7nEPP
,İ=
"
Sayı
Konu
u,
"
*
",,
;il ;],
;;, ; ; ;;;,"
,4244
: Imar
Tarih:
Planı Gürıcel Durum Bilgisi
2ı
Mart ıOı*
IGToD
israNnuı, GIDA TopTANCI TüCCARLARI DERNEĞİ
iıgı
: 21 .03.2014 tarih
ve 352 sayiı yaz|nv
Istanbul ili, BaŞakŞehir ilçesi, Resneli Toplu Konut Alanında kalan ve Toplu Konut
BaŞkanlığı tarafindan hazırlanan, Batı Resneli eski 1372 parselin bulunduğu alana
|_{algsi
iliŞkin 1/1000 ölÇekli Uygulama İmar Planı teklifi Çevre ve şehircilik Bakanlıgı,run
|5l1112012 tarih ve 15576 sayıh Olur'u kapsamında 3194 Saylı Kanunun 9. maddesi ile 644
SaYılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesinin (ğ) bendi uyannca onaylanmış olup
daha sonra bahse konu bölgeye ilişkin olarak meri planlara uygun
şekilde 3 l94 Sayıl, i1nu,
Kanunun 18. maddesine istinaden yine Toplu Konut İdaresi Başkanlıgı tarafindan hazır|anan
ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 1Il0120I3 tarih ve 644 sayılı olur,u ile onaylanan imar
uYgulaması BaŞakşehir Tapu Müdürlüğünde l0l04l2013 tarih ve 5239 yevmiye ile tescil
edilmiştir.
.
Ancak; adı geÇen bölgede bulunan özel mülkiyete konu taşınmaz malikleri tarafindan
söz konusu imar uygulama işlemine İstanbul İdare Mahkemelerinde muhtelif davalar açılmış
olup muhtelif yürütmenin durdurulması kararları verilmiştir.
Bunun üzerine; Anayasanın 138. maddesi ve 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü
Kanununun 28. maddesi uyarınca İdare Mahkemelerince verilen esasa ve yürütmenin
durdurulmasına ilişkin kararların tebliğ edildikleri tarihten itibaren İdarece en kısa sürede
uYgulanmaları gerektiğinden bahisle bahse konu imar uygulamasının yeniden düzenleme
iŞlemi Yapılmasına ilişkin zorunluluk doğmuş olduğundan Toplu Konuİ İdaresi Başkanlığı
tarafindan gerekli çalışmalara başlanmıştır.
YaPılan ÇalıŞmalar esnasında; ilgili Tapu Müdürlüğü tarafindan söz konusu imar
uYgulaması iŞleminin tescili sırasında sehven hatalar yapıldığı ve bunun sonucunda tescil
edilen kayıtlar ile şuyulandırma cetvelleri arasında farklılıklar oİdrg, tespit edilmiştir.
KonuYa iliŞkin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafindan bolgede mağduriyetlerin
YaŞanmaması adına tescil esnasında yapılan işlemler tek tek irdelendiğinden ve şimdiye kadar
YaPılan teknik ÇalıŞmaların tekrar kontrolünün yapılması süreç aldıgından bahse konu
uYgulama iŞleminin tescil edilebilmesi için Bakanlık onayına göndqEilme stıreci bu gibi teknik
zorunluluklardan dolayı uzamıştır.
\
s,
wQA
Emlak P|anlama lnşaat Pro|e Yönetimi ve Ticaret A.Ş.
Bahçeşehirl.KısımMah.SeyhanCad.No:68/1 Başakşehir-İstanbul /TÜRKİYETel: +90212669 00BOFax:+902126690090
7nEPP
r
T-c. BoŞbokonllk ToKi işlirokidlr.
Bu kapsamda; Resneli Toplu Konut Alanında kalan ve Şirketimiz ile imzalamış
olduğunuz protokol kapsamında tarafınıza yapılacak Gıda Toptancıları Sitesi alaruna ilişkin
teknik çalışmaların son safhasına gelinmiş olup bu çalışmaların tamamlanması akabinde
bölgeye iliŞkin imar uygulama dosyası onay için Çevre ve Şehircilik Bakanhğı'na gönderilecek
ve söz konusu uygulama işleminin 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmeliklerindeki
yasal askı süreçlerinin tamamlanması ile birlikte Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz
Protokolde belirlenen aşamalara uygun olarak, projenin gerçekleştirilmesi için tarafımızdan
çalışmalara devam edilmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.
EMLAK PLANLAM
PROJE YÖNETİVİİ
ŞAAT
CARET
Avni
lM
wQA
.Ş.
oGLU
Emlak Planlama lnşaat Proje Yönetimi ve Ticaret A.Ş.
Bahçeşehirl.KısımMah.SeyhanCad"No:6B/1
Başakşehir-İstanbul lrÜR«İYlTel: +9O212669 O080Fax:+902126690090
Download

Tarih: 2ı Mart ıOı*