ş&{1iç
Sayı
.
T.C.
israNnuı, variı,iĞi
iı Mim Eğitim Müdürlüğü
: 66452182120014349589
0Il10l201,4
Konu: Adres Dışı Yerleştirilen
Öğrencilerin Nakilleri
.
Ilgi:
ILçE
virri
gcirİı,ı ıı,ıÜnÜnrÜĞÜNe
a) 29l09l20l4 tarihli ve 42874|0 sayılıyazımız.
b)
c)
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 30109l20l4 tarih ve 4293878 Sayılı Emri.
Bakanlığımız tarafından 2014 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih ve
YerleŞtirme e-Kılavuzuna göre yapılan yerleştirmelerde tercihleri dışında ve ikamet adreslerine uzak
okullara yerleştirilen öğrenciler için kolaylık sağlandığı ve tercih yapmayan veya B grubu
tercihlerinde belirttiği üç ilçe dışında ikamet adreslerine uzak okullara sistem tarafindan yerleştirİlmiş
veYa bu sebeple açık liseye naklini almış öğrencilerin adreslerine yakın ve tercihleri doğrultusunda
aynı ti,ir veya program kapsamındaki okullara nakil ve geçişlerinin ilçe milli eğitim müdürlükleri
bünyesindeki Oğienci Yerleştirme ve Kayıt komisyonlarınca yapılmasına imkAn sağlandığı ilgi (a)
Yazımızla bİldİrİlmİş olup, bu kapsamdakİ nakiller öğrenci velilerinin ilçe milli eğitim müdürlüklerine
Yazılı talepleri doğrultusunda 2014-2015 eğitim ve öffetim yılıyla sınırlr olmak üzere, ikamet
adreslerine en yakın, meslekİ ve teknik Anadolu liselerine, Anadolu imam hatip liselerine veya
Çok Programlı Anadolu lİselerİ bünyesindeki programlara, başr,uranlar arasında puan üstünlüğü ve
okulların kontenjan durumları dikkate alınarak dengeli bir şekilde ilgi (b) yönetmeliğin 23. Maddesine
göre ilçe milli eğitim komisyonlarınca yerleştirilecektir.
Bu kapsamda tercihlerinin dışında ikamet adreslerine uzak okullara yerleştirilmiş 9. Sınıf
öğrencilerinin velileri tarafindan yapılacak başwruların ilgi (c) Bakanlık Emri (Ek_l) çerçevesinde
(TEOG Yerleştirme Sonuç Belgesi ve TEOG Terçih Listesi eklenerek), form dilekçe (Ek_2) ile alınıp
ilÇe milli eğitim müdiirlükleri bünyesindeki Ögrenci Yerleştirme ve Kayıİ komisyonlarınca
değerlendirildikten sowa "okulların fiziki kapasitesi, öğrenci sayısı göz önüne alınmak ve gerekirse
yeni sınıf/şube oluşturmak suretfıle" okul müdürlükleriyle koordineli bir
şekilde yerleştirmelerinin
yhpılarak, yerleştirilen öğrencilerin bilgileri yerleştirme formuna (Ek-3) exçel formatında (formatı
bozmadan) eksiksiz işlenip her okul ti.irüne göre hazırlanmak suretiyle listelerin onaylı biçimde
Oğrenci Yerleştirme ve Kayıt komisyonu nakil tutanağı ile birlikte aşağıda belirtiten her
YerleŞtirme takvimi. için ayrı ayrı (Ek-4)'ler hazırlanarak e-Okul sistemine işlenmek üzere
Müdürlüğümüz Din Öğretimi (Anadolu İmam Hatip Liseleri) ve Mesleki Teknik rgiİimi
şubelerine
(Ç!L ve Meslek Lisesi) gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Dr. MuammerYILDIZ
Ek-1: BakanlıkEmri
iı
ıııııi
Eğitim Müdürü
Ek-2: Form Dilekçe
Ek-3: Yerleştirme Formu
Ek-4: Yerleştirme Takvimi
Dağıtım:
Gereği:
39
ilçe Milli Eğitim Müdiirlüğiine
istanbul İı
E-Posta
ıaiıll nğitirn MÜdÜrlÜğÜ (ortaÖğıetim BÖlÜmü)Babı Ali Yokuşu Ankara Cad. 344|7 Cağa|oğıu_iSTANBUL
:
[email protected] Elektronik Ağ: http://istanbul.meb.gov.tr
l Tel: (2l2)
455 04 00
UYAP BiliŞim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresin aen c92c-9d7 8_3 882-986b-sez+
ı,oou iı. oış.uıi.rin;,
EKl
T.C:,
MiLLi eöirinı BA.K+NLIĞI
Ortaöğrtim Gencl Müdürliiğü
"*--.- --ü*.yı
Koııu
l[gi:
:
;
83203J06,4
r.ozf ı,ı93{1B
&drcs Dış Ycrteşıriioı
:lo/ö9lw İ'4
Öş.uı.eiier
ffi6şşli"ş'K§ııü_tıl*rıngöoçiş Uf.eutş$flEl Teruih ve Yerleştiırıı*
e-lölar.uzu,
b) lv{illi Eğitim Beıkanlığı OrısöFğtim Kwıın]an Yönetnıetiği,
ı},i{]:14 Yıl1
Ternel eğitirnden orlaöğrelime geçiş; tercih, yerJeştirnıe ve nakil işteınl*ri itgi (a)
Kılau.u ve ilgi {b} YOnemıelik hühürnieıine göıe yapılmışıır.
&Eücı öğis,ıçtierİırıiziıı, tercihleri. dıştnda ve. ikamet adrcs.lirinş ueak ukııllaıa
yeıIeŞririldikleri ve bu durumdakİ öğenciie rin nakil st]reginde d* ta]eplçrinin
gerç*kl eşlirilemediği arılaşıknaktadır.
İlgı ia) Kılavu_z. htikfrn]erine göre tercİh yaprıtayilü veya B grubıı tercilrlerinde belirttiği
üç ilçe dışrcda ikarrıet adreslerirıe uzak okullara sistşm iaraijndan yerleştiıilmiş vel,a bu sebcple
aÇlk ljşeye naklini aImış öğrenciiçrin a,Jreslerİrıe ynkın ve terciNeri doğıultusunda alru 1iir veya
ğ]rüigğğıTi itapsıtıtı.ınd*i okujlzua nakil ve geçişie,rlnin yapıiıra*ı iiffe,nı:iieıi* oku}a *rişiıılerini
kıı.laylaştıracalçlır. Bu kapsamdaki öğrcnci|urin rntiraciıaılan, velisinin iktınıetinin bulıındusı
il/ilçe nıilli e$tinı ınüdürllik]trind*ki ÖSenci Yerleştiirııe ve K$yıt kıımisyoıılarınc.4 ı,e i'ısiıiiu
yaalı ıal*bi ,JoğruItusunda- 2014-3.0i j eğitim ve öğretinı yıtıyla sınırlı olrnak ılı+ış, ikamet
adıeslerine en yali]n, .nıçılekj ve teknik Anadolu liseİerinş, Anadolu imarn halip liselerine veya
çokpıo.gryml*ğşpd§fu,|j§şletİ,!ıllııyşind.ğkİ,ğI.§gr ı,bqşv,ııra ararasındapuanüstüııIüğü
çerçevesİncle, oku]ların kontenjanlan da djkkate aİınaıalı deııgeli bir şekitde ileİ Pl
Yöıntmciiğin 23 {incü maddesİne göre 171t 0i20i4 tarihine kadar yapılacaktır.
Bilgiierüüıiuİ ve gereğini rica ederim.
}labi§
DAÖaıL4i
A. ğ Plaüı
Yq
Vl1
i.-i
l-i
.--
ı5 'l
ı4
= ,ğ0 -= 6jd
.l..l
A
E
-:5rlli
r<i
14
-ri
l
l
.E
tr.!Y i
E.ş
9ı=
a)=_§
ad
6J
.-.-atg
V
H
(_)
4)
-t
Q
tr
öı
an
t4
iı
-9-;
E: E.E
.i.= rH
z
z
.ly.
ti
Llri
-iJcE6.)
r-t
-qı+ h.E
b1-1 -,
ıJ
.-
.t
r-
U
zti
ctr
ı|
ıQ
tr 5;§o
'i- Er-ı
.A
.\J
zlr]
-İ--;;
|..l
,-2
=
F.(,}>
rn \,/
,i-
Jl1
-F
lı _-
>E
1
)ü
ı-l .l<
<
l cı>
lti ]
ıJwü
E:.a
<l1
F_ı
A
lJ]
Y\
Vi
<F
ı\j I']
|)-.E
r-]
V
Z<
,pz
r-] .ll
-l ]li
Eıi
arı
r-] v
i4
E.İl
t
Lo. '
Ov
Fı
E.= E 3
.9'5 * ,:
t]
ll
z
.-v/
r-l
şğH='*
\
A
z1_1
(r>
.n
-ti
F]
lrl
.-l*
A
1_1
Q
l|
ti
E-(
rT'] ;J
E
O
O
6ı
l.ı qı İğ
ği*İ.F
trE5E6
>
,\v
0)
s
N
C.,1
t4
lı
\o
O\
cı2
<.ı§
()cğ
Eö
ı-tscğ
cğ.;i .,
:5
s
Fi
:1
ElEr:
iEJ.n
g
a=
d ij .il
Şi
O
lJi
tr
7
^A
--,
Cr1^
v7^
JgHlhnİ
aı-
(.)
(.)
İ a* () EF
E €.latr
i E § gş
9d
|iğ
(ui
N
o-
=-t
ö.l
ü=
§l >.
>.lrJ.]
§l ^
qlĞ.i
O
c-'l
..ı.E
.3 ş
.tsl
tJ.]
§Qloo
ti l-]
>=
>ü
?u>
aE
<j
v>^
cğ
st
Lü
!,|c.ı
N
rL
*V'
Ll_
crlik
aJ
Pi
cğ
..ı 9
d
!
Hi
d)§
n"
!9
ul
C(l
\o:5
* ğO§(t
ğ.j
O\ts
ğ^agti
\J rE tr i'i
Zığ
tr9
a3
tJ.]
H*,
6€
v!
N»
C.i .E
ab
Ia=
.jl
H.;
a.l
t.E
;çı
.E
1_1
F.l
o)O
ır.;
Oi
ON
Ef=Hş
i]
o-ı
Oa
9.-
Y-.--!a)
ı]
.lv.t-
öOv
*t
..ı9
ı4E
§l _\Z
}l
tJ.]
U
E
..ı -V
.3,İ rJr
§l= §l:
ti ln
>=
>ğ,
a4
<}
=ü>
o.i
>
BK-z
iı,çB nriı,ı,i uĞiriıvı ıuüuünrüĞüNn
2013-20|4 eğitim ve öğretim
yılı TEOG
TC Kimlik No'lu
yerleştirmeleri sonunda velisi bulunduğum
,
eltlğim ilçeye uzak mesafedeki ....
ikamet
Lisİ'sİne sistem tarafindan, tercihimiz dışında yerleştirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafindan
sürdürülen nakil süreçlerinde de nakil talebimiz gerçekleştirilememiştir. Öğrencimin naklinin
aşağıda belirttiğim okullardan birisine yapılmasını arz ederim . ...l ...l20I4
Nakil Talebinin Gerekçesi:
ffi Tercihte
bulunulmadı.
ffTercih edilen 3 ilçe dışına yerleştirildi.
ffiTercih dışında okul türüne yerleştirildi.
Veli Adı-Soyadı:
[mzasr:
Velinin;
TC Kimlik No:
..
Adres:,.
Telefon:
öğrencinin:
TEOG Puanı:
Kayıtlı Olduğu Okul:
Nakil İsteğinde Bulunulan okullar:
Not: Nakil tercihlerine Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Anadolu İmam-Hatip liseleri ve Çok Programlı
Anadolu liseleri yazılabilecektir. Anadolu liseleri tercihlere yazılmayacaktır.
1) .,..
2)....
3)
.. ..
4)....
5) ...
.
6) İstedigim okullara naklin gerçekleşememesi durumunda ikametimin bulunduğu ilçedeki okul türlerinden
birine Öğrenci Yerleştirme ve Nakil komisyonunca yerleştiımenin yapılmasını kabuf ve beyan ederim.
ÜAnadolu Mesleki ve Teknik Eğitim llÜ,Anadolu
İrn
llÜGenelOrtaöğretim Programı (çpL)
»irnrçn n«rnni:
l) TEOG Yerleştirme Sonuç Belgesi
2) TEOG Tercih Listesi
NOt:Velinin dilekÇesi DYS Sistemine yüklenip, evrak kayıt numarası veliye verilerek http://evraksorgu.meb.gov.tr
sağlanacaktır.
adresinden tİkİbl
Download

israNnuı, variı,iĞi - Fatih İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü