat tutanağı KLZDLAY'm onayına sunulur ve onayından sonra geçerlilik kazanır.
KIZILAY7ca proje ve detayları, yapılacak işler listesi, imalat tanımlan ve teknik şartnameler
haricinde yaptırılacak ilave veya eksiltilecek işler için;
. 1- Resmi knromîarm birim fiyatları (uygulamanın yapıldığı yıla ait) incelenerek, yapılacak
imalatların birim fiyatı varsa o .fiyata, KTZTLAY’ca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatlarına göre
düzenlenen tespit keşif bedeliyle (ihalenin yapıldığı yıla ait) YÜKLENİCİ’ nm son teklif bedeli »asındaki
farkın tenzilat oranı olarak uygulanmasıyla bulunacak btrim fiyatlarla,
. Resmi kuramların birim fiyatlarında yapılacak imalatların btrim fiyatlan olmaytp benz
imalatlar Ve rayiç bedeller varsa; benzer imalatların analiz ve rayiçlerinden (uygulamanın yapıldığı yıla ait
fiyatlardan) faydalanılarak (yeni fiyat analizleri yapılarak) yeni fiyat oluşturulacak, bu fiyata %25 müteahhit
kan eklenecek ve bulunan fiyata, KIZILAY1ca Çevre ve Şehircilik Bakanhğı birim fiyatlarına göre
düzenlenen tespit keşif bedeliyle (ihalenin yapıldığı yıla ait) YÜKLENICİ’nin teklif bedeli arasındaki farkın
tenzilat oram olarak uygulanmasıyla bululacak birim fiyatlarla,
2.
Resmi kuramların birim fiyatlarında bulunmayan işler için; KIZlLAY’ca piyasa, şartlan
araştırılarak toplanacak en az üç tekliften en uygun bedelli teklifin seçilmesiyle ya da piyasa araştırması
değerinin KIZILAY’ca ilgili Ticaret ve/veya Sanayi Odasına gönderilerek onaylatılmasıyla bulunan bedete
%25 müteahhit kan eklenerek ve bulunan fiyata, K17.HAY’ca Çevre ve Şehircilik Bakanhğı birim
fiyatlarına göre düzenlenen tespit keşif bedeliyle (ihalenin yapıldığı yıla ait) YÜKLENICÎ’nin teklif bedeli
arasındaki faikın tenzilat oram olarak uygulanmasıyla bulunacak birim fiyatlarla yaptırılacaktır. '
KIZILAY yukandaki yöntemlerden uygun gördüğünü uygulamakta serbesttir. YÜKLENİCİ bunu
peşuıen kabul etmiş sayılır Aynı şekilde proje ve detaylar, yapılacak işler üstesi, imalat tanımlan ve teknik
şartnamelerde bulunup da Kî^flfcAY’ın yaptırmaktan vazgeçtiği imalatların bedellerinin, anahtar teslimi
götürü bedelden cıkan İmasınaa \iAV-ukân dakı yöntemler uvgulanacakor.
$ e r0 ^ £ a g a y i Odasına n
&
0
f f 3
S
h
¿ h ? -
gönderilen birim fiyatların onay saihasında ortaya çıkacak her türlü vergi, harç, resim vb., giderler
YÜKLENİCİ’ye aittir
:
Madde
İSLERİN ARTMASI VEYA AZALMASI
.- .
. . KIZILAY sözleşme.kapsaramdaki işleri dilediğiiüktarda artınp azaltmaya yetkilidir. YÜKLENİCİ
bü dutuma pençen kabili etmiş sayılır ve artan veya azalan bölümü sözleşme şartlan dahilinde uygulamak
mecburiyetindedir.
M addeci- İSLEIflNtİJC MUAYENESİ:
.
İşin bitirildiği YÜKLENİCİ tarafından yazı fic.KlZBLÂY’a bildirilecektir. KIZILAY 15 takvim
günü içinde işin ilk muayenesini yaparak kabule hazır bir şeküde tamamlanıp tamamlanmadığına karar
verir.
.
İşin geçiöi kabule hazır olabilmesi için, yapılan işlerin kusurlu ve noksan ,kısımlarının işin toplam
bedelinin %S (Yüzde beş)înden fâzla olmaması ve aynı zamanda bu kusur ve noksanların yapmm işgal ve
kullanılmasına m aıi olmayacak nitelikte olması şarttır
Madde 22- GEOCİ KABUU
.
. Sözleşme konusu iş tamamlandığında, YÜKLENİCİ KIZlLAY’a yereceği dilekçe ile geçici kabul
isteğinde bulunur. Y^ılan işler, KIZILAY kontrol teşkilatınca ön incelemeden geçirilir. Ön inceleme
sonucunda işin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlandığı ve kabul işlemlerinin yapılmasında bir engel
bulunmadığı anlaşılırsa muayene ve kabul işlemlerine ilişkin KIZILAY yönetmelik hükümlerine göre geçici
kabul heyeti düşümdür.
Kabul heyeti tarafindan, YÜKLEMİCİ veya vekili ile birlikte, KIZILAY yönetmelik hükümlerine göre
yapılacak inceleme ve yoklamadan sonra işin dununu uygun görüldüğü takdirde bir kabul tutanağı
düzenlenir ve bunu YÜKLENİCİ veya vekili de İmzalar.
YÜKLENİCİ veya vekili, yazı ile yapılacak çağnya rağmen kabulde hazır bulunmazsa veya kabul
tutanağım imzalamak istemezse tutanakta bu husus ayrıca belirtilir.
Kabul heyetinin söz konusu işin geçid. kabule hazar olmadığım belirterek işin geçici kabulünü
yapmaması halinde kabul heyetinin tüm masrafları YUKLENtCİ’den tahsil edilir.
Kabul heyeti varsa keşif artış? ile yaptırılan işler de dah3 olmak üzere gerçekleştirilen işlerin
KIZILAY yönetmelik hükümlerine göre kabule hazır ohıp olmadığını inceler. Bu inceleme sonucunda heyet,
nitelikleri yukarıda belirtilen kusur ve eksikliklerin varlığım tespit ederse, hazırlanacak tutanakla gördüğü
kusur ve eksikliklerin dökümünü gösterir bir liste düzenler ve bunların giderilmesi İçin gerekli olan süreyi
belirler.
.
Kabul heyetinin tespit ettiği eksiklikler, belirlenen sürede YÜKLENİCİ taraimdan giderilmezse işin
kabulü yapılmayarak heyet tarafından eksikliklerin tamamlanması İçin belirlenen tarih ile eksikliklerin
giderilmesine kadar geçecek her gün için, sözleşmenin 28. maddesinde belirtilen gecikme cezasının l/Z’si
uygulanır ve geçici kabul tarihi kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihine ertelenir. Ancak bu gecikme 30
(otuz) günü geçtiği takdirde KIZILAY, YÜKLENİCΑnin namı hesabına: eksiklerin giderilmesini kendisi
yaptırabilir Bu takdirde de eksikler tamamlanıncaya kadar ceza uygulaması devam eder ve kabul tarihi
ertelenir.
Geçici kabul tarihi olarak esas almacak tarih, işin geçici kabule elverişli bir halde tamamlandığı tarih
olup bunu geçici kabul heyeti tespit ederek luiaııağa geçirir.
.
.
. Ancak YÜKLENİCİ tarafından tamamlanması ve düzeltilmesi gereken eksiklik ve kusurlardan, teknik
önemleri bakımından tamamlandıktan sonra hır deneme süresi geçirmesi gerekenler varsa, bu kusur ve
eksikliklerin giderilmesi tarihinden başlayarak kesin kabule kadar geçmesi gereken süreyi de kabul heyeti
belirleyerek tutanağa yazar,
.
Geçici kabul tutanağa, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin yönetmelik gereğince, KIZILAY’ca
onaylandıktan sonra geçerli olur.
Aynı sözleşme çerçevesinde bulunan yapım ve hizmet işlerinin kısım kısım ve dsğişik zamanlarda
tamamlanacağı sözleşmede g&sterifmişse tamamlanan her kısım için, sözleşmede başkaca bir kayıt olmadığı
takdirde aynı şekilde i ş l ^ ^ l ı n ^
'
ÖRMECİ MİMARLIK
7 '1 6
Sözleşmenin belirlediği tarihte, işin tamamlandığının tespit edilebilmesi ve kabul işleminin
yapılabilmesi için YÜKLENİCİ’nin KIZILAY’a zamanında başvurması gereklidir.
. YÜKLENİCİ başvurusunda gecikmiş olursa veyahut işi süresinde kabule elverişli duruma
getirememişse sözleşmeye göre işin, bitmesi gereken tarihte kontrol teşkilat; .veya KIZILAY’ca
göreylendiıitecek eleman veya elemanlar tarafindan iş, yerinde incelenerek o gönkü durum, bir tutanakla
tespit edilin .‘Bu iccelane. sırasnda YüKLBNİCİ’nin veya vekilinin de baztr bulunması gerdelidir.
YÜKLENlCİ'ye yâpdaaık tebligata rağmen kendisi veya vekili gelmezse kentroî teşkilatı veya KIZILAY bu
incelemeyi tek tarafk olarak yapar ve düzenlenen tutanakta bu husus belirtilir.
. . .
işte ■kusar ve eksikliklerin' varhğı halinde bunlann giderilmesi için belirlenen: sûrenin, sonunda,
YÜKLENİCİ buluosıin veya bulunmasın, aynı şeldlde durum kontrol teşkilatı tarafından düzenlenecek bir
tutanakla tespit edilir.
.
.
.
YÜELENlCTnm yaptığı İşin bresinde tamamlandığı kontrol teşkilatı tarafindan tespit edilmiş, ancak
kabul heyetinin iş yerine gitmesi ve kabulü yapması herhangi bir nedoıle gecikmiş ise kabul tutanağında işin
gerçek bitiş tarihi belirtilir ve bu, işin geçici kabul tarihi olur.
:
Sözleşmeye göre gereldi görülen yükleme deneyi veya buna benzer diğer teknik deneyler, istek
halinde YÜKLENİCİ tarafindan yapılır veya yaptırılır.
Kabul heyeti, YÜIGJBNİCPmn yaptığı işte tereddüt doğuran durumlar görürse güven sağlamak için,
sözleşmede yazalı olmasa bile, her türlü giderleri YÜKLENlCİ’ye ait olmak üzere yükleme ve benzeri
deneylerin yapılmasını isteyebilir..
.
Geçici kabul içinyapdan incelemede, teknik olarak kabulünde sakınca görülmeyen ve giderilmesi de
mümkün olmayan veya fazla, harcama ve zaman kaybım gerektiren, kusur ve eksiklikler görülecek olursa
YÜKLEHÎCİ’nin hakediş veya teminatın en uygun görülecek bir bedel kesilmek şartı ile, iş KIZILAY
tarafindan bu hah ile kabui edilebilir. Bu gibi kusur ve eksikliklerin niteliğinin ve kesilecek bedelin kabul
tutanağında gösterilmesi gereklidir. YÜKLENİCİ bu İşleme razı olmazsa, her türlü gideri kendisine ait olmak
üzere, kusur ve eksiklikleri verilen sürede düzeltmek ve gidermek zorundadır.
Yapım veya hizmet işlerine ilişkin kabul işlemlerinde, varsa sözleşmelerindeki özel hükümler de göz
önünde bulundurulur.
Madde 23-İS SAHASININ TEMİZLENMESİ:
a) Yer tesliminde iş sahasında var ise;
• işin yapümasmı engelleyici tüm obje ve şartların ortadan kaldırılması,
b) inşaat esnasında: Kontrolün lüzum görmesi halinde inşaat sahasındaki;
» Çukurların doldurulması,
• Moloz ve toprak yığınlarının temizlenmesi,
.
• Sahanın tesviye edilmesi, .
:
.
•
c) İşin tamamlanmasından sonra: İş salasında YÜKLENlCİ'ye ait varise;
• Fazla malzeme İle inşaat fcdmülannm kaîdıntması,
• Baraka depo gibi geçici tesislerin sökülmesi,
• İş ve iş sahasının temizlenmesi, mbk>ziann atılması vb., ile ilgili tüm işlerin yapılması ve bunlarla ilgili
tüm masraflar YÜKLENICİye aittir.
“
Verilen süre içinde istenilen işler yaptbnazsa KIZILAY bu işleri yapluroaya vc masrafları %50 (Yüzde
ERİ) ceza İlavesi üe YÜKLENlCİ'nin hak edişinden veya teminatından kesmeye yetkilidir.
Madde 24- DEVİR:
KEZlLAY’m yazdı izni olmadan taahhüt konusu iş başkalarına devir edilemez. Sözleşme konusu iş,
Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kumlu onayı Ue üçüncü şahıslara devredilebilir. Ancak, devralacaklarda
bu ihaledeki şartlann aranması zorunludur, sözleşmenin izinsiz devredilmesi veya devralınması durumunda,
gelir kaydedilir ve sözleşme
ÖRMECİ MİMARLIK
M-rtı. Vûi
££İ2-uk2. C
Tak « 2-2^ ^ KUM***
A
h
Ltij
Madde 25- TJKMLIK;
.
.
..
YÜKLENİCİ nin bu sözleşmede öngörülen her türlü hak ve menfaatleri KIZILAY’m yazılı izni
olmadan üçüncü kişilere devir ve tenlik’ edilemez. Aksi halde herhangi bir protesto keşidesine veya hüküm
istihsaline hacet olmaksızın KIZILAY sözleşmeyi fesh etmekte serbesttir.
Madde 26- SÖZLEŞMEDİN FESHİ VEYA TASFİYESİ:
.
•
Sözleşme yapıldıktan sonra YUKLENÎCT nin taahhüdünden vazgeçtiğim yazdı olarak bildirmesi veya
iflası halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin
teminatlar gelir kaydedilir vesözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Sözleşmenin feshine İlişkin olarak, bu Sözleşmenin diğer maddelerinde öngörülen özel hükümler
saklı kalmak kaydıyîa;
..
.
a) YÜKLENİCİ'mn, Sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünde^ vazgeçmesi veya bu sözleşme ve
eklerinde tayin ve tespit edilen vecibeleri yine sözleşmede yazılı zorlayıcı sebepler olmaksızın kısmen
veya tamamen yerine getirmemesi halinde; bu durumu YÜKLENİCİ1nin KIZILAY’a vermiş olduğu iş
programının gerisinde kalınasım kanıtlar nitelikte olup, KIZILAY’ın en az 30 (Otuz) gön süreli ve
nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı dorumu devam ettiği takdirde, aynca protesto çekmeye ve
hüküm almaya gerek kalmaksızın, KIZILAY sözleşmeyi feshedebilir ve feshettiğini YÜKLENICfye
tebliğ eder. Sözleşme bu surette feshedildiği takdirde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar
KJZILAY’ca gelir kaydedilir.
.
.
.
b) Hile, vaat, tehdit, nüftız kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka
yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak, sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara
teşebbüs etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hiiknm almaya gerek kalmaksızın, KIZILAY
sözleşmeyi fesh ettiğini YÜKLENICfye tebliğ eder. Sözleşme hu surette fesh edildiği takdirde, kesin
teminat ve varsa ek kesin teminatlar KIZILAY'ca gelir kaydedilir
c) Sözleşmenin feshinden dolayı, işin KIZILAY tarafından iknıali sonucu çıkabilecek zararlara
karşılık olmak üzere, YÜKLENlCfnin sözleşmenin feshi tarihindeki tüm haklan bloke edilir KIZILAY
işin ikmali için zaruri görfltdüğü takdirde, YÜKLENİCFmn şantiyede mevcut malzeme, alet, makine ve
diğer tesislerine veya bunların bir kısmına, KIZILAY’ca takdiri mukabilinde kira veya bedelini ödemek
suretiyle vaziyet edebilir. YÜKLENİCİ buna şimdiden muvafakatini beyan eder.
d) Sözleşmenin feshedilmesi halinde; KIZILAY kendi teknik elemanları vasıtasıyla YÜKLENİCİ
veya veldh (bulunmazsa bu husus tutanakla belirtilir) ile birlikte bitmiş imalat!ann bedelleri aşağıda
belirtilen yöntemle tespit edilip kesin hesap YÜKLENICFye ödenir.
Sözleşme ve eki ihale dokümanları olan uygulama projeleri mahal listesi, teknik şartnameler, varsa
zeyilnameler ve açıklamalar ve imalat iş kalemleri veya iş gruplarının teknik tarif ve özellikleri, İhale
dokümanlarında öngörülen hükümler ile işe ait özel şartlar ve nitelikleri esas alınarak;
Sözleşmenin taraflarınca karşılıklı anlaşma yoluyla, sözleşme kapsamında yapılacak tüm iş
IratEmlftrinin metrajları çıkartılmalı ve buna dayalı olarak tüm iş kalemlerinin miktarları belirlenmelidir.
Ayrıca, yapıkn iş kısımlarına ait iş kalemlerinin metraj ve miktartan da (yukanda belirtilen ihale
dokümanlarının yanı sıra yerinde yapılan uygulama da esas alınarak) aynı esaslara dayandırılarak aynı
yöntemle tespit edilmelidir.
-
Böylelikle, yapılan ve yapılmayan işlere ait fiziki durum iş kalemi ve metraj bazmda ortaya çıkmış
olacaktır.
Sözleşmenin taraflarınca karşılıklı anlaşma yoluyla, sözleşme ve eki ihale dokümanlarında
öngörülen hükümler gözetilerek;
.
Sözleşmenin 19. Maddesine göre her bir iş kalemine ait ©a uygun fiyatın belirlenmesi, belirlenen bu
fiyatların yukarıda izah edildiği şekilde tespit edilmiş bulunan ve sözleşme kapsamında yapılacak olan tüm
imalatlara ait iş kalemi miktarlarıyla çarpdaıak bulunacak bedel ile, yapdan iş kısımlannin da aynı esaslar
ve aynı bazda tespit edilecek bedeli arasındaki orandan, yapılan işlere ait gerçekleşme oranının
belirlenmesi gerekmektedir.
.
Bulunan bu gerçekleşme oranının anahtar teslimi götürü sözleşme bedeli üe çarpılması suretiyle
karşılığının belirlenerek, bu bedel hesap kesme hak edibine yansıtılmak
yapılan işletin götürü
işlerin kesin hesabı yapılmış olmaktadır
suretiyle söyleşme kap
"’e
'
,s y ?
m
ÛİJi2jA:9SOfü
’ Çankaya V.O€SGM37£7&
A
r
Bu kesin hesap YÜKLENİCİ veya vekili (bulunmazsa bu husus tutanakla belirtilir) ile birlikte
yapılacaktır.
.
Geriye kalan işler,. KIZILAY taralından dilediği gibi yaptırılır, YÜKLENİCİ buna İtiraz edemez.
Böyle bir işlemden dolayı; KIZILAY1m bir zararı doğduğu takdirde, bu bedel YÜKLENİCİ1dere hükmen
ayrıca tahsil edilir ve YUKLENÎCPnin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatlar aynca gelir kaydedilir
Sözleşmenin tasüyesine üişkiü olarak, bu Sözleşmenin diğer maddelerinde öngörülen özel
hükümlersaklı kalmakkaydıylaKIZILAY;.
. a)Doğal afet, kanuni grev, genel salgın hastalık, seferberlik veya harp hafinin bir seneden feda
sürmesi; (sürecin başlamasından itibaren mezkûr sike içinde, bu sürenin hitamım beklemeksizin KIZILAY
işi tasfiye edebilir.)
.
b)Her ne sebeple olursa olsun, taahhüdün yerine getirilmesine KIZILAY’ca lüzum kalmaması veya
KIZILAY’m yapılacak işi maksada yeterli görmemesi veyahut zaruri bir sebebe dayanarak, KIZILAY’aı
sözleşme ve şaıtname ile kendisine düşen vazifeleri yerine getirmemesi,
c)îşin yapılmasını imkânsız kılacak ve KIZILAY^ea kabul edilecek olağanüstü zorluğun husule
gelmesi durumunda sözleşmeyi tasfiye edebilir.
d)YÜKLENICİ’nin ölümü, ağır hastalık, tutukhıhık veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza mahkumiyeti
halinde, sözleşmenin devamının YÜKLENİCİ varislerince yerine getirilmek istenilmesi durumunda,
sözleşmeyi aynı şartlarda YÜKLENİCİ varislerine .devir edebilir. YÜKLENİCİ varislerinin sözleşmenin
devamını yerine getirmek istememeleri halinde İse, sözleşmeyi tasfiye edebilir.
Ölümü hariç üst paragrafla belirtilen diğer durumların oluşması durumunda YÜKLENİCİ kendi
iradesi ile vekil tayin ederek taahhüdüne devam edebilir, ancak vekil tayin edilememesi durumunda fesih
işlemleri uygulanır.
YÜKLENICİ’nin ortak girişim olması, ortak girişimi oluşturan kişilerden birinin ölümü, iflası, ağır
hastalık, tutukhıhık veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza mahkumiyeti halinde sözleşmenin devamım diğer
ortaklan yürütür.
Sözleşmenin tasfiyesi halinde; KIZILAY kendi teknik elemanlan vasıtasıyla YÜKLENİCİ veya
vekili (bulunmazsa bu husus tutanakla belirtilir), ile birlikte bitmiş imalatların bedelleri aşağıda belirtilen
yöntemle tespit edilip tasfiye kesin hesabı YÜKLENÎCİ’ye ödenir.
Sözleşme ve eki ihale dokümanları olan uygulama projeleri mahal listesi, teknik şartnameler, varsa
zeyûnameler ve açıklamalar ve imalat iş kalemleri veya iş gruplarının teknik tarif ve özellikleri, ihale
dokümanlarında öngörülen hükümler De işe ait özel şartlar ve nitelikleri esas alınarak;
Sözleşmenin taraflarınca karşılıklı anlaşma yoluyla, sözleşme kapsamında yapılacak tüm iş
kafeinlerinin metrajlan çıkartılmalı ve buna dayalı olarak tüm İş kalemlerinin miktarlan belirlenmelidir.
Aynca, yapılan iş kısımlarına ait iş kalemlerinin metraj ve miktarları da (yukanda belirtilen ihale
dokümanlarının yanı sıra yerinde yapılan uygulama da esas alınarak) aynı esaslara dayandırılarak aynı
yöntemle tespit edilmelidir.
.
Böylelikle, yapılan ve yapılmayan işlere ait fiziki dumm iş kalemi ve metraj bazında ortaya çıkmış
olacaktır.
.
Sözleşmenin taraflarınca karşılıklı anlaşma yoluyla, sözleşme ve eki ihale -dokümanlarında
öngörülen hükümler gözetilerek;
Sözleşmenin 19- Maddesine göre her bir iş kalemine ait en uygun fiyatın belirlenmesi, belirlenen bu
fiyatların yukanda izah edildiği şekilde tespit edilmiş bulunan ve sözleşme kapsamında yapılacak olan tüm
imalatlara ait iş kalemi miktarlarıyla çarpılarak bulunacak bedel ile, yapılan İş kısımlarının da aym esaslar
ve aynı bazda tespit edilecek bedeli arasındaki «andan, tasfiye edilen işe ait gerçekleşme oranmın
belirlenmesi gerekmektedir.
Bulunan bu gerçekleşme oranının anahtar teslimi götürü sözleşme bedeli ile çarpdojtası suretiyle
yapılan işlerin götürü bedel karşılığının belirlenerek, bu bedel hesap kesme hak edişine yansıtılmak
suretiyle sözleşme kapsamındaki işlerin tasfiye kesin hesabı yapılmış olmaktadır;
Tasfiye nedeniyle KIZILAY dilerse YÜKLENICFnin şantiye malzemelerine, ekipmanlarına,
araçlarına takdir bedeli karamanda el koyabilir. Bu durumda YÜKLENİCİ hiçbir hak mahrumiyeti talep
JZ .
a
T x J l\
ÛRMECtMIMARLSK
edemez ve itirazda bulım^M . \
M(ih müş. İrs. San. Tıc. Ltd. Şii.
/v
İ V
10/16
'
/V ?
0K
Sefani 1.
KARA
YÛKLENÎCİ’nin bu durumda, kesin teminat ve ek kesin teminatlarınm, YUKLENICFnin
taahhüdündeki tamamlamış olduğu İş bölümü kadarki kısan tutularak artanı serbest bırakılabilir.
Teminatlar veya tutulan kısmı geçici kabul, ve kesin kabul İşlemleri Ue sözleşmeye göre diğer bağlayıcı
yiÜcümlüIükîerm tamamlanmasından sonra serbest bırakılır
Madde 27- KIZILASIN GÖREVLERİ:
YÜKLENİCİ tarafından, KIZILAY’a onay için teslim edilen rapor, iş programı vb. dokümanlar
üzerinde yapılan teknik kontroller en fazla 15 (onbeş) işgünü, içinde tamamlanır. Ancak teslim edilecek bu tip
tarih arasmda geçecek süre 15 iş günü olarak genel süre değişmemek kaydıyla, dokümanların teslim tarih
sürelerine ilave edilir.. Bundan dolayı YÜKLENİCİ herhangi bir süre uzatımı talebinde bulunamaz.
Madde 28- GENEL GECİKME CEZASI ve GECİKME SÜRESİ:
Kabul edilen zorlayıcı sebepler dışında işlerin bu sözleşme ile tespit olunan tarihte bitirilmemesi
halinde sözleşme bedelinin 5/10000 (Onbindebeş)’! oranında gecikme cezası, gecOolea hergün için
YÜKLENICİ’nin alacaklarından veya KESİN TEMINATPndan kesilir. Bu cezanın KESİN TEMİNAT
MEKTUPLARTndan kesilmesi dorumunda. 15 gün içinde Kesin Teminat Mektubu YÜKLENİCİ tarafından
tama İblâğ edilir. Bu gecikme 30 (Otuz) günü geçerse KIZILAY her gün için bu cezayı alarak 30 (Otuz) gün
daha beklemek ve bu süre sonunda da iş bitmediği takdirde, sözleşmeyi fesih edip kesin teminatı ve varsa ek
kesin teminatlar gelir kayıt etmek veya cezalı sürenin devamına müsaade edip etmemek yetkisine sahiptir.
Fesih tarihinden itibaren YÜKLENÎCFden ceza kesilmez. YUKLENICİ’ye yukarıda belirtilen cezanın
uygulanması, YÜKLENİCİ’yi uygulanan diğer gecikme cezalarından kurtarmaz
Madde 29- SÜRE UZATIMI ve ZORLAYICI SEBEPLER:
Sözleşmenin 7. Maddesinde belirtilen iş süresi aşağıda yazdı zorlayıcı hallerde uzatılabilir
KIZILAY’m onayladığı iş miktarındaki artmalar,
YÜKLENİCİ kusuru dışında olan; ancak Kİ/.HAY*mkabul edeceği gecikme sebepleri,
Olağanüstü doğal afetlerden doğan hasar neticesinde işte gerileme olması,
KIZTLAY’ın yapacağı gümrük işlemlerinden dolayı gümrük bölgesinde olabilecek gecikmeler,
Sosyal sebepler dolayısıyla vaki haller;
a) Kanuni grev vuku bulması,
b) Genel veya kısmi seferberlik ilan edilmesi,
c) Bulaşıcı ve salgın hastalık çıkması ve bu yüzden işçi çahştmlamaması dolayısıyla imaladarın
önemli derecede aksaması söz konusu ise;
Zorlayıcı sebeplere dayanılarak verilecek süre uzatımları, bu sebeplerin iş üzerindeki tesir derecesine,
YÜKLENICFmo bunlara sebebiyet vermemiş olması ve bunlann önlenmesine veya ortadan kaldırılmasına
gücü yetmemiş bulunmasına ve bunlann oluş tarihlerinden başlayıp, 15 (Onbeş) gün içinde yazılı olarak
KIZILAY’a onaylı belgeleri ile badikte bildirilmesine ve YÜKLEMCfmn talebine bağlıdır.
Bu hususların takdiri ile süre uzatımı verilmesi yetkisi tamamen KIZILAY”a aittir. YtlKLENlCÎ’nin
süre uzatanına hak kazanması kendisine zarar ve tazminat vb. gibi baltaca herhangi bir hak tamnmasma,
fiyat fada verilmesine yönelik bir talebe sebep teşkil etmez.
Çalışılmayan kış süreleri, verilen iş süresinde göz önüne alınmış olup kışın sert ve yağışlı geçmesi gibi
nedenle süre uzatanı verilmez.
Madde 30i İS VE İŞYERİNİN SİGORTALANMASI:
YÜKLENİCİ, işyerinde kullandığı her türiü araç, malzeme, ihzaıat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar,
tesisler ve benzeri De işin biten kısımlarım, özellik ve niteliklerine göre, işe başlama tarihinden kesin kabul
tarihine kadar geçecek süre içinde meydana gelebilecek tehlikelere karşı, sigorta primini kendisi ödemek
suretiyle, İnşaat ALL Risk sigortası dalında, mutabakatlı kıymet poliçeleri ile ve enflasyona endeksli olarak
¡r nüshasını KIZILAY’a vermek zorundadır. Aksi halde YÜKLENİCİ
sigorta ettimıck ve poliç
Sigorta yükümlülüğüne ilişkin özel şart^MgöiS^JÎ^--^
hakedişi ödenmez YÜKL
'
Müh. Muş.,
11/16
: A
f\
7
^
Sso. T ic U i Ş i
30.1. Sigortaların Genel Şartlan :
30.11- YÜKLENİCİ, Sözleşmenin bu maddesinde öngörülen sigorta yükümlülüğü kapsamında,
sigortaların yapılması öncesinde, Sigorta Genel Şartlan Hükümleri gereği "Sigorta Ettirenin Beyan
Yükümlülüğü” nü taşır. YÜKLENİCİ, rizikoların hakiki dururaımu bildirmek üzere tekliihame, soru formu
veya talep fonnu gibi belgelerde, poliçe ve eklerinde yazılı beyanda buluııacaktn.
.
30JL2- YtîKLENICÎ, düzenletmekle yükümlü olduğu poliçelerde aşağıdaki hısuslan kaydettirecektir:
a) Bu poliçede Iehdar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü olup Onun yazdı izni ve onayı olmaksızın poliçe
değiştirilemez ve/veya fesih edilemez ve/veya hasar bedeli Ödenemez.
.
.:
b) Sigortacij bu poliçenin sigorta süresini Sigortalıma talebi özerine zeyilname düzenlenmesi şartı ile
uzatmak zorundadır.
e) Sigortacı bu poliçenin sigorta teminatmı, sigortalının talebi üzerine zeyilname düzmlenmesi şartı ile
arttırmak zorundadır.
d)
Sigorta şûkettniu ibbar ve tebliğlerinin birer kopyası KIZILAY’un kanimi adresine yapılacaktır.
Yaînızca sigprta ettiren olarak YÜKLENICİye yapılacak ibbar ve tebliğler geçersizdir. ■
. .
eJSİgortact, kenıfisme ait sigorta sorumluluğunun başladığına dair belgeyi KIZILAY'a ulaştırmakla
yükümlü olup, sigorta sorumluluğu başladıktan sonra herhangi bir neden öne sürerek başvuruda kesinlikle
bulunamaz vc bu sigortayı fesih edemez.
f) Sigorta Genel Şartlan ve/veya plasmanların yapılacağı reasürans şirketlerine ait standart hükümler
ve/veya özel şartlar bu poliçede yer alan özel şartlara aykırı olamaz. Bu özel şartlan poliçede beürttigLtakdirde,
hukuki olarak sigortacı sorumludur.
g) Bu poliçede aşağıda belirtilen istisnalar dışında zeyilname düzenlenemez ve/veya özel şart ilave
edilemez
(i) Sigorta süresi ve/veya sigorta temmalmın değiştirilmesi üe ilgili olarak KIZILAY’m
YÜKLENlCr den yazılı talepte bulunması.
(ii) KIZILAY’ca yazılı onay verilmesi.
h) YÜKLENİCİ ile KIZILAY arasında akdolunan Sözleşme ve ekleri ve/veya daha sonra
düzenlenecek Ek Protokoller bu sigorta poliçesinin aynhnaz parçasıdır.
. i) Sigortacı bir hasar veya ziyan durumunda, hasar bedelim ödemekten imtina ettiği takdirde,
YÖKLENlCFnin başvnnı tarihini takiben en geç 30 (otuz) gün içinde ödeme yapmamasındaki gerekçeleri
KIZILAY’a yazalı olarak bildirmek zorundadır.
j) YÜKLENİCİ bu poliçenin Genel Şartlan Madde 6 "Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü*
hükümleri altında Soru Fonnu veya Teklifhameyi tam ve kusursuz bir şekilde düzenleyerek sigortacıya ihraz
edecektir. Bahse konu teklif name bu poliçenin ekidir.
k) Sigorta Konusu İşlen Sözleşme Madde 3'de sayılan hizmetlerin inşaat işleridir .
1) Sigortate TürkKızılayı Genel Müdürlüğü
.
m) Sigorta Ettiren: YÜKLENİCİ ve adresi
n) Sigortalı Adresi: Ataç i Sokak No:32 Yenişehir/Ankara (Not YÜKLENİCİ adresi
yazılmayacaktır).
.
30.13- YÜKLENİCİ, Sigorta poliçelerini düzenleyen ve kendisinden prim tahsili yapan kişi ya da
kuruluşun sigorta şirketi tarafından yetkilendirildiği hususunda belgeleri temin ederek KIZILAY3a
poliçelerinin ekinde ibraz edecektir. Primlerin Ödendiğine dair tarihli, hnzaîı ve kaşeli makbuzun aslım
KIZILAY’a poliçeler ile birlikte ibraz edecektir. T.TJC'nıa 1295. Ve 1297. Maddeleri kapsamında sigorta
primlerinin taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise YÜKLENİCİ, Sigorta Şirketi tarafından onaylı "Sigorta
Primi ödeme Planı" ron bir örneğini, peşinatının ödendiğine dair makbuzun ash ile birlikte poliçe ekinde
KIZILAY’a ibraz edecektir. Sigorta primi takatlerinin "Sigorta Primi Ödeme Planı0 nda öngörülen vadelerde
ödendiğine dair tarihli, imzalı ve kaşeli makbuz, asıllanm, Ödeme tarihinden itibaren 30 gün içinde ibraz
edecektir.
30.1.4Madde 30.1.lTe göre verdiği beyanların, poliçelerin ve eklerinin düzenlenmesinde veya
güncelleştirilme nedeniyle düzenlenecek zeyilnamelerde hakikate aykıh veya eksik olduğu gerekçesiyle.
KIZILAY "m uğrayacağı maddi ve/veya manevi kayıplar KJZILAY’a maliyeti ne olursa olsun % 10 (yüzde on)
fazlası ile YÜKLENİCİ averajından, alacağı yoksa teminatından kesilecektir
ÖRMECİ MİMARLIK
30.1.5Sigorta kapsamında herhangi bir hasar, risk veya kaza sonucu oluşacak tazmin veya risk bedeli
KIZHAYA ödenecek olup, YÜKLENİCFnin meydana gelen haşan eski haline getirmesine bağlı olarak
y^ıacağı imalatlara karşılık KIZILAY, YÜKLENtCİ'ye tazmin bedelini peyder pey Ödeyecektir.
30.2- Sigorta Suresi:
.
Bu madde kapsamında buluoanALL Risk inşaat Sigortalan sözleşme konusu işin başlangıç
tarihinden başlayarak keski kabulün KIZILAY’ca onay tarihine kadar devam edecek; geçici kabul
tarihinden kesin kabul tarihice kadar bakım klozu da kapsama aynca ilave edilecektir. Sigortanın süresi
dolduktan sonra YÜKLENİCİ sigorta şirketinden prim borcu olmadığına dair temiz belgesini KIZILAY5a
ibraz edecektir. Aksi takdirde kesin kabul onay işlemi ve teminatın iade edilmesi işİemİ KİZILAY’ca
yapılmayacaktır.
303. Sigortanın Ya pürılmaması Durumunda :
YÜKLENİCİ, madde 30.Pde tanımlanan sigorta işlemlerini yaptırmak ve ilgili belge ve
poliçeleri ekleri ile beraber KIZILAY’a ibraz ederek onay atmak yükümlülüğündedir Onay alındıktan
sonra poliçeler yürürlüğe girecektir
.
. .
.
Sigorta PotiçelerinİB tümü yakandaki hükümler uyarınca KI7.llA T’a ibraz eâUmedikçe ve prim
ödemeleri bu maddede öngörülen şekilde yapılmadıkça YUKLENTCİ'ye hakediş ödemesi
yapılmayacaktır.
Aynca poliçelerin zeyilnameleri güncelleştirilmesi aşamasına gelindiğinde, KIZDLAY’ca talep
edilen miktar ve şartlarda zeyilname düzenlenip KIZILAY tarafından onay verilmedikçe
YÜKLENİCTye hakediş ödemesi yapılmayacaktır.
Zeyünam elerin gecikmesi durumunda KIZILAY, YÜKLENİCİ alacağından keserek veya
YÜKLENİCİ alacağı yoksa teminatından kesilerek, zeyilname düzenlettirerek gereken primleri
sigortacıya YÜKLENİCİ nam ve hesabına ödeyebilir.
Ancak, KIZILAY1m gerek poliçeler gerekse düzenlenecek zeyitoamelere vereceği onay,
YUKLENICTnin iş bu sözleşme gereği sigorta yükümlülüğünü hiçbir şekilde etkilemeyecektir. Şöyle ki;
KIZILAY tarafından onaylanmış sigorta poliçeleri, ilgili belgeleri ve zeyilmmeler bu maddede belirtilen
YÜKLENİCTnin sigorta yükümlülüğüne göre, YÜKLEMChrio ve/veya Sigortacının eksik ve kusurlu
sigorta işlemi yapmış olmasının KIZILAY onayından sonra tespit edilmesi halinde dahi YÜKLENİCİ mali
ve hukuki olarak tüm sonuçlarıyla birlikte sorumludur.
Madde 31- KÛI.TÜR VARLIKLARININ KORUNMASI:
YÜKLENİCİ sözleşme konusu İşlerin iş sahasında bulunacak fosil, para, değerli veya antika
buluntular ile jeolojik ve arkeolojik değeri olan objelerden hak iddia edemez. YÜKLENİCİ bu tür objeler
bulunduğunda kültür varlıklan hakkında 21.07.1983 tarih ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kanunu uyarınca işlem yapar ve derhal durumu KIZILAY’a bildirir
Madde 32- KESİN HESAP VE HAKEDİŞ RAPORU:
Yüklenilen işin sözleşme ve eklerine uygun olarak yapıldığı anlaşihp bütün evrak, belge, dosya
ve orijinaller şartnameleri gereğince KIZILAY’a teslim edildikten sonra, kesin hesap düzenlenir
Kesin hesabm yapılmasında, Türk Kızılayı Alım - Satım - Kiraya Verme Yönetmeliği uygulanır.
Kesin hesap dosyalan, KIZILAY'ca talep edilecek adette hazırlanacaktır. Kesin hesabın devamı
süresince, hesapların yapıldığı yerde YÜKLENİCİ veya yetkili vekilinin hazır bulunması gerekir.
YÜKLENÎCİ’ye yapılan bildiriye rağmen hazır bulunmadığı takdirde, kesin hesap işlemi
KIZILAY tarafından YÜKLENİCİ'nin gıyabında yapılır
Kesin hesaba ait bütün cetvellerde kesin hesapla ilgili her türlü evrak kayıt ve kesin hakediş
raporu tamamlandıktan sonra, durum yazı ile YÜKLENICI’ye bildirilerek kesin hakediş evrakı
KlZELAY’da YÜKLENÎCÎ’nİn İncelemesi ve imzası için hazır bulundurulur.
Kesin hesap evraka YÜKLENİCİ tarafından imzalandığı takdirde. Kesin Hesap kayıtsız ve
şartsız olarak kabul edilmiş sayılır, bundan sonra kesin hakediş raporu işleme konulur ve
YUKLENICİ’nin hiçbir itirazı dikkate alınmaz.
.
Söz konusu iş için hakedişier ödemelerinden varsa teniînat kesintisi, sözleşmeye göre kesilmesi
gereken cezalar, yasalartğe^since hakedişlerden kesilmesi gereken vergiler ve YÜKLENICİ’nin
KIZILAY5a olan borçlan <e\fimck suretiyle yapılır.
'H A^Ci
Kesin hesap sonucu, YÜKLENİCİ KIZILAY’a borçlu çıkarsa, KIZILAY’m kendisine yazılı
olarak yapacağı, bildiriden itibaren 30 gün içinde, ayrıca ihtar ve bükme hacet kalmaksızın, bu borcu
KIZILA Y*a ödemeye mecburdur. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda, sözleşme
hükümleri ihlal edilmiş sayılarak, borca tekabül eden miktar, teminattan vc varsa diğer alacaklarından
kesilir.
.
Kesm hesaptan sonra dahi YÜKLENICl’nin te r ne sebepten olursa olsun bîr borctı bulunduğu
anlaşıldığında, YÜKLENİCİ iş bu miktarı KIZIT.AY’a ödemeye mecburdur:
Kesin hesap ve kesin hakediş, KIZILAY’m onayından sonra geçerlilik kazanacaktır,
.
;
İşin gerekli kurul ve makamlardan onay almaması veya türlü sebeplerden dölayi tasfiyesine
KIZlLAY’câ karar verilmesi veya feshedilmesi halinde de, söz konusu aşamada iş durdurulup tasfiye
edilerek yukarıda açıklanan esaslar içerisinde kesin hesap yapılır.
Madde 33- TEMİNAT SÖKESİVE TEMİNAT SÖKESİNDEKİ BAKIM VE GİDERLER:
Geçici kabul ile kesin kabul arasında geçecek süreye teminat süresi denir Bu iş için öngörülen
teminat süresi 12 aydır.
YÜKLENİCİ işlerin, teminat sûresi içindeki bakımını yapmak ve tümünü iyi bir şekilde
korumak vc çıkabilecek kusur ve aksaklıkları gidermek zorundadır. Ancak bitirilmiş imalatların veya
yapıların KIZILAY tarafından kullanılma ve işletilmesinden kaynaklanan veya YUKLENİCİ'nin
kusurları dışındaki nedenlerin gerektirdiği onarımlar bakım yükümlülüğünün dışındadır. Kullanma ve
işletme sonucu olmaksızın ortaya çıkan kusur ve aksaklıkların giderilmesi ve teminat s{kesince işlerin
bakun giderleri YÜKLENİCİ’ye aittir..
Madde 34- KESİN KABUL:
Kesin kabul için belirlenen tarihte, YÜKLENİCİ1nin başvurusu üzerine, kesin kabul heyeti
oluşturularak geçici kabulde olduğu gibi aynı usul ve yöntemle kesin kabul işlemleri yapıhr.
Geçici ve kesin kabuller arasında, YÜKLENİCİ tarafından yapılması gereken, sürekli bakım
niteliğindeki işlerin sözleşme uyarınca yapıhp yapılmadığı kabul heyeti tarafından incelenerek tespit
olunur.
.
.
Sürekli bakım hususunda YÜKLENİCİ’nin herhangi bir yükümlülüğü yoksa kesin kabul heyeti,
geçici kabul sırasında iyi durumda ve kabule elverişli olduğu tespit edilmiş olan işlerde teminat
süresince kullanılma sonucunda meydana gelen normal aşınma ve eksilmeden doğan durumlar
dışında, işin ancak kötü yapılmasından kaynaklanabilecek herhangi bir bozukluğun veya geçici
kabulden soma ortaya çıkan bir kusurun olup olmadığını inceler.
Teminat süresi içinde YÜKLENİCİ’nin, bittün yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğu
kendisine yüklenebilecek ve kesin kabulü engelleyecek bir kusur vç eksiklik görülmediği takdirde
KIZILAY yönetmelik hükümlerine göre kesin kabul tutanağı düzenlenir. Eğer bu süre. İçinde,
sorumluluğu YÜKLENICİ’nin yöneltilemeyecek bir aksaklık veya eksiklik tespit edilmişse bu da
tutanakta aynca belirtilir.
:
.
YÜKLENİCİ veya vekili, yazı ile yapılacak çağlıya rağmen kabulde hazır bulunmazsa veya
kabul tutanağım imzalamak istemezse tutanakta bu husus aynca belirtilir.
İşin kesin kabulüne engel herhangi bir durum görüldüğü takdirde, kabulü engelleyen kusur ve
eksiklikler kabul heyetiyle YÜKLENİCİ tarafından bir tutanakta tespit edilir ve kesin kabul işlemi
yapılmaksızın kusur vc eksikliklerin giderilmesi içm kabul heyetince uygun bir süre belirlenir.
KIZILAY bu kusur ve eksikliklerin tutanakta belirlenen süre içerisinde giderilmesi hususunu
YÜKLENÎCPye tebliğ eder. Kusur ve eksikliklerin YÜKLENİCİ tarafından giderildiği KIZILAY’ca
tespit edildiğinde kabul işlemi sonuçlandırılır.
YÜKLENİCİ teminat süresi veya yukarıdaki fıkrada söz konusu edilen süre sonunda,
KIZTT.AY’m kabul edebileceği gecikmeler dışında, sözleşme ve şartname hükümlerine göre işi kesin
kabule elverişli duruma getirmeyerek bir gecikmeye yol açmış ise, KIZIL AY YUKLENİCİ’ye
sözleşmenin 28- maddesinde belirtilen gecikme cezasının 1/2’sini uygulayarak eksiklik ve kusurların
giderilmesini bekler. Ancak eksik ve kusurların giderilmesi 30 (otuz) günü geçerse KIZILAY ceza
uygulamasına devam etmekle .birlikte kusur ve eksiklikleri YÜKLENİCİ hesabma kendisi giderir.
KIZILAY, gerek kusur
eksikliklerin YÜKLENİCİ hesabına giderihnç^AtedCİlerini, gerekse
yukarda belirtilen bekleme cezalarını YÜKLENİCİ’nin hakedişinden, hakedişi kalmamışsa
teminatından kesmeye yetkilidir.
Kesin Kabul Tutanağının yetkili makam tarafından onaylanması ile kesin kabul işlemi
tamamlanmış olur.
.
- .
Madde 35- KESİN TEMİNATIN GERİ VEftİLMESİ:
Taahhüdün, Sözleşme ve Şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve
YUKXJENiCFnin bu işten dolayı KIZILAY’a herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra,
geçici ve kesin kabulde tespit edilen eksik ve kusurların giderilmesinden, geçici ve kesin kabul
tutanağının onaylanmasından ve kesin hesaplar onaylandıktan sonra, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan
soğuk damgalı ilişiksiz belgesi getirmesi halinde kesin teminatın tamamı YÜKLENİCİ’ye geri verilir.
Madde 36- YAPIM ve İSKAN RUHSATLARI:
Sözleşme konusuiş ife ilgili olarak, inşaat yapı ruhsatının alınması ile ilgili bütün işlemler
sözleşmenin imza tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim gönü içerisinde tamamlanacak, tüm masraflar
ve gerekli işlemler YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. YÜKLENİCİ bu vecibeyi yerine -getirmediği
takdirde gecikilen her gön için Madde 28’de yer alan günlük gecikme cezası kadar ceza kesilecektir.
YÜKLEiftCînm kusuru olmaksızın ruhsatın alınamaması halinde sözleşmenin 29. Maddesine
göre KTZTT.AY’ea uygun görüldüğji takdirde ek süre verilebilir.
Sözleşme konusu işin iskân ruhsatının alınması ile ilgili tüm işlemler ve tüm masraf vergi, harçlar
YÜKLENİCİ tarafından karşılanacak, iskân ruhsatı ve cins tahsisi geçici kabul way tarihinden itibaren
120 gün içerisinde YÜKLENİCİ tarafından alınacaktır. YÜKLENİCİ bu vecibeyi yerine getirmediği
takdirde gecikilen her gön için Madde 28’de yer alan günlük gecikme cezasının 1/2’si (yansı) kadar
ceza kesilecektir.
Madde 37- HÜKÜMLER ARASINDA ÇELİŞME:
İhale Şartnameleri ve ekleri, Yapım Şartnamesi, Sözleşme ve ekleri ile diğer belgelerdeki hükümler
arasında çelişme olması halinde, KIZILAY lehine olan hükümler geçerlidir
Madde 38-İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM SEKLİ VE YERİ:
İhale Şartnameleri ve ekleri, Yapım Şartnamesi, Sözleşme ve ekleri ile diğer belgelerdeki
hükümlerin uygulanmasından doğabilecek her törlü ihtilafların çözümünde taşmmazlann bulunduğu
illerdeki Mahkemeler ve İcra Daireleri yetkilidir Söyleşmeden doğan ihtilaflarda yasal vekalet ücreti
YÜKLENİ CTye aiitir
Madde 39- SQ7Î .ESME l^EĞİSİKUĞk
İhale Şartnameleri -ve ekleri, Yapım Şartnamesi, Sözleşme ve ekleri ite diğer belgelerin
hükümlerinde değişiklik yapılması veya sözleşmede hüküm bulunmaması sebebi ile yeni bir hüküm
eklenmesi gerektiği takdirde tarafların kaışılıkİı mutabakatı ile mutabakat metni düzenlenerek değişiklik
yapılabilir. •
Madde 40- TEBLİGAT ADRESİ:
KIZILAY : Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü
Tebligat Adresi: Ataç 1 Sok No*32 Yenişchir/ANKARA
YÜKLENİCİ: ...... ......
Tebligat Adresi ı ...... .....
ve kabul eder.
İ Z
İ
15 /1 6
'
ÇaptiyaVO 650M3Î878
' “
*
YÜKLENİCİ ile KIZILAY arasındaki ilişki kesilinceye kadar yukandaki tebligat adresine
yapılacak bildiriler aynı günde YÜKLENICİ'tttn şahsına bÜcHrilmiş sayılacaktır. Bu adreste yapılacak
değişiklikler derhal KIZILAY’a noter kanalıyla bildirilmediği takdirde veya verilen adreste
YtjîûLEMCİ’nm bulunmaması hallerinde doğacak sorumluluk YÜKLENÎCİYc ait olacaktır.
Madde 41- SÖZI^SMENİN KKLKKİ:
Aşağıdaki belgeler sözleşmenin ekleridir;
Bu sözleme kapsamındaki işler için KIZILAY ın verdiği proje ve mahal listeleri, YÜKLENİCİ
tarafından hazırlanan KIZILAY ve ilgili kuramlar tarafından onaylanan projeler YÜKLENİCFnin
hazırlayacağı ve KiZILAY’m onaylayacağı bütün iş programlan ve bölerlerinin yam sıra;
A) Ihaîe Şartnameleri ve ekleri.
B) Yapım Şartnamesi ve ekleri.
‘
C) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapı İşleri inşaat, Makine,
Bleklrik Genel Teknik Şartnamesi.
.
■
.
D) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapı İşleri Birim Fiyat Tarifleri,
E) Pursantaj Listesi
F) Proje
. G) Teknik Şartnameler (İnşaat, mekanik ve elektrik).
H) Mahal Listeleri
Bu maddenin (CJ>) şıkları sözleşmemin ekinde olmasalar dahi Sözleşmenin eki sayılacaklardır
Madde 42- 42 Maddimden ibaret olan bu sözleşme; KIZILAY ve YÜKLENİCİ tarafından tam olarak
okunup anlaşıldıktan som a.................tarihînde 1 (bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır
YÜKLENİCİ
TÜRKKIZILAYI
D
|
TÜRKKIZILAYI !
.------------- -------------------------—
1868
------- ----------
I
,
’
j
'
i
i
MUĞLA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ŞEYH MAHALLESİ,
BANKALAR (İSMET İNÖNÜ) CADDESİ (ESKİ NO:21)
ADRESİNDEKİ 353 ADA, 4 NO’LU PARSELDE KAYITLI 86,98
M2 TAŞINMAZ ÜZERİNE İ Ş MERKEZİ İNŞAATI YAPILMASI
İŞİNE AİT
-B **
■.İ
/ b
ÖRMECİ MİMARLIK
htiih. Muşt İn:
Sean* i
Tel Ctfl2>a24
Çanfc3$ Vü 66ÛÛ4378?8
— L
YAPIM ŞARTNAMESİ
MADDE 1- İSİN YERİ:
.
•
Muğla İÜ, Merkez İlçesi, Şeyh Mahallesi, Bankalar (İsmet İnönü) Caddesi (Eski no:21) adresindeki
353 âdâ, 4 noTıı parselde kayıdı 8(^98 ıb2 taşınmaz.
MADDE 2- İSİN KONUSU:
Muğla İli, Merkez İlçesi, Şeyh Mahallesi, Bankalar (İsmet İnönü) Caddesi (Eski no:21) adresindeki
353 ada, 4 no’Itı parselde kayıth 86,98 m2 taşınmaz üzerine İş Merkezi inşaatı yapılmasına ait
KJZlLAY’ca verilen projeler ve detaylaa uyarınca, sözleşme ve eki şartnameler doğrultusunda, tüm işlerle
ilgili vergi, resim, harç ve benzeri giderler, YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere anahtar teslimi götürü
bedelle yapılması işidir.
MADDE 3 - ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:
L YÜKLENİCİ, Ihaîe Şartnameleri, Sözleşme ve Yapım Şartnamesi'rdn hükümlerini, bu ihale
dokümanlarmm eki olan projeleri dikkate alarak teklifini vermiştir,
.
2. işbu sözleşmenin maddeleri ve ekleri (proje, şartname, vs.) arasmda çelişki olduğu takdirde KI7.fl.AY
lehine olan tercih edilecektir. .
.
3. YÜKLENİCİ yükümlülüğünde bulunan yapan işlerini gerçekleştirmesi için gereken teknik kadro ve
teçhizatları iş yerine getirecektir.
4. Yapım suresince gerek duyulan her türlü testlerin şantiyede yapılması ve/veya KIZILAY ın onaylayacağı
laboratuarlarda yapüniması her türlü giderleriyle birlikte YÜKLENİCİ nin yükümlülüğündedir Testler
YÜKLENİCİ ve KIZILAY elemanları ile müştereken yapılacaktır.
5. Bütün kontrollük hizmetlerini KIZILAY elemanları ve/veya KIZILAY m görevlendirdiği TEKNİK
MÜŞAVİR kuruluş KIZILAY adma yürütecektir.
6.. Yapı ruhsatı, iskân ruhsatı ve cinstahsisi işlemleri YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. Bu işler
için YÜKLENICFye ilave bir ücret ödeameyecektîr,
7. İhale dokümanlarında "gün" olarak bdirtüen bütün süreler, aksi belirtilmediği sürece takvim günüdür.
8. Yıkım, sokum ve inşaat sırasında mevcut tesislerde, çevre yapılarda, su, kanalizasyon, elektrik, gaz ve
belediyeye ait yoî ve alt yapı tesislerinde ve dolaylı olarak üçüncü şahıslara ait yapılarda meydana gelebilecek
zarar, ziyan ve kayıplardan YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır.
9. İnşaat işleri sırasında gerekli emniyet tedbirlerinin alınması ve iş güvenliği kurallarının uygulanması
YÜKLENİCİ yükümlülüğündedir.
10. Şantiye elektriği ve suyu YÜKLENİCİ taralından temin edilecektir. îş süresince binaya ait elektrik ve su
tüketim bedelleri YÜKLENİCİ tarafından ödenecektir.
11. Statik, mekanik ve elektrik projeleri uygulanırken mimari-projeye göre uygulanacaktır.
12. KIZILAY m kabulünün yanı sıra; Belediye, BEDAŞ ve.TEDAŞ vb. gibi diğer ilgili kuruluşlarca yapılması
gereken kabul işlemlerinin de yaptırılması ve bununla ilgili her fiirlü masraf YÜKLENİCİ1ye aittir.
.
13.YÜKLENİCİ taahhüdündeki binaya ait, iskân ruhsatı alınmış, kanalizasyon, elektrik ve.su
aboneliği yapılıp sayacı takılmış, yarsa doğalgfft bağlantıları yapılıp aboneliğe hazır lıale getirilmiş,
asansör ve ısınma tesisatının kullanma izinlerini vs. almış olarak KIZELAY’a teslim edecektin
YÜKLENİCİ ilgili Kurum ve Kuruluşlardan söz konusu işkrin takibini yapıp, izmkrini onaylarım alıp
gereJdi harçlarım, ■vergilerini ve depozitolarım yatıracaktır.
14 Mevcutta molozlar varsa YÜKLENİCİ tarafından atılacak oîup, bunun için ayrıca ödeme yapılmayacaktır.
15. Kazı imalatı, dolgu imalatı, inşaat imalatları, moloz inşaat artığı» artan malzemeler, inşaat artıklan v.sJer
şantiyeden ve inşaat sahasından uzaklaştırılacak ve bunlar için aynca yükleme boşaltma naküye bedeli
ödenmeyecek gibi, herhangi bir ad altında da ödeme yapılmayacaktır. İnşaatın söz konusu hafriyat, moloz, inşaat
artıkten vb. Belediyenin göstereceği yere dökülecektir.
.
16. KIZILAY yardım amaçlı Demek olduğundan bağış malzeme alabilecektir. Bu durumda Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının bağışın yapıldığı 2013 yılı Birim Fiyat analizinde bağış malzemeye esas olabilecek fiyat analizindeki
malzeme ve işciliîkonmlan esas almarak. YÜKLENİCİ nin yapmı imalatı pursantaj oranı uygulanarak yapmış
olduğu işçilik v\saxVuıalzemelerine ak bedel fiyatının düşülmesiyle ödeme
Miih
n
, _
- a
17.
Gerektiğinde burumlardan onay YÜKLENİCİ tarafından alınacak olup her turKi harcama YÜKLENİCİ
tarafından karşılanacaktır.
18 KIZILAY projeyi vermiş olsa dahi, yapılan uygulama ve imalatlardan doğabilecek hatalardan yapımcı
firma sorumludur.
.•
19.
İşin süresi içinde - yapım aşamasında ortaya çıkabilecek proje revizyonları inşaatm yapımım
geciktirmeyecek şekilde uygulamaya yansıtılacaktır; Yapılan proje revizyonlarım son haJkrini gösterir as-buüi
20. Proje detaylarındaki bazı imalaflar, imalat tanımlan veya pursantaj cetvelinde gösterilmemiş olabilir veya
projede tannnknamayan bazı imalatlar, imalat tanımlan veya pursantaj cetvelinde gösterilmiş olabilir, bo tür
imalatların ortaya: çıkması durumunda projeler ve teknik şartnameler gereği imalat sııasma göre yapılacaktır.
Bu gjbi durumlarda YÜKLENİCİ hiçbir fark talep etmeyeceği gibi proje ve detayları ile teknik
şartnamelerde gösterileli imalatlar anahtar teslimi götürü bedele dahil olup, fiyat değişmeyecektir.
Bu nedenle isteklilere tekliflerini vermeden önce proje ve detaylarım, imalat tanımlarım incelemeleri inşaat
sahasıru ziyaret ederek saba şartlarmı önceden tetkik etmeleri tavsiye edilir,
21. İşin yapımı esasında işe engel olacak her türlü hususa YÜKLENİCİ tarafindan çözüm getirilecektir.
Ortaya bir bedel çıkarsa YÜKLENİCİ taraöndan ödenecek ve KIZILAY'dan herhangi bir lak talep edilmeyecektir.
22. YLîKLENICİ teklif ah dokflmanlamıda olabilecek herhangi bir işlem hatası (toplama, çarpma vb)
KIZILAY lehine değerlendirikcektir.
.
.
23. Mahal listesi, teknik şartname ve projelerde, imalatlar arasında çelişki olması durumunda KIZILAY onayı
doğrultusunda imalat yapılacaktır.
24. Kazı bedeli anahtar teslim bedel içerisinde yo-almakla olup her hangi bir ad altoda bedel ödenmeyecektir.
25. Tüm nakliyeler anahtar teslimi götürü bedele dahil olup ilgili birim fiyatlar içinde düşünülecektir. Hiçbir
şekilde nakliye bedeli ve nakliye zorluğu katsayısı ödenmeyecektir.
26 Ara depo bedeli ödenmeyecektir.
27. Gerektiğinde kurululardan alınacak onaylar izinler ve ruhsatlara ait Teknik Uygulama Sorumlusu
(TOS) veya Yap» Denetim sorumlularıyla ücretini YÜKLENİCİ tarafindan karşılanacaktır.
28. Zemin ve çevre emniyeti acısından gereken (İhsa, fore kazık vb.) her tflrjû projelendirme ve
im a la t yükleniciye a it olup bedelleri de Yüklenici tarafindan karşılanacaktır.
29. Parselde karşılanamayan otopark ile ilgili ödenmesi gereken tüm bedeller YÜKLENİCİ
tarafindan kargılaı»»«»1riır
MADDE 4- ŞANTİYELERDE KONACAK LEVHALAR:
YÜKLENİCİ, Sözleşmenin akdinden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içinde inşaat sahasının KIZILAY’ca
gösterilecek yerlerine, aşağıda özellikleri ve uygulama şartlan açıklanan levhalan koymaya mecburdur..
î)Levhalar üzerine, KIZILAY tarafindan yaptırılıp onaylaran projesine göre KIZILAY in, inşaatın,
Kontrol un ve YÜKLENICİ’nm adı, ruhsat tarih ve numarası ile lüzumlu görülecek diğer hususlar yazılacaktır.
2)Levhalar, tahmini 1.70 x 2.60 m boyutunda olacak, yaklaşık 7..00 m yükseklikte patent borudan yapılmış
2 adet sehpa üzerine monte edilecektir. Patent borudan yapdan sehpanın ayaklan, projesine uygun olarak beton
temel içine gömülecektir. Uygulama YÜKLENİCİ1nin hazırlayacağı ve KIZILAYm onaylayacağı detay projelere
göre yapılacaktır.
M A D D E 5 - EKLER
1.
Projeler (C l> ortamında)
2. Teknik Şartnameler (Poz tarifleri) (İnşaat, mekanik, elektrik,
3. Mahal Listeleri (İnşaat, mekanik, elektrik)
4 . Pursantaj Listesi
Jfc
ÖRMECİ MİMARLIK
v.,ş i n S a # Te. Lfc. $ti.
*' • /• ıl
M3
Z -tâ a ii'J ij 66CW375?2
A
<zL—)
rL
MUĞLA İÜ, MERKEZ İLÇESİ, ŞEYH MAHALLESİ, BANKALAR (İSMET İNÖNÜ) CADDESİ (ESKİ MO'21)
ADRESİNDEKİ TAŞINMAZ ÜZERİNE İŞ MERKEZİ İNŞAATI YAPILMASI İŞİ
\:
_ ;= GENEL PURSANTAJ ÜSTESİ
.
fatALARK CİNSİ
SIRA NO
■
GENEL PlfflSANTAİl
ra
t
'
1
34,66}
fe-fiK"’; '■£<&.•:•£>r&' i .•r’--‘:?*£*:&'■" ^ •i
la
1b
32,60
YIKIM. HAFRİYAT. TEMEL va BETONARME
DUVAR İŞLERİ
.
2.06
-
2
38.05
2a
DÖŞEME KAPLAMALARI
2b
MERDİVEN IÇLERİ
2c
26
Ze
2f
.
.
■
\
3b
3c
3d
3e
3f
■-
2,&4
1.15
•
YALITIM İŞLERİ
4.43
DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI
5.31
KAPI PENCERE DOLAP VE TEZGAH İŞLERİ
8.72
C EFTC İSLERİ
13.50
S: a- r S
3
3a
• . ■
V -Q
16.04
PANOLAR
2.01
KABLOLAR
0.64
AYDU4ATMA VE PRİZ TESİSATI
1,90
-■ ■
AYDINLATMA ARMATÜRLERİ
1.1*
-
TEL EFON-DATA TESİSATI
-
0,08
0.74
MULT1SWTTCH TELEVİZYON SİSTEMİ TESİSATI
3g
. y a n g i m a l g i a m a v e a l a r m t e s İs a t i
1.02
3h
TOPRAKLAMA & PARATONER TESİSATI
1.43
3>
ASANSÖR TESİSATI
6.50
«
1 I İ P P :’
4c
5
.
•
SIHHİ TESİSAT
4b
ı
tu s !
MÜŞTEREK TESİSAT
-
HAVALAN D [RJUA-KLiMA TESİSATI
.
0.55
'
.
GEÇİCİ KABOL VE İSKAN RUHSATININ ALINMASI
GENEL PtlRSANTAJ TOPLAMI
2.08
.
5,62
5.00
100,00
M U Ğ L A İ li, MERKEZ İLÇESİ, ŞEYH MAHALLESİ, BANKALAR (İS M E T İN Ö N Ü ) CADDESİ {ESKİ N O :Z l) ADRESİNDEKİ
TA Ş IN M A Z ÖZERİNE İŞ MERKEZİ İNŞAATI YAFIUMASI İŞİNE A İT POZ LİSTESİ
SIRA
NO
1
2
BİRİM
İMALAT CİNSİ
POZ NO
; Y,l5.00l/2b
Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazıtması (Derin kâzı)
m3
Y.15.00G/2b . Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (Derin kazı}
m3
3
4
Makine ile tııvenşn kum çakıl temin «ö le re k makine ile serme, sulama, sıStışttima
15.140/4
15; 140/5
yapılması
.
’
.
.
. Makine ile tuvenan kum çakıl temin edilerek, el île serme, sulama, sıkıştırma yapılması
m3
_
m3
5
15.140/8
Y.16.05Ü/03
7
Y.16.050/05
9
.
m3
6
8
Çakıl ile drenaj yapılması
Y.16.061/06
Y.18.001/C01
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç
dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahH)
m3
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç
dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil) '
m3
0 8 0 cm çapında, C 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kaîik
yapılması (0,00-18,00 m arast, 18,00 m dahi!}
m
85 mm kalınlığında yatay delikfi tuğla (190 x 85 k ISO mm) ile duvar yapılması
m2
10
18.460/2
11
Y. 18.461/009
12
19.101/MK
13
21011
14
Y.21.050/C0l
0 2Q0 mm çapında spiral sanmlı PVC esaslı borularının temini ve yerine döşenmesi (drenaj,
yağmur suyu ve kanalizasyon için) Tip 4
m
3 mm ve 4 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıalr
polimer bitümlü örtüler ite iki kat su yalıtımı yapılması
m2
Harç İçine karışan maddelerle ortalama 3,5 cm kalınlığında yalıtım şapı yapılması (fazla su
basına oimayan mahallerde}
m2
Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı
.
.
m2
Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,Û0m arası}
m3
İS
Y.23.010
16
Y.23.014
17
18
Y.23.015
18.001/PÖ1Y
Nervfırlü çelik basın n yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil)
Tori
0 8- 0 1 2 mm nervûrlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi , bükülmesi ve yerine
konulması
Ton
0 14^- 0 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine
konulması.
.
Ton
90 mm kalınlığında dolu harman tuğlası (190 x 90 x 50 mm) île duvar yapılması
M1
19
iS lld / lG M Y
20
18 110/1C07Y
21
18.110/1C10Y
10 cm kalınlığındaki teehizatsız gaz beton duvar blokları 3e duvar yapılması (gaz beton
tutkalı İle) (G2 sımfı){2,5D N/mm* ve 400 kg/m3)
•
-
M2
İS cm kalınlığındaki teehizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton
tutkalı ile) (62 sımft}(2^0 N/mm5ve 400 kg/m1}
M2
20 cm kalınlığındaki tfecmzatsızgazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbetop
tutkalı ile) (G2 sımfr)(A^0^l/nın^ ve 400 kg/m1)
ÖRMECİ
^ ^
M1
Set*"*i
2fciS 3)79
22
18.139/02
23
18.451/009Y
24
18-461/042Y
Suya ve yangına dayanıklı atçı duvar levhaları ile metí»! iskeletli giydirme duvar yapılması
(I2,5mm tek kat alçı duvar levhası ite)
M*
3 mm ve 4 mm fcalmftfcta eiastorrrer esaslı ( 20 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıah
polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması
.
250 gr/m2 ağıdıkta ğeoteksrtll keçe serilmesi
,
■M*
M*
5 cni kalınlıkta yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı extrüde polistren levhalar (XPS - 200 kPa
25
19055/003Y
ba«nç dayantmb) ile dış duvarlarda dıştan ısı yahtm ı ve üzerine ıs» yalıtım sıvası yapılması
M1
(Mantoiama)
26
19J356/00BY
27
19 057/OCBY
28
19 057/004Y
29
19.085/004Y
30
2 1 280/02Y
31
22.009/3A
32
5 cm kalınlıkta yüceyi düzgün levhalar (XPS - 300 Kpa basınç dayarumlı} ile bodrum
perdelerinde su yalıtın» üzerineısı yahtımı yapîlması
M*
5 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS- 300 Kpa basınç dayanımîı) iie yatayda (zemine
oturan (toprak temas#) döşen>eJerde veya ters teras çatılarda) ısı yalıtımı yapılması
M*
$ cm kaloUıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS - 300 Kpa basınç day anımlı) ile yatayda (zemine
oturan (toprak temaslı} döşemelerde veya ters teras çatlarda} ısı yalıtımı yapılması
M*
Elastomerik reçine esaslı stvi plastik kaptama malzemesi ile file takvryeSı olarak, 3 kat
halinde toplam 1,5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması
-
-
M2
AC3 5ınıf 23-31 Laminatyer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması
M1
Y.23 152
Lsmıf çam kerestesinden lamine levha kaplamalı iki yüzü kontraplak presS iç kapı kanadı
yapılması ve yerine konulması
M*
Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması
KG
30x3ûcm ebadında O^Omm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz
33
23 243/24
boyalı (polyester esaslı} arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alümünyum plakadan (EN A W
M2
3000 serisi) gizli taşryıcılı sistem asma tavan yapılması
34
Y23244/C
Renklî-mat eloksallı tsı yalıümsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması
KG
35
36
37
Y.23.244/E
Y.23-244/L
25.016/1
Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine
konulması
KG
Elektrostatik toz boyalı tsı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine
konulması
- .
.
KG
Demir imalatın iki kat antipas^ki kat sentetik boya ile boyanması
M1
38
25.D4S/1A
Yeni sıva yüzler ine 0,35ü kg macun çekilerek iki kat su bazlı mat plastik boya yapılması
M1
39
40
25.048/2
25.052,00
Saten slpfı yüzeylere astar çekilerek iki kat su bazif mat plastik boya yapılması
M*
Katran badana yapılması
M1
41
2.756 007,00
42
25.137,00
Silikon esaslı dış cephe boyasıfsu bazlı) yapılması
Demirve madeni imâlatın korozyona karşı iki kat boyanması
M2
.
M2
43
44
26.005/025A
26 006/ÛÛSl
30 x 30 cm ebadında düz yüzeyli her renk ve desende seramik yer karosu ilefugalı döşeme
kaplaması yapılmadı (Fayans ve seramik yapıştırıcısı ile)
M*
10 x 10 on ebítíintA düz yüzeyli her renk ve desende seramik duvar karosu île fugah duvar
ve cephe kaplaı^sı^pı]jjiiâ^ı{Fayans ve seramik yapıştırıcısı iie)
A?* t
ÖRMECİ fcvivûARLIK
e -í3l
M'
ú(il2}íf^5¡079
Ç in ı$ a V û t60û«7678
\
Beyaz çimentolu, düz veya desenli, her renkte, her ebat ve kalınlıkta, çift tabakalı terrazo
45
46
26 041/MAX
26.206/C1
47
2G.252/C1
48
26.622/C
49
50
51
karo plak (karo mozayik - sınıf 2) ile iç mekanlarda döşeme kaplama» yapılması
(250K250mm/300x300mm/330x330mm vb. ebatlarda)
M2
3 cm kalınlığmda renkli mermer ile döşeme kaplaması yapılma» (3x3ûxSerbestboy)
M1
2 cni kalınlığında renkli mermer 3e duvar kaplaması yap¿ma$« (2x30xSerbestboy)
M*
27.501/MAK
27J»11/MAK
27.528/3
Renkli mermer plaklar île merdiven basamağı kaplaması (basamak 3 cm, nht 2 cftı
kalınlığında) yapılması
.
.
:
M
250/300 çimento dozlu harçla düz sıva yapılması (Dış duvar yüzeyleri ite bodrum iç
duvarlarında)
M2
Kireç harçlı düz sıva yapılması {İç sıvalarda)
.
M1
İnce sıva, alçı srvab vb. yüzeyler üzerine 3 mm kalınlığında saten alçı kaplama yapılması
M*
Dışta ve içte tamir gerektiren sıva veya çıplak beton yüzeylere sıva filesi takviyeli çimento
52
275306,00
esaslı kurt» karışım tamir ve düzeltme sıvası (kabn) île 10 mm kalınlıkta sıva yapılması
M1
(Duvar ve tavan yüzeylere)
53
27.535/MAK
54
27.560/03
M2
55
27 581/MAX
56
28.645/C41Y
MSB.608
58
MSB.660/A1
60
61
İç ve dış yüzeyler (tuğla, briket, beton ve benzeri) üzerine çimento - kireç esaslı hazır beyaz
sıva malzemesi 3e sıva yapılması-
M2
200 kg çimento dozlu tesviye tabakası ya priması
M2
57
59
Kireç-çimento karışımı harçla tavan sıvasıcyapslması
MS8.664/A
MSB.S7&
MSB. 702
PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı
güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
M2
Kireç ve ÇöneRto Kan&rmı Harçla Kaba Sıva Yapılması
M1
3 cm Renkli Mermer Piaklaıia Tezgah üstü Kaplaması
Yapılması
M*
Renldi Mermer Limonluk
M
Renkli Mermer Plaklarla: parapet Duvarına Harpu&ta
Yapılması
-
.
Mutfak Tezgah Altı Dolabı Yapılması {Me&e)
M1
.
M*
62
MSB .703
Mutfak Asma Dolabî Yapılması
M1
63
MSB.8Û8/A
W C Kaplarına Alüminyum Bant Yapılması
64
MSB.851/1
SacYağmur İniş Borusu Yapılmas
65
ö z e il
Silikon Giydirme Cephe + Temperli Güneş velsı Kontrollü Cam
M
M
M*
66
Özel 2
4+12+5 Temperii Güneş ve Jsı Kontrollü Cam
67
Özel 3
MikroJaiuzili Cam
68
Özel 4
v
M2
Delikli A lü m ín v u m y v h W -A
-------
M1
ÖRMECİ MİMARLIK
------------------------------- —
M1
------------ töh- Kfo. ir¿. San Tıc. L-te Sti.
Sefcn,*2 Crîyfc\^fcK^ı^M^ARA
Teí OfJt?¡424 fflJıîİİTsx 0(312)41050/9
/!
Çsnfc&SvD 6«KK37878
69
Özel 5
Yangın Ka?ş Kapssı
AD
70 . Özel 6
,
Çelik Kapı
.
. AD
71
Ö zel7
Paslanmaz Çelik Koricuiuk .
. .
.
.
.
M
72
Özel 8
Paslanmaz Çeliîc Tutamak
.
.
M
73
Özel 9
Çelik Döner Merdiven
AD
74
Özel 10
Alüminyum Kompozit Kaplama
M*
75
Özel 11 '
Posta Kutusu
.
AD
e
j
ÖRMEÇİ MÎMARUK
Müh. MüŞıS(
SçfiHiHky..
-—
.
TC! !>(3>2|424 i&bjtiİfFa* 0 tİ* 2 H ^ SO'S
ÇanXa^8V0 66UÎMJ7S78
-4 -
Surr-msry
M U Û LA İLİ, M ER K EZ iLÇ E S İ, Ş E Y H M A H A L L İS İ, B A N K A L A R (İS M E T İNÖNÜ) C A D D E S İ (E S K İ N0:21] ADR ESİN DEK İ 333 A D A , 4 N O 'L U P A R S E L D Ç K A Y ITLI 55,08 M2 TA Ş IN M A Z Ü Z E R lN E İŞ
■ M ER K EZ İ İNŞAATI Y A P ILM A S I İŞİNE A İT İNŞAAT M AH A İ. LİS TE S İ
İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
MADDE 1- İŞİN YERİ:
'.
:
M»gk» ili, Merkez ilçesi, Şeyh Mahallesi, Bankalar (İsmet İnönü) Caddesi (Eski noiZİ) adresindeki 353
ada, 4 no’hı parselde kayıtlı 86,98 uı2 taşınmaz.
'
MADDE 2 - İŞİN KONUSU:
.
.
.
....
...
ada, 4 hö’Iu parselde kayıöı 86^8 nı2 taşiıusaz üzerine İş Merkezi inşaatı yapılmasına ait
KIZILAY’I» yaptırdığı ve onaylattığı projeler ve detayları. uyarınca, sözleşme ve eki
şartnameler doğrultusunda, tüm işlerle ilgfli vergi, resim, harç ve benzeri giderler, YÜKLENİCİ
tarafından karşılanmak üzere anahtar teslimi götürü, bedelle yapılması işid ir,
.
MADDE 3 - ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER;
1- İş kapsamındaki imalatlar yapılırken T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Milli Savunma
Bakanlığının, Karayolla» Genel Müdürlüğünün ve ilgili kamu kurum/kuruluşlarımn birim
fiyat tariflerine ve Özel birim fiyat tariflerine göre yapılacaktır.
2- Tüm kapı, pencereler aksesuarları (kol, kilit, menteşe, ispanyolet v s.) üe bir bütün olarak
düşünülüp bedelleri bu şeklîde hesaplanmıştır.
3- Tüm imalatlar ilgili resmî kurumkmn (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.» M.S.B, vs.) imalat
poz tanımlarına ve özel poz tanımlarına uygun malzeme ve işçilikle yapılacaktır.
4- KIZILAY projeyi vermiş olsa dahi* yapılan uygulanış ve imalatlardan doğabilecek
hatalardan YÜKLENİCİ sorumludur.
5- Hafriyat için zeminde çıkabilecek kaya v.s, için kazı kİas farkı, su çıkması halinde su zammı
~ gibi hiçbir ad al tında fiyat farkı ödenmeyecektir.
6- İslak hacim izolasyonları duvarlara 3Q*ajr cm çıkartılacak ve smknnazlıK kontrolü
yapılmadan üzerine İmalat yapılmayacaktır.
7* K ör kasalar (2) kat antipasla boyanacaktır.
8~ Tüm sıva köşelerine metal köşe profili, seramik duvar kaplaması iç ve dış köşelerine
PVC esaslı çıta konacaktır.
9- Döşeme kaplaması değişimlerinde^ uygun metal eşik profili ile geçiş sağlanacak ve
merdiven basamaklarında kaymayı önlemek amacı ile basamak uçkınna 5cm
kumlama işlemi yapılarak Önlem alınacaktır.
10- Gezilebilir teras çatıya uygun aydınlatma tesisatı çekilecektir-- .
.•
1T- İmalatlar İçin gerekli olan her cins malzeme inşaat sahasına getirilecek' olumsuz çevre ve
hava koşullarından korunacaktır.
12-inşaarlarm . yapımı esnasında kaldırılan,, hozulaıı, hasar gören yol, altyapı, kaldırıra,
kaplamalı alan, yeşil alan, çevre düzenleme, tabela, trafik ışığı v.b. eski haline getirilecek
şekilde onarılacaktır. Onanmlar (altyapı vb.) hizmetlerin sürekliliğim ve gevenliğini devam
ettirecek şekilde, hizmet sahibine herhangi bir rahatsızlık vermeden, kısıtlamadan ve engel
olmadan, değişildik gerekli olmadıkça eskisi gibi hizmet verecek şekilde yapılacaktır.
13- Yüklenici firm% şantiyede gerekli emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği için uygun uyan
levhalarım asacak, ayrıca şantiyede çalıştırdığı personelin kaldığı binaları işçi sağlığı, iş
güvenliği tüziigu^ç uygun oiarak düzenleyecektir
.
A
_
dr?
’
v«
/>
■
J k ^ .
ÖRMECİ MÎMARUK
w ­
14-Yüklenici şantiyedekontrol teşkilatına, görevini yapabilmesi için, kendine yaptığı şantiye
ofisinden bağırnsız olarak telefonu, faksı, bilgisayarı, internet bağlantısı fotokopi v b , büro
makineleriyle ve ofis mobüyalan ile döşenmiş bir çalışma mahalli hazulayacakbr
.
15^ Yûtlenici, inşaat' sahasını veya çevresini kirletmeyecek, gereksiz şekilde araziyi,, yollan ve
diğer yapılan bozmayacaktır. Şantiye sahası çitlede ve perdelerle çevrelenecek ve girişler
kontrollü olacaktır. Şantiye sahası her zaman tem iz ve düzenli olacaktır.
:
16- Yüklenici, çaljşaıılajtt ile birlikte taşeronlanran ve şantiyedeki diğer elemanların sağbğun;
güvenliğini ve refahım sağlayacak ve bu konuda İdarenin memnuniyeti için bütün gayretini
gösterecektir- İnşaat sırasında olabilecek bütün kazalar yalnızca yüklenicinin
sontmluhığundadrr.
.
17- idare, yüklenicinin çalışına yönteminin emniyetsiz olduğuna, güvenlik, bariyerlerinin veya
diğer emniyet ımsurlannıtı, güvenlik ve kurtarma ekipmanlarının yetersiz olduğuna karar
verir ise; yüklenici verilen talimatlara göre çalışma yöntemini değiştirecek, güvenlik
önlemlerini arttıracak veya kurtarma ekipmanl an temin edecektir. Bu gibi talimatlar
yükleniciyi sözleşme kapsamındaki diğer yükümlülüklerden kurtarmayacaktır.
18-Yüklenicinin yapacağı işler halkı gereksiz şekilde rahatsız etmeyecektir. Halkın geçiş
haklarına daima riayet edilecektir. Polis, karayolİân veya diğer kamu makamlarının yazıh
izni olmadan, karayolu veya yürüme yollan geçişi engellenmeyecektîr.
19-Yüklenici, trafik düzenlemesi ve yol emniyet tedbirleri için yetkili makamların getirdiği
şartlara ve önerilere uyacaktır,
20- Yüklenici, proje sahasının yakmanda bütün kamu yollarının ve kaplamaların temiz tutulması
ve şantiye aklivitel erinden meydana gelebilecek döküntülerden uzak tutulabilmesi için
gerekli bütün önlemleri alacaktır.
21-Projenin herhangi bir kısmında sır, atık su, elektrik, telefon, drenaj vb. alt yapı hizmeti ile
karşı karşıya gelinirse, yüklenici veya taşeronları çalışmayı hemen durduracak ve İdareyi
ve yetkilileri haberdar edecektir. Yüklenici veya taşeronlarının çalışmalan sonucu mevcut
alt yapı tesislerinin zarar görmesinden, İdare sorumlu değildir.. Meydana gelecek zararlar
yüklenici tarafından karşılanacaktır.
22- Projede ve-şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar, eksiklikler ve yapılması teknik
zorunluluk gerektiren işler Kurumun öngöreceği, ve işin tekniğine uygun şekilde
yapılacaktır. İmalatlarda, Kurumun istemesi durumunda imalat başlangıcında bir Örnek
bolüm yapılarak, uygunluğunun Kurumca onayına müteakip imalata devam edilecektir.
23- İhale öncesi işin yapılacağı mahal yükleniri firma tarafından mcelenmelidir. Yüklenici,
projede ve teknik şartnamede bir çelişki tespit etmesi durumunda ihale öncesine kadar
kurumdan düzeltilmesini talep etmelidir. Uygulama safhasında tespit edilen aksaklıklar ve
çelişkiler ve bunlumı çözüm yollan yüklenici firma tarafindan kurumdan avnca bir bedel
talep etmeden kurumun onayına sunulmalı ve onayı müteakip imalata devam edilmelidir.
24- Tüm malzeme imalatlarında (boya, ahşap kapı, doğrama, madeni aksam, kaplama vb.),
imalat öncesi kurumdan malzeme onayı alınmalıdır. Malzemelerin seçimi esnasında
Yüklenicinin sunacağı Türk Standartlarına ve CE belgesine uygun olarak üretilmiş en az 3
(üç) alternatifli malzeme numunelerinden birini kurum seçebileceği gibi, bunların tümünü
reddedebilir, yeni pûdzeme sunulmasını isteyebilir. Aksi takdirde kurumca malzeme onayı
verilmeyecektir jYeVleniei-, malzemeleri is program larını aksatmayacak şekilde
I V-^A
.
.
ÖRMECİ MİMARLIK
\
M
u
h
.
n i y £ 1(3 ?“■
AA/
c.
t
. y22y 1/rı1î
JL^
S*3**
a
Tel rJÛ'2fi2^V>
i 3t.
SCi
'
'
V.û 660C*3WS
.
W
-
-------------
. önceden kurum un onayına sunacak ve meydana gelecek gecikmeden k n rem sorum lu
-
olm ayacaktır. Malzeme
kurumun onavı île kesinlik kazanacaktır.
_
•
25- Yüklenici, kunttnun .talep etmesi dıuurryunda, malzeme numunelerini, bedeli kendisi
taraĞüdan karşılanmak üzere kurumun onaylayacağı bir İaboratuvar ya da kuruluşta
tahkikim' yaptıracak ve neticelerim kurumun onayına sunacaktır. Bu gibi tahkikler için her
türlü alet, malzeme ve teçhizat yüklenici tarafından sağlanacaktır.
.
26- İsı ve. su/yalıtımı imalatları fotograflaûdırilacak, kontrol teşkilatı tarafından görülmeyen
imalatuıüzeri kapaüknayacaktır.
27- Yağmur suyu bina içinden tahliye edilecektir.Yağmur iniş borularının gerekli -olan tüm
28- Alüminyum doğrama* kapı ve cam imalatlardım imalatçı firma taralından İmâlat projeleri
hazırlanıp., idare ve proje müellifinin onaylamasını müteakip uygulamaya geçilecektir
Montajı asgarî teknik kurallara uyularak yapılacaktır.
29- Ö zel İmalatlar ise Özel Birim Fiyat Teknik Şartnamesinde belirtilen maddelere uygun
olarak yapılacak ve mutlaka örnek bolüm yapilacak, uygunluğu idare ve proje müellifince
onaylandıktan sonra imalata devam edilecektir.
.
30- Bütünün parçası olup da detaylarda bulunmayan imalatlar için Yüklenici, çeşitli
alternatifleri onaya sunacak ve İdarece uygun görülen tip uygulanacaktır.. Bu işlemler için
aynca bedel ödenmeyecektir .
31- Tüm dış cephede mantolama altına kaba sıva yapılacaktır..
32- Z e m in ve çevre emniyeti açısından gereken fjkggj, fore kazık vb.) h er tarla
projelendirme ve imalat yükleniciye ait olacaktır.
M ADDE 4-ÖZEL İMÂLAT TANIMLARI
ÖZEL KALEMLER ÜSTESİ
özel 1 .
S3İkon Giydirme C e p h e v e 6+12+6
Temperlt Güneş v e Isı Kontrollü-Cam .
Özel 2
4+12+5 Temperfi G üneş v e isi Kontrollü
C am
Öze? 3
MikroJoîuzifi C am
Özet 4
Özel 5
.
:
Delikli Alüminyum Levha
_
Ybngın Kaçış Kapısı
Özel 6
Çelik Kapı
Özel 7
Paslanmaz Çelik Korkuluk
Özel 8
Paslanmaz Çelik Tutamak
Özet 9
Çelik Döner Merdiven
Ö zel 10
Alüminyum Kompozit Kaplama
Özel 1 T
Posta kutusu
.
ORİ/eCÎ MİMARLIK
te*
2. <"
(A\KARA
2<2İ '■Ajpfö.rar:0012*19 Sû?3
Ça^öfliîtv.D.6SOO«i378
ÖZEL ^
•
SİÜKON GİYDİRME CEPHE
.
>
8u şartnam edeki işler, projelerde gösterilen yerlerde yapılacak alüminyum silikoti
M üteahhit, alüminyum giydirme c e p h e im alat projelerini Sözleşme ekinde y e r a la n
pro jelere uygun alarak imalatı y a p a c a k olan v e Mühendis ve îd aıo ’nin o n ay lad ığ ı
u zm an kuruluşa nazjtaiarak Mühendisin onayına sunacaktır. Statik tahkik v e
m u k av em et hesapîam atannda TS. 498 ve DİN1055 dikkate aîfnmalıdîr. G iydirm e
cep h elerin .taşıyıcı sistemi DİN \055e uygun statik h e sa p yapılarak belgelendirilmelidir.
Statik h esap lam alard a, cep h en in kendi ağırlığından d a h a önemli olan rüzgann c e p h e
özerine yaptığı basınç.ve em m e kuvvetleri, binanın yüksekliği, şekli v e c e p h e üzerine
b in en statik yükün hesaplanm asında, alüminyum düşey taşıyıcılann tek v e y a iki
m esnetli açıklıkla c e p h e y e bağlanm ış olmasına dikkat edilmelidir. İki m esnetli
taşıyıcılarda ikinci mesnedin düşey1 profilin ısıya bağh hareketini e n g e lle m e y e c e k
ta rz d a kayar m esn ed olarak konuimgsı gereklidir.
Kullanılacak tüm m alzem eler. v e örnekten de; Mühendisin onayına sunulacaktır.
O n a y la n m a d a n hiçbir m alzem e şantiyeye teslim edBmeyecektir.
Alüminyum giydirme c e p h e proje v e imcdatını y a p a c a k fkma en az 5 yıldır b e n z e r işleri
başarıyla yaptığını betgelemeli v e İşveren'e e n a z 10 yıl m alzem e v e işçilik garantisi
vermelidir.
M alzem eler
Alüminyum profiller TSE {veya eşdeğeri) Kalite BelgesTne, üretim tesisleri d e 'TSE (veya
eşd eğ eri) İm alat Yeterlik Belgesinn e sahip olmalıdır. Alüminyum profiller a n o d izasy o n a
uygun v e a a 6063 {almgsfOö) alaşım ında v e ısı izolasyonlu olmalıdır. Profiller Kısım 7A'da
verilen özellikleri sağlamalıdır,,
Çelik profiller
C am ;
St 37, derin daldırm a galvanizli
Düz C am
:TS 10288 EN 572/2
Yalıtımlı C am (Isıcam)
:TS 3539 prENİ 279
Reflekte RenkS C am
:TS EN Î096
T em periiC am
:TSEN12Î50
la m in e C am
:C6206 ENİ-ISO 12543
Buzlu c a m
: TS 9041
Eloksaf Kaplama:
Toz b o y a kaplam a
Ş a rtn am ey e ek olarak Profil kalınlık v e özellikleri için ayrıca do ğ ram a d e ta y paftası
dikkate alınarak uygulam a yapılacaktır
İşçilik
Giydirm e c e p h e , projesindeki görünüşe uygun olarak uygulanacaktır. G iydirm e
c e p h e y i yapıya ankre etm e sistemi, döşem e veya p a ra p e t dlrendan düşey, y a d a
d ö ş e m e alt v e üstenden y a ta y b a ğ la m a y a uygun ol malidir. Ankraj sistemleri sab it ya
d a a r a m esnet (ftajj^ketli m esnet) olarak kullanılabilmelidir
ÖRMECİ MİvMRLiK
A
_
?
4/15
/~\
A
Müt: Vus
Sti2*.V ? ( M
Şö
p * W & S a y ’M;iiAft.4.
TÖ-S!3'2Vi^sWJi«»*<iı3l2>ii9S0?9
Ankraflann binaya bağlantıları özel paslan m az çelik dübel ve d v a ta la r île y a p ılac ak ta .
Profilin ankraja bağlantıları özel paslanm az çelik civato. burç/%her iki b a ş ta a d e r ansı
iem în e d é n özel pullarla yapılır. Yatay kayıt bağlantıları paslanm az çelik v id alarla
bağlanm alıdır.
••
•
Yangın tutucuları
.
. •• . • •
Düşey v e y a ta y taşıyıalonn montajını m üteakip yerinde aftnan ölçülere g ö r e 2 mm
gatvanîzîi sa ç ta n bükülüp p a ra p e t altı vé üstlerine; giydirme c e p h e profillerine
b a ğ la n m a d a n metalik tem ası kesen pojytzöbutflen bantlarla yanaştınlacaktır.
Bu levhaların hem parapet/kiriş, hem d e y atay profiller arasındaki fuga silikon tipi
m astıklenecek v e kesin d u m an geçirimsizliği sağlanacaktır.
Ses izolasyonu
.
.
Kattar arasında ses geçişini önlem ek için her kat kiri? seviyesinde yangın kesicinin
üzerinden başlam ak üzere mekanik h e sap raporlarına göre döşem e bitişine k a d a r ısı
yalıtımı doldurulacaktır
TemperH GÖneş ve fst Kontrollü C a m
Yalıtımlı C am (6+12+6 mm)
Strük türel silikon giydirme cep h e le rd e; dış c am lard a tem perll tsî v e güneş kontrollü, iç
c a m la r d a d a ısı, güneş kontrollü low-e kombinasyonu kullanılacaktır. Silikon sistem
alüm inyum profil genişSğî 50 mm, e t kalınlıkları e n a z 3 mm., açılır kanatlar gizli sistem
olacaktır. Isı yalıtımlı camların, kenarlan rodajîı olacak projesine ve strüktürel silikon
yapıştırm a şartnam esine uygun olarak fabrikada tozdan tam am en arındırılmış klimafize
o d a la r d a yapıştırılacaktır. Taşıyıcı ç e rç e v e tesbii edilmemiş eioksal olarak b ila h are üzeri
renk listesinde bertilen renkte kaplanacaktır. Bina dış cep h esin d e görünür v id a v ey a
h erh an g i bir alüminyum k a p a k kullanamayacaktır (bina bitişleri hariç).
•
»
•
•
Yukarıda belirtilen C am kalınbkJan minumum ölçüler olup aynca y a p ıla c a k c a m
kalınlığı hesabı İdarenin onayına tabidir.
Sistem c a m takıldıktan sonra DİN 18Ö55'e uygun fuga geçirimsizliğini sağlam ış
olacaktır. Alüminyum d o ğram alarda cam lann yaslançfcğı yanaklar, EPDM c a m
fitilleri tu tacak şekilde kanallı olmalıdır.
•
Her tüıtü m alzem e v e zayiatı, işçilik, nakliye, yatay v e düşey taşımalar,
yükleme-boşaltma.. a le t e d e v a t giderleri müteahhitlik karı v e g enel giderler
dahil 1 m2 fiyatıdır.
O ^tC f ¡WÍMAÁUK
5/15
ÖZEL 2
♦
,
.
.
4+12+5 TEMPERLİ GÖN EŞ VE ISI KONTROLLÜ C A M
Yalrfrmtı Ç a m (4-fl 2+5 mm)
.
.
'
Projesinde belirlilen doğram alarda; dış c am lard a temperli. ra v e göne? kontrollü, İç
c a m la rd a d a ışj, ¿¡üheş.kontrollü lovv-e kombinasyonu kullanılacaktır.­
*
Yukarıda belirtilen C am kalınlıkları minumum ölçüler olup ay n ca y a p ılac ak c a m
kalınlığı hesabi İdarenin onayına tabidir
•
•
’
.
’
.
” *
'
- *
-
■
.
: .
• ■
Sistem c a m takıldıktan sonra DIN 18055 e uygun fugd geçiıimşzfiğini sağlam ış
olacaktır. Alüminyum d o ğram alarda cam ların yaslandığı yanaklar, EPDNA c a m
fitillen tu tacak şekilde kanallı olmalıdır
ÖZE L 3
-
MİKROJAIUZİLİ C A M
Sabit c a m d a lóm m mikrojaluzi perdelerin zıgıllı, İki c a m
arasj
buîonlu.jaluzilerde çevirm e v e kilitleme mekanizması istenilen yöne (sağ/sol)
konabifir.
Aspen Feco, Tepe, Deka veya muadili derzli sistem olarak uygulanacaktır.
Bölücü paneller projesine uygun yükseldik ve uzunlukta olacaktır.. Panetfem kalınlığı
8 c m ’dir. Panel karkaslarına zemine uyum sağlayabilmesi için ayarlanabilir
p a b u ç la r takılacaktır. Panel karkaslarının. içerisine takılabilen elektrik kanalları
sayesinde m asa alt v e üst seviyelerinden elektrik, telefon v e d a ta çıkışı alm ak
m üm kün olmalıdır Panel üst ve yan kap am alar eloksall? alüminyum olacaktır.
M odüler bölm e duvcff, kullanılacak olan alüminyum bitiş profilleri C vey a Z kesitti
galvanize çelik taşıyratı profiller ve sisteme uygun c a m kapr modülü ile cam lı
modüllerin proje v e detaylarına uygun olarak yan y a n a getirilerek m ontajı ile
oluşturulacaktır.
G örünen tüm profiller eloksallı alüminyum v e minimum 1.8 mm e t kalınlığında
olacaktır. İki a d e t 4 mm c a m arasında 25 mm şerit kalınlığında. 18 mikron e t
kalınlığında, çubuk ku m an d a veya buton kum anda ile kontrol edilebilen mikro,
jaluzinin çalışması için tasarlanmış özel kesitli alüminyum profillerden imal e d ile c e k
o la n monoblok camlı modüller, projede befirtüen ölçülerde, fabrika o rtam ın d a
Camların iç yüzünde toz, leke vJb kusurlar kalm ayacakşekilde temcfiği sa ğ la n a ra k ,
hazırlanacakta.
Yukarıda Icııif edilen işlerin, gerekli her tOriü maizâme v e zayiatı. isçilikleri. saha
içi v e sa h a dışı yükleme, boşaltm a, y atay v e düşey taşım a, nakliye, a le t ve
ekipm anların giderleri, müteahhitlik kân ve genel giderler, tüm aksesuarian v e alt
konstıüksiyonu dahil yapılması m2 fiyatıdır.
ÖZEL 4
♦
DELİKLİ ALÜMİNYUM LEVHA
*** Mimari p rojede verilen dış c e p h e çizimleri doğrultusunda uygun yerlerine g ö re
aşağ ıdaki kap sam d a Sm alatyapdm a^gerekm ektedff.
Delikli alüminyum Levha y a ta y d a tek p a rç a oiup {ön c e p h e d e , yaklaşık 2*3.5 m
eb âttaı’ındd); kesitte v e görünüşle gösterilen parçalar halinde iirıa! edilip
u y g u la n a c a k ta En az3m m e t kaiıntıgmda şekilde gösterileri d e sen y o ğ u n lu ğ u n d a
v e gerektiğinde parçalar bağımsız olarak d e m o n te edilip geri takılabilir sistem de
olacaktır. Bağlantı elemanları ve ankrajlar alüminyum, paslanm az çelik v e y a çinko
kaplam alı çelik olacaktır.
ÖRMECİ MMARLK
Müp.. Mûş-ıin^iŞiirt. ite Lic. Şii.
_S e:sff: ?
:j.a?-»apa
7/15
iti îı>:2i
r r j ût\l2K- ^ ^ . ?9
Çajjfcy« ı/ü 660İ437P7?
•
KUTU HARF
Şekilde gösterilen renk v e sistemde, İçi İed aydınlatmalı, ¿0 cm yüksekliğinde, 15 c m
derinliğinde pîekst m at b ey az yan saydam renkte kutu haıt, 3 mm e t kalınlığında 3 cm
e n in d e alüm inyumdan siyah çerçeyefî kutu harfler imal edilip uygulanacaktır..
*
YANGIN KAPISI
TANIM : Bu şartnam e yangın merdivenleri v e yangın hollerinde kullanılacak o lan
PROJESİNDEKİ ebatlardaki yangin çıkış kapılarını kapsar
a) {TOP x 220 cm ebatlarında, camlı, 320 dakika v a n am a dayanıklı)
Kapılar, UNI9723 yönetmeliklerine uygun olacaktır. Kanatların m etal îeyhalan, izolasyon
m alzem esinin çekirdeği ile yapıştıracaktır. Bütün kap* bileşenleri tam am ıyla gafventze
edilecektir. Isı dayanıfclıltgı arttırılmış töz b o y a ile boyanacaktır. Yangın kapılan ile ilgili
b u tu n normlara uygun olacaktır. Toplam kanat kabnhğı 60mm e b a d ın d a
olacaktır.galvenize çelik profilden yapılmış köşebentler, duvar bağlantı kelepçeleri,
y e rin d e kurulum için gerekli buylantı parçalan olacaktır. Kanat özerinde acil durum
kolunun kilidi için d e kullanılabilir kilit deliği olacaktır. Dışta kanat için çelik özlü siyah
güvenlik kap» kolu koluyla birlikte patentli anahtarları v e hazır kilit yuvalarıyla kom ple
kilit .sistemi, içte panik b ar olacaktır M enteşelerden biri kendi kendine k a p a n m a
sa ğ la y a n yaylı m enteşe, diğeri vida İle dikey ayarlam a sağlayan bilyeli m e n te ş e
o lacak h r.ayoca hidrolik kapı kapatıcısı olacaktır. Doğru k a p a n m a sekansını s a ğ la y a n
k a p a n m a düzenleyicisi olacaktır. Kapvkanatlan içine güçlendirici plakalar konacaktır:
MALZEME VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
Proje ebac&ndbifi yangın kapılan:
Yöngın Standartlan
: İtalyan RS 120 UNt CNVV/CCI UN19723 ,
Yangın dayanım ı
: 120 dakika ■
Kapı Kasası
: Köşe tip. galvaniz çelik .
D um an fitili
: Kapı kasası çevresinde, isi fle şişen dum an fitili.
Kapı Kanadı
: 60 mm kalınlıkta, özel olarak preslenmiş, çelik kutu
.
profillerle destekli, taş yünü dolgulu çelik kanat..
M enteşeler
: DİN standartlarına uygun, aşınm aya dayanıklı, bir a d e d i
.
kapının kapanm asını sağlayan yay sistemli m en teşeler
Kapı Kilidi
: YALE tipi silindir.
-
Panik Bar
: Dıştan kol v e sHîndirîi kilitli KMS tîpi panik b a r
Kap« Kolu
: Siyah termoplastik m aîzem e kaplı kap» kolu, kapı kapayıcı
Kapı v e Kasa Rengi
: proje müelBfince seçilecektir.
-
Yukarıdaki özelifldere sahip y angına dayanıklı kapı yapılması için bütün m alzem e v e
zayiatı, işçöik, İşyerinde yükleme, y a ta y v e düşey taşım a, boşaltm a, m üteahhit kân ve
g en el giderler dahil, 1 a d fiyatı
ÖZEL 6
•
ÇEÜJC KAPI
Kapı Kasaları 1,5 mm DKP sac
Kapı Kanattan l mm DKP sa c bütün g ö v d e
Kapı k a n a l içerisinde 2 a d e t 120 mm o m e g a profil
Isı v e ses yalıtımı 5 cm strafor
Kapı MDF leri 8 mm MDF LAM
K anat çevresi paslanm az cum balı
Kasa v e k a n atta n contalı
Kapı kasalan MDF kapiamaft dekoratif alüminyum çıtalı
K anat kalınlığı 9 cm
Gizli em niyet kelepçeli
Kapı kilitlen KALE m arka rrionobîok sysfem
Kapı aksesuarları lüks paslanm az
,
Kapı iç eşik sa cın d a paslanm az ktom
____
Kapı m enteşeleri vidalı öze! m enteşe
■ ÛRİİECİ VfcARUK
Mür1 fclüt. İas
S M f!» 2 0
11/15
’N V ' t
I a#'A!Î KAP A
İet VÎ.IM NJiıhrsı; £(31<>ii9
ÇîPkiyiv.ıi cÇCüioîSİ'S
*Kapı reok sepimi idarenin onayı ile yapılacaktır..
ÖZEL 7-8 .
. - •
• -•
i- .
'
.
- . : '
* PASLANMAZ ÇELİK KORKÜÎ.UĞU VE KÜPEŞTESİ YAPILMASI & DU V A R
TUTAMAĞI
Tanım:
.
.
.
^
‘
;
t
: Parlat paslanmaz, çelikten (304 krom çelik) merdiven korkuluğu yapılması; 90 cra. ara İle
dikmeleri Q32*15, korkuluk üst başlık küpeştesi Q5l*1.5, ara bağlama boruları 3 adet
Q 16*İ. 5 çapında paslanmaz, çelikte« imal «dilecek, küpeşte bağlantı elemanları paslanmaz
mafsallardan olacak, ara kayıtlarm dikme borulara bağlantısı Mfflık vidalarla yapılacak,
bunların üzerine paslanmaz kör somun monte edilecek,, dikmelerin basamak bağlantı yerlerine
Mİ Dvida veya finn boyalı ankraj demirinin yerinde punta île kaynak yapılacak üzerine kromnikel Q51'lik kapaklar takılacaktır. Q51'lik küpeştenin ağız kapaklan paslanmaz çelik kapakla
kapatılacak, merdiven dönüşüm yeıieri patentli dirsek olacak, dirsekle küpeşte birleşim yeri
kaynaklı olacaktır. Yapılan bütün kaynaklar pürüzsüz olacaktır. Parlak paslanmaz çelikten (3 04
krom çelik) merdiven küpeştesi yapılması; 0 5 metre ara ile bağlantı mafsalı kullanılacak,
kaynak id belli olmayacak, paslanmaz çelik merdiven korkuluğu ve küpeştesinin projesine
uygun olarak imal edilmesi için gerekli atölye masrafları, kaynak, argon kaynağı, rozet, mafsal,
somun, torna, freze, polisaj, metrik bağlantı elemanları, ufak malzemeler ve çelik cıvata
kullanılması, yerine montajı için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, malzemenin
şantiyeye nakli yesi, iş yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, genel giderler ve
yüklenici kan dâhil 1 mt fiyatı.
ÖZEL 9:
• ÇELİK DÖNER MERDİVEN
Projesinde belirtilen ôlçülèrde;
Ürün tanımı
DIN18065 normuna uygun montaja ha2 ir urun modüler montaj
Basamaklar
Parke görünümlü masif kayın. Kalınlık 40,50 ve 60mm
Kaide
■ .
_
Parke görünümlü masif kayın. Kalınlık 40,50 ve 60mm yuvarlak ya da düz tavan kenarlan îçin, kaide
korkuluğu dahtl.
Trabzan
.
2 parçalı, 42mm çaplı çelik trabzan
.
-
Korkuluk
Alüminyum d»k korkuluk çıtaları: 20m m çaplı, »İt ve üst r italar ÎÛm m çapjl.
Orta sütun
. .
İçe yerleştirilmiş masif çeÈik boru, aluminyum kaplaması ve masif taban plakası dahil
Ses koruması
Kaide ve orta sütun îçin ses yalıtımlı zemin, ses yalıtımlı vidalama dabıl
Metal kısımlar yüzeyi • . .
;
m
T o ı boyama,.renkler çelik; krem beyaz RAL 9001 ya da gri alüminyum RAL 9007
Ahşap yüzeyler
.
uygun olarak sürtünme v e çizilmeye dayanıklı. DİN EN 12720 normuna uygun o la ra k
kimyasallara dayanıklı
:
Taşım a kapasitesi
;.. ^
....
' .
M erdiven dayanıklılığj DİN ’1055 nörrrtünca kanıtlanacaktır.
=• •
•.
)
13/İS
ÖRMECİ MİMAFLiK
Vüh. ?.-l'Ş(İmŞî Şaft- T>cLt' şti
A&-.
SâlSR*2.
19S07Ç
TfeîCl3î2yÜÎ*102K
Çâîto Û650042/&?8
A
ÖZEL 10
ALÜMİNYUM KOMPOZİT KAPLAMA
Mimari p rojede veröen dış c e p h e çizimleri döğm ftüsurıda uyğün yerierine g ö re
aşağıdaki k a p sam d a im alat yapılması gerekm ededir.
: .
Bu- şartnam e, ilgili d e ta y çizimlerinde ve a şağ ıd a belirtilen dış c e p h e alüm inyum
k a p la m a profiisîstemi bütününü oluşturan elemanlar, işçilikler vegerekfi m alzem eleri
k a p sa m a d a d ır. DİN EN 12156 standardına göre.yapılan testlerde, 600 Pb b asın ç farkı
a ltın d a, dış c e p h e alüminyum kaplam a profil sisteminden bina jç bölümlerine su girişi
olm ayacaktır. DİN EN T¿210 v e DİN EN I22Î1 standartlarına uygun o larak bina
yükseldiği De ilişkili rüzgar yüklerinde, yatay olarak v ey a düşey olarak m onte edilmiş PD
dış c e p h e alüminyum kaplam a profilleri en fazla ilgifi açıklığın 1/200'ü vey a 1/300’G
ezan ın d a sehim yapacaktır
PD dış c e p h e kaplam a profil sistemini oluşturan profil, levha, bağlantî elem an? v b
m alzem eler Al v ey a A2 sınıh yanm az malzeme gru b u n d a olacaktır. PD dış c e p h e
k a p la m a , prof illeri sistemi, alüminyum ekstrüzyon profillerinden oluşacaktır. Ekstrüzyon
İşlemi AA-6063 veya AA-6060 alüminyum alaşım kullanılarak üretilecektir.- Sistemi
tam am layıcı, alüminyum levha v ey a kompozit levhalar, anodik oksidasyono uygun
alaşım d a olacakta-, fş bitiminde ekstrüzyon profilleri ile alüminyum levha veya kom pozif
lev h alar eş görselliğe sahip olacaktır..
Bağlantı elemanları v e ankrajjar alüminyum, paslanm az çelik veya çinko kaplam alı
çelik olacaktır Çelik ankraj kullanımında, ankraj ile alüminyum arasında yalıtım
sağ lan acaktır. Alüminyum yüzeyindeki doğal oksit tabakası anodik işlemlerle dış ortam
şarttanna dayanıldı hale getirilecektir.. Boksal tabakası ile İlgili tüm teknik gereksinimler
QUALANOD,a uygun olarak yapılacaktır.. Boksa! kaplam a işleminin yapılacağı tesis
QUOALANOD sertifikasına sahip olacaktır..
Eloksal prosesi öncesinde yüzeye mekanik ön işlemler (polisaj) yapılacaktır.
Eloksai işlemi uygulanan alüminyum profillere a şa ğ ıd a belirtilen testler yapıtarak,
e ld e ed ilen sonuçlann, QUALANOD’a uygunluğu sağlanacaktır îç o rtam d a kullanılan
profiller 2 m .m e sa fe d e , dış o rtam d a kullanılan profiller 3 m m e safe d e kontrol
edilecektir. Yapılan kontrol so n u cu n d a DİN 17111 standardına uygun olarak,
yüzeylerde renk farklıktan, polisaj hataları gibi uygunsuzluklar görülm eyecektir. \ç
o rtam uygulam atannda 10 mikron eloksal kaplamalı alüminyum profiller, dış o rta m
uygulam alarında 20 mikron eloksal kaplamak alüminyum profiller kultaralacaktır. Söz
konusu kontroller ISO 2360 standardına uygun olarak gerçekleştirilecektir. ISO 2931
' sta n d ard ın a g ö re yapılacak kontrolde, anotest cihazı ile ölçülen- iletkenlik değerinin,
k a p la m a kalınlığı ile çarpımı en fazla 400 mtkrostemens o i a c a k h r
IS O 3 2 1 0 s Ju rıd a rd ın o g ö r e y a p ıla c a k ko ntrolde, test s o n u c u n d a k i nğtriik k a y b ı d e ğ e ri
e n fazla 26 m ğ /d m 2 olacaktır
Toz b o y a Ön işlemleri v e toz b o y a işlemlerinin yapılacağı tesis, GUAUCOAT
sertifikasına sahip olacaktır. Toz boya işlemi uygulanan alüminyum profillere a ş a ğ ıd a
belirtilen testler yapılarak, elde edilen sonuçlann, QUALICÖAT’â Uygunluğu
¿ağ lan acaktır. İç ortam da kullanılan profiller 3 m m esafed e, dış ortam da kullanılan
profiller S m m esafed e kontrol edilecektir. DİN 771 U stan d ard ın a uygun olarak, yapılan
kontrol so n u cu n d a yüzeylerde portakollanma krateıienm e, renk farklılıkları, b o y a
a tm ası
görülmeyecektir DİN 50939 standardına uygun olarak
yapılar
3t kaplı yüzeyde 0,6 ile 1 g /m 2 arasında
14/15
o lacak tır EN ISO 2360' a ğ ö re İcontrpI edilen yüzeylerde en az 60 mikron b oya kalınlığı
olacaktır. ASİM p 2794’e g ö te boyanmış yüzeye e n a z 2 5 k g c m ’lik d a rb e
uygulandığında, iç v e diş yüzeyde çatiam a.oim ayacaktfr. GUALICÖATstandartlarına
uygun ölaröktesf yüpılmı? plaka yüzeyinde b o ya attı korozyon etkiten görülm eyecektir.;,
DfN 53152 standardına yygun olarak, 180 derecelik bükm e yapılan test plak asın d a
b o y a kalkması görülmeyecektir. EN ISO İ 520 standardına uygun olarak, test plak asın a
yapılan sıkışturrıcı işlemi sonunda yüzeyde ç a tla m a olm ayacaktır. OUALICOÂT .
sta n d ard ın a uygun oiarak boyanmış test plakasına uygulanan kimyasal
etki
sonrasında, yüzeyde m atlaşm a y a d a b o y a birikmesi görülmeyecektir. EN ISO 2409
stan d ard ın a uygun, olarak, yapılan test sonrası yüzeyde b o y a kalkması
görülmeyecektir.
ÖZEL 1 î
•
"■
POSTA KUTUSU
Proje detaylarında belirtildiği gibi yapılacaktır.
-4
15/15
TÖRK K1Z1LAYI
'
■
. -
. •
MUĞLA 353 APA 4 PARSEL $ MERKEZİ BİNASI
:
' irEKANİK TESİSAT MAHAL LİSTESİ ;
’...‘
ŞıhlU Tesisat.
f i a t t ‘» - ¿ i
^ S B
' . .
.
.
.
.. .
•
K â i
45 ı* 5
. 0 7 1 1 1 2
1
..
C M
K O N S Ü t iU
IA V A B O
Y A R » ! A Y A K L I T K . F A Y A H S
.
A O
C A M L A Ş M IŞ
2
0 7 2 -6 0 1
L A V A B O T E S İ S A T I G J 5 M . B A T A R Y A . 1 . S 1M F J 0 Z 1 P L A S - T A S I J )
T K
3
0 7 3 .2 0 2
A Y N A 40X 5 0 C M
A D
D U V A R A A S M A
A
•
■
_
X
X
.
(K R İS T A L C A M }
T İP T A K R J B E U
B 0 JC3 S C M
O Ö M M E R E Z E R V U A R L I
TK
0 7 * 4 0 0
A LA J R A H G A
H B
A
V F T E S İS A İİ
-
..
X
’
X
.
X
_
.
.
x ..
'
.
Ç İN İ
-
*
x
.
x
X
.X
X
.
■ 5
0 8 3 .1 0 3
B İR G Ö Z L Ü
S
Ö B 4.1 0 Z
1 G Ö Z L Ü
7
0 3 4 4 0 0
P A 5 £ A }* IA Z
8
0 9 7 ,2 0 0
S
D A M L A U K S tZ E V İY E
E V İY E
S ffiC S ff iC tS C M .
A D
Ç S jK
K A Ğ IT L IK
Y E R
ş O Z G E C t S E R T P tA S T fK
A B C
K U R U
K İM Y A S A L T O Z L U
■'
.
10X 1 0 cm
1 0 0 1 0 2
S O Ğ U K S U
,1
1 0 6 .0 0 5
6 ,2 5 ro 3 P R İ Z M M İ K M O D Ü L E R
1 2
1 0 7 .8 3 3
W
S A Y A C I 3 /4 " V i t b l i 2 O 0 * w n .
P O M P A L I D Ü Ş E Y
P A S L A N M A Z Ç E L İK S U
M İL L İ S A N T R İ F Ü J P O M P A U T A M
ıa
10 9
1 0 0 .2 0 3
K O C L E K T Ö R
15
1 0 9 .2 0 4
K O L L E K T Ö R A Ğ Z I is 3 î
S O Ö JJK V Ç
X
A D
x
A D
X
A D
X
A D
X
-
A O
X
-
D E P O S U
O T O M A T İK
(D e b i 1 0 - 3 0 n rV h , B a s n ç : 3 (^ 6 0 E ftS S )
1 4
101
A D
S JC G
1 0
P A K E T H İD R O F O R
'
T A Ş IN A B İL İR Y A N G IM
1 0 2 6 .0 0 4
S Ö N D Ü R Ü C Ü L E R
-
A D
T L S İ S A T V B A T A t f Y A U . P İ A S T İ K S İ F O N L U . 1 . S I N 1F
S IC A K S U
ram .
m
X
ro m .
F te ş lı
AO
X
ıra n .
F la n ş lt
A D
X
K O U -E K T Ö R
A Ğ z ı ö 2 5
B O R U S U
2" 5 0 0
-
'.
.
x
X
X
x
X
X
X
X
.
'. ■
T Ü R K K İZ IL A Y I
MUĞLA 353 ADA 4 PARSEL İŞ MERKEZİ BİNASI
MEKANİK TESİSAT MAHAL ÜSTESİ
1
.2
E îS
e n
M D ş îe r e k T e s f e a t
IU3X-201.204
r.
jx & .
DİKJşU GALVANİZLİ ÇELİK BORU W*XBûi8 İçi Vfcfaîl)
" 20ıî^(K : . DÎXJŞLJ GALVANİZLİ ÇEÜK BORU V (Biro M VHaip)
_
Mî
X
MT
. X.
Utt
X
%
X
•
■
1
3
201.20a
DİKİŞLİ GALVANİZLİ ÇELİK BORU T (&na tçı Vidalı)
4
201,400
Boru Montaj Mabemesi Bedeli % 30
5
2D4 3Î0Z
PW_20 POÜPROPtLEN TEMİZ SU BOKUSU1/2“ (ffire* içinde)
' fıffT
x
X
x
G
204.3103
PÎ+J20 POLİ’ROPİLEN TBİltZ SU BORUStßW (Bina IçtKle)
MT
X
X
X..
7
204.3300
Bçru Mnnlaj M3ÎZ«T>e5Î Bedeli % 45
%
X
X
X
a
204.401
PVC PLASTİK PİS SU SORUSU 0 50-40 mffli.
MT
X
X
9
204.402
PVC PLASTİK Pfe SU BORUSU 0 75-70 ram.
.
MT
X
X
x
10
204 403
PVC PLASTİK PİS SU BORUSU d 1Q0-î'lOmırt
'
MT
X
X
X
11
204.501
Bmj Marttaj Malzemesi Bedeli % 35
%
X
X
X
12
210.624
KÜRESEL VANA (PrfinçTaitaı Ûûriaâı} 20 0 mm.
AD
X
13
210G25
KÜRESEL VANA {Pfcınç.Teten Contalı) 25 0 mm.
AD
X
M
210.626
KÜRESEL VANA (Pröçjeflon CcnJab) 50 0 ıran.
AD
15
221.103
PİSLİK TUTUCU 1"
AD
X
16
227.202
GERİ TEPME VEN7İÜ, Pttnç.Pres DCfcflm.Vfctelı. 0 2Ctran _
AD
X
17
227 206
GERİ TEPME VEKTİLİ, Pünç.Pi^ Oöfcöm.VkiaIı 9 SOtımı
AD
X
tft
239 601
DEBİSİ 5.0-10 mSrtı, BASINCI 5 0-10 mSS PARÇALAYICI. BIÇAKLI
DALGIÇ T t 3SU POMPASI
AD
X
.
"
.
X
-
.'
.*
*
X
.'
T Ü R K K 1 Z İL A Y I
.
MUĞLA 553 ADA 4. PARSEL İŞ MERKEZİ BİNASI
' : .
. .
H i v a la n d ır r o a -K ü m a T e s is a t ı
;
MEKANİK TESİSAT MAHAL LİSTESİ
.
-V
7-jr'syrr
v İ V ' L " - - 7;
ü
İ Î Ö
; 1
Ş53704
2
. 26t-t51
KANAL TİPİ ASPteATOR 400 m3rtı
1 ® ®¡v-i'l?/*
'
i l .;S-;V'iTv
’ ■ad
.
. X
-
EN GEHÎŞKENAR)öt* MM.YE KAOAR OLANLARDA0.60 MM.
GALVAHtZLl SAÇTAN DtKDORTCEN HAVA KANALI YAPILMASI
Mî
-X
•
l l üî . p
S S lî
3 -"teıMSisu •<#
.
■«
■*..
.
. .
'
-
3.
267*201
TOPLAYttairtSMFEZTekSttaKan^i 100-600 cmz
AO
X
4
2Ö7.3C2
AD
x
. •.
&
260.103
MEM^EZ DAMPERİ 501-1000 OK2
•
■ _
(AİDrrnnyuintlafi)
M2
*
.
X
S
27D.OOO . . TCL KAFES
M2
X
■
-X
7
OZELft
8
. ÖZEU2
9
ÛZEU3
MULTİ SPLİT KUMA 1TANE 0.3 KW,1 TANE 6j) KW,1 TANE 2 5 KW
İÇ OHh‘E-7.5 KW DIŞ GN(TF(BORUL4MA DAHİL)
GRP
X
X
10
ÛZELK
MULTİ SPLİT KLİMA 1 TANE 2^1KW1TANE 7,0 KW1TANE 07 KW
İÇ ÛNİTE-10.S KW DİŞ ONtTE
.
GRP
X
X
11
ÛZEL/5
KARBON FİLTRELİ MUTFAK ASPİRATÖRÜ
SPtiT KUMA 2 5 KW İÇ ÛHtT£~2.S KW DİŞ QNfTE(BOiîULAMft
DAHİL)
.
MULTİ SPÜT KUHA 2TANS 4.0 KW tÇ Ü«tTE-B,0 KW DIŞ
ONlîtiBORy IAMA DArtL)
GRP
-
GRP
AD
■.
■-
■■
X
X
•
*
.
’.
. x
X
.
.
TÜRK KIZILAYI
MUĞLA 353 ADA 4 PARSEL 0 * İS BİNASI İŞİ MEKANİK TESİSAT TEK N İK
. ‘
: . .ş a r t n a m e s i
' •; •• . \ ;
M U Lri SPLİT KLİMALAR TEKNİK ŞARTNAMESİ
a. M İ 5.1 Genel Ö zellikle
.
b. Cihazlar CE belgelerine satûp olmalan gerekmektedir Sistem Heat Pump olarak
çalışmalıdır. Soğutma kapasite değerleri 27°C KT / 19°C YT iç sıcaklık v e 3.5°C
KT/24°C YT dış sıcaklık için verilmiş olmalıdır Isıtma Kapasite değerleri 20°C KT /
159C YT iç sıcaklık Ve 7°Ç KT / 6°C YT dış sıcaklık için verilmiş olmalıdır. Cihazlar
ozona zararlı HCFC içermeyen R410A gazı ile çalışmalıdır. Sistem 43°C île -0 °C dış
ortam sıcaklık aralığında soğutma , -20°C ile +16°C dış ortam sıcaklık aralığında
ısıtma yapabilmelidir Sistem oransM kapasite modölasyonu yapabilmelidir. Sistem
Dış ünite ile iç ünite arasında 5Om Yükseklik farkına kadar çahşabîlmelidir.. E n alttaki
iç ünite ile en Üstteki iç ünite arasındaki kot fark* 15 m yi sağlayabilmelidir.. D ış Ünite
ile en uzaktaki iç ünite arasındaki tek yön boru mesafesi 175m. eşdeğer boru uzamluğu
200m’ye kadar çıkabilmelidk. Dış üniteden sonra ilk branşın andan itibaren en
uzaktaki iç üniteye kadar olan tek yön boru mesafesi 4Qm’yı sağlamalıdır.
c. M î5.2 DİŞ ÜNİTELER
d. Tek beden dış ünitelerdeki kompresörlerden en az 1 tanesi DC inverter teknolojisine
sahip olmalıdır. Cihaz!arın EER değeri min. 3*2 ve COP değeri min.4,0 olmalıdır.
Birden fazla modülden oluşan dış ünitelerde en az dış üniteyi oluşturan modüller kadar
DC inverter teknolojisine sahip kompresörler olmalıdır. Kompresörler yüksek
verimlilikleri sebebiyle Scrolî tipte olmalıdır. Kondenser fanJan DC İnverter olmalıdır.
Devreye alma sırasında sistemin ihtiyacı olan ilave soğutucu akışkan miktarım
hesaplayan Otomatik gaz şaıjı fonksiyonu bulunmalıdır. Sistemde soğutucu akışkan
kaçağım
otomatik olarak tespit edebilen otomatik an?a tespit fonksiyonu
bulunmalıdır.
e. Kompresörler eş yaşlanma prensibine uyguu olarak dönüşümlü çalışmalıdır. Cihaz 6
saatte bir iç ünitelerde anza ihtimalini kontrol eden ve sistemdeki tüm değerleri
kontrol ederek anza oluşma ihtimaline karşı back-up operasyonunu çalıştıran otomatik
bilgilendirme fonksiyonu bulunmalıdır. Sistem anza vermeden önceki 5 dakika
boyunca oluşan verileri kayıt etmelidir.
:
tüm gaz iç ünitelere ve çalışan diğer di£ ünitelere pompalanarak depolanmalıdır. Uzun
. ' borulama ve kot farklarına imkanı tanıyan, aynı zaman yüksek soğutma performansı .
;
•
sağlayan plakalı tip eşanjör sub coofing de k^anıimâlıdirXondenserierde korozyona
' dayanıklı ve geniş yüzey alanına sahip olmalıdır
g. Sistem Korama ekipmanları aşağıdaki gibi olmalıdır.
J
^
. ,
.
h. - Yağ ayıracı olmalıdır
L - Yüksek Basmç Sensörii olmalıdır
j.
- Alçak Basmç SensÖrü olmalıdır,
k. - Düşük basmç koruması olmalıdır.
L -Aşın yük için korumalı olmalıdır. Yağ geri dönüşüm sistemi ve defrost sistemi
olmalıdır.
m. Cihaz üzerinde sadece mıkroprosesör kontrollü işlemci elektronik kart olntalt, cihazla
ve sistemle ilgili tüm servis kontrolleri bu ana kart üzerindeki dijital nümerik ledler
vasıtası ile yapılabilmelidir. Servis bilgisayarı ile cihazda gerekli ayarlar yapılabilmeli
aynca arıza teşhisi de yapılabilmelidir,
a . M İ 5.3 İÇ ÜNİTELER
o. Mİ 53.4 Duvar Tini İc Ünite
....... KW soğntma, ........... - KW ısıtma kapasitesinde Ünite mahfazası beyaz renkli
ısı geçirmez plastikten imal edilmiş siyah levha ile destek çerçeveleri galvanize çelik
levhadan imal edilmiş, düşük gürültü ve titreşimsiz bîr çalışma sağlayan statik ve
dinamik dengeli 1 adet aşın ısınmasına karşı sigortalı BLDC tip fan motoruna sahip,
sıcaklık kontrolünü mikroişiemcili iermistör ile yapan, dönüş havası ve akışkan giriş
çıkış sıcaklıklarını ölçerek bu bilgileri mikroişlemdye gönderen ve bflylece elektronik
-
.
genleşme valilerini açıp kapatarak soğutucu akışkanın kontrolünü sağlayan, yüksek
fan hızında 40dB(A) ses seviyesine, yıkanabilir ve uzun ömürlü haya filtresine sahip,
ayarlanabilen yatay ve dikey hava üfleme açılarına sahip, R410 Â soğutucu akışkanına
kullanan duvar tipi değişken soğutucu akışkan debiîi sistem iç ünitesi.
KARBON FİLTRELİ MUTFAK ASPİRATÖRÜ
Minimum 6Ûcm genişlikte, 2 adet aydınlatma ampüllü, 3 kademeli, karbon filtreli
aspiratörün yerinde temini ve mon^jı yapılarak çalışır vaziyette teslim edilecektir
t O rk
raaiAYi m ü ğ l a I ü , m e r k e z Ilçesî , ş e w m a h a i i e s î , b a n k a l a r ı İs m e t İn ö n ü ) c a d d e s î [ e sw
NO:21J, 353 ADA, * PARSELDE KAVITU 80,98 M2 YÜZÖLÇÜÜMLÜ TAŞNMAZ ÜZERJNE İMAR DURUMUNA
UYGUN MthİARI, STATİK, MEKANİK VE EISCTRİK PROJELERİMİN VE İHALE DOKÜMANLARI NJN
UASRİANMASt tşl
..
. ;
-
tıa n ş tK
poz
ü sr&
ÎMAtATCWSİ
HOOaaa G cc^fûnfc D ü I jj>Sk Pb »
7 IS -J J 7 - ? o » » y A lT ^ T ttT llik v t ^ l i 1i
Ş j İî s . 3x25CA
A4.
71S-SZ7
K a ç ı* Aİ mh K u r™ * Şahcd. JOö-A.
7İ8-S09
K AÇA * AKİM KORİM A ŞALTERİ (3ÖmA)
7İ5-5Ö
& S*nĞ, 230VAÇ. IP Û J A P u ç T ^ A ^ r tG e r if c n ^ u p a n u
Ai
AathıutOtona %(!>, <LVU<A.
TMcn
AnzhtMsb CteffliT İtS^irt^iC tA JxZ.<A- .
72-V7Ü7
AA*hU**OtoBükSjiitt.l(Wv5ı4ÛA.
724.70«
A saM sü Û M «w k Sigorta. WfcA
7ZJ-31İ
A4.
MuâİDdır fTS 4417)
AA
ÛİÇÖ AJobi T p f a n , 2SW5A
72J-7Ü
72V721
O ç î » d Z m n I aûTcS SU O vm k İ ç A kâf E k iijri S zp ıa . M D ( M )
7*5-722
ÖÇ Fttfc Za*«a Tarfifi
Üf F n l ı Z a M T u riM H c b n n İT lp AjM FEbbnk Ssyiet. 3x]C<<tQAj
Trp JU ü T E k Ja *
Ad
İıffl^lCVA)
SnyJL»ÎJ«fi. 2Î0V
n.vnrnr AW/lH]rftVİşiTU1 *mcıwÇfcrtUVF.rtHAVlgt.FNffrat-SAYAT>.tntrnRIFHMt?a^3rrVFKfJ.
♦-J«- .»s-r- •V5.-Î5' /<v:i-'/V-,-«*•>? .T 'Xs*’*-DAHÎ!-}
-1
TEMİNATI VE TÜM
c R.MEC": KÎİMARUK
s
“ ! xjV
®i K:,fh>U
» >?£
» ’ *5
T O R K H Z I LA Y I M U Ğ I A İ Ü , M E R K E Z İLÇES İ, Ş E Y H M A H A L L E S İ, B A N K A L A R (İS M E T İ N Ö N Ü ) C A D D E S İ(E S K Î
N Q : n ) , 3 S 3 A D A , 4 P A R S E L D P K A Y T T U S 6 ,9 K M Z Y Ü Z Ö t Ç Ü t l M L Ö T A Ş 3 N M A Z Ö Z E R İN E İ M A R D U R U M U N A
U Y G U N M İ M A R İ , S T A T İ K , M E K A N İ K V E E L E K TR İK P R O JE L E R İN İN V E İH A L E D Ö K Ö M A N L A R IN IN
H A 3 R E A N M Â 5 » İŞİ .
•
O ek tü k to zû stesî
-
§
O
z
S
X.
8
o.
4
r?4-6Cl
AıaSırall Otani3aSigu,M.itA LxliA_
S
72+-ĞP1
Anabtnlı tX/»anit Îıgıjda, 6k.\ IfclĞA.
■
^
.
6
72«-701
Aı^SmİJ OtrmnMA.SfrrKia OtA
■7
n«-öû7
A ıah ıA
9
774-007
AiM^MıflloDUE
9
Îî«-107
AıtiMuli O tc n A
1»
12S-4» «
Siayrf Ljh * m . 250V
-
^
•
-
. -
;
-
..
*•
.5
5
biuLATCtKŞİ
.
\
.
*
'
iTgqrtB,6fcA3röA.
.
-
.
-,
.
.
r
- .
Ad
.
'
_;
Ad.
'
.
'
'
"
’
'
•
-
..
Ad
M
Ad.
Ad.
M
I
I 1
TÖRKazı LAYI MUĞİAİLİ, MERKEZİLÇESİ, ŞEYHMAHALLESİ, BANKALAR{ÎSMETİNÖNÜ) CADDESl(£5Kİ
NO:21), 3S3 ADA, 4 PARŞEDE KAYITLISfi,98 WE YÜZÖLÇÖüMlOTAŞINMAZÜZERİNE İMARDURUMUNA
UYGUN MİMARİ, SiATİK, MEKANİKVEELEKTRİKPROİOJERJNİNVEİHALEDÖKÜMANLARIN)N
HAZIRLANMASI İşi ; ' ■ '
' .• ' •
.,
İH M A TCİK Sİ
?<5-lW TdnöıyTZDsErbn
tn-m
30-2004
«n.Ki
921-40]
«m-«oı
*21-SOI
M
UĞLA J55 ADA i PARSEL PROJE [fi
ELEKTRİKMÜHSriOfcUfll HİÎMCTLİHİ
ELEKIHf* T£SİJATl}L£R(W*H*İ.İİ»TîSİ
TÜRK KIZILAY! ÇFNELMÜDÜM.ÜĞO
im
»TW
Í«W
uro*
Ai
- iO.
û “-*
O
5íc u^c
vs: «*
ü ¿9
<-Irt
«r> í
-1
n f* ^*
2
i 35U I2!•£
? 2 5
i
D ñvfcQ
WSV.ARLK
.
1
*
-i Wüh. Mü¿.
PV^Í
?Sete<*v? C-"- ffo
Jel 0j3ÜVi2< 14¿íü4r¿t 0:J'^
Çatesysy-ff 6600«^78
•■
0$QlVfl<lpW'igN3a
mntzm
»afi-t
|S|anoad lïsavd r vaw £Sí vişîijn
(iäJWIfHtrt |Haií| Mlİ!»ai.»UUJO*lil
iwnxawJWitnioMtw
*innrani
(
O 111
SHi 3n?
O
a.
¡-5 -tu
5 i*
<
_1
Ici
H
S
«s
W
-
«? â<
< mt
—
^1 rl*/>
2<
5=
?&Vo8F*
% W & í3s°*
TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TüRKKIZILAYl
......*#aa
MUĞLA İL İ, MERKEZ İLÇESİ, ŞEYH MAHALLESİ, BANKALAR(İSMET İNÖNÜ)
CADDESİ (ESKİ NO:21), 353 ADA, 4 PARSELDE KAYITLI 86,98 M2 YÜZÖLÇÜÜMLÜ
TAŞINMAZ ÜZERİNE İMAR DURUMUNA UYGUN MİMARİ, STATİK, M EKANİK VE
ELEK TRİK PROJELERİNİN VE İHALE DOKÜMANLARININ HAZIRLANMASI İŞİ
ELEKTRİK TESİSATI VE SİSTEMLERİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
İÇİNDEKİLER
1-
GENEL ŞARTLAR VE STANDARTLAR
22 12 2232.4-
KUVVETLİ AKIM TESİSATI
KUVVETLİ AKIM KABLOLAMASI
AG PANOLAR] VE ŞA^T CİHAZLARI
TOPRAKLAMA VE YILDIRIMDAN KORUNMA
AYDINLATMA TESİSATI
33.1323 3-
ZAYIF AKIM TESİSATI
YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMİ
YAPISAL KABLOLAMA
MULTISWITCH TV SÎSTEMİ
G E N E Î. ŞARTLAR VE STANDARTLAR
‘V
V
1.1"
Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve Bayındırlık Bakanlığı Elektrik Tesisatı.Genel Şartnamesi
bu şartnamema doğal ekleridir . Bu şartnamede yer almayan hususlarda anılan şartnamelerin hükümleri
geçerlidir. =.. , - .
1.2Projesinde belirtilen işlerin bu şartname hükümlerine uygun olarak yapılmasına, yönelik tüm
harcamalar sözleşme bedeline dahildir. Yüklenici, sözleşme kapsamında yapımım, üstlendiği işlerin
şartnamede yer. alan hususlara uygun hale getirilmesi için hiçbir ad altında ilave ödeme talep edemez.
13 Proje kapsamında tesis edilecek tüm sistemler/cihazlar kendilerden beklenen fonksiyonları
kullanım amacına uygun olarak yerine getirebilecek şekilde tesis edilecektir/Sözleşme dokümanlarında
sehven unutulan, yanlış tarif edilen veya eksik bırakılan herhangi bir husus, Yüklenicinin, amaca uygun
bir tesisatın yapılması için Üstlenmesi gereken sorumluluklan ortadan kaldırmaz.
_
1.4Şartnamede açıklanan tesisat yapım yöntemleri ve sistem tanımlamalarında asgari özellikler
tarif edilmektedir. Bu tarifler, daha gelişmiş veya üstün özellikte sistemlerin/malzemelerin
kullanılmasını engellemez.
1.5- Tüm tesisat; projesine, uluslararası standartlara, genel kabul görmüş fen ve sanat kurallarına
ve bu şartnamede yazıh şartlara uygun olarak yapılacaktır.
1.6- Projelerin geçerli fen ve sanat kurallarına göre uygulanması Yüklenicinin sorumluluğundadır.
Yüklenicinin, projelerin uygulanması sırasında tespit edeceği hatalan zamanında Kontrollüğe bildirmesi
gerekmektedir. Aksi takdirde Yüklenici, hatalı projelerin uygulanmasından kaynaklanan kusurların
düzeltilmesi için gerekli tüm çahşmalan ek bir bedel talep etmeden yapmak zorundadır.
1.7Projelerde yer almayan detay çizimler, malzeme seçimlerinin yapılmasından sonra Yüklenici
taralından hazırlanacak ve Kontrollüğün onayından sonra uygulama yapılacaktır. Yüklenici,
hazırlayacağı detay çizimler için herhangi bir ad altında ek ödeme talep edemez.
1.8“ Yüklenici kendisine teslim edilen projelerin gizliliğini korumakla yükümlüdür. İdarenin yazılı
izni olmaksızın projeler çoğalülamaz, basılı veya elektronik ortamda üçüncü şahıslara verilemez.
1.9- Tesisatta kullanılacak malzemeler CG (Coniormite Europ^ene) işaretine sahip olacak ve
Avrupa Normlarına (EN), Uluslararası Elektroteknik Komisyonu direktiflerine (IBC), DİN, VDE gibi
genel kabul görmüş uluslararası standartlara, Türk Standartlarına (TS) ve şartnamenin ilgili
bölümlerinde istenilen diğer standartlara uygun olacaktır.
. ;
.
1:10- Tesisatta kullanılacak malzemelerin üretici firmaları, ürettikleri ürünlere ilişkin ISO belgesine
sahip olacaktır. .. .
.
.
1.11- Tesisatta kullanılacak malzemelerin gönümüz teknolojisine, .işin yapılacağı yerin coğrafi
özelliklerine, enerji verimliliği, genel sağlık ve çevrenin korunması ilkelerine uygunluğu zonmludur Bu
şartlara uymayan malzemeler kesinlikle kullanılmayacaktın
.
1.12- Malzeme seçimi konusundaki diğer şartlarla çelişmemek kaydıyla, sistemlerin periyodik
bakım ve onarun işlerinin yerel olarak yaptınlabilmesme olanak tanıyan markalar tercih edilmelidir.
1.13- Şartnamede ve marka listelerinde (Böliim 5) anılan markaların ürünlerinin kullanılması esas
olmakla birlikte^ belirtilen marka ürünlerinin temin edilmesinin veya; temin edilebilse bile yerel olarak
bakuti-onanmlannın yaptınlmasmm mümkün olmadığı durumlarda, İdarenin onayı alınmak kaydıyla,
muadil bir maricanm ürünü kullanılabilir. •
.
1.14- Tesisatta bulunan sistemlerde kullanılan tüm cihaz ve teçhizatın en az 10 gün süreyle yedek
parçalarının temini mümkün olmalıdır. Tesisatta kullanılacak cihazlar üretici firmaların seri üretimleri
olmalıdır. Prototip veya bu şartnameye uyum için modifiye edilmiş cihazlar kullanılmayacaktır
1.15- Farklı üretim teklikleri ve haberleşme protokollerinin neden olacağı sorunların önlemesi
amacıyla, tesisatta bulunup ^istemleri oluşturan cjhazlann, sistem bazında, aym üreticinin ürünleri
olmasına özen göstenleo
ÖRMECİ MlViARLjK
Tel 0(3
2 / ı'Â r^ 0(332fî 9 5079
ÇâftSaya v j «¡ÛQ13?67£
-
1
r
<
İ . 16* Tesisatta bulunan sistemlerde kullanılan tüm cihaz ve teçhizat, Yüklenicirtirı sözleşmeden 1
kaynaklanan teminât müddeti sommlnluğu dışında, en az 2. yıl süreyle montaj ve imalat hatalarına karşı
üretici firmaların garantisi altında olacaktır. Bir malzemeye ilişkin üretici firmanın garanti sîIpkî, o
maİ2»meam ait olduğu sistemin montajının.; tamamlanıp çalışır hale getirilmesiyle başlar. Başka bir :
ifadeyle, bîr malzemenin yerleşkeye getirilmiş olması o malzemeye ilişkin garanti sûresinin başlamasını
sağlamaz. Oretici firma garantisi» Yüklenicinin garantiyle ilişkili sorumluluklarım ortadan kaldırmaz.
. 1.17- Yüklenici, teminat müddeti süresince, periyodik bakıma ihtiyaç duyan sistemlerin (asansör
vb.) periyodik bakanlan»? ek bir ücret talep etmeden yapmak zorundadır. Bu sorumluluğun yerine
getirilmemesi nedeniyle ortaya çıkacak hata ve kusurlar Yüklenici tarafından giderilecektir.
1.18- Sistemlerin kesin teminat süresi sonrasındaki periyodik bakım ve onarım işleri için Yüklenici
tarafından gerekli organizasyonlar yapilacak ve yetkili firmaların iletişim bilgileri bir dosya halinde
İdareye sunulacaktır.
. . .
. .
1.19- İhale dokümanları kapsammda verilen metraj cetvelleri bilgi amaçlı olarak hazırlanmıştır.
Metraj cetvellerinde yer alan imalat kalemleri ve miktarlar projelere göre hesaplanmış olmakla birlikte,
projenin uygulanması sırasında bu miktarlarda ve/veya iş kalemlerinde artma olması durumunda bu
artışların iş bedeline dahil olduğu kabul edilecektir. Yüklenici metraj cetvellerindeki miktarlarda artış
nedeniyle ek bir ücret talep edemez.
.
1.20- Yüklenici, geçici kabulden sonra İdarenin göstereceği işletme personeline en az 15 gün
süreyle tesisatı tanıtıcı ve işletme-baktm-onanm işlerine ilişkin eğitim verecektir.
1.21- Tesisatın işletmeye alınmadan önce yapılması, gereken temizlik, muayene ve test işlemleri
yüklenici tarafmdan yapılacaktır.
i
1.22- Tesisatta kullanılan bütün kablo, panos tablo, şalt cihazları, ek kutulan, d ata ve telefon prizleri
silinmez etiketlerle projesine uygun olarak işaredenecekör.
123- Tesisatın işletilmesine yönelik bakim ve işletme yönergeleri metal plakalar üzerine silinmez
bir şekilde Türkçe ve yerel dilde yazılarak İlgili teçhizatm bulunduğu alanda görünür bir yere asılacaktır.
13,4Tesisatın tamamlanarak geçici kabul hazır hale getirilmesinden sonra, yüklenici tarafından j
hazırlanacak son durum (as-buflt) projeleri 4 takım basılı olarak ve elektronik ortamda İdareye teslim |
edilecektir.
1.25- Tesisatta kullanılan cihaz ve sistemlere ait işletme ve bakım-onarım kılavuzları, garanti
belgeleri vs. doküman geçici kabulden önce idareye teslim edilecektir.
1.26- Tesisatta kullanılan cihaz ve sistemlerin üretici bilgileri, cihaz bilgileri , seri numaralan, arıza \
ve/veya bakım için başvurulabilecek yetkili servis numaralan bir etiket ■Özerine yazılacak ve cihaz
üzerine sabitlenecekîir.
:
.
.
.
1.27- Şartnamede Kontrollük tarafından verilmesi gerektiği belirtilen her türlü teknik onay, kabul i
ve seçimlerin tamamı İdarenin kendi teknik personelince de yapılabilir. Başka bir ifadeyle, şartnamede
Kontrollük tarafından verileceği öngörülen teknik onayların, İdarenin isteği halinde, İdare teknik
personelince verilmesinde engel yoktur..
.
.
:
128- Enerjinin temini: ilgili E.D.A.Ş. Biriminden alınacak enerji müsaadeye göre belirlenecektir.
1.29- Enerjinin temini ile ilgili tüm işlemleri yapmak projenin hazırlanması, onaylatılması,
ilgili e.d.a.ş.’a kabulünün yaptırılması* abonelik işlemlerinin yapılması (güvence teminatı ve her
türlü giderler) yükleniciye aittir. Enerjinin getirilmesi ve bununla ilgili E.D.A.Ş’m istediği tüm
şartlarm yerine getirilmesi tamamen yüklenici sorumluluğundadır. Yükleniciye bu işlerle Ogili
aynca hiçbir ücret ödenmeyecektir.
BOLÜM 2
KUVVETLİ AKIM TESİSATI
2.1- KUVVETLİ AİOM KABLOLAMASI
2.1.1- GENEL
Bu bölüm, ıesi satırı enöfcji p ı t ımı, aydınlatma vc kuvvet tesisatıyla ilgili şaıtlan kapsar
r.
n 'iw
~
İCablolama, yürürlükteki (DIN/VDE/ÎEC v b) uluslararası standartların ilgili hükümlerine
uygun olarak yapılacaktır.
.
• •' . .
■
Kablolar kullanılacağı güzergâha uygun boyda tek parça olacaktır. Kesinlikle eklenmiş parç
kablolar kullanılmayacaktır. ..
<; ’^ ..." ; :
: . V.
.
-; Kablo bağlantı noktalarında gevşeklik olmamasına dikkat edilecektir.. Kablo başlıkları
kullanılan kablo kesitine uygun olacak, kablo iletkeni ile kablo başlığı arasında İsınmaya neden olacak
boşluklar bulunmayacaktır. Tesisata eneıji verilmeden önce yapılacak kontrollerde tüm bağlantı
noktalan bir kez daha kontrol edilecektir.
•
.
\
A
:
Kullanılacak tüm kablolar renk kodlamasına sahip olacaktır. Bütün tesisatta kullanılacak renk
kodlaması aynı olacaktır (faz iletkenleri R-gri, S-siyah, T-kâhverengi, nötr iletkeni açık mavi, koruma
iletkeni (toprak) yeşil-san renk olacaktır).
.
.
.
K.
Aydınlatma ve priz linyeleri ayn olacak ve ayn sigortalarla korunacaktır.
.
Kablolamada kullanılacak kîemensler, kullanılacağı kablo kesitine uygun şekilde erimeyen ve
yanmayan malzemeden üretilmiş olacaktır. Bu amaçla bakalit veya porselen klemens kullanılacaktır.
Yüklenici iş bitiminde tüm elektrik pano ve tabîolânn tam yük al önda faz dengelemesini son
duruma göre Tahkik edecek ve yarsa gerekli düzeltmeleri yapacaktır.
Linye ve sorti iletkenlerinin kesitleri ilgili projelerinde gösterildiği gibi olacaktır.
•
Lamba sortileri için en az 1,5 m nPlik, priz sortileri, priz linyeleri ve lamba linyeleri için en az 2,5
mnı2’lik kesitte PVC izoleli iletkenler kullanılacaktır.
Bitmiş döşeme seviyesi baz alınarak; aksi belirtilmedikçe anahtarlar 110 cm, prizler 40 cm, davar
aplikleri 190 cm yükseklikte olacaktır. Ancak* yükseklikler Kontrollükçe değiştirilebilir..
BuaÜar bitmiş döşemeden en az 220 cm yükseklikte olacaktır..
2.1.2- SIVA ÜSTÜ TESİSAT
Sıva üstü tesisat imalatından önce tesisata ait detaylı çalışma yapılacak ve gerekli çizimler ve
kullanılacak malzeme ile kontrollüğün onayına sunulacaktır. Kontrollük imalatı yapılacak tesisatın, genel
dekoratif şartlara uygunluğuna göre kullanılacak malzemenin görünüşünde, renginde ve geçeceği
güzergah üzerinde inceleme ve değişiklik yapabilecektir. Bu konuda yüklenicinin itiraz hakkı
olmayacaktır.
Duvara döşenen kablolar, duvardan mesafe sağlayacak şekilde plastik veya metal kroşeler üzerinde
tesis edilecektir. İkiden fazla yan yana döşenen küçük kesitli kablolarda mutlaka ray tipi kroşeler
kullanılacaktır.
'
Kullanılacak kroşeler» taşıyacakları kablo kesitine ve ağırlı ğma uygun özellikte olacaktır .
Plastik kroşeler 30 cm., metal kroşeler ise 50 cm. mesafe ile döşenecektir.
_
Duvara döşenen, kablo sayısının fazla olduğu yerlerde kablo merdiveni kullanılacaktır.. Mekanik
darbelere m anız kalabilecek yerlerde kablo merdiveni sac kapakla korunacaktır .
..
Tavanda monte edilecek kablolar kablo railan içerisinde tesis edilecektir Kablolar raf içerisine
serbest biçimde düzgün olarak döşenecektir.
M ekanik darbeye maruz kalabilecek yerlerde kablolar mutlaka sıva üstünde galvaniz spiral boru
içerisinde döşenecektir.
Duvar üzerinde bulunan anahtar-priz veya cihaz bağlantılarına inişlerde kablolar 2 m .’ ye kadar
galvanizli spiral boriı veya sert PVC boru içinden tesis edilecektir. Kullamîaeak kesin boru tipine
Kontrollük karar verecektir.
.
.
Kullanılacak kabloların döşemeden geçmesi gereken noktalarda, kablolar şap betonu içinde tesis
edilecek uygım çapta galvaniz bom içinde tesis edilecekdr.
.
Kabloların yatayda davar veya beton içi geçişleri galvaniz veya sert PVC boru ile yapılacaktır
Sıva üstü tesisatta küllanılacaks^kipmaıı nem ve toza karşı korumalı olacaktır
Kullanılacak buatlar PVC
alüminyum döküm olacaktır
ÖRüîEd «İMARtJK
Müh fcius; İnsi Sap. J ıc . L-d
İfC'h.'.ç'fijpfAİ.La£Ü3'S2?â?£
^ \
Kabloların anahtar-priz-bııat ve tablo ile boru giriş ye çıkışları uygun kesitte rakorlar ile yapılacaktır^
Kablaj tamamlandıktan sonra tüm rakorlar macunlanarak delikler kapatılacaktır
..
.
Yapi elemanları Ezerine tesis edilecek Sıva üstü elektrikli ekipmanın montajı do£rudatı yapılmayacak, '
yapı elem an ıile^a^d â'M sl^b ırak ilâcak tır.
- 1
;
.
.
Sıcak akışkan geçen tesisat boru-kanal vb. ekiprâam yaianındakablo tesis edilmeyecektir. :
, '!
Asma tavanlı hacimlerde, tesisat asma tavan içerisinde sıva üstü olarak tesis edilecektir.. Asma
tavandan anahtar-priz vb. cihaz inişleri kablo tipi değiştirilmeden sıva altında PVC boru içinden
yapılacaktır.’ ;
’
• •
.
:•
1'
Asma tavan içinde tesis edilecek büatlar kesinlikle tavan ekipmanraa irtibatlandmlınayacak, kablo
rafi üzerinde yada yapı elemanları üzerinde tesis edilecektir.
. ■
Asma tavan içinde kablolar kesinlikle tavan Üzerinde serbest olarak döşenmeyecek ve îıerbangi b ir \
tavan elemanma tespit edilmeyecektir.
2.13* SIVA ALTI TESİSAT
Sıva altı elektrik tesisatı PVC borular içinden yapılacaktır. Tesisatta kontrollüğün izniyle sadece
betona gömülü olarak PE boru kullanılabilecektir.
i
PVC borular yatay ve düşey yönelimde tesis edilecek, kesinlikle çapraz geçiş yapılm ayacaktır.
j
Üçten fazla PVC boru yan yana döşenmeyecek* döşenmesi gereken yerlerde üçtü gruplar i
oluşturulacak ve gruplar arasında en az 5 cm. mesafe bırakılacaktır .' Zorunluluk durumunda borular j
üzerinde sıva teli tesis edilecektir.
Sıva altı tesisatta kablo lama, Kontrollükçe aksine görüş belirtilmedikçe, birinci badana sonunda
yapılacaktır.
Tüm borular bağlandıklan kasa ve buat içinden görünür ve ulaşılabilir şekilde sonlandmlacaktır..
Anahtarpriz-buat vb. ekipman yükseklikleri, kontrollükçe aksi belirtilmediği takdirde, projesinde
gösterilen şekilde olacaktır
Tüm anahtar-paız ve buat gibi ekipman yatayda aynı hizada olacaktır. Ayrıca buatlar ile ilgili anahtarpriz düşeyde aynı hizada olacaktır.
Buat ve kasalar çarpık, sıvadan taşmış ve çukurda kalmış olmaları durumunda bilabedel yüklenici
tarafından düzeltilecektir.
Dairesel buatlara dörtten fazla boru girişi yapılmayacak, daha fazla giriş gerektiren durumlarda kare
buat kullanılacaktır. Tüm buat kapaklan klıpsli tip olacaktır.
Buat kapakları yüklenici tarafından duvar ile aynı renkte iki kai boya île boyanacaktır. Boyama
işlem i kapaklar monte edilmeden önce yapılacak ve son kat boyanın bitmesinden sonra kapaklar yerine
takılacaktır. Kesinlikle duvar boyası sırasında buat kapaklan takılı olmayacaktır.
.
Anahtar-pnz ve armatür kasalarının buat olarak kullanılması gereken durumlarda derin kasa tesis
edilecek, irtibat ayrı bir klemens grubu ile yapılacaktır. Kesinlikle armatür-anahtar-priz bağlantı
klerûerişleri irtibat klemensi olarak kullanılmayacaktır.
.
Yan yana tesis edilecek anahtar-priz vb. ekipman projesinde belirtilmemiş olsa dahi kombine tip tesis
edil ecektir. Bu amaçla kasalar kombine montaja imkân verecek özellikte olacaktır.
Sıhhi tesisat anzasmda elektriksel tehlike yaratabilecek bölgelerde elektrikli ekipman ile kabloları
tesis edilmeyecektir.
.
Yüklenici beton dökülmesi sırasında elektrik borularının zarar görmemesi için gerekli Önlemleri
almalda sorumludur
2.1.4- KABLOLAR
.
.
Bu bölüm, yapıda elektrik enerjisinin iletimi* dağıtımı ve elektrikle çalışan eldpmanm beslenmesi ve
kontrolünde kullanılacak alçak gerilim kablolarının özellikleri ile ilgili bölümleri kapsar
Yapıda kullanılacak tüm kablolar halojenden arındırılmış (halojen free) izoleli ve halojenden
annchnlm ış dış kılıflı tip olacaktır. V
Tüm kablo iletkenleri bakıjdanVstmul olacak, alüminyum iletkenli kablo kullanılmayacaktır
i \ \\
Gerilini düşüm hesaplan ve kablo âkım taşıma kapasiteleri imalat sırasında, imalatçı firm a verilerine,
kablo döşeniş şekillerine., besleyeceği ekipman özelliklerine, ortam sıcaklığına ve son uygulam a şekline
göre yemden tahkik edilecektir. Kesit değişikliği gerekmesi durumunda kontrollüğün onayı alınacaktır.
m X B T İP İ KABLOLAR
i
N2XH tipi kablolar projesinde belirtilen kesitte ve sayıda bakır iletkenli olacak, her -iletken
halojenden anndm lnuş özel sentetik yalıtkan malzeme kullanılarak izole edilecek ve. halojenden
anndm lm ış özel sentetik dış kılıfla kaplanacaktır. Birden fazla iletkenli kablolarda iletkenler île dış kılıf
arasında dolgü malzemesi kullanılacaktır Kablo VDE €276 ’y a uygun olacaktır.
Projede aksi gösterilmedikçe N2XH tipi kablolar, kuvvet ve mekanik ekipman beslem e kablosu
olarak kullanılacaktır. Ayrıca çok iletkenli N2XHtipi kablolar (örn, 24x1.5 ram*) kontrol kablosu olarak
kullanılacaktır.
.
■ .
Kablolar, dahili mekânlarda kablo tepsileri içinde veya sıva üstünde kroşelerle tesis edilecek, harici
kullanımda toprak altma gömülmeye ve/veya beton kanal içinde kullanılmaya uygun olacaktır .
NHXM II T İP t KABLOLAR
.
NHXMH tipi kablolar projesinde belirtilen kesitte ve sayıda bakır iletkenli olacak, her iletken
halojenden anndm lm ış özel sentetik yalıtkan malzeme kullanılarak izole edilecek ve Özel sentetik dış
kılıfla kaplanacaktır. Birden fazla iletkenli kablolarda iletkenler ile dış k ib f arasında dolgu malzemesi
kullanılacaktır. Kablo VDE 0250 ’ye uygun olacaktır.
Projede aksi gösterilmedikçe NHXMH tipi kablolar sıva üstünde asma tavan içinde ve etanş tesisat
yapılacak yerlerde aydınlatma ve priz tesisatı yapılmasında kullanılacaktır. Ancak sıva üstü tesisatın
estetik bulunmadığı hacimlerde sıva altında bora içinde de kullanılabilecektir.
Kablolar, kablo rafı içinde veya sıva üstünde kroşelerle tesis edilecektir ancak sıva altı tesisat
yapılacak hacimlerde PV C boru içinde ankastre olarak ferş. edilecektir
0 7 Z 1 T İP I KABLOLAR
OTZİ tipi kablolar projesinde belirtilen kesitte tek damarlı bakır iletkenli olacak, her iletken özel
sentetik yalıtkan malzeme kullanılarak izole edilecektir.
Projede aksi gösterilmedikçe 07Z1 tipi kablolar sıva altında aydınlatma ve priz tesisatı yapılmasında
kullanılacaktır.
*
Kablolar, FVC boru içinde ankastre olarak ferş edilecektir. Kablolar sıva üstü tesisatta kesinlikle
kullanılmayacak, sıva altından sıva üstü tesisata (yada aksi yönde) geçiş yapılacak yerlerde geçiş buatı
kullanılarak NHXMH kablo tipi kullamlacaktır
2.1.5- ANAHTARLAR
Bu bölüm , yapıda aydınlatma tesisatına kumanda etmek amacıyla kullanılan anahtarların özellikleri
ile ilgili bölümleri kapsar.
.
Bu bölümde yapılan tanımlamalar monofaze alternatif akımda 250 V nominal gerilinle 10 A nominal
akıma sahip anahtarları kapsar.
.
.
.
.
-.
:
Anahtarlar kullanılacakları hacme uygun özellikte"sıva altı veya sıva üstü montajına uygun
olacaklardır.
Rutubetli yerlerde kullanılacak olan anahtarlar etanş özellikte (min. ÎP44) olacaktır
Anahtarların çalışması sessiz olacaktır.
_ .
Dimrner anahtarlar (manuel dimmer) 50 Hz şebeke frekansında 60-750. W arası kesintisiz
ayarlanabilir, dokunmatik ayarlanan tipte olacaktır. Normal anahtar kasası içine monte edilebilecektir.
Üretim şekli itibariyle parazit yaratmayacak ve iç kayıplan düşük olacaklar..
.
Anahtar gövdesi kendinden sonen sert PVC'den veya porselenden mamul olacaktır. Kontaklar gümüş
kaplı olmalıdır. Bağlantı yerleri vidalı veya sıkıştırmalı geçmeli tipte olacak ve en a* 2.5 mm2 kesite
kadar iletken bağlanabilecektir.
.
Anahtarlar, projede veya kontrollük taıatindan aksi belirtilmedikçe bitmiş döşemeden 110 cm
yüksekliğe monte edilecektit['Buı değer dekorasyon projesine göre işyerinde kontrol edilecektir
ORiv'ÇCİ UİMARLlK
- ¡..t M uş. ir s . 2r-r' >
v
^
S
r
T7TZ--T.
Yan yana tesis edilecek anahtarlar projesinde belirtilmemiş olsa dahi kombine kasa içinde tesis
edilecektir.; '
.
;
;
.
. . : y. V, \
. ■' .
. Anahtarlarcı <Jn kapak rengi ve görünüşü dekorasyon ile uyumlu olacak ve kjöötroUûk tarafrudan
belirieûerokiir: : ■
.
.' •
; :
"
2*1,6- PRİZİJSR
.
Bu bölün», yapıda priz tesisatında kullanüan prizlerin özellikleri ile ilgili bölümleri kapsar:
:
Bu bölümde, yapılan tanımlamalar monofâze alternatif akmıda 250 V, trifaze âİternatıi: akımda 500 V
nominal gerilime, löAjfeO A. nominal akima sahip prizleri kapsar.
. . .
Prizler kullanılacakları hacme uygun özellikte sıva altı veya sıva tMü montajına uygtın olacaklardır
Projesinde gösterilen yerlerde kapaklı prizler kullanılacaktır ,
Tüm prizler topraklı tip olacaktır.
.
Rutubetli yerlerde kullanılacak olan prizler etanş özellikte (miıı IP44) olacaktır..
(
Prizlerin gövdesi kendinden sönen sert PVC’den veya porselenden mamul olacaktır. Kontaklar
gümüş kaplı olmalıdır. Bağlantı yerleri vidalı veya sıkıştmnaîı geçmeli tipte olacak v e 4 mm2 kesite
kadar İletken bağlanabilecektir.
Prizler, projede veya kontrollük tarafından aksi belirtilmedikçe bitmiş döşemeden 40 cm. yüksekliğe
monte edilecektir. B u değer dekorasyon projesine göre işyerinde kontrol edilecektir.
Yan yana tesis edilecek kuvvetli akım ve zayıf akım prizleri projesinde belirtilmemiş olsa dahi
kombine kasa içinde tesis edilecektir.
.
UPS prizleri lnnrmzı renkli ve erkek toprak fişli olacaktır.
Prizlerin ön kapak rengi ve görünüşü dekorasyon ile uyumlu olacak ve kontrollük tarafından
belirlenecektir.
•
2.1.7- BUAT ve KASALAR
Bn bölüm, yapıda KA ve ZA tesisatında kullanılan buatlar ve armatür-anahtar-priz kasalarının
özellikleri ile ilgili bölümleri kapsar.
Sıva altı tesisatta, tuğla-ytong vb. duvarlı inşaatlar* brüt beton, tünel kalıp beton perdeli inşaatlar ve
alçı panel duvarlı inşaatlar için ayn özelliklerde olmak üzere uygun buat ve kasalar kullanılacaktır.
Tüm buat ve karalar termo plastik malzemeden mamul, alevi iletmeyen özellikte olacaktır . Tercihen
tüm elemanlar 65Û°C' ye kadar sıcaklığa dayanıklı olacaktır.
Anahtar ve priz kasaları yapıda tesis edilecek anahtar ve priz tipleri için uygun ebatlarda olacaktır.
Tavanda armatür montajı için bu amaçla imâl edilmiş özel kasalar kullanılması durumunda, bu
kasalar kablo çıkışının yani sıra armatürün tavana asılması içinde kullanılacağından asla kancasına sahip
olmalı ve askı kancası en az asılacak armatürün 5 kaö ağırlığa kadar taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.
Ancak taşıma kapasitesi hiç bir zaman 10 kg. altında olamaz.
.
Duvarda aplik tip armatür montajı için bu amaçla imal edilmiş özel kasalar kullanılm alıdır. Bu
kasalar, kablo çıkışı yanı sıra armatürün montajı için kullanılacağından bünyesinde gerekli montaj
delikleri bulunmalıdır.
Armatür, anahtar ve priz kasaları projelendirme şekli itibariyle buat amacıyla da kullanılıyorsa, bu
amaçla özel imal edilmiş derin kasalar kullanılacaktır İrtibat için kesinlikle ekipman terminalleri
kullanılmayacak, ayrıca klemens tesis edilecektir.
......
Tüm buatlar knliamlacaklan bağlantı noktası için uygun sayıda kablo/boru giriş deliğine sahip
olacaklardır. Buat!arda imalat harici delik açılmayacaktır. .
Buatlar içinde aşın ısınma, dolayısıyla yangın tehlikesini engellemek amacıyla im alatçısı tarafından
belirtilenden fazla sayıda klemens tesis edilmeyecek, ayrıca projesinde belirtilenden fâzla sayıda ve
büyük kesitte kablo girişi yapılmayacaktır.
.
Buatlar içinde tesis edilecek kiemensler porselen veya sıkıştmnaîı tip plastikten mamul olacakür 4
mm2 ye kadar kablolarda tesis edilecek kiemensler buat içinde serbest olarak tesis edilebilecektir 6
m m 2 ve üzeri kesitte kablolarda klfîtoenşler kesinlikle buat içinde uyçun şekilde sabitbnm elidir.
'
1
'
ÖRMECİ M’VtARLiK
MCıVMüş.' ri?7
p. Seö:'!1'.? Çpıj.
Kl**
Ttf £(352>t24 lV/^2S"Fax G(j*r2>tV3 ÎO/S
C^nks i i v a 660043 re ?3
'
Buatlar, projede véya kontrollük tarafından aksi belirtilmedikçe tavandan 30 cni. aşağıda monte
edilecektir,
.
' . ’ ., .
.
>
. P rojelenilm e şekli itibariyle toplu buat (klemens kutusu) kullanılacak hacimlerde h u amaçla özel
imal edüanş termopİâstik malzeme veya sacdan mamul özel buatlar kullanılacaktır. B il buatlar içinde
ekipman bağlantısı için raya montajlı sıra klemensler, nötr ve toprak bağlantısı için baralar (projesine
uygun olarak) tesis edilecektir.. Kutunun sac olması durumunda gövde de topraktenacaktır
"
Buât ve k asalım montajı sırasında sıvaya göre çok derinde veya dışarıda kalmamalarına dikkat
edilecektir. Yan yana tesis edilecek buat ve kasalarda aynı aralıkla montaj için gerekli yardım cı parçalar
kullanılacaktır. Aynca ilgili buat ve kasalar düşeyde aynı hizada tesis edilecektir.. A ynı hacimdeki
ekipmanın yatayda da aynı hizada olmasına özen gösterilecektir
. İmzasız ve çok derinde ye/veya. sıvam» dışına taşmış olarak monte edilmiş buat ve kasalar yüklenici
tarañndan bedelsiz olarak düzeltilecektir,,
.
Sıva üstü tesisat yapılan hacimlerde darbe olasılığı olmayan hacimlerde bakalitten, mamul, darbe
olabilecek yerlerde metal buatlar kullanılacaktır. Metal buatlar mutlaka topraklanacaktır.
Sıva üstü tesisat buatlan kablo girişi için lakorhı olacak, tüm kablo giriş delikleri imalatın
bitmesinden sonra uygun bir şekilde toza ve suya karşı izole edilecektir,
2.1.8- BORULAR
Bu bölüm, yapıda KA ve ZA tesisatında kızlanılan PVC ve galvanizli sac bonılann özellikleri ile
ilgili bölümleri kapsar.
Yapıda kabloların döşemeden geçirilmesi veya özel kotuma altına alınması gereken yerlerde
galvanizli sac borular, diğer sıva altı tesisat yapılan bölümlerde ise sert PVC borular kullanılacaktır.
Tüm borular standartlarda belirtilen iç ve dış çaplar ile et kalınlığına sahip olacaktır.
Borular, içinde sonîandığı buat, kasa veya tablo içinden mutlaka görülebilir ve ulaşılabilir şekilde
monte edilecektir.
Borulama betondan önce yapılırsa, beton dökülürken mutlaka kontrol edilecek v e herhangi bir I
şekilde delinme veya tıkanma olmasına izan verilmeyecektir. Betondan sonra tüm borular tekrar kontrol
edilecek ve varsa tıkanmış bölümler temizlenecek veya değiştirilecektir.
. Borunun döşeli olduğu hattın 30 m ’yi geçmesi durumunda imalat ve kablo çekm e kolaylığı
açısından ara buat tesis edilecektir.
Dilatasyon geçişlerinde kullanılacak borular fleksible özellikte olacaktır Y apıda olabilecek
esnem elere karşı rezervli tesis edilecektir.
,
Projeler üzerinde aksi belirtilmedikçe aşağıda verilen boru seçim cetveline göre belirlenen çapta
borular kullanılacaktır.
.
.
. Borular duvarlarda mutlaka dikey veyâ yatay olarak döşenecektir: Yatayda tesis edilen borular
zorunluluk olmadıkça bitmiş döşemeden en a2 250 cm..yüksekte veya buat hizasında tesis edilecektir..
İLETK EN LER İÇİN BORU ÇAPI SEÇİM CETVELİ
KUVVETLİ AKIM
İletken Adedi 1x
2x
Kesit (mm2 ) mm
mm
1.5
11
11
2.5
. .11
11
.
4
.13.5
11
16
11
6
21
10
11
13.5
23
16
29
25
1$ K
36
35
Tm
z
ZAYIF AKIM
3x
ınm
.13.5
13.5
16
21
23 '
29
29
36
4x
mm
.16
16
23
23
29
29
36
42
Müh
adet
i çift
2 çift
4 çift
6 çift
10 çift
16 çift
20 çift
30 çift
mm
13.5 .
133 .
13.5
21
21
29
29
29
ÖRMECİ MİMARLIK
işitti. Şîi
Ta a?1; 1:?-* I‘
. ax W3't2}íi9 50/9
CankpoVti SeriCK37&T8
50 >
70 ' ,
21
23 . .
36
42
.
42
42
. .
48
48
50 çift
; .48
ıoo çift : •=' .'48
=
...
Aym boru içinden 5^6 iletken geçmesi hâlinde 4 iletken için verilen borunun bir üstü kullanılacaktır.
Çıplak iletkenler için belirtilen borunun bir altı kullanılacaktır..
NHXMH kablo için belirtilen borunun bir üstü kullanılacaktır.
'
Verilen çizelge her çeşit boru için geçeriidir
.
,
' ’ :
P R İZ Ç IK IŞ KUTULARI
Priz çıkış küîuları yer döşemesi ile aynı yükseklikte olacaktır.
.
Çıkış kutusu. içinde projesinde belirtilen sayıda çıkış alma (enegi-zayıf akım-data) imkâm olacaktır.
Çıkış kutusu içinde tesis edilecek prizler kanal imalatçısı tardından temin edilecek veya imalatçı
firmanın önerisine göre belirfenecek marka ye modelde olacaktır.
Kutu kapağı Üzerinde kablo çıkışı için yeterli büyüklükte boşluklar bulunacaktır.
. Kutu kapağı dekorasyon ile uyundu renkte olacak, aynca Hzeri yef döşemesi ile aynı özellikte
kaplanacaktır. Kapak yönü gerektiğinde değiştirilebilecektir.
BAĞLANTI KUTULARI
.
Bağlantı kutulan alüminyum veya galvanizli sacdan imal edilecektir.
Bağlan 1.1 kutulan, dört yönden farklı ebatlarda kanalların bağlantısı için uygun olacaktır.
Kutu kapağı döşeme kaplamasının alt seviyesinde kalacaktır.
Priz çıkış kutulan, özel kapak takılmış bağlantı kutulan içinde tesis edilecektir.
Priz çıkış kutusu tesis edilmeyecek bağlanh kutulan düz kapaklı olacaktır.
22AG PANOLARI VE ŞALT CİHAZLARI
.
Bu bölüm, yapıda elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı ve elektrikle çalışan ekipmanın
beslenmesi ve kontrolünde kullanılacak alçak gerilim elektrik panolannra imalatı ve m ontajı ile ilgili
bölümleri kapsar.
.
.
.
■
Bu bölümde yapılan tanımlamalar 50 Hz frekansta trifaze alternatif akanda nominal gerilim i 1000 V
’a kadar olan panoları kapsar. Panolar için en az ortalama sıcaklık değeri 50 °C olacak v e koruma sınıfı
takip eden bölümlerde belirtildiği şekilde olacaktır.
2 2 .1 - GENEL
Panolar ilgili uluslararası yönetmelik ve şartname 'hükümlerine uygun olarak imal edilecektir.
Pano imalatı öncesinde, projesinde verilen tek hat şeması/yükleme cetveline ve prensip resimlere
uygun olarak hazırlanmış imalat resimleri hazırlanacaktır. Pano ebatları belirlenirken tesis edileceği
şaftta, duvarda veya taşıyıcı konştrüksiyon üzerindeki rezervasyonlar mutlaka dikkate alınacaktır. Pano
içinde kullanılacak tüm enerji ve sinyal kablolan ile bara izolatör malzemesi halojenden aıindınlm ış
tipte olacaktır..
- .
Panolarda tûm giriş-çıkış Voranıa ve kontrol ekipmanları ile bağlantı klemensleri projesine uygun
şekilde etiketlenecektîr. Aynca yardımcı (kontrol) devresi kablolan da hazırlanan bağlantı şemasına
göre etlketlenecektir. Etiketler silinmez özellikte olacaktır. Kablo işaretlemesinde kullanılan etiketler
kolayca sökülemeyecek özellikte olacaktır. Tüm panolann görünür bir yerinde projesinde gösterilen
paino ism i büyük punto harflerle yazılacaktır.
Panolarda kullanılacak sac: aksam teknolojisine uygun şekilde işlemden sonra monte edilecektir.
Bunun için görünmeyen iç sac aksam krom pasivizasyon işleminden sonra sıcak daldırma galvaniz ile
kaplayacaktır. Görünür dış yüzenlerJse boyadan önce fosfatizasyon ile yüzey .temizliğine tabi tutulacak,
daha sonra astarlanacak ve ej osyftpolyester toz boya ile boyanacaktır Boyadan sonra fırınlama
yapılacaktır.
i
Kapakta tesis edilecek ekipmanlar ve şalterlerin kumanda düğmeleri için açılacak delikler boyadan
önce hazırlanacaktıı. Panolar imalat şekli itibariyle, kısa devrelerin yol açabileceği term ik ve dinamik
zor! anmalara dayanıklı olacaktır.
. :
v,
:.
*
•
.
Tüm panolarda mutlaka faz, nötr ve toprak baralan1{projesinde gösterilen bağlantı şekline uygun
olarak) bulunacaktır. Kullanılarak baralar elektrolitik bakırdan mamul ve projesinde belirtilen ebatta
dikdörtgen kesitli olacaktır. Baralar kesit ve montaj itibariyle kısa devrelerin yol açabileceği termik ve
dinamik zorlanmalara dayanıklı olacaktır.
■»
Toprak barajan pano gövdesine metal kulaklar vasıtasıyla direkt irtibatlı olacaktır. Birbirini takip
eden tüm panolar için bu irtibat sağlanacaktır.
.
Pano içindeki tüm baralar boyanarak ve/veya özel izole k ılıf ile işaretlenecektir.
İzole kılıflar haralarda ve pano içinde oluşacak sıcaklık derecelerinde bozulmayacak ve zaman içinde
deformasyona uğramayacak özellikte olacaktır.
.
..
.
Pano içinde baralar tesis edilirken fazlar önden arkaya» soldan sağa veya yukarıdan aşağıya doğra RS-T sırasına sahip olacaktır.
Pano içi bağlantılarda 250 A *e kadar olan akanlarda fleksible kablo veya izoleli baralar, 250 A ’den
büyük akımlarda mutlaka fleksible banılar kullanılacaktı! Kullanılacak fleksible baralar m utlaka uygun
bir şekilde yalıtılmış olacaktır .
İç bağlantılarda kullanılan fleksible baralar en çok 30 cm. Me bir kablo kelepçeleri ile sabitlenecektir.
Kullanılacak fleksible kablolarda, 10 mm2 ’den küçük kablolar S adetlik gruplar halinde, 16-50 mm2
’lik kablolar 4 adetlik gruplar halinde, 50 mm2 ’den büyük kabloların ise her biri ay n ayn kablo
kroşeleri ile pano gövdesine sabitlenecektir.
Kontrollük tarafından istenmesi durumunda kablolar düzgün bir görünüm sağlama amacıyla pano
içinde tesis edilecek plastik kanallar içinde toplanabilir. Ancak bu durumda ısınm a nedeniyle |
oluşabilecek akım kapasitesi azalması vb. faktörle göz önünde bulundurulmalıdırPano içi yardımcı devre kabloları uygun kesitte (asgari 1.5 mm1) halojenden arındırılm ış yalıtkanlı
07Z1-K tipte olacaktır Bu kablolar güç kablolarından ayn olarak gruplanacak ve plastik kanal, kablo
spirali vb. aksesuarlar yardımıyla döşenecektir. Ayrıca kapak üzerinde tesis edilecek tüm ekipman
bağlantısı da aynı tip kablolar ile yapılacaktır.
Pano içinde elektronik kontrol ekipmanı (otomasyon vb. için) tesis edilmesi durumunda bağlantı ve
kumanda kablolan numaralandırılmış twisted-blended veya ekranlı tipte olacak ve kablolar eneıji
kablolarından uzak mesafede tesis edilecektir.
"
Panolara giriş-çıkış kablolan için iMten veya alttan girişli olmasına göre değişen şekilde ray tipi
klemens grubu tesis edilecektir.
.
.
35 D im iye kadar olan kablo bağlantıları tesis edilecek klemens grubu fle sağlanacak, 35 mm2’den
büyük kablolar direkt olarak konıma/kumanda ekipmanına irtıbatl andmlacaktır. Klemenssiz
bağlantılarda iletkenler kuşgözü yapılarak bağlanacak ve rezerv pay bırakılacaktır, .
_
Çok iletkenli kabloların klemenslere irtibatı için mutlaka kablo pabucu kullanılacaktır.
Tnprak ve nötr baralanna kablo irtibatı için 16 mm2 ’ye kadar olan kablolarda bara irtibat klemensleri
kullanılacaktır. 16 mm2 üzerindeki bağlantılarda kablo pabuçları ile direkt baraya bağlantı yapılacaktır.
Panolarda klemens haricinde yapılan ck noktalan iyice temizlenmiş, temas direnci en aza indirilmiş
yüzeylerle yapılacaktır.
.
,
Tesis edilecekleri ildim şartlarına uygun olarak doğal veya cebri havalandırma imkanı bulunacaktır.
Gerekli görülmesi durumunda termostath ısıtıcı veya fan tesis edilecektir*
- Tüm panolarda elektrikli ekipman montajı için DİN ray veya delikli montaj plakalan kullanılacaktırKapak üzerinde tesis edilecek ölçü ve gösterge ekipmanı cbatlan panonun estetik görüntüsü ile
çelişmeyecek ölçüde, ancak amacına fda hizmet edecek ebatta kullanılacakta Tesis edilecek sinyal
lambaları için mutlaka sigorta kullanm aktır Bağlantı için sigortalı ray klemens kullanılması tercih
edilm elidir
_
ÖRMECİ Mİ&Aft'JK
Müh '/'.ni îr>
S^Xiic - Ó- V
T«J ñ p í 2; i ¿ - t Vj
Çcr*ay£
1
Panolarda toprak devamlılığının sağlanması için topîak barası her pano ile irtibat] andınlacaktır.
Aynca .m etal yüzeylerin irtibatı için kullanılacak cıvatalarda tırnaklı ve yaylı rondela kullanılarak
|
i
Kapâklar ile pano gövdesini ve conta ile birbirinden aynlmış métal kısımları iıtibâüam ak için 6 mm4
Jden a7. olmamak ftœre firgulûiyotefi iletkenler kııllaTiılflrflkttr.
'
■■
-.
■
Paao içindeki üètken kısımlan doğrudan dokunmaya karşı izole etmek amacıyla tüm iletkenler, şalter
bacakları vb,-bölümler şcöafpleksiglaslı kapaklarla muhafaza altına ahnapak&r.
...
.
Pâîıo gövdesinin metal kısımlan ile akım taşıyan iletkenler arasında hava arâhğı hiçbir şart altında IS
mm ’nin altında olmayacaktır.
.
Anonim bir anahtar ile tüm pano kapaklan açılabilecektir.
.
Tüm panoların kumanda devreleri kablolarında mutlaka kablo yüksüğü kullanılacaktır.
2 0 2 - ANAPANÖLAR;
Tüm ana panolar yukanda “GENEL” bölümünde anlatılan özelliklerde olacaktır. Banlara ilave
olarak; ■
.
Panolar en az 2 mm DKP sacdan üretilecektir.
Pano-iskeletleri de aynı özellikte sacdan bükülmüş olacaktır.
.
.
Panolar gerektiğinde birbiri ile yan yana tesis edilerek genişlemeye müsait olacaktır.. B ü amaçla sağ
ve sol yüz kapaklan gerektiğinde sökülebilir olacaktır.
Tüm ana panolar dikili tipte montaja uygun olacak, projesine uygun olarak tek veya iki yönden
müdahale imkânı bulunacaktır.
.
Panolar en az 10 cm. yükseklikte demir veya beton kaide üzerine oturacaktır. Ana panolarm giriş ve
çıkışlarının alt taraftan yapılması tercih sebebidir. Ancak gerekli durumlarda üstten çıkış
yapılabilecektir.
Alttan girişli panolarda kablo tespiti için delikli profilden kelepçe mesnedi bulunacaktır.
Üstten girişli panolarda büyük kesitti kablolar (50 mm2 vc yukarısı) için metal kablo başlıkları, küçük
kesitli kablolar içinse uygun ebatta PVC veya pirinçten mamul kablo rakorları kullanılacaktır.
Panolarda çıkış yönüne göre altta ve/veya üstte ray klemens grubu, nötr ve toprak banisi
bulunacaktır. Ham alttan, hem üstten çıkış alınan panolarda nötr ve toprak haraları her bölmede döşey
bakır lam alarla birleştirilecektir.
Çıkış sayısının fâzla olması nedeniyle ray klemens sayısı pano genişliğini aşarsa kleroensler,
kontrollüğün de izni alınarak, kademeli olarak döşenebilir.
Ana panolar koruma sınıfı, özel kilitli oda içine tesis edilmiş olmalan şarti ile, ÏP31 olacaktır.
Âna panolar yetkili olmayan kişilerin de ulaşabileceği yerlerde tesis edilecekse korum a sınıfı en az
IP54 o lacak tır'.
.
"
•
Tüm ölçü vö gösterge ekipmanı ile sinyal ve kumanda butonlan panonun ön yüzüne mönte
edilecektir.
2 .2 3 - D İK İLİ T İP TALİ SAÇ PANOLAR
Tüm dikili tip tali panolar yukanda “GENEL” bölümünde anlatılan özelliklerde olacaktır. Bunlara
ilave olarak;
Panolar en az 2 mm. DKP sacdan üretilecektir. Pano iskeletleri de aynı özellikte sacdan bükülmüş
olacaktır. Panolar gerektiğinde birbiri ile yan yana tesis edilerek genişlemeye müsait olacaktır Bu
amaçla sağ ve sol yüz kapakları gerektiğinde sökülebilir olacaktır.
Tüm ana. panolar dikili tipte montaja uygun olacak ve önden kontrollü tip olacaktır Pano içindeki
cihazlar ön yüzden sökülüp çıkarabilecektir.
Projede aksi belirtilmedikçe ve kontrollükçe özel bir istek gelmedikçe veya pano im alat teknolojisi
aksim gerekrinrtedikçe panolar 180 cm. yüksekliğe, 35 cm. derinliğe ve 50 cm. genişliğe sahip modüler
üniteler haîmde imâl edilecektir.
Dikili, tip panolann giriş ve çılaşlanmn alt taraftan yapılması tercih sebebidir. Ancak gerekli
durumlarda üstten çıkış yapılabilecektir.
Alttan girişli panolarda kablofçs^iti için delikli profilden kelepçe mesnedi b ^ n n a ç a l^ ^ ^
Müh.
Seiyn* 2 C:
Tei 3<312sii'4
Çcnl
K7&1
F"
Üstten girişli panolarda büyükkesitli kablolar (50 mm2 ve yukarısı) iç'ın metal kablo başlıkları, küçük
Panolarda çıkış yomme göre altta ve/veya .üstte ra y . klemens grubu, nötr ve toprak barası
bulunacaktır. Hem alttan, hem üstten çıkış ahnan panolarda nötr ve toprak baraiarı h er bölmede düşey
bakır lamalarla birleştirilecektir.
,
•
•
-Ç ıkış sayısının fada olması nedeniyle ray klemens sayısı pano genişliğim aşarsa klemensier,
kontrollüğün de izni alınarak, kademeli olarak, döşenebilir.
.
Dikili tip panolar koruma s ı n ı f ı , özel kilitli oda içine tesis edilmiş olmaları şartı ile, en az IP31
olacaktır.
.
.
.
.
Dikili tip panolar yetkili olmayan kişilerin de ulaşabileceği yerlerde tesis edilecekse koruma sımû en
az İP VI olacaktır.
.
Tüm Ölçü ve gösterge ekipmanı ile sinyal ve kumanda butonlan panonun ön yüzüne monte
edilecektir.
2 2 .4 - AYDINLATMA TESİSATI TALİ TABLOLARI
Tüm aydınlatma tesisatı tabloları yukarıda “GENEL** bölümünde anîaiılaıı özelliklerde olacaktır.
Bunlara ilave olarak;
:
L •
.
Tablolar projesinde gösterildiği şekilde sıva altı veya sfva üstü montaja uygun sac veya PVC’den
mamul olacaktır. Tablolar sacdan mamul olmaları halinde 1.5 mm. DKP sacdan im al edilecektir.
Tablolar PVC'den mamul olmaları halinde self-extîguishing tıp PVCMen enjeksiyon metoduyla imal
cdilecektir.Siva üstü montaja uygun tablolar duvara monte edilirken özel montaj parçalan ile duvardan
en az 3 mm. açığa monte edilecektir.. Şaft içinde monte edilen sıva üstü tablolar ise kahlo geçişi için özel
imal edilm iş metal konstrüksiyonîar üzerine monte edilecektir
Sıva altı montaj lı sac tablolar, duvara ankastre montaj için profil demirden m am ul bir tespit
çerçevesine sahip olacaktm PVC tablolar ise üretim şekli itibariyle ankastre montaja uygıaı olacaktır.
Sıva üstü tablolarda alt ve üst yüzeylerde kablo girişleri için delikler olacak, her deliğe kablo kesitine
uygun ebatta PVC veya pirinç rakor takılacaktır. Sıva altı tablolarda ise PVC borular tablo içine kadar
uzanacaktır.
PYC tablolarda kablo giriş çıkış delikleri için kırılabilir kulaklar bulunacaktır
PVC boru De giriş yapılan tablolarda boru tablo içinden erişilebilecek şekilde kesilecektir.
Tüm tablolarda giriş delikleri ve rakorları imalatın bitmesinden sonra macun ile tıkanacaktır.
Tüm tablo ekipmanı ön yüzden sökülüp takılabilçcektîr.
Tablo içi ana eneıji dağıtımı, tablonun ebatlarına göre, baralar, anahtarlı otom atik.sigorta dağıtım
baıalan ile veya kablo ile yapılabilecektir. Ancak yukarıda belirtileri tüm elem anlar uygun şekilde
yalıtılm ış olacaktır.
. .
.
Tablolarda çıkış yönüne göre altta ve/veya üstte ray klemens grubu, nötr ve toprak barası (projesine
uygun şekilde bağlantısı yapılmış) bulunacaktır. Hem alttan, hem üştten çıkış alman panolarda nötr ve
toprak baralan düşey bakır iletkenlerle birleştirilecektir. Nötr bağlantısı içi kullanılan iletken mutlaka
yalıtılm ış olacaktır
Çıkış sayışımı» lazla olması nedeniyle ray klemf»o.ç sayı.*ı pano genişliğini aşarsa klemensier,
kontrollüğün de İ7.ni alınarak, kademeli olarak döşenecektir.
Tüm tablolarda menteşeli kapağın altında şalter ve klemensleri tam olarak örten bir örtü plakası
bulunacaktır. Örtü plakası üzerindeki deliklerle sadece şalterlere kumanda etmek m üm kün olacak, plaka
sökülmeden herhangi bir şekilde akım taşıyan elemanlara erişmek mümkün olmayacaktır.
Örtü plakası 0.40 m2 3ye kadar olan sac tablolarda ve tüm PVC tablolarda tek parça, diğer tablolarda
ise iki parçadan oluşacaktır İki parçalı tabloİarda birinci parça şalterlerin, ikinci parça ise kiemenslerin
üstünü örteeektir.
Örtü plakaları kolay tutulabilmeleri jcin plastik tutma başlıklarına sahip olacaktır. Aynca pano
ekipm anına ait etiketleme Örtü plakasıVçzçripde yapılacaktır Kontrollüğün istemesi halinde örtü plakası
mühürlenebilir özellikte imal edilecckt
ÖRMECİ töİMA^L’K
'
Müh. Miiş. j/15. San üC Üc. Şti
seıank2.
Tel
jOİİ)» <SÇ3r$yz V.0 &&W3î97B
3K
Q
Z
«ı>
Tüm ölçü ve gösterge ekipmanı ile sinyal ve kumanda butonlan.panonun örtü plakasına monte
edilecektir.
■
.
. .
' / . /
. .
T ablolann montaj konumlan kontrollük tarafından belirlenecektir. ^
."'
- İJLSr ÖLÇÜ ve GÖSTERGE EKİPM ANI
■ 1.’ '
>
B u b ö lü m , yapıda elektrik-- eneıj isinin üretimi, iletimi, dağıtımı' ve elektrikle çalışan ekipmanm .
kontrolünde kuUanılacak ölçü ve gösterge ekipmanının özellikleri ve montajı ile ilgili bölüm leri kapsar.
Bu.bolümde yapılan tanımlamalar 50 Hz. Sekansta trifaze veya monofaze alternatif akım da nominal
gerilimi İÖ00 V ’a kadar olan ve projesinde belirtilen nominal akım ve gerilim değerlerinde çalışacak
ölçü ve gösterge ekipmanını kapsar
.
Öİçü ekipmarilan mutlaka uygun bir şekilde kalibre edilmiş olacak, nakliye-monfaj vb. nedenlerle
oluşabilecek kalibrasyon hataları yüklenici tarafından bedelsiz olarak düzeltilecektir, ö lç ü ekipncıankm
üzerinde nominal değerleri, çevrim oranlan ve diğer gerekli bilgiler silinmez bir şekilde yazılmış
olacaktır. Tüm bağlantı uçlan yanlış anlaşılmaya mahal vermeyecek şekilde işaretlenmiş olacaktır.
AKIM TRANSFORMATÖRLERİ
Akım transformatörleri primer anma alarm projesinde gösterilen değerde, sekonder arana akımı 5 A
olacaktır. Koruma amacıyla kullanılacak .transformatörlerin hata smıfi en az 3, ölçü amacıyla
kullanılacak olanların hala stmfi 0.5 olacaktır.
Akım transformatörlerinin sekonder devresi kesinlikle açık bırakılmayacak, servis vb; işletme
koşullarında çalıştmlması durumunda sekonder uçlar kısa devre edilecektir. Aynı nedenden dolayı
sekonder devrede kesinlikle sigorta, şalter vb. ekipman tesis edilmeyecektir. Akım transformatörlerinin
nominal gerilimi 1000 V, nominal gücü. 5-15 VA olacaktır.
SAYAÇLAR
Sayaçlar monofaze tiplerde 220 V, trifaze tiplerde 220/380 V nominal gerilimde çalışacaktır.
Nominal akımı projesinde belirtilen değerde olacaktır.
Akım trafosu özerinden devreye bağlanan sayaçların nominal aktrm 5 A olacaktır.
Trifaze sayaçlar 4 telli bağlantıya sahip olacaktır.
Sayaçlar, özel sayaç panoları içinde veya normal panolar içinde ayrı gözlerde tesis edilecektir..
Sayaçların kendisi ve tesis edildikleri panolar mühürlenebilmesi için gerekli aksama sahip olacaktır.
Camlan renksiz ve pürüzsüz olacaktır. Sayaç üzerinde kullanılacak çarpan faktörleri silinm ez şekilde
işaretlenm iş olacaktır.
Tüm sayaçlar %3ÖÛ oranında asm yükte çalışabilecek özellikte olacaktır.
Sayaçlar yanlış faz bağlantısından etkilenmeyecek özellikte imal edilecek, geri dönmeyi engelleyecek
kilit sistem i bulunacaktır.
. /
.
Sayaçlar dengeli ve dengesiz yüklerde hassas olarak ölçüm yapabilecek özellikte imal edilm iş
olmalıdır.
. . .
İŞA R ET LAMBALARI
.
İşaret lambaları nominal 250 V gerilimde çalışacaktır. Lambalar tablo üzerine ankastre monte
edilebilir özellikte olacaktır.' Lambalar önden değiştirilebilir olmalıdır.
Devrenin çalıştığın? belirten lambalar yeşil renkli, devrenin çalışmadığım veya anza belirten lambalar
lumuzj renkü ciaraktır. Diğer lamba renkleri içiıı kontrollüğün istekleri esas alınacaktır.
Tüm işaret lambalan sigortalı devre üzerinden bağlanacaktır. Tüm lambaların sağlamlığım test
edebilen b ir test devresi tesis edilecektir.
2.2.6- ŞALTERLER vc SİGORTALAR
Bu bölüm , yapıda elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı ve elektrikle çalışan ekipmanın
beslenm esi ve kontrolünde, kullanılacak alçak gerilim koruma ve kumanda eîdpmamnm. özellikleri ve
montajı ile İlgili bölümleri kapsar.
.
.
. . . . .
Bu böitımcie yapılan tanımlamalar 50 Hz frekansta trifaze veya monofaze alternatif akımda nominal
gerilimi 1000 V ’a kadar olan pç payesinde belirtilen nominal akım değerlerinde çalışacak şalter ve
sigorta ekipman un kapsar
ÖRMŞCS MfcAARLIK
Müh Müş.iİju
Şü.
Se'.f ı,L. t
Ts!
Fçs : 6(2^2p r e 5079
Ç a ılı$ » V J İ
.
6 6 û û « 7 m
. ..
__i_
Tüm şalter ve sigortalar özerinde etiketleme için uygun yerler bulunacak, ayrıca ilgili ekipman
tablolar üzerinde de etiketlenecektir. . : .
.
'
<
f
ş
|
î
|
■
Tüm şalterler aşın akım (termik)
kısa devre (manyetit) durumlannda devreyi açabilecek b ir'
anahtarlama elemanı ve açma biriminden oluşacaktır.
• , ••
.
•• •
’ :
Şalterler ayrıca üzerine modüler olarak tafcılâbilecek ek röle ve kontaklarla kaçak, akımlara karşL
koaruma, uzaktan açtırma yb. işlevlere sahip olabilecektir. Takılacak yardımcı kontaklar vâsıtası İle açıkkapalı -bata sinyalim iletebilecektir. :
'
•
:
.
Şalter üzerine yine modüfer olarak takılacak motor modülü ile uzaktan kumanda imkânına sahip
olabilecektir
.
Şalterlere her türlü modül ekleme işlemi Önyüzünden yapılabilecektir.
. Tüm şalterlerin tahrik koluna pano kapağı veya tablo Örtü kapaklan açılmadan ulaşılabilecektir.
Şalterlere takılacak elektromekanik veya elektronik konuna rölesi vasıtasıyla ayarlanabilir aşın akım,
ayarlanabilir lasa devre akımı koruması sağlayabilecektir. Takılacak koruma rölesinin elektronik olması
durumunda aynı zamanda zaman gecikmesi de sağlanabilecektir.
Şalterler belirli akım değerleri için aynı ebatlarda imal edilmiş olacak dolayısıyla aynı rölenin farklt
şalterlerde kullanılabilmesi imkanı olacaktır.
.
Tüm şalterlerin ön yüzeyinde şalterin durumunu gösteren (açık-kapalı-hata) ve yalıtım durumumı
gösteren rodikatörler olacaktır.
Şalterler 2500 A 5e kadar kompakt tip, 2500 A 'den büyük akımlarda açık tip olacaktır.
ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTALAR
Anahtarlı otomatik sigortalar, DİN raya monte edilebilen tipte olacaktır- Tüm sigortalar termik ve
manyetik açma işlevine sahip olacaktır.. Ayrn kutup sayısına sahip tüm sigortalar aynı ebatta olacaktır.
Projede aksi belirtilmedikçe tablo giriş ve ana kolon sigortalan 10 kA kısa devre kesme kapasitesinde
(U veya C eğrisi), linye sigortalan 3 kA kısa devre kesme kapasitesinde (L eğrisi) olacaktır. Ancak bazı
özel ekipmanın besleme ltnyelerinde ekipman imalatçısının isteğine uygun olarak 6 kA (G eğrisi)
sigortalar kullanılabilecektir.
Sigortalar, yanlarına takılacak ilave modüller ile uzaktan açtırma, düşük gerilimde açma, durum
sinyali (açık-kapalı-hata) iletme gibi imkanlara sahip olacaktır.
.
Sigortaların tahrik koluna pano kapağı veya tablo örtü kapaklan açılmadan ulaşılabilecektir.
Sigortalar, tasarım itibariyle akını taşıyan kısımlara el değmeyecek şekilde imal edilmiş olmalıdır .
OTOM ATİK TRANSFER ŞALTERİ
Otomatik transfer şalterleri ana panoların içinde tesis edilecektir.
Transfer için 4 kutuplu motorhı termik manyetik otomatik şalterler kullanılacaktır. Şalter amperajı
projesinde belirtilen değerde olacaktır.
.
_
Transfer ve kumanda îçîn elektronik tip otomatizm ünitesi kullanılacaktır
Otomatizm ünitesi şebeke enerjisinin kesintiye uğraması durumunda ayarlanabilen bir gecikme
süresinden sonra senkronizasyon. panosuna çalıştırma sinyali gönderecektir. Senkronizasyon
panosundan gelen çalışma sinyalinden sonra ayarlanabilen "bir gecikme süresi sonunda transfer şalterine
kumanda ederek yükü jeneratöre aktaracaktır. Şebeke eneıjisi geldiğinde ayarlanabilen bir süre sonunda
aynı işlemleri ters yönde yaparak yükün şebekeye aktarılmasını sağlayacaktu.
Otomatizm ünitesi şebeke ve jeneratörden çalışmaya manuel olarak geçirilebilecektir .
PA KO ŞALTERLER
Pako şalterler el ile kumandalı ve monte edileceği yere göre tablo üstü ve arkası montajına uygun
olacaktır.
.
.
•
. •.
Şalterler nominal akıcılarında sorunsuz olarak açma kapama yapabileceklerdir.
Şalterler döner göbekli tip^e, Kaltakların açılıp kapanmasını dönme tahriki ile yaylı olarak
sağlayacakta
ÖRV6 Cİ Ş IM A R IK
Müh Muş. ı n s ı S a a . île . Lkî ?ti.
Sesn* 2 c
Tel
1«
LIiMnlSlİO-'B
C6CÛ4378/6
T
Şalterler projesinde aksi belirtilmediği sûrece iki pozisyonlu (0-1) olacaktır Voltmetre komütatörü
olarak kullanılacak gako şalterler bu amaçla özel olarak imâl edilmiş olacak ve projesinde belirtilen
pozisyon sayisma sahip olacaktır. Şalterin pozisyon kadranı kaymayacak .şekilde m onte edilecek,
öderinde silinmez şekilde pozisyonlarını gösteren işaret ve yazüar bulunacaktı*.
.; .
Şalterle^ gerek imalat, gerekse montaj şekli itibariyle pozisyon değiştirme snaşioda açısal olarak
hareket etmeyecektir.
KONT AKTÖRLER
Kontaktörler bir kumanda bobini ve bobine bağlı olarak çalışan kootak mekanizmasından meydana
gelecektir. .
•
.
Kohtaktörlerin uyarma bobinlerine uygulanan gerilim ite kontaklar pozisyon değiştirecektir.
Gerilimin kesilmesinden sonra ayrıca bir sinyale gerek kalmadan kontaklar yay .mekanizması ile normal
konuma gelecektir.
.
.
.. .
.
.
Kontaklar elektriki ömrü boyunca nominal akımda hasar görmeden açma kapama yapacaktır.
Tüm kontaktörler kuru tip olacaktır. Çalışma esnasında titreşim ve gürültü yapmayacaklardır.
Her kontaktör imalat şekli itibariyle yanlarına ve/veya önüne ilave kontak blokları ilave etmeye
müsait olacaktır..
.
.
• : . .
Kontaktörler yanma, üzerine veya aJtnıa konana, kumanda ve alarm amaçlı olarak zaman rölesi,
term ik röle vb. ekipman takabilecektirM otor beslemelerinde kullanılan kontaktörlerde mutlaka termik röle kullanılacaktır. Röle term ik
değeri m otor ve/veya röle imalatçısı tarafından belirtilen değere ayarlanacaktır.
Bobin besleme devresi mutlaka sigorta ile korunmuş olacaktır. Kontaktörler sipariş edilm eden önce
projesinde gösterilen değerler, besleyeceği yükün Özellikleri, ve imalatçı teknik doneleri kıyaslanacaktır.
KontaktörlÜ tip yıldız-üçge» şalterler besleyeceği motorun özelliklerine uygun fabrikasyon imalat
olacaktır.
~
karşı koram a için en az 300 m A olacaktır. Peş peşe bağîanan aynı eşikli kaçak akım şalterleri selektivite
amacıyla zaman gecikmeli tipte olacaktır. Ancak 30 mA insan koruma eşiği için gecikmeli tip
kullanılmayacaktır.
Kaçak flkım koruma şalterleri üzerinden cihazın açık konumu gözlenebilecektir. A yrıca üzerinde
bulunan test butonu ile hata sımülasyonu yapılarak şalterin çalışması kontrol edilebilecektir.
Kaçak akım şalterleri en az koruyacakları devrenin akım değerinde veya üstünde akım değerlerinde
tesis edilecektir- Nominal akımda açma-kapamayı problemsiz olarak gerçekleştirecektir:
M onofaze devrelerde iki kutuplu (1F+1N), trifaze devrelerde dört kutuplu (3F+1N) olarak tesis
edilecektir.
.
.
• • •
_- .
Kaçak akım koruma şalterleri* geçici süreli ve tesadüfi oluşan hatalarda istenmeyen açm alara karşı
korumalı olacaktır.
Şalterin kısa devre dayanımı en az 10 kA olacaktır Şalterler raya monte edilebilir özellikte olacaktır.
Tasarım itibariyle akım taşıyan kısımlara el değmeyecek şekilde imaJ edilmiş oîmalulu. Kaçak akır»
korom a şalterleri aşan akım ve kısa devreye karşı mutlaka uygun amperajda bir anahtarlı otomatik
sigorta veya termik manyetik otomatik şalter ile korunacaktır.
2.3TOPRAKLAMA V E YILDIRIMDAN KORUNMA
B u bölümde, iş kapsamı yapıların topraklama ve yıldırımdan korunma tesisatının ilgili uluslararası
standartlarda açıklanan hükümlere uygun olarak yapımı, test]eri ve tam çalışır duruma getirilmesiyle
ilgili teknik-şartlan kapsar.
2.3.1- SİSTEMİN GENEL TANIMI
Projesinde gösterileli topraklama seti sistemi .kurulduktan sonra, yetkili bir kuruluş tarafından
topraklama direnci testi yapılacak ye aşağıda belirtilen değerlerden yüksek olması durum unda ilave
önlemler alınarak belirtilen değere düşmesi sağlanacaktır.
• • . -•
.v . .
Tesis cdıleoet tüm.'ekipitûah yürüriSkteki zorunlu ulusal ve uluslararası standartlaşa uygun olacakiir
2.3.2- TOPRAKLAMA TESİS A H
V,
Yapıda bulunan tüm prizler,, metal gövdeli aydınlatma armatürleri, metal pano karkasları^ kablo
taflan, mekanik tesisat ekipmanı ve metal yapı elemanları topraklanacaktır.
.
.
■
Topraklanmış tüm metal akşamın kaçak akım veya- statik elektrik durumunda eşpotansiyelde olması
ve bu şekilde akım geçişinin engellenmesi sağlanacaktır. Bu nedenle, tüm topraklam a iletkenleri
eşpotansiyel haraya irtibatlaridmlacaktur.
Birbirinden bağımsız topraklama sistemieri yapılmayacaktır.
Ana topraklama barası tüm bağlantıları alabilecek büyüklükte olacaktır. Montaj sırasında kısa devre j
manyetik etkileri göz Önünde bultmdnrulacak Ve bara en az üç noktadan sabitlenecektir.
Topraklama iletkenlerinin birbirine irtibatı sağlam bir şekilde uygun Memens veya lehim le yapılacak,
kesintisiz iletkenliği sağlanacaktır.
Toprak altmda kalacak. topraklama iletkenlerinin birbiriyle veya topraklama elektrotlanyla
bağlantısında termo-kaynak kullanılacak, ek noktasının korozyona uğrayarak direnç değerinin artmasını
engellenecek gerekli korama önlem im alınacaktır
Topraklama haralarının toprak irtibatı için projesinde gösterildiği şekilde topraklam a seti tesis
edilecektir. Toprak elektrotları som bakırdan mamul olacak, uçlarında çakmayı kolaylaştırmak için özel
sertleştirilmiş koni biçiminde başlık bulunacaktır. Toprak elektroda üst hizası 80 cm. derinlikte olacak
şekilde gömülecektir. Elektrotlar 3,5 m, uzunluğunda 20 mm. çapında olacaktır.
Elektrotların topraklama İletkeni ile bağlantısı projesinde gösterildiği şekilde yapılacaktır.
Topraklama iletkeni çıplak bakır İletken olup 80 cm. derinlikte toprak kanal içine döşenecektir.
Topraklama setinin direncini düşürmek amacıyla temel topraklaması ile projesinde belirtilen
noktalardan bağlantı yapılacaktır
Önemli Not:
Yapıda kaçak akım koruma şalterieri/röleleri (diferansiyel tip) kullanılması nedeniyle tüm nötr
iletkenleri izoleli tip olarak tesis edilecektir. Kesinlikle nötr iletkeni toprak iletkeni olarak
kullanılmayacaktır. Ancak, topraklama sisteminin TN-S şeklinde yapılmasının öngörülmesi halinde,
nötr baıası, uygun ekipmanlar (Kondansatör vb.) ve izoleli iletkenlerle eşpotansiyel bamya
iTtibatland mla caktsr23 3 - YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI
A ktif paratoner, piezoelektrik kristalle veya elektrostatik alan etkisiyle çalışan paratoner olacaktır
İçinde radyoaktif madde bulunmayacaktır.
. . . .
.
Paratoner, NFC 17-102 Fransız Standartlarına uygun olduğunu gösteren test belgesine sahip
olacaktır.
Yıldırımdan korunma sistemine ait malzemeler korozyona karşı dayanaklı olacaktır. Bakıraîüminyum alaşımları gibi, korozyonu hızlandıran elektrolitik bağlantı oluşturan m alzem eler sisteme
korobmn edilmeyecektir.
Paratoner, her türlü hava koşullarında 24 saat sorunsuz çalışabîlmelidir.
25 yıl çabşma ve paslanmazlık garantisine sahip olmalıdır. Paratonerin garantisi, deşaıj esnasında
paratoner ünitesinde oluşacak hasarlan da kapsamalıdır.
.
Üretici firma ISO 9001:200Q Kalite Yönetim Sistemi Belgesine sahip olmalıdır.
At tetikleme zaman üstünlüğü NFC 17-102 standartlarında belirtilen değerlere uygun olacaktır.
Yıldırım deşarjı esnasında aktif bölümün daha az etkilenmesini sağlayacak tertibe sahip olacaktır.
Dolayisıyla kablo vs. gibi ek bağlantı elemanları bulunmayacaktır.
Paratoner, pozitif ve negatif yıldırım durumlarında işlevini yerine getirebilecektir
Paratoner başlığının çahşıîabih'rîiğkgerektiğinde test edilebilir özellikte olmalıdır.
Paratoner başlığı dısmda kajâmnaVVneler FN-5Û164-1 standarduıa uygun olacaktır.
TıC. i tC Ş » ­
........ .
&6Û04378Î8
___
:
Montaj yapılırken hava koşullarına dikkat edilecek; yağışlı günde çalı yılmayacaktır.
Paratoner direği en az 2” çapında, paratoneri emniyetle taşıyacak, her türlü hava koşullarına ve dış
etkenlere karşı dayanıklı ve sağlam olacaktır.
, •_
:
;
,
. .
Paratoner yapı üstünde mümkün olan en yüksek yere konacakta-; Eğer bina üzerinde korkuluk demiri,
anten direği vjs. yükseltiler varsa, paratoner ünitesinin yüksekliği bunîann üzerinde olacaktır.'
Paratoner direği 6 metreden yüksekse, en az üç noktadan gergi telleriyle sabitle ştirile çektir.
- İniş ’iletkeninin .1 metre yakınındaki bütün metal tesisat (korkuluk deiniri, anten direği vs ) paratoner
iniş iletkenine bağlanacakta:. Bağlantılar iniş iletkeniyle aynı malzemeden olacaktır. .
v
iniş, iletkeni, 2x50 ram1dolu bakırdan veya 1 x (25x3) mm bakır şeritten döşenecektir.
.
İniş iletkeni mümkün olan en kısa yoldan toprağa indirilecek ve iletkene k eskin bükümler
yaptmimayacakür.
.
Betiden, düşey ve yatay yüzeyler üzerine döşendiğinde 100 cm aralıklarla, düşey yüzeyler ,üzerine
yatay biçimde döşendiğinde 50 cm aralıklarla bakır iletken kroşeleriyle yüzeye tespit edilecektir. Test
klemensi, muhafaza borusunun hemen üzerine konacaktır . Test klemensi bakır veya pirinçten ohnak, bu
maksat için özel olarak yapılmalı ve galvaniz kelepçelerle sağlam olarak tespit edilm elidir. .
İniş İletkeninin zemine İndiği yere, 250 cm’lik kısmı toprak üstünde, 50 ctn’lik kısm ı toprak altında
kalacak biçimde 1v çapında galvaniz muhafaza bonısu konacaktır.
'
Toprak altında kalan bağlantılar, korozyonun önlenmesi için termokaynakla yapılmalıdır.Topraklama
iletkenleri ve elektrotların üst ucu en az 80 cm derine gömülecektir. Ayrıca bu elektrotlar, toprağın
donma derinliğinin ve kurak bölgelerde toprak ıslaklığının başladığı sınırın altında derinliğe
gömülecektir.
Eğer topraklama levhası kullanılacaksa, levha yere dikey olarak gömtilecektir-Topraklama sonucu 5
ohm’dan düşük toprak geçiş direnci elde edilecektir..
!
Gerekli topraklama geçiş direnci 4 adede kadar topraklama çabuğu ile sağlanmadığı takdirde, ilave
çubuk çakılarak gerekli direnç değeri sağlanacaktır.Tesisat bittiğinde toprak geçiş direnci ehliyetli
personel tarafından ölçülüp yetkili mühendisinin onay» ile raporlanacakür. İş bitim inde, paratoner
sisteminin onayh projesini, test raporlarını ve garanti belgelerini içeren bir dosya verilecektir.
2 3.4 - AŞIRI GERİLİM KORUMASI
Herhangi bir nedenle aşm gerilim oluşması durumunda aşın gerilim darbe koruma ekipmanı aşın
gerilimleri tesisata iletmeden kesecektir.
2.4AYDINLATMA TESİSATI
2.4.1* GENEL
Bu bölüm , yapıda kullanılacak aydınlatma armatürlerinin ve yardımcı ekipmanlarının teknik
özelliklerini ve aydınlatma tesisatında uyulacak şartlan kapsar.
...
. .
Bu bölümde yapılan tanımlamalar enkandesan, halojen, flüoresan, compact flüpresan, cıva buharlı,
sodyum buharh ve metal halide amptıllü, 220 V 50 Hz veya daha düşük alternatif akımda çalışan
armatürleri kapsar.
.
.
:
Projede gösterilen aydınlatma armatürlerinin seçimi teknik olarak yapılmış olup, dekorasyon ve
estetik açıdan uyumlu armatürlerin temini şarttır Örnek armatürlerin temini ve işyerine getirilmesi
Yüklenicinin sorumlnluğundadır.
Armatürlerin yerleştirilmesinden önce, projede öngörülen annatîir ve ampul özellikleri ve sayısı baz
alınarak, her bağımsız bölüm için Yüklenici tarafından aydınlatma hesabı yapılacakür. Aydınlatma
hesaplanma göre elde edilecek aydınlatma şiddetinin, bağımsız bölümün kullanım amaemın gerektirdiği
aydmlaörıa şiddetiyle uyumsuzluk olması halinde, armatür cinsi, ampul cinsi, armatür sayısı, yerleşim
düzeni vb,.revizyonlarla uygun bir aydınlatma seviyesi elde edilecektir. Aydınlatma şiddeti seviyeleriyle
İlgili bir tablo şartname ekinde yer almaktadır Ampullerin renk sıcaklıklan Kontrollüğün direktiflerine
göre belirlenecektir.
<
vasıtasıyla kumanda ediirçektir.ArmatQrler, projesinde belirtilen özellik ve göçte am pulü alacak
büyüklükte olacaktır.Annatüif kapsamına, ampulü ve her türlü yardımcı ekipmanı (balast, trafo, ştatfer
vb:), yârsa montaj ekipmanı (asma tavan çemberi, harici armatürlerde, direk içi sigortası vb')
dahildir:AfmatSrlerde sac imalatım özen gösterilmiş olacak, armatörlerde punto' v è kaynak iâ
buhmmayacakûrEtanş ye hârici tip- aîpîatürierde nem ve toza karşı sızdmnazlık iç in İmalatta ve
montajda gerek«» özen gösterilecektir.Armatör iç bağlantı iletkenleri, ampul, duy, b alast gibi fazla
ısınan ekipmanın uzam dan geçirilecektir.
.
2 A 2 - FLORESAN ARMATÜRLER
: .
Floresan armatürlerde ilgili projesinde gösterilen güçlerdeki flüoresan ampuller kıdlarnbcaktır.Tüm
armatürlerde ampul bağlantısı için kullanılacak ampule uygun duy kullanıIacakür.Starterİer gecikmesiz
ateşleme yapacaktır Tüm ampul güçleri için tek tip starter kullanılacaktır .Balastlar düşük kayıplı ttp
pİacaktır Balastlar silisli sacdan imal edilmiş, polyester veya benzeri . malzeme ile dolgulu
olacaktırJBalastlar titreşim ve ses. ..yapmayacaktır. Armatür gövdesine montaj sırasında titreşimi
önleyecek şekilde lastik contalarla tespit ediîecekör.Sac gövdeli floresan armatürlerde, gövde en az 0.8
mm sacdan mamul, finn boyalı olacaktır. Reflektör kullanılan armatürlerde, reflektör %99.9 saflıkta
anodize alüminyumdan imal edilmiş olacaktır.Ampul duyları yaylı döner kilit sistemine sahip olacaktır ,
G en le^en in önlenmesi için duylarda bakalit kullanılacaktır.
2.4 3 - KOM PAKT FLORESAN ARMATÜRLER
Compact floresan armatürlerde projesinde gösterilen şekilde starteri içinde, balastı içinde veya
dışında ampuller kuflamlacaktix.
Tüm annatürlerde ampul bağlantısı için kullanılacak ampule uygun duy kullanılacaktır.
Harici balast kullanılan armatürlerde balastlar düşük kayıplı tip olacaktır.
Balastlar silisli sacdan imal edilmiş, polyester veya benzeri malzeme ile dolgulu olacaktır JialasÜar
titreşim ve ses yapmayacaktır. Armatür gövdesine montaj sırasında titreşimi önleyecek şekilde, lastik
contalarla tespit edilecek veya ayrı kutu içinde tesis edilecektir.Sac gövdeli com pact flüoresan
armatürlerde, gövde en az 0.8 mm sacdan mamul, finn boyalı olacaktır. Reflektör kullanılan
armatürlerde, reflektör %99.9 saflıkta anodize'alüminyumdan imal edilmiş olacaktır.Armatürler saten
krom fm ishing özellikli manyetik balastîı ve koruyucu camsız olacaktır.
2 A 4 - AYDINLATMA ARMATÜRLERİ TEKNİK ÖZELLİKLER
ATY 2-4xl8W ÇİFT PARABOLİK FLORESAN AYDINLATMA ARMATÜRÜ
'
I ...
A TY 6-lx36W Ç İFT PARABOLİK FLORESAN AYDINLATMA ARMATÜRÜ
—
f
ATYİ0-lx36W ÇİFT PARABOLİKFLORESAN AYDINLATMA ARMATÖRÜ
T l-2x18 W Ç İFT PARABOLİK FLORESAN AYDINLATMA ARMATÜRÜ
«6
B
H
B
r * ı
t—
.......t
Tl-2x3frW Ç İFT PARABOLİK FLORESAN A Y D IN LA M A ARMATÜRÜ
BÖLÜM 3
ZA Y IF AKIM TESİSATI
3.1YANGIN ALGILAMA VE İHBAK SİSTEM İ (YİS)
3.1.1- GENEL
. Bu bölümde, yerleşkede kurulacak yangın algılama ve ihbar sisteminin (YİS) genel özellikleri
açıklanm ıştır iBu şartnamede yer alan şaıtlann biri veya bir kaçının yeıel yönetmeliklerle çelişmesi
durumunda, Kontrollüğün onayı alınmak kaydıyla, yerel yönetmeliklerin emrettiği uygulamalar
yapılabilecektir.
ÖRM£Cİ wifMRUK
Müh. MifŞ. ioşıSan. Ttc. Uc. ŞîL
Sosrnk2. C.yVbC
Tel C(3î2j42'5 U 7VR&>rir4
Çaftka^VO 66wkîMi3
880.2ei-lx2xfl-8f 0.8 J-Y (St) YANGIN ALARM KABLOLARI
\
Gifrrerilîk sistenilenşde, kjberleşanedc, kapalı ve kura alanlarda kullanı lan^ 0.8 m m .çapında kalaylı,
iletkenli,. DJN. VDE .0815'e uygun, çalışma sıcaklığı en az -10 Ğ* île +70°C olan, PVÇ damar
izolasyonlu, peder bükülüp Alüminyum folyo sanlı, 0.8 (+) topraklama teİi, dış k ılıf kırmızı PVC,
p y C ’nin alev geciktirmesi ve kendi kendine sönmesi, VDE 0472 kısım 804. deki gibi TSEtC belgeli,
yangın alsımı kablolarının işyerine temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme ve işçilik:
dahil. Not: Dahili tesisatta ( peş el>bergman veya PVC) dahildir.
833^37-KONVANSİYÖNEL TEKRARLAYICI
DEVREYE KADAR (DAHİL)
YANGIN
İHBAR
PA N E Lİ
40
Tekrarlayıcı yangın ihbar paneli, ana yangın ihbar santralı ile haberîeşebilmeli ve sistem le ilgili tüm
alarm ve arıza durumlarım İzleyebilmelidir. Tekrarlayıcı yangın ihbar paneli,, genel yangın alarm ve
anza lambasına, her yangın bölgesi için ayrı alarnı ve anza lambalarına sahip olm alı ve lokal sesli
uyan cihazı bulunmalıdır. Santral üzerinde yetkisiz ki şilemi santrala müdahale etm esini engelleyen
kilit sistemi olacaktır. Ana beslemenin kesilmesi durumunda yangın alarm sistem i, algılama
fonksiyonlarını en az 24 saat yerine getirebilecek ve bıı sürsıirı sonunda tüm alarm verm e, kontrol ve j
haberleşme fonksiyonlarım en az 30 dakika süre ite yerine getirebilecek şekilde tam kapalı, ?
sızdırm az tip, bakım gerektirmeyen akümülatörler ile teçhiz edilmelidir. Santralın topraklanması
bağım sız olarak gerekli ohm da yapılmalıdır. Santral TS EN54-2 ve TS EN54-4 K alite Uygunhık ve
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip üretici firma mamuhi olacaktır. Standard!ara
uygun projelendirilerek, tespit edilecek panel kapasiteleri mevcut birim fiyat pozlarındaki alt ve üst
değerler kullanılarak, enterpolasyon ile fiyatlar tespit edilecektir.Teknik şartnamesinde yazılı
özellikte tekrarlayıcı yangın ihbar santrali temini., yerine montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik
dahil, çalışır halde teslimi.
832.1Ü9-KONVANSÎYONEL OPTİK DUMAN VE SICAKLIK DEDEKTÖRÜ VE
M O N TA JI
Detektör optik yöntem ile duman algılaması yapacaktır. Detektör ışık saçma prensibiyle
çalışan bir fotoelektrik duman hücresine sahip olacaktır. Detektör buna ek olarak, ısıya
duyarlı yan iletken vasıtasıyla sıcaklığı algılayarak kontrol paneline haber verecektir.
Kesinlikle bimetal sıcaklık algılayıcısı kullanılmam alıdır. Konvansiyonel optik dum an ve
sicaklık detektörü , kafesi, ortamdaîci dumana ve ısıya h ı z l ı bir biçimde cevap verecek şekilde
tasarlanm ış olacaktır. Kesinlikle duman detektörü kafesi kullanılmamalıdır. Detektör paralel
ihbar lambası bağlantısına uygun olacaktır.. Detektör özel bir soket vasıtasıyla takılıp
sökülebilmelidrr. Detektör soketleri temasın sağlanması için klips geçmeli olacaktır. Yaylı
kontak kullanılmayacaktır. Detektör TS EN54-7 , TS EN54-5 Kalite Uygunluk ve ISO 9001
K alite Yönetim Sistem belgelerine sahip üretici firma mamulü olacaktır. Detektörün temini,
işyerine nakli her türlü ıff^& malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.
832.110- KONVANSİYÖNEL İYONİZE DUMAN VE SICAKLIK »E D E K TÖ R Ü VE
M O N TA JI
' •
'•
'
:
;
Detektör îyonizasyon yöntemi üe çok küçük duman paıtüküllerinın algılamasını yapacaktır Detektör
rutubet, ortam sıcaklığı vb. değişimlerden etkilenmemesi için çift odacıkîı bir îyonizasyon. hücresine
sahip olacaktır. Detektör buna ek olarak, ısıya duyarlı yari iletken vasıtasıyla sıcaklığı algılayarak
kontrol paneline haber verecektir. Kesinlikle bimetal sıcaklık algılayıcısı kullanılmamalıdır.
Konvansiyonel iyonize duman ve sıcaklık detektörü , kafesi, ortamdaki dumana v e ısıya hızlı bir
biçim de cevap verecek şekilde tasarlanmış olacaktır. Kesmfîkîe duman detektörü kafesi
kuUamhnamahdır. Detektör paralel ihbar lambası- bağlantısına uygun olacaktır. D etektör özel bir
soket vasıtasıyla takılıp sökûlebîlmelidır. Detektör soketleri temasın sulanm ası için klips geçmeli
olacaktır. Yaylı kontak kullanılmayacaktır. Detektör TS EN54-7 , TS EN54-5 K alite Uygunluk ve
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip üretici firma mamulü olacaktır.. Detektörün
tem ini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi;
833.595- KONVANSİYONEL HARİCİ T İP YANGIN İHBAR BUTONU
Koövansiyonel yangm îbbar butanlan, üzerilerindeki plastik film kaplı 0.1 mm lik camı kırılarak
aktive edilmelidir. Cam kmldığmda normalde cama dayalı duran bir mikro anahtar serbest hale
gelerek konum değiştirmeli ye yeni bir cam takıhncaya kadar bu durumda kalmalıdır. Buton hir test
anahtarı vasıtasıyla camlan kıriî madan da test edilebilmelidir,, Butonun koruma sınıfı en az ÎP65
olmalıdır- Buton TS EN54-11 Kalite Uygunluk ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine
sahip üretici firma mamulü olacaktırJiutonun temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test
edilerek çalışır halde teslimi
833.594- HARİCİ TİP FLAŞÖftLÜ ELEKTRONİK YANGIN İHBAR SİRENİ
Dahili siren flaşörün gövdesi sağlam ¿siya dayanıklı olmalıdır. Siren flaşörün minimum 100 db/lm t
ses şiddetinde olmalıdır. Siren flaşörün minimum flaşenegisi 2,5 Joule, flaş frekansı 1 Hz olmalıdır.
Siren flaşör Xenon lambalı, uzak noktada dahi görülebilir olmalı ve karşı konımah zam an karşı boyah
olmalıdır. Siren flaşörün koruma smıfi en az IP 65 olmalıdır. Siren flaşörün TS EN 54-3 Kalite
Uygunluk ve ISO 900! Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip üretici firma mamulü olacaktır. Siren
flaşörün temini, İşyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslim i.
3.2- YAPISAL KABLOLAMA
3.2.1- GENEL
Bu bölümde, iş kapsamında yapılacak zayıf akım sistemlerinin kablolamasıyla ilgîH şartlar
açıjd anmaktadır.
B u bölümde anlatılan yapım şartlan Bölüm 2 .1'de anlatılan kuvvetli akım kâblolaması prensipleriyle
birlikte dikkate alınmabdu.
■
.
Z ayıf akım kablolamalan, yapısal kablolama prensiplerine uygun olarak bir bütün olarak ele
alınacak, modüler, efektif, bâkım-onanm kolaylığı sağlayan bir kablolama tesis edilecektir.
3.2.2- IELEFO N
ŞEBEKESİ
Dikey kahlolama amaca uygun CA'1'6 DTP kablolar ile yapılacaktır.
'
.
Dikey kablolar kablo şaftlarından çekilerek zayıf akım sistem, odalarına veya dağıtım kabinlerine
getirilecektir..
.
;
.
; .
Her priz noktgşmdan kâhinin fconunilandınlacağı noktaya kadar tek parça {yekpare) kablo
çekihnelİdir.H içbir şekilde-Category6 kabloya ek yapılmayacaktır
.
Çekilecek olan UTP Category*? kabloların içinde bulunan seperaiörün tozulm am asina dikkat
edilmelidir. Agınçekm ekuvveti uygulanmayacaktır.
>
UTP kablolar hiçbir şekilde topak haline gelmeyecek, kuş gözü olmayacak şekilde düz olarak
çekilm elidir.UIP kablolar çekim sırasında dış ve iç PVC kılıfında Sıyrık olm ayacak şekilde
çekflmelidir.UTP kablo boyu hiçbir şekilde priz ve panel arasındaki mesafesi 90 metreyi geçmemelidir.
Kablonun her 3d ucu. olan; priz ve UTP Patch Panel tarafında bire bir etiketlem e/ kodlama
yapmalıdır. :
.
.
.
Kablolara î 20 derece açının altında dönüş yapılmamasına azami özen gösterilmelidir.
.
UTP Caiegoryö Kablolar, eneği veya gerilim kabloları ile manyetik alan etkileşimine girebilecek
veya data hattı üzerinde gürültü oluşturacak şekilde paralel çekilmeyecektir. Data hatları ile eneği
hatları arasında rnihimum 10 cm mesafe olmalıdır. Mecbur kalınmadıkça cross ( çapraz ) geçiş
yapmamalıdır,
’
Çekilecek olan UTP Category6 Kabloların her iki ucuna bire bir aynı olacak şekilde
numaralandırma/kodlama yapılacaktır Numaralandırma yapılırken permanent kalemle, kablonun her iki
acuna yakın bu kodlama en az 2 defa yazılmalıdır (Silinme durumunda diğeri ile hattın tespit
edebilebilmesi için).
3 .2 3 - UTP CATEGORY 6 LSKB - DÜŞÜK DUMAN VE SIFIR HALOJEN - (Low Smoke
Zero H alogen) KABLO
Kurulacak olan UTP kablolama altyapısı ANSI/EÎA/TIA 568B.2-İ ve ISO/ESC-1 ISO İ &JEC 61156-5
Category6 standartlarında belirlilen 4 çiftli 100 Ohm Category 6 performans spesifikasyonlanna uygun
olmalıdır.
"
Kabloların bu standartlara uygunluğu bağmışız bir test kuruluşu tarafından (ETL, UL) onaylanmış bir
rapor ile belgelendirilmehdir.
Kullanılacak kablo içersinde sarmal çiftler arasındaki sinyal etkileşimini en aza indirm ek amacıyla,
her bir çift kendi arasında yapışık olmalıdır ve sarmal çiftlerin açısının bozulmaması için arasından bîr
seperator veya izolatör geçmelidir.
■
Kablo 100 metre mesafede Categoryö UTP standartlarına (250 Mhz) uygun iletişimi desteklemelidir.
Kablo iletkeni çıplak ve katı bakır olmalıdır.
Kablo iletkeni 23 AWG ölçüsünde olmalıdır.
.
Kabloda 4 adet sarmal çift olmalıdır. Yalıtkan renkleri;
Birinci çift için Beyaz/Mavi x Mavi
ikinci ç ift içîn Beyaz/Turuncu x Turuncu
Üçüncü çift için Beyaz/Yeşil x Yeşil
'
Dördüncü çift için Beyaz/Kahve x Kahve olmalıdır
Kablo dış kılıfı LSZH olmalıdır.
Çalışma, sıcaklığı -20 + 600 olmalıdır.
3.2.4- U TP CATEGORY 6 DATA PRİZLER
Prizim de kullanılacak olan jacklar, ANS1/EIA7T1A 568B.2-1 spesifikasyonlarmda, de-embeeded
(ürün düzyinde Kaiegori 6 onaylı) olarak bağımsız test kuruluşundan (ETL, UL) onayh olmalıdır. Bu
onay, üretilen tüm jacklah kapsayan-şekilde olmalıdır.
.
Data prizleri RJ-45 tipinde olacak. TS68A ve TS68B bağlano tiplerinin ikisini birden
destekleyecektir .Prizler ü z e rin ^ 45x45 / 22,5x45 mm yaylı toz kapağı vc etiketleme için şeffaf
muhafazalı etiket yeri olmalı.
“
“
ÖRMECİ MİMARLIK
^üh. Mjjş. inş. San. Tic. Ltd Şii.
SâiSiVk2.
^2'Ö^A
Tei 0 ( y , 2 } i X M ^ ? F İ M Î i ^ y l ¡9 £ 0 7 }
Çar/^raVD S6ÛM37873
3.2.10- ETİKETLEM E YE TESTLER
D ata prizleri ve patch panel bağtantilan yapılırken her iki uç da (kablo vç Data priz/patch panel
özerinde) aynı fimnatta etikeiJenoeektir. Kal numarası- oda mımarası- priz numarası beLirtilecektîtData
prizlerinde kullanılacak etiketleme çözümü Kontrollüğün onayına sunulacak ve onay alınacaktır. . _ ■■
Kablolama sisteminin numaralanması âçık ve izlenmesi kolay b iı sistemle yapılacak v e kalıcı olarak
işaretlenecektir. Her data pri zinde ve patch panel üzerinde kahcabir etiketleme yapılmalıdır.
Y apısal kablolaına uygu» test cihazları ve aksasuarîanyla test edilecektir. Testler, açık/kısa devreleri,
çift tersliklerini, sürekliliği, FO kablolar için ODTR ölçömlerİni kapsayacaktır, 3.3 -M ULT1SW ÎTCH
TV SİSTEM İ
3 3 .1 - GENEL
İki uydu yayım ve bir yerel antenden gelen tüm yayınlan almaya yönelik olarak m ultisw itch TV
Sistemi olııştunilacaktır.Bu projeye teklif verecek olan firmalar gerekli S/N veya C/N, analog ve dijital
yayınların seviyesi, dijital yaymiann düzeltmeden Önceki BER değerlerinin testlerini yapabilecek
cihazlara sahip olmalıdırlar .Teklif verecekler, teklifle beraber dağıtım şebekesi ve ana m erkez yapısını
gösteren blok diyagramları sunacaktır. Blok diyagramlarında yükseltici giriş ve çıkış seviyeleri, kablo
tipi ve mesafesi, priz çıkış seviyelerini gösterilecekör.Sistemde monte edilecek TV prizlerinin çıkış
seviyeleri, C/N, CTB, CSO değerleri, aşağıdaki sınırlar içinde ohnalıdır:.
QPSK 950-2150 MHz arasmda
•
•
•
•
Sinyal seviyesi
C/N
CTB
CSO
-
55 -77dBpV
> 11 dB
>33 dB
> 33 dB
Koaksiyal kablo düşük kayıplı ve yaşlanmaya karşı dayamkh olmalıdır. Bunun için fiziksel
kppÜrtmeJi kablolar kullanılacaktır. Ekranlanması yüksek olmahdır. Çevredeki d iğ er elektronik
cihazlarla girişimi önlemek için sadece RF korumalı malzeme kabul edilecektir. Tüm m alzem eler için
min. ekranlama değerleri EN 50083-A21 standardındaki ”ClassA” ya uygun olm alıdır.Sistem bütün
elemanlarıyla beraber günde 24 saat, yılda 365 gün kesintisiz çalışabilecek perform ansa sahip
olacaktır.Sistem 2 Uydunun sinyallerini TV prizlerine kadar taşıyacak ve 2 uydu üzerinden gelen tüm
şifresiz kanallar izlenebilecektir. Şifreli ve abonelik gerektiren kanallar ilgili operatörlerden abone
tarafından abonelik karşılığı, temİrt edilecek olan dekoderler vasıtasıyla izlenebilecektir. Sistem 2 uydu
12 3F ve 1 RF girişli olacak ancak modüler -dizaynda olacak ve ilerideki isteklere bağlı olarak cihaz
ilavesi yapılmak süratiyle abone sayısı artınlabilecektir.Sistemde 1 2 IF + 1 RF girişli ve 12 priz çıkışlı
M nltiswitchler kuHitnılacakhr.Teklif edilecek sistemde uydıı antenler dağıtımı yapılacak yaym
özelliklerine göre seçilecek ve 2 adet 120 cm çapında offset- tipi çanak anten bulunacaktır. Çanak
antenler mahalde oluşabilecek en yüksek rüzgar yükünü taşıyabilecek sağlamlıkta olacak ve bu yükü
taşıyabilecek sağlamlıkta monte edilecek, estetiği bozmayacak bir şekilde yerleştirilecektir .Teklif edilen
sistemde TV yayınlanma projedeki birimlere dağıtımı sağlayan priz hatları kabloları, Multiswiicîıler,
IV prizleri ve uydu ahcılnnodan oluşacaktır.
3.3.2- TEKNİK ÖZELLİKLER
ÇANAK ANTENLER
Teklif edilecck sistemde uydu antenler dağıtımı yapılacak yaym özelliklerine göre seçilecek ve 2 adet
120 cm çapında offset tipi çanak anten bulunacaktır. Çanak antenler mahalde oluşabilecek en yüksek
rüzgar yükünü taşıyabilecek sağlamlıkta olacak ve bu yükü taşıyabilecek sağlamlıkta m onte edilecek,
estetiği bozm ayacak bir şekilde yerleştirilecektir
A ntenler Ofîset profe^orte\ tipte olmalıdır Antenin yapısı ve kurul
tm alıda ki
-- - •
•
i
anten 120km/h’Jik rüzgara dayanabilsin.
_
.
..
, • •
.
;
. •: Besleme sistemi, ortamod dönüştürücüsü ve LNB’ler; yağmış, cem ve kumdan, etkilenmeyecek
biçimde konınmaİı sistemin genel çahşmasmria aksaklığa neden olriıaınalıdır.
. .
.•
. Besleme ile mekanik y e elektronik diğer cihazlar için bir koruma kapağı tavsiye edilir, Tünt
kablo konnektörlerîkendinden daralmak bantla korunmalıdır.
'
. . .
* KU-band* akan için kullanılacak uydu antenleri katı antenler olmalıdır. Yansıtıcı tek parçada ve
bölmelerde temin edilmelidir, deforme olan antenler kabul edilmeyecektir.
* Te<ferikçi>-işaretin %99’tmu almaya uygun uydu antenler önermeHdur.
'
* Tedaarikçi uyduların tracklerini kullanarak en uygun anten çaplarım seçmelidir, LN B çıkışındaki
kabul edilebilir en düşük C/N oranı 15 dB'dir.
IF+R F YÜKSELTİCİLER
Uydu Anten sinyali (SAT) kuvvetlendiricisinde 12 IF girişi + İ RF girişi bulunmalıdır. Her girişin |
birbirinden bağımsız kazönç kontrolü yapılabilmelidir
,
*
•
*
♦
•
•
•
♦
•
*
•
-
İleri Frekans Bölgesi
TERR :
Kazanç (Min)
TERR. :
Max* Çıkış EN 50083-3 / 60 dBımaTERR
TERR :
Zayıflatıcı
Jumper
Geri Dönüş Frekans Bölgesi
TERR :
- TERR
Geri Dönüş Kazanç
Geri Dönüş Zayıflatıcı
TERR :
SAT :
İleri Frekans Bölgesi
Kazanç (Min)
SAT :
Max. Çıkış EN 50083-3 f 60 dBıma SAT
Zayıflatıcı
Jumper
SAT
İzolasyon Ana Hat
SAT
85 - «62 MHz.
15-22 dB .
115 dBpV
0-15dB
5 - 6 5 MHz.
:
8-9 dB.
0-10 dB.
950 - 2400 MHz.
16-23dB
:
115dBjiV
0-15dB
:
38 dB typ
MULTISW1TCHLER
Multisvvitcbler Kaskad ve Quick sistemine uyumlu olmalıdır. Girişler birbirinden bağım sız olarak
istenilen çıkışlara svdtehlenmelidir. Böylece farklı uydu polaritelerindeki kanatlan farklı uydu
akcdanndabirbirinden bağmışız olarak izlenebilecektir.
;
9 50 -2400 MHz
Giriş frekans aralığı
SAT
Giriş frekans aralığı
1ERR :
5 -862 Mhz
Direkt Geçiş kayıbi
1E R R :
6 dB..
SAT
Kazanç
:
15 dB.
İzolasyon Ana Hat
30 dB min.
Abone çıkışlafi
S
Abone Çıkış frekans ar;
5-2400 Mb/.
Abone çıkış kayıbi ı \
SAT
0 dB
Abone Çüfoş kayıbı
'
İzolasyon Abone $kişı
İzolasyon Abone çıkışı
' .
TERR:
22 dB
SAT
. >30dBm in.
:
TERK : :
İzolasyon Switch matrix!
Kontrol sinyali
;
>42 dB min
:
27 dB min.
:
DlSfiqC 2.0
Giriş Voltajı
230VAC
Güç
:
17,5W
Akım
:
300mA
LNB besleme voltajı
:
14VDC / 700mA
D A ĞITIM HATTI
TV dağıtım şebekesi 47-2150 Mhz bandında istenilen kalitede ulaşması sağlanacak şekilde projelendirilmeti
ve uygulanmalıdır. Dağıtım sistemi Yıldız dağıtımına uygun olmalıdır ( Mulü’svritch dağıtım noktası ile TV priz
arası her TV priz için ayrı, ayrı hatlar çekilecektir) . GeçİşK sistem kullanılamaz- Dağıtım sistemim oluşturacak
dağıtım elemanlarının hepsi standartlara uygun olacaktır. Sistemde olanaklar dışında arka arka sinyal
kuvvetlendin bağlanmasındao kaçmıhnalıdn,: Sistemde gerekli ekran ve zayıflama özelliklerine sahip 75 ohnıİuk
koaksiyel kablo kullanılacaktır:.
KOAKSÎYEL KABLOLAR
5
•
I
Sistemde anten iniş kabloları ve multiswitch ara bağlantıları RG11 ve priz bağlantıları RG6 75 ohm
koaksiyel kablolarla yapılacaktır.
Sistem kapsamında kuUamlacak tüm kablolar halojetıfree özellikte olacaktır.
Bina dışı kablolar az kayıplı ve yer altı tipi olacaktır.
• 2150 Mhz’de 100 metresinin kaybı eu çok 17 dB olacaktır,
•
860 Mhz’de 100 metresinin kaybı eh çok 21 dB olacaktır,
.
Bina dışı kabloları yükselticilere bağlamak için gerekli adaptör konnektör!er de temin edilecektir
Bina içerisinde kullanılacak koaksiyel kablolar halojensiz ve aşağıdaki özellikte olacaktır
Kat dağıtım noktalarından TV prizlerine RG6/U-4 75 Olım koasiyel kablo çekilecektir.
•
860 M HzKaybı
-19 dB / 100m
• 2150 MHz Kaybı: -31 dB /1 0 0 m
.
Alla hatlarda RGî 1/U4 75 Ohm koasiyel kablo çekilecektir.
•
860 MHz Kaybı
: -12,5 dB /1 0 0 m
• 2150M H zK aybı: -21 dB /1 0 0 m
SON NOKTA TV PRİZLERİ
•
Frekans Aralığı
:
47-2150MHz
•
Yan çîkış Kayıbı 862MHz
;
<l,5dB/<4,0dB
•
Yan çılaş Kayıbı 2 İ50MI Iz
‘
< 2 s5dB/< 1»5dB
!
j
•
izolasyon
20 dB den büyük
•
Ekranlanıa faktörü
85 db den büyük
RG6 FKOÎSINEKTÖR
•
Frekans Aralığı
5-3000MHz
.
:
V
Empedans
750
•
Transfer Empe dansı
< 0 2 mO/connector (5-30 Hz)
Sılanalı
•
.’fip .
RG11 F KONNEKTÖR
...
:
5-3000M tfe................ ....
...
Empedans
:
75Û
Transfer Empedansı
•
< 0.2 miVconnector (S-30 Hz)
...
._
.
•
Tîp
:
Sıkmaîı
Sistemde kollanılan gerek yükselticilerin gerekse multiswiîdılerm boşta kalan uçlan vidalı tîp 75
Ohm kör tapalarla soııiandmlacaktır.
DIJAFON TESİSATI
MONİTÖRLER VE INTERCOM TELEFONLA«!
AhLzeü, renkİÎ g ö rü n tü İÜ, tuşlu m onitör
*4” CRT töp ekranı
»Tuş takımı ile herhangi bir
.
daireyi/gövenliği ücretsiz arayabilme
;
»Tuş takmu ile kuliauilabnoiı bir çök' Özöllik
•Monitör butomı
/
-Kapı ile konuşma bütopu
•Kapıyı açma butonu
B) KAMERALI PANELLER
Kameralı, tuş takımlı ve jombo LCD ekranlı kapı paneli
-Jorubo LCD ekran
-Sıva altı montaj
-Daire, »sim fihristi,
-Kolay kullanım.
-Tuş takımı kullanılarak daire aranır.
-Şifre girilerek kapı otomatik açılır, ışıklar
yamar, asansör zemin kata çagnhı
-Işıklı tuş takmu.
-Yağmurluk, tozluk seçeneği.
ASANSÖR YAPILMASI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.KONÜ:
_
' ;
•
:
;
Bü .teknik, şartname,
aşağıdaki maddelerle tanımlanmış olan,
Türk
K ızılcı
Muğla İli, Merkei Öçesî, Şeyh Mahalle», Bankalai(İsoM konu) CaddcsiCEski Noi21), 353- Âdâ; 4
Parselde Kayıtlı 86,98 M2 YüzöİçtgJttilü Taşınmaz Ürerine İmar Dunımuna Uygun Mimari, Statik,
Mekanik Ve Elektrik Projelerinin Ve İhale Dökümanlamım Hazırlanması İşinde 1 adet 5 duraklı 320
kg taşıma kapasiteli 4 kişilik insan asansörü İdarenin göstereceği; noktaya Yüklenici tarafından
nakledilmesi tesis edilmesi, imalaöan ve kullanılacak ola» malzemelerin teknik Özellikîeriûi, emniyet
tedbirlerini, garanti şartlan ile diğer hususları kapsar
2. TANIMLAR
İnsan asansörü: tesis .edilecek 1 adet 320 kg insan taşıma amaçlı kullanılacak, 5 kat 5
duraklı, insan asansesii.
3- GENEL HÜKÜMLER:
1. Bu şartname kapsamında yapılacak asansörler Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından
31.01.2007 tarih ve 26420 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Asansör Yönetmeliği
(95/l^AT)?neuygıın olarak yapılacaktır. .
■ . . .
2. İstekli firmalar asansörlere ait aşağıda belirtilen belgelerin ihale tarihim de kapsayacak şekilde
yasal vize tarihi geçmemiş olan noter tasdikli “Aslı Gibidir" suretlerini İdareye sunacaktır.
•
*
♦
*
*
Sanayi Ticaret Bakanlığı Garanti Belgesi,
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi,
TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,
TSE İmalata Yeterlilik Belgesi
Asansör Sanası ad™ Elektrik ve Makine mühendisleri odaları tarafından onaylanmış
Yetkili mühendislere ait Serbest Mühendislik ve Müşavirlik belgesi;,
• Makine ve Elektrik Mühendisleri odası tarafından düzenlenmiş Asansör Firması Büro
Tescil Belgesi,
■
* Makine Mühendisleri Odasından Asansör Mühendisi Yetki Belgesi.
• TURKAK tarafından, onaylanmış kuruluşlardan alınan TS EN ISO 9001:2000
SertİGkasyon Belgesi,
» TÜKKAK taralından onaylanmış kuruluşlardan alınan H modülü CE Sertifîkasyon
Belgesi,
3.
4
5
6
İdari ve teknik şartnamede belirtilen şekilde ve özelliklerde asansörlerin yapılabilmesini
teminen yeni yapdacak asansörlere ait kesin ölçülerin alınması, uygulama projelerin
hazırlanması, asansör malzemelerinin temini, ithalatı, gümrük vergileri ve fonlar, navlun,
sigorta, montaj, işçilik vb. işler Yüklenici firmanın taahhüdü altmdadn. Yüklenici firma tüm
bu işleri birinci sınıf işçilikle yerine getirecektir. Bunun dışında tüm bö taahhüt île ilgili tüm
alet edavat, teçhizat temini de Yüklenici tarafından temin edilecektir.
.
Sözleşmenin imzalanmasını müteakip Yüklenici firma iş programı 3e söz konusu işe ait ilgili
standart, yönetmelik ve mevcut kuyu ebatları doğrultusunda hazırlanmış uygulama projelerini
ve kullanılacak bütün malzemelere ait menşei ve markasının da heliitiMigi makx.xYio listesini
(TSE, EN, ISO, ABC, CENELEC belgeleri ve kataloglan ile birlikte) 20 gün içerisinde
İdareye sunacaktır.
.
.
Yüklenici tarafından projeler ilgili kuramlara (MMO ve EMÖ) vize edilmesi veya
onaylattmlmasınm ardından İdare tarafından onaylanacaktır Hazırlanan bu projeler İçin ilave
bir bedel talep edilmeyecektir
.
Yüklenici firma asansörlerin montajını müteakip asansörlere ait uygulama projelerini ve
gerekli evrakları ilgili Belediyeye vererek İşletme ruhsatını alacaktır Belediye tarafından
onaylanan 1 takım uyguftmzrçrojesi İdareye teslim edilecektir Ruhsat harcına ilişkin bedeller
İdarece karşılanacaktır
Asansör aksamana uygunluğu İdarece onaylanmadaki asaasor montajına başlanmayacakür.
İdarenin uygun görüşü,, sadece montaja başlama izni anlamında olup Yuidemcıhin
soıunüuluklaı ını kaldırma?.
• •• •
. -•
.
& Asansör kabinlerinin görülebilir bir yerine,. GE uygunluk işareti ve firmaya nyguıüuk işaretini
1
Bu şartnamede bulunmayan veya bulunan hususlar için; TSE, EN81-1 (TS l0922)’nin işin
yapıldığı tarihte, yürürlükte olan hükümleri esas kabul edilecektir. Standartlara uygun olmak
şartıyla İdare tercih yapma hakkına sahiptir, bu şartnamenin tamamındaki her turlu çelişkide
bu kaide geçeriidir.
9.
4. İNŞAAT VE ELEKTRİK İŞLERİ:
1. Asansörlerin elektrik hatlarının makine dâiresine kadar çekilmesi.
2. Asansör kuyularına aydınlatma tesisatı yapılacaktır..
3.. Asansör çcJİk konstrüksiyonu ve kaplaması
4. Asansör kuyusu açılması ve yalıtımı
5. GARANTİ ŞARTLARI:
.
1. Tesis edilen asansör geçici kabul onaylanmasının ardından 2 yı! Yüklenici firtua garantisinde
olacaktır. Garanti süresi içerisinde montaj ve imalattan kaynaklanan değişen parçalar ve işçilik
için ücret ödenmeyecektir* Ancak meydana gelen amanm bilirkişi raporu ile garanti kapsamı
dışında (kullanım hatasından) olduğu tespit edilirse, bu husus İdarece garanti kapsamı dışında
değerlendirilecek olup sadece malzeme ücreti ödenecektir.
2 Yüklenici garanti kapsamında ayda 1 (bir) defa olmak üzere periyodik baknu yapacak olup
bunun için bir yıl süre ile ücret talep etmeyecektir.
3. Yüklenici firma 10 yıl sure ile bedeli mukabili servis bakım ve her türlü parça temini
hizmetlerini taahhüt edecektir
.
6-EÖÎTİM
Asansör imalatçısı firma asansörlerle ilgili kullanma eğitimini geçici kabuldsı öuce idarenin
belirleyeceği en az 2 adet teknik elemanım gerek montaj sırasında gerekse de montaj sonrasında
devreye alma, ilk bakım, kullanma, asansörde kalan kişileri kurtarma, ayar, asansörde oluşabilecek
riskler ve dikkat edilmesi gereken ayarlar vs. konularında eğitecek ve gerekli seminerleri verecek
ayrıca kurmuş olduğu sistemin montaj projelerini elektrik şemalarını ve işletme bakım
talimatlarım idareye verecektir..
7) TEKNİK ÖZELLİKLER:
7 .1
Genel Özellikler
Asansör kullanımı
Asansör Adedi
Yük/Kapasite
Hızı
Tahrik Şekli
Seyir Mesafesi
Makine dairesi yeri
Kuyu Ölçusu(geiLxdcr.)
Fnöst durak üstü yükseklik
Kuyu dibi derinliği
Kat sayısı
İnsan Asansörü
7 »det
320 kg/ 4 kişi
1,0 m/sn Elektromekanik VVVF kademesiz hız ayarlı sistem
........ mi
Kuyu üzerinde olacaktır.
__ ____ . ..x ....... mm
‘
......mm
......mm
5
ÖR*
Wüh. Muj
i MİMARLIK
?«■
Seaı*: '4. c.;
KARA
Tfii fj(3î>^l24
1
^v-3r:.v
. Snlf Vo—ĞSiVıit??
—
£>iîS50:’
S
!■>
• Asansörün çalıştığı katlar
: Tüm katlarda
•
* Kabine giriş sayısı
:
:1
■ .
.
.• •
.
r . Kamanda şekli;
. ; Tam elektronik öukroprosesöf İft toplamalı kumandalı
•'
•
■
. . kabin içerisioden ve .katlardan çift yönlü toplamalı,
■
. W Y F kademesiz htc kontrollü, Âcil kurtarma göç
.
.
tertibatlı.
.
'
* Kat ve Kabin Kapılanken ^yüks.): 700x200Omni ebadında Tam otomatik, 2 kanatlı,
,
-<
kayar tip, teteskobik veya merkezden açılır, kapı
panelleri ve kasalan Satine paslanmaz kaplı, farklı
hızlarda ayalaoabîîir kapı operatörü olacaktır. .
* Kabin boytftlan
: Kapasiteye uygun, standardın belirlediği maksimum
kabin alanı ebatlarında imal edilecektir
♦ Kabin kaplaması .
: S ^n e paslanmaz çelik kaplanacakbr.
..
• Kaset ve göstergeler
’ Satine paslanmaz çelik panel üzerinde; Mikrokontaklı
kat çağa butonları {kayıt ahndı ışıklı) ile hareket yön
okları ve dijital kat göstergesi her katta kapı yatımda
bulunacaktır.
.
;
■
• Kabin kımiandâ paneli
: Paslanmaz çelik panel üzerinde; Mikrokontaklı brail
kabartma alfebeli kat
butonlan, diafon, acil
aydınlatma, alarm, dijital tip
gösterge, kapı açma ve kapama butonlan, vatman
anahtarı, aşırı yük İkazı bulunan yanm boy bütan
kullanılacaktır.
* Elektrik şebekesi
: 3x380 V , 50 Hz
CE uygunluk İşareti Zorunlu ekipmanlar
TS i 0922 EN 81-1 standandmm'isiemiş olduğu aşağıda belirtilen malzemeler için CE
belgeleri ve kullanım kitapçıklarından oluşan teknik dosya hazırlanacak idareye
verilecektir.
Hız regülatörü,
Tamponlar,
.
Kal kapılan vc kapı kilitleri,
Elektronik elemanlar içeren güvenlik devreleri.
Hız ayar sistemi, _ :
Aşağı ve yukan yönde frenleme sistemi
înverter,
Acil kurtarma göç tertibatı
Tahrik Ünitesi
7 3 -1
-
M aM nc-M otor
Asansör kuyusu özerinde makine dairesine monte edilecek olan makine, asansör servisi
için özel olarak tasarlanmış redüktörlü tip ve asenkrotı motorlu olacaktır. Motor
kasasının özerinde cebri havalandırma bulunacaktır. Motor gücü proje hesabmuı
gerektirdiği şekilde olacaktır. Asansör motoru,, asansörün hız ve taşıma kapasitesine
uygun göçte olacaktır. Tahrik makinesi, titreşim ve sese kaışı binadaıı yalıtılmış
olacaktır.
,
•
7.3. 2
Motor Freni
.
Motor ile aynı mil üzerindeki elektromekamk fren, disk tipinde ve sessiz işletim için
bir DC beslemeden çalışacaktır
\
\
«.
.. . -f.
v U tA i-Ş*'
.
Fzen akımı da komanda tarafından ayn olarak kontrol edilecektir. Gerektiğinde kalkış
ve duruş konforu sağlamak için tahrik sistemi fituiiî açma ve kapanma zamanlarını
değiştirme özelliğinde olacaktır
.
•.
733
Saptırma kasnakları
: .
- . ; ,.
Halatlarm çabuk kmlınaması içüı saptama kasaakîannm çapı hajat çapının 40
misimden küçük olmayacaktır. Saptırma kasnakları pik dökümden ye mile yataklama
üstılü ile tespit edilecektir. Saptama kasnaklarının rulmanları kolay değiştirilmeye
imkan verecek şekilde imal edilecek ve yerieştirilmede<kabiu üstünde veya aîünda)
halatlarm inişi tanı düşey' olacakta.
.
7.4
HB-regiilatörö
. _
..
.
Hız regülatörü merkezkaç kuvvet tedrisine göre imal edilecektir: Regülatörün dönme hıza
normal çalışmadaki hızın 1,40 misline çıktığı zaman sistem kilitlenecek ve dönmeyecektir.
Bu kilitleme mekanik bîr şekilde gerçekleşecek olup kilidin açılıp normal hale getirilmesi
ancak elle yapılacak bir müdahaleyle, elle ulaşma imkanı olmaması durumunda da hız
regülatöründe sabit bağlı bobin, tertibatı enerjilenmesi ile kilidin açılması mümkün
olacaktır. Kilitleme esnasında asansörün akımını kesecck bir kontak da bulunacakta.
Regülatör, her iki yöndeki aşırı hızlanma dorumunda da devreye girecektir. Hız regülatörü
alt tekerleği gergi tertibatında halat gevşediği raman asansörü» hareketini engelleyen bir
kontak da bulanacaktır. Hız regülatörü, çelik halat ik tahrik edilmeli ve regülatör halatı 6
mm2 kesitinden aşağı olmamalıdır,
7.5
Kabin
7.5.1 Kabin ebatları
Asansör boşluklarıma elverdiği ölçüde ve standartların müsaade ettiği oranda kabinler
azami büyüklükte olacaktır. Asansör boşluğunun küçülmesi halinde kabinler
standartta izin verdiği oranda küpilltülecektir.
.
7Jv2
7.5.3
Kabin karkası
Şekil vsilmiş çelik elemanlardan imal edilmiş, platform ve kabin göstergesini
desteklemek için uygun mesnetlere sahip kabin karkası olacaktır. Kabin karkası,
asansör kapasitesinin %125 yiikM durumunda frenleme anında oluşabilecek gerilme
ve yüklere dayanacak mukavemette olacakta.
Kabin emniyet dişlisi karkas elemanları üzerine ve standartlar doğrultusunda kabin
ahırsa monte edilecek ve bîr aşın hız regülatörüyle kumanda edilecektir. A şın hız
regülatörünün devreye girmesi durumunda, kabin karkasında kalıcı bir kontak
devreye girerek asansörü bloke edecek ve asansör yetkili kişiler tarafından kontrol
edilene kadar çalışması engellenecektirKlavuz raylarını kavramak ve sarsıntısız bîr kabin işletimi sağlamak için kabin
karkasının üstüne ve altına klavuz pabuçları monte edilecektir. Bunlar kaymâlt tip
olacak ve otomatik yağlama cihazı ile rayların sürekli olarak yağlanması sağlanacaktır.
Kabinin tampona oturduğu noktada karkas üzerinde gerekli sağlamlıkta takviye ve
lama konulacaktır Bu suretle çarpma kabine zarar vermeyecek şekilde olacakta.
Platform
^
-
.
Kabin platformu tamamen çelik konstrüksiyondan olacakUr.
7 i.4
Kabin iç duvarları
.
. ,
.
Boydan boya en az 0,8 mm kalınlığında Satine paslanmaz çelik saç ite kaplanacaktır.
Kabin karşı yüzeyi düz panoramik ve 12Û0mm genişliğinden az ohnayaçakür.Cam
kısım altındaki süpürgelik yüksekliği 250mm olacakta,
7 5 .5
Kabin zemini . .
OHSİflCİ MİMARLA
Auti bakteriye!"PVCilekaplanacakür
7.5.6
.
,
.
Kabin tavam ve aydınlatması
.
: \
'
Kiabin favam asgari 2 iosanni durabileceği mukavemette yapılacaktır Kaljin tavanında ■ .
doğal havalandırmayı sağlamak üzere yeterli delik bulunacakta-. Tavanda kabinin
havalandırılmasını sağlamak üzere aspiratör bulunacaktır. Kabinlerin aydınlatılması
yeterli seviyede ve dekoratif olarak yapdacakür. Aydınlatma, kabini» kullanılması
halinde veyakabîn kapısı açıldığında devreye girecek, kabinin ayarlanabilir bir şiire
kullanılmaması halinde otomatik olarak sönecektir:
lazer kesimli dekoratif Satine paslanmaz çelik tavan bulunacaktır. Aydınlatma
endirekt ve Öuoresan armatürlerle sağlanacaktır.
7 İ.7
Kabin aynası
Kabin yan duvara yarım, boy kristal flotal ayna monte edilecektir Gerekli kabın
dizaynı İdareye gösterilecektir..
7.5.8
Kabin aksesuarları
■ Kabin yaa duvarlarında standartlara uygun bir yükseklikte kabin aynası önlerinde
krom kaph boru tipi Eki sıra trabzan teinin edikcektir
Satine paslanmaz sacdan süpürgelik temin edilecektir. Cam kısım altındaki
süpürgelik yüksekliği 250mm olacaktır.
•
Kabinlerde idarenin belirleyeceği bina içindeki bir yerde (teknik servis odası)
dahili sesli haberleşmeyi sağlayacak sistem buluşacaktır Bunun içüı gerekli hat
asansör - kumanda panolardım bulunacağı ea üst kat seviyesine kadar
getirilecektir.
kabin içi müzik yayınma veya anons istemine uygun hoparlörler, kabin tavanının
altına veya yan duvarların altına tesis edilecek ve kabinin kumanda panosuna
kadar sistemin bağlantısı yapılacaktır.
6
Kaset
.
'
.
Kabin kasetleri Engelliler Kanunu şartlan uyarınca Brail alfabesine uygun kabin duvarı
içine yerleştirilmiş dış bükey tasanmlı olacaktır.
Satine paslanmaz çelik olacaktır.. Kasette düğmeye basıldığım gösteren dairesel (mikro
hareket) düğme aydınlatması bulunacaktır. Kat çağrılan, imdat butonu, kapı açma ve
kapama île alarm için düğmeler temin edilecektir. Düğme kenarlarında kör alfabesine
uygun işretler ile aynı zamanda Özürlü kullanımına da uygun olacaktır
Aynca kabinin katlardan geçmesi esnasında, kabin kaseti özürlüler için kat geçiş ton ikazı
ile donatılacaktır.
•
.Pozisyon göstergesi; seyir oklu ve kat göstergesi olacaktır, Kasetlerde aynca şunlar
bulunacaktır
- ■
_
■ Acil kabin ışıklan
* Hoparlör ızgarası ve dahili haberleşme sistemi
■ Bağımsız servis anahtarı şalteri (vatman anahtarı)
* Kabin aşın yük göstergpsi{t$ıkl ı ve sesli)
■ Havalandırma anahtarı
7
Kat çağırma buton ve göstergeleri
En alt ve en üst duraklarda tekli düğme tertibat», ara katlarda ise Yukarı ve. Aşağı olmak
üzere ikili düğme tertibatı temin edilecektir. Kat düğmesine basılarak bir çağrı
yapıldığında o diiğuıe yanacak ve çagnya cevap verilene kadar yanık katacaktır. Işık
ledlerle sağlanacak, yukan seyir için yeşil, aşağı seyiı için kırmızı olacakta giriş katta
ilfaiyeci anahtarı bulunacakrır
Tüm kat donanımlarına ait kasetlerin kalınlığı 2 cm yi geçmeyecek şekilde ve sıva üstü
monte edilir tip olacaktır. Puvariarda kaset kutulan için yuva açılmayacak sadece tesisat
kablolarının geçeceği birdelikbulunacakür. _
• •" .
... ' 1 v
' .v
•
insan asansörleri için her katla göstergeli bir.poasypn!indikat^ l»ılunaeakör.:Ço2âsyQiı
iûdikatöra, katta olduğunu belirtir dijital gösterge ve hareket yönünü gösterir yön okfari
ile servis dışı göstergesi kabin katta dururken kabinin seyir yönünü gösteren gösterge
îmbin Yatmadan yanacak özellikte olacaktır.
.
.
7.8
Kabin çağrılan kata geldiğinde bir göng çalacaktır. Kabin içi kat bilgisi anonsu
bulunacaktır.
7.9
K at Ve Kabin kapısı
-
13.X
Kat kapısı kasulan en az 2mm DKP saçtan imal edüecekfeKapı kasalarının ayrıca
yük taşıyan kısımlarında gerekli takviyeler yapüacakUr.Kapi kaklan genişliği cn az
100nun olacaktır. Sarine paslanmaz çelik kaplamalı olacakta.
7.9.2
-
Kapı ebatları ve kaplaması
.
_.
.
Kabin girişi teleskopik veya merkezden açıhr, değişken hızlı tip yatay kayar kapılı
70Ûx2000mm Ölçülerde, olacaktır. Kapı çelik raylı makaralı askılara asılacak ve altta
bir eşik yuvası içinde kayan, metalik olmayan yöksek dayannnlı kılavuz pabuçtan
bulunacaktır. Kabin kapısı ve kat kapılan yüzeyi safine paslanmaz çelik olacaktır.
7*9-3
Kapı tabrik ünitesi
Aşağıdaki özelliklere haiz olacaktır;
'
■ Kat ve kabin kapılan senkronize şekilde hareket edecektir.
■ Kapı bızunn ayarlanması mümkün olacaktır.
■ Kapı tahrik ünitesi frekans kontrollü olacaktır
- Kapı açma mesafesinin ayarlanması mumken olacaktır.
■ Tahrik ünitesi kabinin Üzerinde ön taıaüa olacaktır Kabin gövdesi ile tahrik ünitesi
arasnıda izolasyon yapılmış olacaktır..
.
* Kat kapısı tam kapanmadan kabinin harekete geçmesini önleyen emniyet kontakları
bıılunacaktır.
.
* Açma ve kapama işleminin tamamlandığını tayin ederek hareketi durduran kontaktan
bulunacaktır.
. .
.
■ Kapının hareketine engel olunduğu zaman kapıyı yemden açacak sıkışma kontakları
bulunacaktır.
.
7-9.4
'
7 .95
7.10
Kapı fotoseli {Işık baraj t ) İnsan asansörlerinde kabîn kapısında •boy foto sel
bulunacaktır. Fotoselin önüne ışığı geçirmeyen bir engel geldiğinde kapı kapanma
hareketini durduracak ve kapı yeniden açılacaktu. Fotosel ışık perdesini- oluşturan
optik vericî ve ahcj sayısı yüksek güvenlik sağlamaya yeterli olacaktır. Kabtıı
kapısında ikinci sıkışma emniyeti olarak boy fotosel bulunacaktır. Fotoselin önüne
ışığı geçirmeyen bir engei geldiğinde kap» kapanma hareketi duracak Ve kapı açılma
işlemi başlayacaktır Bu fotosel en az 24 ayn noktadan duyarlı Olacaktır.
Sıkışma kontağı
Kabin kapısı kapanırken bir zorlama veya sıkışma anında kabin kapısı bir kontak
vasıtası ile kapuun kapanma işlemini durduracak ve kapı tekrar kapanmayacaktır .
Kabin ağtrhgı kûritrolü
,
.
kabin tabam altında uygun yerlere .yerleştirilmiş elektronik sensöıler vasıtasıyla kabinin
yukürrü hassas oia
kumanda sistem«
tepekiir
kabin hareket etmeyecektir. Kabin içi ışıklı ve sesli uyan sistemi devreye girccektir. Tam
yük ve aşın yuk delerleri ayarlanabilir olacaktır
7111
Tamponlar
•• • .
Kabin ve karşı ağırlığın altma yeterli mukavemette CE sertifikalı olacaktır
- _■ ’ • .
7Jİ2
KıLavm raylar ye tespit şekli
.
Kabin ve kılavuz rayları, asansör kabinin de en ııfak bir sarsmi* sallantı, titreşim ve
sıkışmaya isııkan vermeyecek nitelikte, DİN 15315 normuna uygon St 37 malzemeden
TSE veya menşei -tflkc normlarına uygun malzemeden soğuk çekme yöntemiyle imal
edilmiş olacak, imal edilmelidir. Ray kesitlerinin hesabında asılı raylarda çekmeye,
zeminde oturmuş raylarda ise Öarnbaja göre hesap yapılacak ve kesit tayin edilecektir.
Kabin ray hesabı sonucunda bulunan kesil daha küçük çıksa bile, 90x75x16 mm. den az
olmayacaktır.
.
Kuyu içerisinde sabit kısımlara mesnetlerle tespit edilecektir- Özellikle rayın çalışma
yüzeylerinde en ufak bozukluk olmayacaktır. Mesnetlerin çelik konstrüksıyona tespiti
mutlaka 2 parçalı olarak yapılacaktır. Birinci parça kaynak ile konstrüksiyona sabit
edilecek, ikinci parça, birinci parçaya civatah, raya ise tırnaklarla bağlanacaktır. Bu
parçanın kottstrüksiyona tespit edilen yerleri ayarlanabilir tipte olacaktır. Bu ayar üç
yönde yapılabilmelidir. Ray konsolları azami 150 cm aralıkla konulacaktır
Kabin ve ağırlık üzerine rayları yağlayacak yağdanlık konulacaktır..
7.13
Karşı ağırhk
Emniyetli işletim için uygun dengeyi temin etmek amacıyla ağırlıklarının bulunduğu,
yapım çeliğinden bir kasa tesis edilecektir. Ağırlıklar kasanın içine dmleccktîr, ağırlık
dizilmesinde ve tutulmasında tij kullanılmayacaktır. Ağırlıkların zıplamasını önlemek için
üste sıkıştırma yapılacaktır.
7.14
Tel Kafes
Asansör koyusunda kabin ile karşı ağırlık araşma 40x40x4 mm ebatlarında köşebent
çerçeveden oluşan tel kafes veya sac montajı yapılacaktır. Kullanılacak tel kafesin
açıklıktan EN 294 standardına uygun olarak maksimum 30 mm olacaktır. Tel kafesi«
putrellere lamalar vâsıtasıyla monte edilecektir Kuyu dibinden 2,5m yüksekliğe kadar
yapılacaktır.
7.15
Halatlar
Çelik halatlar TS 1908 ya da uluslararası standartlara uygun say) ve Ölçüde özel olarak
asansör için imal edilmiş SEAL tipi halat olacaktır. Halat çaplan, emniyet katsayısı da
dahil olmak üzere yapılan hesaplamalardan bulunan değerden küçük olmayacaktır.
7.16 Kumanda sistemi
7.16.1 Kumanda Panosu
Kabinden ve kaiîardan iki yönde toplamalı tumanda sisteminde o la c a k tır. Sistem
rmkroişlemci olacak ve mümkün olduğu kadar az kontafctör kullanılacaktır. Kumanda
kartı LCD likit kristal ekranh olacak ve .sistem ile ilgili tüm bilgiler bu ekranda, yazılı
olarak bulunacaktır. Yazılımlar Türkçe olacak ve sistemdeki arızalar, hareketler, saat,
tarih, konfigürasyon ayarlan, tuşlar ile yapılacaktır. Aynca idare tarafından makine
dairesine kadar getirilecek olan yangın ikaz sistemi tesisatı asansör kumanda tablosuna
bağlanacaktır. Yangm ikazı alınması halinde sistem otomatik olarak belirlenen kata kayıt
alarak hareket edecek ve bu komutu yerine getirdikten sonra asansör hareket etmeyecektir.
Asansör kumanda panosu üzerindeki bir şalter ile, asansörü bakım kumandasında hareket
ettirmek mümkün .olacakın Kumanda tablosu elemanları CE sertifikalı olacaktır
...
-
■'
..
7¿16.Z Tahrikswtemi (VVVF Tahrik)
AÇ kapalı devre, değişken frekans hareket kóntrolü ve hız profili temin edilecektir^ Bu
.
rnikıobilgisayar esashhız kouîıol sistemi, bütün seyir safhalarında (tuzlanma, tan» çalışma
. . :.
ye yavaşlama) öngörülen modele uygun gerçek asanscar hızının belirtilen mode le uygun
olmasını sağlayan bir dijital kapalı devce geri besleme sistemi içmscckür. Bütün seyir
safbaten yükten ve seyir yönünden bağımsız olarak kontrol edilecektir . .
7.163 'Acil kurtarma tertibatı
.
•.
' .••
.. .'
:
J
Elektrik kesflıaesi halinde kat arasında kalan kabin, asansörün otomatik olarak jeneratör
devresine bağlanmasını müteakip hareketine devam edecek-şekilde düzenlenecektir.
Jeneratör yoksa veya devreye girmez ise acil kurtarma tertibatı devreye girecektir. Bu
sistem: devreye girdiğinde asansör en yakın kata gelerek kapılarım açacaktır. Enerji
yeniden gelene kadar sistem bekleme konumunda kalacaktır.
7.17
Kuytt Emniyet Şalterleri
- .
Otomatik durdurma sistemiıKabinin en alt ve en üst duraklan tehlikeli bir şekilde
geçmesi veya hızın, standardlarda belirtilen sınırlan (normal hızın nıin. 1,15; max. 1,25
kaó) geçmesi halinde kabini durduracak otomatik durdurma sistemi böîuoacaktıcMecburî yavaşlama şalteri: Kabinin en alt ve en üst duraklara girerken yavaşlaması için
şalter bulunacaktır.
Kuyu dibi dur şalteri: Kuyu alt boşluğunda giriş kapısından ve kuyu döşemesinden
erişilebilen durdurma anahtan bulanacaktır.
7.18
Kabin üstî revizyon panosu
Kabin üzerine yerleştirilecek bir komanda panosu ile iç ve dış kumanda irtibatı kesilecek,
kabin pano üzerindeki düğmelerle her İki yönde düşük hızla hareket ettirilebilecektir.
Kumanda panosu üzerinde artıca mantar tipi siop butonu, güvenlik hatlı 220 Volt AC priz
ve anahtan ile bidikte aydınlatma sistemi ve asansörü normal koııuma getiren bir sepici
pako şalter bulunacaktır
7-19
Elektrik Tesisatı Malzemeleri
Kumanda kabloları : Kullanılacak kablolar TSE normuna uygun ve yangma dayanıklı
özellikte olacaktır Kolay anlaşılmasını sağlamak »çın gerekli İşaretlemeler yapılacaktır
{
Tesisatın döşenmesi: Çcköecek kablo sayısına ve kalınlığına göre sac veya plastikten U
tipinde kanal kullanılacaktır
Kuyn içi aydınlatma ve priz tesisatı* Aydınlabna tesisatı lambaları kuyu tavanı ve
tabanından a t çok 0,5 metrede ve her kât seviyesinde olacak şekilde yerleştirilen E tipi
armatürlerden oluşacaktır. Bu aydmlatma asansör beslemesi dışntdaki farklı bir hattan
beslenecek, makine dairesinden açılıp kapatüabileceği gibi kuyu dibinde de giriş kapısı
açılınca erişilebilecek, kuyu aydınlatmasını açıp kapamaya yarayan vaeviyea anahtarlı
tesisatı bulunacaktır Kuyu alt boşiuğunda ayrı bir halUm beslenen elektrik prizi
bulunacaktır
'
Fleksbıl kablo
.
•
Damar kalınlıkları 0,75 m m . 12 veya 24 kanallı yassı tip fleksbil kablo kullanılacak olup,
çok iletkenli ve minimum düzeyde kınlgan olacaktır. Kablolarda % 10 oranmdâ yedek
bulunacakür Kumanda panosundan direk kabine bağlanacaktır
Z W & MİMARLIK
■■ • -r-rûZ
íií^í: Şi¡V-079
‘
M uğla 353/4 Parselde yapılacak İş M erkezi inşaatı
. ■ ; .
i
■
*
•
P R O JE P A F T A Ü S T E S İ
2 MİMARİ PROJE VE DETAYLAR'
.2 PLAMKOTE
2 MHCANIK TESİSAT-PROJES
4 STATİK PROJESİ '
.
.
S LtEKTRİK TESİSAT PROJESİ
S ASANSÖR PROJESİ
-
'.
•
.
1
'
.
-
-
!
. .
.
* -> *
'' .
*
'
V
.
.=
.
.
- .
'
Download

Valiliğimiz Hizmet Binasının Engellilere Uygun Hale