iNŞAAT
Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü yapım işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işleri olarak ifade edilebilir. İNŞAAT ÇEŞİTLERİ
 Menkul İnşaatlar : Temelli kalmak maksadı olmaksızın bazılarının arsasına yapılan kulübe, baraka gibi hafif inşaatlardır.
 Menkul Olmayan (Taşınmaz) İnşaatlar : Bu tür inşaatlar, insan eliyle toprağa bağlı olarak (arsa ve arazi üzerinde) sürekli kalmak üzere meydana getirilen, ekonomik değer taşıyan varlıklardır. Bu tür inşaatlara yolları, köprüleri, binaları örnek olarak gösterebiliriz. İNŞAAT FAALİYETİ
 Özel (yap‐sat) İnşaat Faaliyeti
Daire, kat, dükkan, iş yeri şeklinde yapı üretip, bunları satmak üzere inşaat faaliyetinde bulunmaktır. Bu işletmeler ürettikleri yapıları kendi adlarına ve satmak üzere inşa ederler. üretim işletmesi niteliği taşıması nedeniyle üretmiş oldukları mamuller Daire, kat, dükkân, iş yeri dir.
 Taahhüt Şeklinde İnşaat Faaliyeti
Başkası adına yapılan inşaat işleri taahhüt işidir ve uygulamada inşaat taahhüt ve onarım işleri olarak ifade edilmektedir. İNŞAAT TÜRLERİNİN VERGİ VE MUHASEBE FARKLILIĞI
 Özel yap sat inşaatlarda üretim işletmenin hesabına yapıldığından bu tür inşaatlar için mamul üreten işletmelerde olduğu gibi «maliyet muhasebesi «sistemi uygulanır. Bu inşaatların vergilendirilmesi diğer işletmeler gibi yapılır.
 Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde iş «sözleşme kapsamında» başka bir kuruma yapıldığında bu inşaatlar için TMS ’de Hizmet üretimine yönelik
74‐Hizmet Üretim Maliyeti grubundaki hesaplar kullanılır.
Yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri için GVK mad.42‐44 kapsamında özel vergilendirme düzenlemeleri vardır. YILLARA YAYGIN İNŞAAT/TAAHHÜT VE ONARIM İŞLERİ
 İnşaat/taahhüt ve onarım işlerinden; gerçek ya da tüzel kişilere ait bir inşaat işinin, yüklenici tarafından düzenlenen "sözleşme" koşullarına uygun olarak; belli bir ücret karşılığında yapılması ve “teslimi” anlaşılmalıdır, inşaat sözleşmesinin yazılı olma zorunluluğu bulunmamasına rağmen, sözleşmelerin tamamının "yazılı şekilde" yapıldığı, noterde tastik
ettirildiği yaygın uygulamadır.
Yıllara yaygın bir inşaat taahhüt ve onarım işinde bulunması gereken unsurlar:
 1.İşin yapılmasını isteyen bir tarafın bulunması: Çoğunlukla "iş sahibi" ya da "ihale makamı" olarak nitelendirilen bu kişiler; gerçek kişi olabileceği gibi, bir tüzel kişi de olabilir. Ayrıca, iş sahibinin "kamu/özel" niteliği olması sonucu değiştirmez.
 2.İşin yapılmasını üstlenen ikinci taraf: Bir gerçek ya da tüzel kişiye ait inşaat işini, belirlenen koşullara uygun olarak yapmayı üstlenmiş olan gerçek kişi ya da kurumlar. Müteahhit olarak tanımlanan bu kişiler, söz konusu taahhüt işini, tek başlarına üstlenebilecekleri gibi, başka firmalarla birlikte "konsorsiyum" oluşturmak yoluyla da üstlenebilirler.
 3.Sözleşmeye konu inşaat/taahhüt ve onarım işinin bulunması: Başka bir gerçek ya da tüzel kişiye ait olan; müteahhit tarafından üstlenmiş bulunan "inşaat/taahhüt ve onarım” işinin bulunması gerekir. Sözleşmenin "ana konusunu" oluşturması bakımından bu unsur oldukça önemlidir. Sözleşme, varlık nedenini inşaat işinin varlığına borçludur.
 4.İnşaat/taahhüt ve onarım işinin bir ücret karşılığında yapılıyor olması: işi
yapan "Müteahhit" işi bir bedel karşılığında yapmayı üstlenmiştir. İnşaat/taahhüt işinin yapılmasıyla, işin karşılığı olan ücret (bu ücrete çoğunlukla Hakediş ya da İstihkak denmektedir) arasında yakın bir ilişki vardır. Bir inşaat/taahhüt ve onarım işinde yukarıda sayılan özelliklerin bulunması gerekir.
İNŞAAT/TAAHHÜT VE ONARIM İŞİYLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ KAVRAMLAR









YÜKLENİCİ (MÜTEAHHİT): İnşaat/taahhüt ve onarım işini üstlenen gerçek ya da tüzel kişidir. Yüklenici olarak da tanımlayabileceğimiz müteahhit; bir ücret karşılığında malzemeli ya da malzemesiz ihale eden kuruma karşı bir "inşaat hizmeti" vermeyi taahhüt etmiş kişidir.
İHALE MAKAMI: Yıllara yaygın inşaat ve onarım işini sözleşme kapsamında yaptıran taraf. Diğer bir deyimle; adına inşaat işi yapılan taraf.
TAŞERON: İnşaat/taahhüt ve onarım işini alan "Müteahhit" aldığı işin bir bölümünü, konularında uzmanlaşmış kişi ve kurumlara yaptırır. İşte müteahhite karşı işin belli bölümlerini üstlenen ikinci derecedeki bu kişi ve kurumlara taşeron denir.
EMANET YÖNTEMİ: Bir inşaat/taahhüt ve onarım işinin, bizzat "işin sahibi" tarafından, müteahhit firmaya verilmeksizin yapılmasıdır. Uygulamada; çoğunlukla ihtisaslaşmış bir "kurul" oluşturulmakta, inşaat/taahhüt işleri bu kurul tarafından yaptırılmaktadır.
İHALE YÖNTEMLERİ: Kapalı Teklif Usulü: Bu ihale yönteminde teklifler yazılı olarak, bir zarf içine konularak verilir. Zarfın üzerinde teklifi veren hakkında bilgiler yer alır. Daha sonra teklifler oluşturulan komisyon tarafından açılarak en uygun teklifi veren seçilir.
Açık Teklif Usulü: Genel bütçe kanunu ile tespit edilen tutarları aşan ihaleler “Açık Teklif Usulü” ile yapılır. Bu ihale yönteminde ihale, isteklilerin hazır bulunduğu ortamda ve onların yüzlerine karşı “sözlü olarak” yapılır, isteklilerin son teklifleri alındıktan sonra ihale karara bağlanır.
Pazarlık Usulü: Bu yöntemde ihale belli bir yönteme bağlanmamıştır. İhale komisyonunun belirleyeceği ölçüler içinde bir veya birkaç istekliden “yazılı veya sözlü teklifler alınır. Bunlardan birisiyle anlaşma sağlanır.
Yarışma Usulü: Her çeşit etüt, plan, proje, güzel sanatlar kapsamındaki işlerin ihalesi “yarışma yöntemi” ile yapılır. Usulün uygulaması hazırlanan bir yönetmelik kapsamında yapılır.





GEÇİCİ TEMİNAT: inşaat/taahhüt ve onarım işlerinde iş sahibi, müteahhitlerden işin keşif bedelinin % 3 ’ü oranında Geçici Teminat alır. Geçici teminatın, teminat mektubu veya nakit şeklinde olması işi verenin belirlemesine bağlıdır. Geçici teminat daha sonra kesin teminata dönüştürülür ya da müteahhide iade edilerek yerine kesin teminat alınır.
KESİN TEMİNAT: ihale yoluyla müteahhide verilen işin, ihale edilen tutarının % 6'sı oranında "Kesin Teminat" alınır. Kesin teminat müteahhidin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesini sağlamak üzere alınmaktadır. Kesin Teminat olarak para verilebileceği gibi, teminat mektubu da verilebilir. Bunu saptama yetkisi iş sahibine aittir. Kesin Teminatın Hakedişlerden % 10 oranında kesilmesi de mümkündür. Kesin Teminat, işin "Kesin Kabulünden" sonra müteahhide iade edilir.
İŞE BAŞLAMA : Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde işin birden fazla yıla yaygın olması gerekli olup, bu kapsama giren işlerde işin başlangıç tarihi; yapılan sözleşmede yer teslimi öngörülmüş ise, yerin teslim edildiği tarih, yer teslim tarihi belirlenmemiş ise, fiilen başlangıç tarihi, sözleşmede bunlardan hiçbiri belirtilmemişse sözleşmenin imzalandığı tarihtir.
GEÇİCİ KABUL: Geçici Kabul, Bayındırlık işleri genel şartnamesinin 41. maddesinde belirlenmiştir. Buna göre: Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde işin tamamlandığı müteahhit tarafından yazılı olarak idareye bildirilir. İdare tarafından tamamlandığı belirtilen işin oluşturulan “geçici kabul kurulu” tarafından incelemesinin yapılarak, eksikliklerin, kusurların saptanması, bu eksikliklerin tamamlanmasından sonra yapılan kabule “Geçici Kabul” denir. GVK “Geçici Kabulü” işin bitim tarihi olarak kabul ettiğinden geçici kabul vergileme açısından önem taşımaktadır. KESİN KABUL : Yıllara yaygın inşaat ve onarım işinin geçici kabulünde saptanan eksiklikler yada kusurların tamamlanmasından sonra, müteahhidin yazılı başvurusu üzerine idare tarafından oluşturulan “kesin kabul kurulu" tarafından işin tamam‐ andığına yönelik tutanağın düzenlenmesi üzerine, işin idare tarafından kabul edile‐ 'ek onaylanması anlamına gelir. Kesin kabul işlemiyle, müteahhidin sözleşmeden doğan sorumluluğunu bütünüyle yerine getirdiği kabul edilir.
HAKEDİŞ BELGESİ: İşi yaptıran idare ile işi yapan yüklenici firma (müteahhit) tarafından onaylanan, işin teslim edildiği kısmın maliyeti ile hakediş tutarından yapılan kesintiler ile net ödenmesi gereken tutarı gösteren bir belgedir.
YILLARA YAYGIN İNŞAAT TAAHHÜT VE ONARIM FAALİYETİNDE ÖZEL VERGİLENDİRME SİSTEMİ
G.V.K. Md. 42. “ Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir. Mükellefler bu madde kapsamına giren hallerde her inşaat ve onarma işinin hasılat ve giderlerini ayrı bir defterde veya tutmakta oldukları defterlerin ayrı sayfalarında göstermeye ve düzenleyecekleri beyannamenin işlerin ikmal edildiği takvim yılını takip eden yılın Mart ayının başından yirmi beşinci günü akşamına kadar vermeye mecburdurlar.
 (Kurumlar vergisi mükellefleri içinde geçerli olup işlerin ikmal edildiği takvim yılını takip eden yılın Nisan ayının birinci gününden yirmi beşinci günü akşamına kadar vermeye mecburdurlar.)
YILLARA YAYGIN İNŞAAT ‐ TAAHHÜT VE ONARIM İŞLERİNDE İŞİN BİTİŞ TARİHİ
GVK. Md. 44
 Geçici ve kesin kabule tabi olan işlerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih,  Geçici ve kesin kabul usulüne tabi olmayan işlerde işin fiilen tamamlandığı
veya fiilen bırakıldığı tarih,
 Gelir Vergisi Kanunundaki düzenleme dışında işin bitimi,
‐
‐
‐
‐
Ölüm
Fesih
Devir
İflas TAAHHÜT ŞEKLİNDEKİ İNŞAAT FAALİYETLERİNİN AYRIMI
 Yıllara Yaygın (Sari) İnşaat Taahhüt Ve Onarım İşleri.
İnşaat ‐ taahhüt ve onarım işinin süresi 1 yıldan fazla ise yıllara yaygın inşaat taahhüt ve onarım işi olarak ifade edilir. Sürenin belirlenmesinde ise taahhüt işi için yapılan sözleşmedeki süre dikkate alınır. Burada bahsedilen süre 12 aylık süre değil, hesap dönemidir. Örneğin 01.01.2012 tarihinde başlayıp,31.12.2012 de biten bir inşaat işi için geçen süre 1 yıl olmasına rağmen iş yıllara yaygın inşaat işi değildir. Çünkü aynı hesap dönemi içerisinde başlamış ve bitmiştir. Ancak 30.10.2012 tarihinde başlayıp 30.05.2013 yılında tamamlanan bir inşaatın yapım süresi 7 ay olmasına rağmen 2 takvim yılını (hesap dönemini) kapsaması nedeniyle, Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt işi olarak ifade edilir. Gelir vergisi Kanunun 42‐43‐44. maddelerinde düzenlenen özel bir vergilendirme sisteminin Yıllara Yaygın İnşaat taahhüt işlerinin vergilendirilmesinde uygulanması nedeni ile bu ayrım vergilendirme açısından önem taşımaktadır.
 Yıllara Yaygın Olmayan İnşaat ‐ Taahhüt Ve Onarım İşleri
Aynı yıl içerisinde başlayıp biten inşaat taahhüt onarım işleri yıllara yaygın olmayan inşaat taahhüt işi olarak adlandırılır. Örneğin 25.02.2014 tarihinde başlayıp, 28.12.2014 tarihinde tamamlanan iş, aynı takvim yılında başlayıp tamamlandığı için Yıllara yaygın olmayan taahhüt işi olarak ifade edilir. Yıllara yaygın olamayan işler ise vergilendirme açısından genel hükümlere göre tabidir. Diğer bir ifade ile GVK 42‐43‐44 madde yer alan özel vergilendirme sisteminin kapsamına girmez.
ÖZEL VERGİLENDİRME SİSTEMİNİN UYGULANABİLMESİ İÇİN;



Yapılan iş İnşaat ve Onarım işi olmalıdır.
Yapılan iş Taahhüde bağlı olarak yapılmalı. (sözleşme olmalıdır)
İnşaat taahhüt ve onarım (dekapaj işleri dahil) işi Yıllara Yaygın olmalı.
YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM FAALİYETİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN BEYANI.
Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinden elde edilen kazançlar işin tamamlandığı yılın kazancı sayılır ve vergilendirilir.  Gerçek kişiler, kollektif şirket ortakları, komandit şirketlerin, komandite ortaklarının kazançları ticari kazanç olarak adlandırılması nedeniyle İnşaat faaliyetinden elde edilen bu kazanç, elde edildiği yılı takip eden yılın mart ayının yirmibeşinci günü akşamına kadar bağlı bulunan vergi dairesine yıllık gelir vergisi beyannamesi ile bildirilir ve Mart ve Temmuz aylarının sonuna kadar olmak üzere iki eşit taksitte ödenecektir. (GVK.Madde42)
 Kurumlar vergisi mükellefleri safi kazançlarını kurumlar vergisi beyannamesi ile hesap döneminin kapandığı dördüncü ayın yirmi beşinci günü akşamına beyan ederek ve verildiği ayın sonuna kadar öderler. YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM FAALİYETİNİN DEVAM ETTİĞİ DÖNEMLERDE BEYANNAME VERİLMESİ
 Yıllara yaygın inşaat ve onarım faaliyetinde bulunan gerek gelir vergisi ve gerekse kurumlar vergisi mükellefi olan işletmelerin başkada faaliyetlerinin olmaması durumunda, GVK 85’inci maddesi gereğince tüccarlar (tacirler) kazanç elde etmemiş olsalar bile yıllık beyanname vermek zorundadırlar.  Yıllara yaygın inşaat ve onarım faaliyetinde bulunan işletmelerin 42’inci madde kapsamına girmeyen gelirlerinin bulunması ( Maddi Duran Varlık satış karları, kira gelirleri, faiz gelirleri, fazla gelen malzemelerin satışından elde edilen gelirler vb) durumunda, bu gelirlerin elde edildiği yılın kazancı olarak beyan edilmesi gerekmektedir.
YILLARA YAYGIN İNŞAAT ‐ TAAHHÜT VE ONARIM İŞLERİNDE İŞE BAŞLAMA TARİHİ
 Yapılan sözleşmede yapılacak işin yer teslimi öngörülmüş ise yerin teslim edildiği tarih,  Sözleşmede yer teslim tarihi belirtilmemiş ise sözleşmede belirtilen işin başlangıç tarihi,  Sözleşmede bunların hiçbiri belirtilmemiş ise sözleşme tarihi, YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM FAALİYETİNDE GEÇİCİ VERGİ
 4369 sayılı kanunun 52. Maddesi ile gelir vergisi kanuna eklenen mükerrer 120. Maddeye göre yıllara yaygın inşaat faaliyetinde bulunan işletmeler geçici vergi kapsamına dahil edilmemiştir.  Yıllara yaygın inşaat ve onarım faaliyetinde bulunan işletmelerin 42’inci madde kapsamına girmeyen ( Maddi Duran Varlık satış karları, kira gelirleri, faiz gelirleri, fazla gelen malzemelerin satışından elde edilen gelirler vb.) gelirlerinin bulunması durumunda, bu gelirlerin elde edildiği dönemlerde geçici vergi hesaplanması ve beyan edilmesi gerekmektedir.
 Diğer işlerden elde edilen kazançlar nedeniyle verilen geçici vergi beyannamelerindeki karlardan , ilgili dönemlerde biten inşaat taahhüt işinden elde edilen zararlar indirim konusu yapılamaz.
NOT: Sadece Yıllara Yaygın inşaat işinin olması durumumda Geçici Vergi Beyannamesi ve eki gelir tablosu boş olarak süresinde verilmelidir.
YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM FAALİYETİNDE VERGİ KESİNTİSİ
Gelir vergisi kanunu 94/3 maddesi ve 5520 sayılı Yeni Kurumlar Vergisi kanunun 15/a maddesi gereği,
Hakediş Bedelleri üzerinden mükellefler;
 Nakden  Hesaben ( Ödemeyi yapacakları, hak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren kayıt ve işlem )
 Avans olarak,
yaptıkları ödemelerden % 3 vergi kesintisi yapmak zorundadırlar.
 Yapılan vergi kesintileri inşaatın tamamlanmasına 1 yıl kalana kadar
295‐PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HS. İzlenir.
 İnşaatın tamamlanmasına 1 yıllık süre olması durumunda 193‐PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR Hesabına devredilir. VERGİ KESİNTİSİNİN MAHSUBU VE
İADE
 İnşaat taahhüt ve onarım işi tamamlandığında vergi kesintileri ödenecek olan gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilir.
 Yapılan vergi kesintileri hangi taahhüt işine ait ise ancak o taahhüt işi için ödenecek gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilebilir.  Bitmemiş işler için kesilmiş olan vergiler bitmiş işlerden veya başka işlerden elde edilen kazançlar dolayısıyla ödenecek gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilemez.
 Eğer İnşaat taahhüt ve onarım işi zararla sonuçlanmış ise kesilen vergiler iade alınabilir.
YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM FAALİYETİNDE DAMGA VERGİSİ 1. Her ne konuda olursa olsun üzerinde belli para yazılı olan her türlü sözleşmelerin her bir nüshası binde 9.48 oranında damga vergisine tabi olacaktır.
2. Hakediş ödemesinin avans ödeme mahiyetinde olması halinde, hakediş
bedeli binde 7.5 oranında damga vergisi kesintisine tabi tutulacaktır. 3. Resmi daireler tarafından mal ve hizmet alımı (ihale vb.) sebebiyle ve sırasında, düzenlenen hakedişlere istinaden yapılacak ödemeler istihkaktan kesinti suretiyle binde 7.5 oranında damga vergisine tabidir. 4. Hakediş ödemesinin hem avans, hem de resmi daireler tarafından mal ve hizmet alımı (ihale) sebebiyle düzenlenmiş olması halinde, sadece binde 9.48 oranında damga vergisi kesintisi yapılır.
5. Hakediş ödemesinin kesin ödeme niteliğinde olması halinde, (örneğin; özel sektörün taşeron firmaya iş yaptırması, sözleşmede hakediş
düzenleneceğine ilişkin hükümler bulunması durumu) hakediş faturada yazılı işin içeriğini açıklar nitelikte bir belge olacağından damga vergisine tabi değildir.
DAMGA VERGİSİ
Diğer bir ifade ile resmi daireler dışında kalan gerçek ve tüzel kişilerce yaptırılan inşaat ve onarım işlerine ilişkin ödemelerde sadece avans ödemeleri ile ilgili olarak düzenlenen makbuzların binde 9.48 nispetinde damga vergisine tabi tutulması, kesin hakediş ödemeleri üzerinden ise herhangi bir damga vergisi kesintisi yapılmaması gerekmektedir.Ancak makbuz karşılığı avans ödemesi söz konusu ise binde 9.48 nispetinde damga vergisine tabi tutulması gerekir.
6. Geçici hakediş, kesin hakediş uygulamasında ise, geçici hakediş
ödemeleri avans niteliğinde ödeme olduğundan dolayı damga vergisine tabidir. Geçici hakediş ödemeleri üzerinden yapılmış olan damga vergisi kesintilerinin kesin hakediş üzerinden yapılacak olan damga vergisi üzerinden mahsup edileceği tabiidir.
7. Hakediş bedelleri üzerinden istihkaktan kesinti suretiyle damga vergisi ödemelerinde, 30 Seri Numaralı Damga Vergisi Tebliği gereğince, kesilecek olan damga vergisi matrahına KDV dahil değildir. 8. Avans makbuzları binde 9.48 oranında damga vergisine tabidir YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM FAALİYETİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ
HAKEDİŞ: Bir inşaat taahhüt ve onarım işinde işin başlamasından o ana kadar yapılan (gerçekleştirilen) kısmına ait işlemlerin parasal olarak ölçülmesine hakediş denir. Hakediş raporları, esas olarak yapılan işin karşılığının iş yapıldıkça müteahhide ödenmesi amacıyla düzenlenen belgeler olması, aynı zamanda işin belli bir kısmının yapıldığını da göstermesinden dolayı, inşaat ve taahhüt işlerinde Katma Değer Vergisinde vergiyi doğuran olay meydana gelmektedir.  Ancak hakediş belgeleri Vergi Usul Kanununda düzenlenen belgelerden sayılmamaktadır. Bu nedenle Hakediş belgelerinin onaylandığı (mutabakat sağlandığı) tarihten itibaren 7 gün içerisinde fatura kesilmesi ve KDV nin ve diğer kesintilerin faturada gösterilmesi gerekmektedir.
•
Yıllara yaygın inşaat taahhüt işleri HİZMET işi olması nedeniyle
KDV oranı % 18 dir.
Ancak;
- Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri,
- Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ve
belediyelere yapılan sadece 150 m 2.ye kadar konutlara
ilişkin inşaat taahhüt işleri, %1 oranında katma değer vergisine
tabidir.
Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinin %1
oranında katma değer vergisine tabi olabilmesi için;
49 Nolu KDV Genel tebliği, KDV – 5 Nolu sirkülerdeki işleri kapsaması
gerekir
•
İnşaat ruhsatının ve İnşaatın yapıldığı arsanın tapu sicilinde Konut
yapı kooperatifi adına tescil edilmiş olması gerekmektedir. ( KVK
Md.5/a ,KDV Gen.Teb.106) KDV 5 Nolu sirküler)
•
Müteahhitlerin konut yapı kooperatiflerine karşı üstlendikleri inşaat
taahhüt işlerinin bir kısmını taşeronlara yaptırmaları halinde, taşeronun
müteahhide verdiği hizmet katma değer vergisine tabi olacak,
müteahhidin kooperatife yaptığı inşaat taahhüt işi ise vergiden
müstesna veya indirimli orana olacaktır.
Download

yıllara yaygın inşaat/taahhüt ve onarım işleri