GÜVERCİNLİK TURİZM TİCARET A.Ş.
TITANIC DELUXE BODRUM OTEL PROJESİ
TARİH
: 19.12.2014
BODRUM TITANIC DELUX OTEL PROJESİ
GAZ BETON DUVAR İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. İŞİN TANIMI
Otel ana blok, yatak katları blokları ve diğer betonarme binalarda Gaz beton Duvar ve Lento yapılması
işlerinin aşağıda belirtilen tekniğine, malzeme teknik uygulama şartnamesine, standardına ve projesine
uygun olarak yapılması işlerini kapsamaktadır.
2. İLGİLİ DÖKÜMANLAR
•
İmalat ile ilgili yönetmelikler, standartlar ve şartnameler, konu işin yapımına ait genel esasları tarif
etmektedir. Bu standartlar ile şartname maddeleri arasında çelişki olması halinde, şartname maddeleri
ve proje yönetiminin hükümleri geçerlidir.
•
İşin yapımıyla ilgili hususlardan bu şartnamede bahsedilmiyor olması veya uygulama detaylarının ve
malzemelerin proje yönetimi tarafından onaylanmış olması, YÜKLENİCİ ’yi kullanılan malzemenin ve
yapılan imalatın sorumluluğundan muaf tutmaz.
•
Sözleşme şartları ve eki şartnamelerde bahsi geçen yükümlülükler bu şartname için geçerlidir.
3. MALZEME ve PROJE ONAYLARI
•
Malzeme ile ilgili dökümanlar, YÜKLENİCİ tarafından imalat başlanmadan proje yönetimi onayına
sunulacak ve onayı müteakiben imalatlara başlanacaktır. ( G2 sınıf 400 kg / m3 çift geçmeli ytong blok
veya muadili uygun görülmektedir. )
•
İmalatta kullanılacak her tür malzemenin teknik ve uygulama bilgileri, test sertifikaları, garanti belgeleri
ve proje yönetimi tarafından özel olarak talep edilen diğer kalite kontrol belgeleri onaya sunulacaktır.
•
Kullanılan tüm malzeme numuneleri, proje yönetimi onayına sunulacaktır.
•
Tarif edilen işin yapım detaylarını gösteren çizimler ve duvar kalınlıkları YÜKLENİCİ tarafından hazırlanıp
proje yönetimi onayına sunulacaktır.
•
Proje yönetiminin talep etmesi durumunda gösterilen alanda ve ölçülerde örnek uygulama YÜKLENİCİ
tarafından yapılacaktır.
•
Yüklenici taşeronunun, tarif edilen işe ehil olduğunu gösterir, yetkili kurumlar (TSE vb.) ve üreticiler
tarafından verilmiş, İmalat Yeterlilik Sertifikası vb. güncel sertifikalar İŞVEREN onayına sunulacaktır.
İmalatta çalışacak personelin yeterlilik belgelerinin olması şarttır.
YAZIŞMA FORMU
1
GÜVERCİNLİK TURİZM TİCARET A.Ş.
TITANIC DELUXE BODRUM OTEL PROJESİ
TARİH
: 19.12.2014
Proje yönetimi gerekli gördüğünde, YÜKLENİCİ şartnamede ve projelerde sunulan yapım şartlarının
•
eksiksiz olarak yerine getirildiğini ve imalatın testlerden geçtiğini belgeleyen raporlar sunulacaktır.
4. MARKALAR
Tarif edilen ya da tarif edilmeyen tüm markalar için proje yönetimi onayı gerekmektedir
5. UYGULAMA
•
Bütün imalatlar proje ölçülerine uygun imal edilecektir.
•
Malzeme naylon paketler içinden, örgüden en az bir gün önce açılıp, havalandırılmalıdır. Duvar örgüsüne
başlamadan önce malzeme incelenmeli, su içinde kalmış yaş bloklar varsa, yüzey kuruluğu elde edilinceye
kadar bekletilmelidir.
Uygulamalar ( +5°C ≅ +35°C) arası sıcaklıkta, hava koşullarının uygulamaya uygun olduğu durumlarda
•
yapılacaktır. Değişik hava koşullarında imalat yapılmasına proje yönetimi tarafından izin verilmiş olması,
YÜKLENİCİ’yi yapılan imalatın sorumluluğundan kurtarmaz. +5°C’den düşük ve +35°C dereceden yüksek
sıcaklıklarda ve yağmur altında tedbir almadan imalat yapılmayacaktır.
5 ºC altında ve 35ºC üstünde imalat yapılması zaruri ise imalatların dona ve sıcaklığa karşı korunması için
•
gerekli tedbirler YÜKLENİCİ tarafından alınacaktır.
Tutkalın hazırlanması; 2 ölçek toz halindeki tutkala 1 ölçek su ilave edilir. Oluşan karışım Gaz beton tutkalı
•
karıştırma ucu kullanılarak, içinde hava kabarcığı kalmayıncaya kadar karıştırılır. İyi bir tutkal elde
edebilmek için düşük devirli bir el matkabına takılmış karıştırma ucunun kullanılması uygundur.
Hazırlanmış olan bu tutkal yaklaşık 4-5 saat süre içinde kullanılmalıdır.
Gaz beton bloklar bir gaz beton testeresi vasıtasıyla istenilen ölçülerde rahatlıkla kesilebilir. Düzgün bir
•
kesim için önce istenen boyut ölçüsü şerit metre ile işaretlenir. Sonra, işaretlenen noktaya gaz beton
gönyesi yerleştirilerek, bloğun en az iki yüzü gönye kenarı boyunca kalemle çizilir. Son olarak, çizilen iki
çizgi hattı takip edilerek, gaz beton testeresiyle blok dikkatlice kesilir.
a. Duvar Örgüsünün Genel Kuralları
•
ilk sıranın yan ve üst yüzeylerinin terazide olması sağlanmalıdır. İlk sıranın yapımına başlamadan önce
çalışılacak mekanın aplikasyonu yapılacak, yapılan aplikasyon proje yönetimince incelendikten ve
onaylandıktan sonra imalata başlanacaktır. Harita grubu tarafından yapılacak aplikasyon yükleniciye
aittir.
•
Duvar örgüsü sırasında yatay ve düşey derzlerde kesinlikle boşluk olmamalıdır.
•
Tutkalla örülen duvarlarda; yatay ve düşey derzlere sürülen tutkal, yüzeyleri tamamen kapatacak
şekilde olmalıdır.
YAZIŞMA FORMU
2
GÜVERCİNLİK TURİZM TİCARET A.Ş.
TITANIC DELUXE BODRUM OTEL PROJESİ
•
TARİH
: 19.12.2014
Harçla örülen duvarlarda; blok yüzeyleri fırça ile hafif su atılarak nemlendirildikten sonra harç
uygulanmalıdır.
•
Blokların binme mesafeleri Deprem Yönetmeliğine göre, 20 cm’den ve açıklığın %15’inden az
olmamalıdır.
•
Uygun bindirme mesafesi blok uzunluğunun yarısı olmalıdır.
•
Duvar Örgüsünde İlk Sıra, Duvar ile döşeme zemin arasında mutlaka yapı harcı kullanılmalıdır
Yapı Harcı Karışımı 250 doz:
•
Hacimsel olarak; 1 ölçü Çimento, 1 ölçü Toz Kireç, 6 ölçü İnce Kum.
•
Perde beton ile gaz beton düşey birleşimlerinde ankraj çıtası veya laması kullanılmalıdır.
•
Duvar örgü tutkalından iyi verim almak için, blok yüzeyindeki toz ve parçacıkların süpürülmelidir.
Tutkal, blok yüzey kalınlığında uygun Gaz Beton Malası ile yatay ve düşey yüzeyleri tamamen
kapatacak şekilde sürülmelidir.
•
Duvar yüzeyinin düzgün olması için, yatay ve düşey derzlerin düzgünlüğü lastik çekiç yardımıyla
tokmaklanarak sağlanabilir. Özellikle ilk sıranın (taksimat) çok düzgün olması işçiliğin kalitesine doğru
orantılı fayda sağlayacaktır.
b. Duvar ile betonarme bağlantıları Genel Kuralları
•
Duvarlar ile kolonlar arasında veya düşey hatıl birleşim yerlerine iki malzeme arasında hiç boşlu
kalmayacak şekilde YTONG örgü tutkalı ve ankraj elemanı kullanılmalıdır. Harcın aderansının
sağlanması için beton yüzeyler temizlenmelidir. Ayrıca her 3 sırada bir ankraj elemanının (Aşağıdaki
Resimlerde görüldüğü gibi) delikli olan kolunun YTONG duvar blokları arasına serilmiş örgü tutkalı
içinde kalacak şekilde yerleştirilmelidir. Düz olan diğer kolu kolon, perde veya düşey hatıla çivi
tabancası ile tek bir çivi çakılarak sabitlenmeli, bu yöntemle teşkil edilen duvarın taşıyıcı sisteme
bağlanması sağlanmalıdır. Duvarlar ile kirişler ya da tavan döşemesi arasında poliüretan köpük
uygulanarak (Bkz. Detay 6) boşluklar tamamen doldurulmalıdır. Takoz kama kesinlikle
kullanılmayacaktır.
•
Dış duvarların bitişinde tavan birleşiminde poliüretan köpük uygulaması çok dikkatli bir şekilde
tamamlanacaktır.
•
Örülen tüm duvarlar yatayda ve düşeyde tam terazisinde lüzumlu yerlerde gönyesinde olacaktır.
Yapılan kontroller sonucu yatay ve düşeyde hata tespit edilen duvarlar yıkılıp tekrar yapılacaktır.
•
Hata sonucu yapılan tüm yıkım, temizlik ve onarım işleri YÜKLENİCİ’ye aittir.
•
Malzemelerin tüm yatay ve düşey taşımaları YÜKLENİCİ’nin sorumluluğundadır.
•
İşin bitirildiği bölümlerde malzeme artıkları, ambalaj atıklarından oluşan moloz YÜKLENİCİ tarafından
temizlenerek bina dışına atılacaktır. İşin bitirildiği bölümler temiz olarak teslim edilecektir.
YAZIŞMA FORMU
3
GÜVERCİNLİK TURİZM TİCARET A.Ş.
TITANIC DELUXE BODRUM OTEL PROJESİ
TARİH
: 19.12.2014
c. Hatıl ve Lento Uygulama Esasları
•
•
Hatıl yerleşimi, konu ile ilgili TS2510 da yer alan taşıyıcı olmayan duvarlarda en büyük yapım alanları
tablosu esas alınarak uygulanacaktır. Duvar kalınlıkları ve uygulamanın su basman kotundan
yüksekliğine göre hatılsız imal edilecek en geniş duvar blok alanları (m2) aşağıda Tablo-1’ de
belirtilmiştir.
Katlarda 3m’yi geçmeyecek yükseklikte uygulanan yatay hatıldan sonra Tablo-1’ de belirtilen max
duvar blok alanını geçmeyecek ölçülerde düşey hatıl uygulanacaktır.
Tablo 1: Taşıyıcı olmayan duvarlarda en büyük yapım alanları
e= Duvar Genişliği/Duvar Yüksekliği
DUVAR
CM
KALINLIĞI
DUVARIN SU BASMAN KOTUNDAN YÜKSEKLİĞİ
< 8m
e=1.00
e>2.00
8-20m
e=1.00
9
9
7
19
22
29
38
YAZIŞMA FORMU
e>2.00
> 20m
e=1.00
e>2.00
7
4
6
3
15
15
10
10
6
30
30
20
20
15
4
GÜVERCİNLİK TURİZM TİCARET A.Ş.
TITANIC DELUXE BODRUM OTEL PROJESİ
TARİH
: 19.12.2014
Ankraj Resim1
Ankraj Resim2
Ankraj Resim3
4.Garanti:
Tamamlanmış imalatlar, her tür imalat hatasına karşın, 5 yıl YÜKLENICI garantisi altında olacaktır. Garanti süresi
dahilinde, malzeme ve/veya uygulama hatasından doğabilecek kusurların tamiratı veya gerektiğinde
yenilenmesi, YÜKLENİCİ tarafından bedelsiz olarak yapılacaktır.
YAZIŞMA FORMU
5
GÜVERCİNLİK TURİZM TİCARET A.Ş.
TITANIC DELUXE BODRUM OTEL PROJESİ
TARİH
: 19.12.2014
5.Uygulamada dikkat edilecek detaylar:
Detay 1
Detay 2-Dişsiz Bağlantı detayı
YAZIŞMA FORMU
Detay 3-Köşe Bağlantı Detayı
6
GÜVERCİNLİK TURİZM TİCARET A.Ş.
TITANIC DELUXE BODRUM OTEL PROJESİ
TARİH
: 19.12.2014
Detay 4-Dişli Bağlantı Detayı
Detay 5-Kolon bağlantısı her üç sırada bir ankre edilecek. Küçük resim demir ankraj detayıdır.
YAZIŞMA FORMU
7
GÜVERCİNLİK TURİZM TİCARET A.Ş.
TITANIC DELUXE BODRUM OTEL PROJESİ
TARİH
: 19.12.2014
Detay 6- Tavan Duvar
YAZIŞMA FORMU
8
GÜVERCİNLİK TURİZM TİCARET A.Ş.
TITANIC DELUXE BODRUM OTEL PROJESİ
TARİH
: 19.12.2014
Deprem
yönetmeliğine
göre Kapı ve
Pencere
Lentolarının
duvara oturan
uçlarının her
birinin uzunluğu, açıklığın %15’inden ve 200 mm’den az olmamalıdır.
LENTONUN DUVARA BİNDİRME PAYLARI
Açıklık
Min. Bindirme Payı
(mm)
A
B
w(mm)
C
Lento Uzunluğu
(mm)
L
800
200
1200
1000
200
1500
1100
200
1500
1500
225
2000
2000
300
3000
2300
350
3000
YAZIŞMA FORMU
9
GÜVERCİNLİK TURİZM TİCARET A.Ş.
TITANIC DELUXE BODRUM OTEL PROJESİ
TARİH
: 19.12.2014
6. ÖLÇÜM ŞEKLİ
•
Duvar imalatı uygulanan yüzey m² olarak ölçülür. Hiçbir koşul altında mt üzerinden ölçüm yapılmaz.
•
İç ve dış cephede kapı, pencere, şaft kapağı vb. nitelikte boşluklar ölçüsüne bakılmaksızın düşülür.
•
Kapı ve pencere yanları vb dar yüzeyler m² olarak hesaplanır.
•
İmalatlarda yükseklik her ne olursa olsun iskele fiyata dahildir.
•
Kontrol formu proje yönetimi tarafından onaylanmamış imalatlar hakedişlere alınmaz.
7. GENEL HÜKÜMLER
•
Yüklenici işin tamamında ve tam zamanlı olmak üzere, bir İnşaat Mühendisi veya Mimarı şantiye şefi
olarak görevlendirecektir.
•
Kullanılacak iskeleler, İSG hükümlerine uygun nitelikte olacaktır. 2.00 mt üzerindeki yükseklikler için
hiçbir şekilde ahşap iskele kullanılamaz.
•
İmalatta kullanılacak tüm ürünler kamp sahasında kapalı depo içerisinde istiflenecektir.
•
Kullanılacak her türlü malzeme yüklenici tarafından nem, rutubet ve yağmurdan korunacaktır.
•
Gün bitiminde çıkan malzeme atıkları ve ambalajları iş güvenliği sağlığı ve çevre yönetim sistemi kuralları
gereği kimyasal atık statüsünde ayrılıp yüklenici tarafından atık stok sahasına taşınacaktır.
•
Yüklenici çalışma sahası içindeki tüm aydınlatma ve seyyar enerji kablolarını kendisi temin edecektir.
•
Yüklenici, İSG konusunda 6331 Sayılı Kanun hükümlerine eksiksiz uyacak ve şantiyenin koyduğu tüm
kurallara riayet edecektir.
•
Şantiye alanında konaklama (yatma amaçlı) için yer gösterilmeyecektir.
•
Ofis kullanımı için gerekli konteyner alanı, proje yönetimi tarafından belirlenecek, Yüklenici tarafından
yapılacaktır.
•
Ofis kullanımı için Elektrik enerjisi şantiye panosundan ofislere verilecek olup yüklenici tarafından süzme
saat takılarak kullanılan elektrik tespit edilecek ve hak edişlerden kesilecektir. Enerji panodan usulüne ve
tekniğine uygun olarak alınacaktır.
YAZIŞMA FORMU
10
Download

bodrum tıtanıc delux otel projesi gaz beton duvar işleri