T.C.
AN KARA
U
tivensiresi nerr6nt_U6U
Personel Daire Bagkanhlt
G6REV TANIM FoRMU
BIRIM
Persone:Daire Baskan:101
ALT B=RIM
SiC‖
BIRIM YETKILISI
Personel Daire Baskanr
ALT BiRiM YETKILISi
Sici:Sube MOdurii
Sube Mldurliidu
Halll ibrahim TuTAK¨ personel Sic1l sube Mudurunun corev Tanlm]
Kadro unvantntn gerektirdifi yetkiler gergevesinde, sorumlu oldu{u gube mUdUrlUfiUnU kanun, tUzUk,
1
y6netmelik ve di$er diizenlemelere uygun olarak sevk ve idare etmek.
2
iube mUdUrlU{U personelinin sorumluluklannr belirlemek.
3
iube mudi.irli.iSti personelinin
4
36rev alantna giren konularda teknolojik geligmeleri takip etmek, ig planlan hazrrlamak.
5
iube mUdUrlUUU personeli arasrnda uyum ve isbirlilini safilamak.
6
Itlaiyetinde bulunan personelin e$itim ihtiyaglarrnr tespit etmek.
7
Di{er gubelerle koordineli gahgmak.
8
ヽ
mir:eri
taraflndan verilen diЁ
ig dafrltmrnr yapmak, iglem sUreglerini izlemek.
er gё revleri
vapmak.
BILC=
Kullanrlan Bilqiler
Bilginin Sekli
1
llavale edilmis evrak
)aire
Baskanr
'/azth
2
‐
ler turlii ta:imat
)aire
Baskanr ve Ust Diizey Amirler
raz:::_soz:│
05.06.2014
ヽ
BIIgilerin Temin Ed‖ diこ :
T.C.
ANKARA
Urivrnsirrst nrrr0nlUGU
Personel Daire Bagkan[lr
GOREV TANIM FORMU
BiRIM
Personel Daire Baskanlrtir
ALT BiRiM
Sici:Sube MldOr:0こ │
B=RIM YETKILES=
Personel Daire Baskanr
ALT BIRIM YETKILISI
Sicii Sube Mlduru
021em ON■ R¨ personel Sicil
1
2
alanrna giren konularda teknolojik geligmeleri takip etmek.
3
personeli arasrnda uyum ve igbirli$ini sa[lamak.
4
5
Giirev Tanrmlan
i yetkiler gerEevesinde, gdrevli oldulu birimin hizmet alanrna giren ig ve
kanunlar ve difier dUzenlemelere uygun olarak y0rUtmek.
ve iglem sUreglerini izlemek ve sonuglandrrmak, kendine havale edilen evrak birim personeline
ve iglemlerle ilgili gube mUdUrUne bilgi vermek
birimlerle koordineli gah5mak.
6
taranndan veHlen dioer gOreviett yapmak.
7
BILG=
Kullanllan Biloiler
311●
llerin Temin Edildidi
=1:【
,11:ll:H■
1
lavale edilmis evrak
3ube Miidiirti
lazir
2
ler tiirlii ta‖ rnat
)aire Baskanl― Sube Mttdurti
razlll_soz:ロ
【
(:│
1諭
ふ
蜀
T.C.
Utivensiresi nerr6nrU6U
--- -perconel
ANKARA
Daire Bagkanrrti
G6REV TANIM FORMU
i ddugu birim
辮
e編 覇
yerine gdinnek
而 雨 面 面 高 蒟 論 高 薦 而
yapmak.
tarafmdan veゴ len dtter emi ve
T.C.
:靱
AN KARA
U
nivensirrsi
nexr<inr-U6U
Percone! Daire Bagkanhlr
G6REV TANIM FORMU
01dugu birimh hizlnet alanma gren kOnularda kendishe verilen gorevleri kanun,叫
1
lik ve diger dセ enlemelere uygun olarak yerine getimek.
ine havale edilen yazl ve iJemled takip emek,dO勢 lb■
sekilde ve zalnanmda
2
3
tarafindan kullamlan bilgisayar prograrnlanna girig
4
ve argivleme iglemlerini yapmak.
5
i tarafindan verilen dif,er emir ve
Birci
Ku‖ anl,an B‖ giier
edi:mt evrak
1
興
2
ler tiir:l ta‖
3菫 豊
:ler:n
I
ube Mldur山 _5ef
〕
rnat
ube MOdur._sef
…
ネ
Temin Ed:ldiζ
BII⊆
巨nin sek:│
raz:::
/az:i:―
soz:│
T.C.
AN KARA
U
nivensiresi nerr6nLUGU
Personel Daire Bagkanh!r
GOREV TANIM FoRMU
BiniM
ALT
:Persone:Daire Baskanl10:
BiRiM
SiCiI SUbE MUdUTIUUU
YETKiLiSI
lLr giRiu vrrrilis!
BIRiM
personet oaire Baskanr
Sicit SuOe tvtuOuru
GOrev
A
G0revli oldu[u birimin hizmet alaruna giren konularda kendisine verilen gorevleri tanun, tuzut(,
f0netmelik ys diEer diizenlemelere uygun olarak yerine getirmek.
1
Kendisine havale edilen yazr ve iglemleri takip efinek, dogu bir gekilde ve zamanmdi
2
sonuglandrmak.
3
Birim tarafindan kullamlan bilgisayar prograrnlanna girig yapmak.
4
Dosyalama ve argivleme iglemlerini yapmak.
5
Amirleri tarafindan verilen dif,er emir ve gOrevleri yerine getirmek.
BILG=
Kullanrlan Bilsiler
BIIginln sek‖
1
Havale edilmis evrak
Sube Miidurl_sef
/aztlt
2
Her tlr:u talimat
)aire Baskan:‐ sube Modurii― seF
razl::‐
05.06.2014
心
BIIgilerin Temin Edildidi
sozll
Download

AN KARA U tivensiresi nerr6nt_U6U