DOĞRUDAN TEMİN USULÜ
PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE
........ /....... /2014
Teklif Sahibinin;
Adı Soyadı / Unvanı :............................................ .................................................
Açık Tebligat A dresi:...................................... .......................................................
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi No :
Telefon ve Faks N um arası:.......................
İdarenizce yaptırılacak olan Karabük Merkez Demir Çelik 50.Yıl İlkokulu Onarım
İşi’ne ait şartname dokümanını tamamen okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik. İşin
yapılacağı yerleri ve çevresini gördük, her hangi bir ayrım ve sınırlama yapılmadan bütün
şartlan kabul ediyoruz.
1-İhale konusu işin tamamını Katma Değer Vergisi hariç toplam.................................................
anahtar teslimi götürü bedel üzerinden yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.
2- Teklifimiz, 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir.
3- İhale konusu iş için sermayesinin % 50 sinden fazlasına sahip olduğumuz başka bir tüzel
kişinin bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ediyoruz.
4- En düşük bedelli teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığınızı biliyor
ve kabul ediyoruz.
5- İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak / yaptırılacak diğer işlerde,
idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt
ediyoruz.
6- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımı gereğince
yerli istekli durumundayız.
7-İş üzerimizde kalması durumunda tahakkuk aşamasında fatura bedeli üzerinden yasal olarak
kesilmesi gereken ihale karar pulu, fatura bedeli damga vergisi, gereken halde sözleşme
damga vergisi ile olması durumunda 1000 TL üzerindeki vergi borçlarımın kesilmesini
şimdiden kabul ve taahhüt ediyoruz,
Ek: Şartname Dokümanı (6 S yf)
Saygılarımızla
Adı Soyadı / Firma Kaşesi
-İmza
ihale
Makamı
İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI
(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)
Sayfa: 1
İşin A d ı: Karabük Merkez Demir Çelik 50. Yıl İlkokulu Onarım İşi
No
İş Grubunun Adı
Tutarı
Ana Grup
(% )
100,0000
1 İnşaat imalatları
100,0000
2 Mekanik Tesisat
0,0000
3 Elektrik Tesisatı
0,0000
GENEL TOPLAM
%
Yüzdesi
DÜZENLEYENLER
I
Eki: iş kısımlarına ait yaklaşık maliyet hesap cetvelleri
100,00-
İhale
Makamı
YAKLAŞIK MALİYET CETVELİ
Hazırlanma T a rih i: 09.05.2014
Sayfa 1
İşin A d ı: Karabük Merkez Demir Çelik 50. Yıl İlkokulu Onarım İşi
İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları
S.
No
Poz No
İmalatın Cinsi
Birim
A01
Her türlü ahşap, kapı kasası,kapı kanadı pencere ve camekan
sökülmesi
Gömme iç kapı kilidinin yerine takılması (Geniş Tip)
Adet
A08
Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı)
Adet
4
A09
Lastik başlı tamponun yerine takılması
Adet
5
A10
Adet
6
Y.22.009/03
Menteşenin yerine takılması
Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf)
presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması
1
18.195/A
2
3
Miktarı
Birim Fiyatı
Tutarı
m2
m2
Toplam :
t
Oska/ûiö-z
METRAJ CETVELİ
İşin A d ı: Karabük Merkez Demir Çelik 50. Yıl İlkokulu Onarım İşi
İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları
Açıklama
Sayfa: 1
Adet
Boy
En
Yükseklik
Azı
Çoğu
18.195/A: Her türlü ahşap, kapı kasası,kapı kanadı pencere ve camekan sökülmesi,
Birimi: m2
A01: Gömme iç kapı kilidinin yerine takılması (Geniş Tip), Birimi: Adet
A08: Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı), Birimi: Adet
A09: Lastik başlı tamponun yerine takılması, Birimi: Adet
A10: Menteşenin yerine takılması, Birimi: Adet
%
Y.22.009/03: Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli,
kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması, Birimi: m2___________________
90/200 kapılar
İ
Oska/1 “002
YAPILACAK İŞLER LİSTESİ
KARABÜK DÇ. 50. YIL İLKOKULU BAKIM ve ONARIM İŞİ
1) Okul idaresinin göstermiş olduğu 11 adet sınıf kası kanatı sökülecek, idarenin gösterdiği
yere istiflenecek ve yerine 11 adet Y.22.009/03 pozuna uygun kapı kanadı takılacaktır.( Kapı
kolu, aynası, kilidi, menteşe ve lastik başlı tampon teferruatları ile birlikte)
m
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ
YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
BAKIM VE ONARIM İSLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ
1) İnşaat yapım ve onarımmda gerekli güvenlik önlemleri alınacak, uyarı levhaları konulacaktır.
2) İmalatların yapımında, konusunda deneyimli uzman ekipler kullanılacak; sözleşme dokümanında bulunan
diğer teknik belgelerde (Uygulama Projeleri, Detaylar, Ataşmanlar, Mahal Listesi vb. ) belirtilen
hususlara aynen uyulacaktır.
3) Yüklenici sözleşmenin imzalamasından sonra ise başlamadan önce bu işte kullanacağı tüm malzeme ile
ilgili numune tablosu hazırlayacak ve kullanacağı malzemelerden birer örnek getirip TSE - CE - İSO
belgeleri ile birlikte işin kontrollerine teslim edecektir. İşin yapımında İdare ve Kontrollükçe seçilen ve
uygun görülen malzemeler kullanılacaktır.
4) Bütün boyalar Poz No Tariflerinde belirtildiği gibi TSE belgeli boyalar kullanılacaktır. Yüklenici
sözleşmeyi imzalamasından sonra yapıma başlamadan önce kullanacağı boyanın TSE belgeleri ile Renk
Kartelasını getirip idareye sunacaktır. Uygun görülen renkler idare ve kontrollükçe onaylanarak
dosyasında saklanacaktır.
5) Tüm imalatlarda malzeme cinsi ve rengi işin kontrollerinin onayına sunulacaktır. İmalat başlatıldığı
esnada kontrol Mühendisinin onayı alınmayan imalatlar incelenip kontrol edilip devam edip etmemesi
konusunda karar verilecektir. Devam etmesi uygun görülmeyen imalatlar söktürülerek yenisi
yaptırılacaktır.
6) İmalat sırasında zarar gören her türlü imalattan yüklenici sorumlu olacaktır. Zarar gören imalatlar
yüklenici tarafından yeniden yaptırılacaktır.
7) Onarım ve Tadilat esnasmda ortaya çıkan inşaat artıkları, molozlar günübirlik mesai sonu taşınacak ve
günübirlik temizlik yapılacak, onarım için malzemeler gerektiği şekilde günübirlik inşaat mahalline
getirilecektir. Çalışma esnasında hiçbir şekilde rahatsız edici duruma meydan verilmeyecektir. Gerekirse
mesai sonu çalışma için izin alınacaktır.
8) İnşaat bittikten sonra bina ve bahçede genel temizlik yüklenici tarafından yaptırılacaktır.
9) îş Bu Özel Teknik Şartname 9 Maddeden ibaret olup Karabük İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat
Müdürlüğü tarafından yaptırılan bakım, onarım işlerinde geçerli olmak üzere tanzim edilmiş ve
idarenin onayına sunulmuştur.
İhale
Makamı
TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)
İşin A d ı: Karabük Merkez Demir Çelik 50. Yıl İlkokulu Onarım İşi
Sayfa: 1
İş Grubu: Ana Grup>inşaat İmalatları___________________
S.
No
1
Poz No
18.195/A
İmalatın Cinsi
Birim
Her türlü ahşap, kapı kasası,kapı kanadı pencere ve camekan sökülmesi
m2
Miktarı
Pursantaj
(%)
Teknik Tarifi:
İdarece sökülmesine karar verilen her türlü ahşaptan yapılmış, kapı kasaları, kapı kanatları, pencerelerin ve
camekânların itinalı bir şekilde sökülüp, idarece gösterilen yere istiflenmesi ve idareye teslim edilmesi, inşaat yerindeki yükleme,
yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m2fiyatı.
ÖLÇÜ: Sökülen imalata, ait olduğu imalat poz numarasında belirtilen ölçü şekli aynen
uygulanır._______________________ _______________________ ______________
A01
Gömme iç kapı kilidinin yerine takılması (Geniş Tip)
Adet
Teknik Tarifi: DOĞRAMA MADENİ AKŞAMLARI Kapı Doğramaları Madeni Aksam Birim Fiyatı
(Ahşap, Metal, Plastik)__________________________________________________________________
A08
Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı)
Adet
Teknik Tarifi: DOĞRAMA MADENİ AKŞAMLARI Kapı Doğramaları Madeni Aksam Birim Fiyatı
(Ahşap, Metal, Plastik)________________________________________________
A09
Lastik başlı tamponun yerine takılması
Adet
Teknik Tarifi: DOĞRAMA MADENİ AKŞAMLARI Kapı Doğramaları Madeni Aksam Birim Fiyatı
(Ahşap, Metal, Plastik)__________________________________________________________________
A10
. Menteşenin yerine takılması
Adet
Teknik Tarifi: DOĞRAMA MADENİ AKŞAMLARI Kapı Doğramaları Madeni Aksam Birim Fiyatı
(Ahşap, Metal, Plastik)
6
Y 22 009/03
Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli,
m2
kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması
Teknik Tarifi: Projesine göre; beyaz çam kerestesinden temizi en az 42 mm kalınlıkta olacak şekilde, temizi en az 32 mm kalınlıkta
ve seren başlıklarından yapılan çatkı arasına 32 mm'lik kraft dolgu ile meydana getirilen iskeletin iki yüzüne 4 mm odun lifi levha
(MDF) prese etmek suretiyle iç kapı kanadı yapılması, her iki yüzü laminat kaplanması ve yerine takılması için çivi, vida, tutkal ve
benzeri her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ve madeni akşamların yerine
takılması, kapı kanadının yerine takılıp alıştırılması, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (madeni aksam bedeli hariç) 1 m2 fiyatı:
ÖLÇÜ:
1) Kapı,kanadının dıştan dışa eni ve boyu çarpılarak alan hesaplanır. Bu ölçüye kapı kasaları dâhil edilmez.
2) Boşluktaki kapı kanatlarının çoğaltılması halinde açılır veya sabit kanatların hepsi kapalı şekilde ölçüye girecektir. (Sabit,
kanatlar telaro kasa şeklinde biterse bunlarda kanat ölçüsüne sokulur, ayrıca kasa bedeli ödenmez.)
NOT:
1) Genel olarak kapı doğramalarında kullanılacak madeni aksam, idarenin beğenmesi şartı ile her cins kilit ve kilit kolları, aynaları,
sürgü, stop lastikli tampon, menteşe ve yaylı menteşeden ibarettir.
_____ 2) Madeni akşamın yerlerine takılması işçiliği doğrama fiyatlarına dâhildir.______________________________________________
Oska/012-
Download

Yüklemek İçin Tıklayınız - TC Karabük İl Özel İdaresi