İHALE SONRASI ŞANTİYEDE YAPILACAK İŞLEMLER
Şantiye ve Kuruluş Amacı:
Şantiye: Müteahhidin taahhüt ettiği inşaatı yapabilmesi için gereken
araç, gereç ve malzemenin korunması, çalışma ve barınma imkanlarının
sağlanması amacıyla kuracağı bürolar, lojmanlar, işçi barakaları, atölyeler,
garajlar, bakkal, kantin, yemekhane, fırın, ambar, sağlık merkezi ve
benzeri tesisler topluluğuna şantiye denilmektedir.
Kısaca, bir yapının meydana getirildiği alan olup, bu amaçla gerekli
malzeme ve insan gücünü barındırıp, bulundurduğu, yapı elemanlarının
meydana getirip, inşaatın yapılmasını sağlayan yerlerdir.
Şantiye, inşaatın önem ve özelliğine
göre müteahhitçe hazırlanacak ve
kontrollükçe onaylanacak şantiye
yerleşim planına göre kurulur.
ŞANTİYE ÇEŞİTLERİ
İnşaatın Sürelerine Göre Şantiyeler;
a) Kısa süreli şantiyeler: inşaatın bitirilmesi, bir iş mevsimine sığabilen
şantiyelerdir.
b) Uzun süreli şantiyeler: birden fazla iş mevsiminde bitirilecek
inşaatların şantiyeleridir.
Bulundukları Yere Göre Şantiyeler;
a) Şehir içi şantiyeleri: Şehir içinde yapılan özel ve resmi kuruluşlara ait
şantiyeler (konut, işyeri, okul, sağlık ocağı vb.)
b) Şehir dışı şantiyeleri:
şehir dışında yapılan inşaatlara
ait
şantiyelerdir.
(baraj,
demiryolu,
karayolu,
tünel,
sulama kanalı vb.)
Konumlarına Göre Şantiyeler;
a) Sabit Şantiyeler: yapının inşaatına başlayış ve bitimleri süresince aynı
durumda konumunu muhafaza ederler. (işyeri, konut, okul vb.)
b) Gezici Şantiyeler: yapının inşasına başlayış ve bitimleri süresince faklı
yerlerde kurulurlar. Devamlı hareket eden şantiyeler olup bu tip
şantiyelere örnek olarak karayolu sulama kanalları şantiyelerini verebiliriz.
Şantiye Yerleşim Planı Tasarlanırken Göz Önüne Alınması Gerekenler
1- Şantiye sınırları ve inşa edilecek yapının şantiye alanı içerisindeki yeri
işaretlenerek, inşaat alanının şantiye sınırlarına olan mesafesi
belirlenmelidir.
2- Şantiye tesislerinin kurulacağı yere ait tesviye eğrili harita üzerinde
şantiye yeri ve çevresi özenle incelenmelidir.
3- Şantiye tesislerinin kurulacağı yerin meyilli en çok %1 olursa yağmur
suyu orada toplanmaz. Portal vinçler %1.5 meyilli arazide çalışabilirler.
4- Şantiye yerleşim planı 1/500 ölçekle hazırlanıp, kesit ve detaylar için
1/200 ölçek kullanılabilir.
5- İş hacmi ne kadar küçük olursa olsun muhakkak bir şantiye yerleşim
planı çizilmesi faydalı olur.
6- Şantiye tesislerinde yapılacak imalatların yaklaşık ortalama günlük ve
toplam miktarları tespit edilmelidir.
7- Beton santrali ve kule vinç gibi sabit tesislerin yerleri tespit
edilmelidir.
8- Çevrenin imkanlarından faydalanarak, yapılacak yapıların özelliği,
mevcut piyasa malzemesinin boyutları, yapılacak işin büyüklüğü göz önünde
tutulmalı.
9- Kurulacak tesis seçiminde bina baraka konteynır kullanılması gibi
seçeneklerden en uygun olanı seçilmelidir.
10- Şantiye de yapılacak yardımcı binalarının yerleri, birbirleri ile
bağlantılı birimleri bir araya toplamaya gayret gösterilmelidir.
11- Şantiye de inşa edilecek şantiye binalarının çeşidi, sayısı, fiziki
kapasiteleri ve özellikleri belirlenmelidir.
12- Şantiye ambarları mümkün olduğu kadar birbirine uygun malzemeyi
stoklamak için gruplandırılmalıdır.
13- Şantiye yerleşim planında gürültüden etkilenecek yatakhane ve büro
gibi ünitelerin daha sakin bir bölgeye yerleştirmekte fayda vardır.
14- kullanılacak makine ve donanım, vasıtaların miktarı ve büyüklükleri ile
şantiyede bir günde kaç işçinin çalışacağı tespit edilerek bu sayıya göre
dinlenme, yemekhane, yatakhane, tuvalet sayısı ve yerleri tespit edilmeli.
15- Şantiye servis yollarının şantiye dışı trafik ile bağlantısı belirlenip
şantiye yerleşim planına işaretlenecektir.
16- Araçlara park, tamirhane, yedek parça deposu için ayrılacak yerler ile
şantiye içi yolların ölçülerinin tayini için, şantiyede kullanılacak iş
makinelerinin çeşidi ve sayıları önceden tespit edilmelidir.
17- Arazinin topoğrafik yapısı ve yaya trafiği dikkate alınmak suretiyle
şantiye içi servis yollarının güzergahı belirlenerek şantiye planına göre
şantiye yerleşim planında belirlenmelidir.
18- Şantiyeye asılacak iş güvenliği ve sağlığı ile ilgili uyarı levhalarının
çeşidi, sayısı belirlenmelidir.
19- Şantiye yollarının drenajı açık trapez veya üçgen kesitli 150 doz
betonlu 10cm kalınlığındaki açık hendekler tasarlanmalı.
20- Şantiyede elektrikle kullanılacak makineleri ve çevre aydınlatma ile
tesislerin aydınlatmaları dikkate alınarak enerji ihtiyacı çevredeki enerji
hattından mı yoksa jeneratörle mi karşılanacağı önceden bilinmelidir.
21- Şantiyede günlük içme ve kullanma su ihtiyacı miktarı tespit edilmeli
suyu şehir şebekesinden mi yoksa kuyu suyu veya dereden mi temin
edileceği belirlenmelidir.
22- Kanalizasyon ve fosseptik yerleri belirlenmeli, tesisatlar ihtiyacı
karşılayacak kapasitede olmalıdır. Çöp ve atık malzeme toplama noktaları
belirlenmelidir.
23- Şantiye yerleşim biriminden uzakta bulunuyorsa, burada ikamet
edecek personelin her türlü ihtiyacına cevap verecek kapasite ve
büyüklükte sosyal tesislerin sayısı ve büyüklüğünün hesabı yapılmalıdır.
24- Haberleşme ihtiyaçları tespit edilerek, telefon hat sayısı, internet
hat kapasitesi, telsiz ihtiyacı belirlenmelidir.
25- soğuk havalarda şantiyede ısıtılacak mahallerin büro, lojman,
yatakhane ve yemekhane gibi sayısı ve ısıtma şekli bilinmelidir.
26- Kantar gerekiyorsa şantiye girişine yakın bir yere kantar binası
yapılmalıdır.
27- Şantiye etrafı çevrilerek, kapatma perdesinin dışına ve belli yerlerine
izinsiz şantiyeye girmek yasak ve tehlikelidir yazılı uyarı levhaları asılmalı.
Şantiye Yerleşim Planı Çizildikten Sonra Yapılacak İşler
1- Yer teslim tutanağı düzenlenip imzalanarak, resmi olarak şantiye sahası
teslim alınır.
2- İş mahallini gezerek, araziyi tanımak ve yapılacak işler hakkında bilgi
edinilir.
3- Şantiye yerleşim planının zemine aplikasyonu için arsa köşe noktaları
tespit edilir.
4- Şantiyeye giriş çıkış noktaları tespit edilmeli.
5- Şantiye servis yolları ve ana yollarla bağlantısı araştırılır.
6- Araçlara park, tamirhane, yedek parça deposu için ayrılacak yerlerin ve
şantiye içi yolların ölçülerinin tayini için şantiyede kullanılacak iş
makinelerinin çeşidi ve sayıları tespit edilmelidir.
7- Şantiye içi ulaşım güzergahları ile şantiye içi su, kanalizasyon ve
fosseptik yerleri belirlenerek ihtiyaca cevap verecek kapasitede olmalıdır.
8- Şantiye sahasından geçen alt yapı tesislerinin varlığı araştırılır, ilgili
kurum ve kuruluşlarla irtibata geçerek tesislerin şantiye sınırları dışına
çıkması sağlanır.
9- Şantiye elektrik şebekesinde kablo ve hat çekimleri şantiyenin kalıcı
bir tesis olduğu düşünülerek düzgün bir şekilde yapılmalıdır.
10- Elektrik direğinde elektrik panosu varsa, paratoner tesisatı döşenmesi
faydalı olacaktır. Elektrik hattının topraklanması da yapılmalıdır.
11-Haberleşme ihtiyaçları tespit edilerek, telefon hat sayısı, internet hat
kapasitesi, telsiz ihtiyacı vb. belirlenmelidir.
12- Şantiye için gerekli olacak bilgisayar, yazılımlar, yazıcı, fotokopi ve
faks makinesi gibi ofis donanım ve ekipmanları tespit edilmelidir.
13- Malzeme ve işçinin bulundurulmasına imkan verecek açık ve kapalı
depoların ve barakaların sayısının tespiti yapılır.
14- Yapı işlerinin gündüz yapılması esastır. Gece çalışılması zorunlu olduğu
hallerde, çalışma alanının yeterince aydınlatılması ve çevre güvenliğinin
alınması gerekir.
15- Yapılacak iş akışının düzenli olması için işlerin birbirileri ile olan ilişkisi
ve üretim süreci içindeki yerleri dikkate alınarak yapılan ön çalışma yani iş
planlaması gerekir.
16- Şantiye tesislerinde yapılacak imalatların yaklaşık olarak günlük ve
toplam miktarları tespit edilmelidir.
17- Şantiye kuruluşunda, asgari ihtiyaçların minimum yatırım ve işletme
maliyeti ile karşılanması prensibi esas olmalıdır.
18- Beton santrali ve kule vinç gibi sabit tesislerin yerleri tespit
edilmelidir.
19- Şantiye sahasındaki hakim rüzgar yönü öğrenilmelidir.
20- Şantiyenin girişine işin adı, işvereni, ada pafta no, yapımcı firma veya
firmaların isimleri, teknik sorumluların isim ve unvanları, işin bedeli veya
firmaların isimleri, teknik sorumluların isim ve unvanları, işin bedeli gibi
bilgilerin yazılı olduğu bir pano konmalıdır.
21- Yapı alanının etraf ve çevresi kolayca görülebilecek ve fark
edilebilecek şekilde, tel örgü ahşap perde veya trapez saç levha ile etrafı
çevrilerek dışarı ile ilişkisinin kesilmesine fayda vardır.
22- Şantiyenin görünün yerlerine iş emniyeti ve şantiye güvenliğine ilişkin
uyarı levhaları komalıdır.
İmalat Öncesi Şantiyede Yapılacak Hazırlıklar
Arsa sınırlarının belirlenmesi (Tel örgü veya perde betonla çevrilmesi)
Şantiye sahasının aydınlatılması
Alt yapı tesislerinin tespiti
Proje ve Detayların Etüdü
Şantiye yerinin plankotesinin hazırlanması
Zemin aplikasyonu ve röperleme işlerinin yapılması
İp iskelesinin kurulması
İmalat iş programının hazırlanması
Şantiye teknik malzemelerin korunması
Aylık hakedişlere hazırlık
Şantiyede yapılacak imalatlar;
Çeşitli hafriyat işlemleri
Temel grobetonu döküm işlemleri
Betonarme kalıp işleri
Betonarme demir hazırlıkları
Betonun şantiyede hazırlanması dökümü ve korunması
Çeşitli iş iskeleleri
Çeşitli duvar işleri
Ahşap doğrama işleri (kapı, pencere kasa ve kanat işleri)
Çeşitli demir işleri (demir doğrama işleri)
Çatı işlemleri (Ahşap çatı, iskelet, örtüsü ve tenekecilik işleri)
Bina pis su bağlantıları
Sıhhi tesisat ve elektrik, tesisat işleri
Sıva işleri (iç ve dış sıva)
Boya badana ve cam işleri
Genel Bina İnşaatı İmalat Sırası
Tesviye kazısı, serbest kazı, temel ve bodrum kazısı
Temel kalıbı oluşturulması ve demir döşenmesi
Temel izolasyonu yapılması (su yalıtımı, ısı yalıtımı)
Pis su bağlantılarının yapılması (kanalizasyon ve mutfak)
Temel betonun dökülmesi ve korunması
Su basman seviyesinin ikmali
Kat kalıbı, demir döşenmesi ve beton dökümü
Kat duvarlarının örülmesi ve tesisat borularının döşenmesi
Kapı ve pencere kasalarının takılması
Pis su, temiz su ve elektrik kolonlarının çekilmesi
Tavan sıvasının yapılması
Duvar kaplamalarının (seramik ve fayans) yapılması
Sıcak demir işlerinin yapılması
İç ve dış sıvaların yapılması
Kapı ve pencere kanatları ile kol ve aynaların takılması
Döşeme kaplamalarının yapılması
Boya badana işlerinin yapılması
Elektrik, temiz su ve pis su armatürlerinin takılması
Camların takılması ve macunların çekilmesi
Merdiven küpeşte, süpürgelik ve dolap işlerinin yapılması
Elektrik pis su temiz su alt yapı tesislerinin yapılması
Tamirat ve onarım işlerinin yapılması
İç ve dış mekanların temizlik işlerinin yapılması
Download

04 Şantiye işleri