W
"
i&Stf iıt ç__
**"
e
T.C.
----
uşAKvaı,İı,İĞİ
il Mim Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 48684385/245.99/467
1043
20ll0l20l4
Konu:20l4l3. Dönem Burs Ücretleri
,..
iıgı : l7 / I 0 / 20 | 4 taih
burs
v
ilxoxur,u / oRTAoKuLU vıününıüĞüNB
e I 023 0228 / 7 7 2.03 / 4 6449 5 g sayılı y azı.
Milli Eğitim Bakanhğı Temel Eğitim Genel Müdiirlügünün 20l4l3.dönem
üç aylık
!
ücreti konulu
i|giyazıları ekte
gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve Bakanlık yazılarında belirtilen iş ve işlemlerin
titizlikle, herhangi
meYdan verilmeden zamanında yapılması, her
burs dönemi için ttim
-aaeme
öfoencilerin
bir aksaklığa
ödemeleri tamamlandıktan sonra Uurs
futanaklarının (öğrenc iye imza
karŞıhğında ödenen para teslim futanağının) yedi (7)
iş giinü içerisinde nıtıatı.ııig-"-tiz Temel
Eğtim Şube Müdiirlüğiine gönderiıme"slni önemle rica ederim.
Ramazan
AKAR
Müdür a.
Şube Müdürü
Ek:
- İlgi
Yazı ( l sayfa )
Dağtım
:
- Btinyesinde Burslu Öğrenci Bulunan
Temel Eğitim Genel Müdtirlüğüne Bağlı İlVOrtaokul
Müd.
Milli Eğitim Müdürlüğü Uşak
Elektronik Ağ: http://usak.meb.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için: Emir SAVAŞ V.rl.«.İ
Tel.: (0276) 224 56 53
Faks: (0 2'16)223 39 89
e-po§ta: temelegitim64
@meb. gov.tr
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
http://evraksorgu.meb.gov.tr
uar"rina"n
f9 50
-a7 6a-3be3 -a3f7 -5R 6 ı.oa,
ı" .ri,
"ffiİ
\
,*ş*iitr* e-
J§'&
vıiı,r,i
hffi§
ru. §
T.C.
n
Ğiriwı BAKANLIĞI
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
_np
,%b #çr
Sayı : 102302281772.03
I7ll0120|4
14644959
Konu:2014l3. Dönem Burs Ücretleri
VALILIGINE
(Il
Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi: İltOgretim ve Ortaöğretim KurumlarındaParasızYatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar
Yönetmeliği.
İliniz merkez ve diğer ilçelerdeki ilkokul ve ortaokullarda öğrenim gören burslu
öğrencilerin, 2014 YıIı 3 ncü üçaylık yurtiçi burs ücretleri; 01 Temmuz - 30 Eylül 2014
tarihleri dikkate alrnarak, 1900 burs göstergesi rakamrnın 0,076998 olan memur maaş
katsayrsı ile çarpımı sonucu 3 aylık hesaplanmış ve bir öğrenciye net 438,89 TL. ödenmek
izete, 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Kurumsal Kodu 13.01.31.00, Fonksiyonel Kodu
09.|.2.00, Finans Tipi l, Ekonomik Kodu 05.4 olan ilköğretim hizmetleri tertibinden Genel
Müdürlüğiimıze bağlı okullarda öğenim gören burslu öğrenciler için e-Burs sisteminden
alınacak ödenek dağıtım cetvelinde tarihi ve numarası yazılı ödenek gönderme belgesi ile
okullann bağlı bulunduklan saymanlıklara gönderilmiştir.
Burslu öğrencisi bulunan okul müdürleri; http://tegm.meb.gov.tr adresindeki
"DUYURULAR" bölümünde yayınlanan "201.413 üncü üçaylık ödenek gönderme yazısr" ile
e-Burs modülünden aldığı "2014-3 iincü Dönem Ödenek Dağıtım Cetveli"nde belirtilen
ve okuluna tahsis edilen ödenek miktarı kadar "ödeme emri belgesi"
düzenleyip, burslu öğrencilerin Temmuz, Ağustos ve Eylül 2014 ay|arına ait yurtiçi burs
ücretlerinin ilgili saymanlıklardan alınmasrnr ve"2014-3. Dönem Burslu Öğrenci Listesi"nde
isimleri bulunan öğrencilere ödenmesini sağlayacaklardır.
İl ve İlçe Milli Eğitim Müdiirlükleri ödeme yapacak okul müdtirliiklerine rehberlikte
bulunarak, öğrencilerin mağdur olmamaları ve yurtiçi burs ücretlerinin geciktirilmeden
ödenmesi için gereken tedbirleri alacaklardır.
Gereğini rica ederim
öğrenci saylsl
Funda
KOCABIYIK
Bakan a.
Genel Müdür
DAGITIM
B. Pl6nı
Atatürk Blv. 06648 KızılaylANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için: E. OZ Şahsa Bağlı(Eğitim Uz.)
Tel: (0 3l2)4l31586
Faks: (0 312) 4l'77105
e-poSta: [email protected]
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu,meb.gov.tr
adresinden
b921-28ec-3864-a23e-b268
l<oOu
ile tevit edilebilir
Download

**" e ---- - Uşak Milli Egitim Müdürlüğü