,r.C-
_ "ffi§R§iFg,.YğLİLİĞi
il niiiii Eğitiıtı J\{iirlüriüğii
5;ı1,| :
Xgıııı:
.iü
l70:(i:,4?,,6ij84:99
2{)l4-?t:}15
J
ştaıişt f k Ve
{jğiıiııı {ül,ı;ıeıiılı
ri i c
ı:i ı.ı i
V
ü5i l312ü}4
üı
n * lln*ef l*ı:ı:ıı**i
..., ı ı. { 4..,.
x
ı.*
{iıç*
i.
r.
"*' '
İJ:l'l;ğlıııır-
1,,* Sğ.Yf,_ir4
§ehiİr.iĞ i§.4
m*aıEğ*ı-"#;;;;;ş-"*
TÇnıeJ Eğjtim Aenei
fuııidürliığüı ıiin ?t}297673/42/6üö5*ss
:
,
,ay,ı,
IJakııı lıüiııı ı4 İ-eıııel
[§iıinı cen*ı
lsıaıisıik \'ırii*rinin (jtintellcıııııcsi
2ü,,4-2üJı5.§ğitim
Öğretinı Yıİı
iie |rlf.tii.ı.tigünün
ilgiii ;';İ";;;:' ,göıııl*:ri?nı ii;rir.
ekltri _rr=,i,, ekinde
iJgi
-
,,.ı?,.1 dr.ı
vcrilııeıŞsi İ;i;,rr;ff:|ııısıııııJ;i işltnı 1aPılnıası l.c heriıaııgi
hir ııksaklığa
l}il*iicı.ıııiyi i e gcı.cğini
ricş
_}
üAtJiTi]Vl
'fiiıı İçe
İ
\ııt!
bcbi;.tl
ı-.clerin:"
.eiıaı*ıTtİ
Y*li*-
u ı ı Lı]/la
-€::----_-__
i- flakşı:i:k
se
Şube il{itdürii
),,u,ısı
{J
ı
K;,ı;ı.iı,iıılı;ıı:ı
l ıkları
i.illiıı.] \iıidiiıiııiı]çr;}
ı!l,._, j\ıııii
ı,:iJ,
ı._
;:.j:ş,._.*!i 1i1!:ı!::_!;1ı rl
E
T.C-
},tiı,tf nĞifİnc nAıçANLIĞI
Ttmei Hğitinn Afnei ıllll**lrltl$
iial,ı
: 10297 tı73, 4:.'606j858
i{çnu:
ç.4/ı
2ü l-t-]ti i S
ıst;ıı isl
ı
Eğitiııı Ögrciim }'ı!ı
k veri ltri ıı iıı c iiıctilcıııııcsi
İ/İü ı4
:t)JJ-:üJ'' -ğ'jj:l
*
,.,',
fut[İ}Bݧ kapsanıında Meis
e-ükul Yciııeıiı'ıı t}ilgi,iiüllirıı
ıt
Şistenii'"'rliirn,ı*.uı.
'*Tstllıi
-Ç;;;aktadır, §fuatöjiModüİii
Haıklıl-ılıi;ııcı ilgili ,İ.',*'*];;İ*,l*-İ;"ı1;1o*uİ'ru-"rJrl"j*n
Geıiştirrng
krrnusunda
jl
nıiİli eğiıim ,,to*iiııı*iun'1*.,.1*r*ı
gsııd*rilııı i ş ıı l ııı asınş,ug,r.
n,;
;;;Ç;';şjk*ifu
qksikiikieriı: tery4ııalanırıa**,
biİgİleııclirıne e_postatarı
;;,i;;'ve
fu
*}duğ* r*s$it edi lmiştir"
İJıı ncdcnlc fiÇııel 1,ıudılr]ıftınııize
tıagl:
uıiilcıck, ckıc cr alaı"ı ıç,ki,ınıaıar1";;;;i-,;;il, l*ru,rlorr"ljt tiıın veri girişl*ri krııılrrıl
-ı
;"o,;,;l'rnio ıariııi ıneşai bitinıinc katJar
ı u,riltı,iıı e}i,iksiz ı c lı;ıı;sız
girıı,ntsinıii'r*girr.,,,*u*
[lilgilerinizi
r,c
r.i
lıusıısuııcJa.
gereğini ricş eçleriın.
igşı?qp öAüünun
, §ı*kşııa
*gıı§.İ M*dilrV.
iikişr:
l. Açıkiaırıa {i §ayflı}
1.;'[ı l,,lıı
1i
Qağığııı;
Ç,er S:
i} i}lını
. ıaiiirk
L] ülü i liJ
r}
] ıı. ü{r$4 ll
6, ı eı la ı,,;,4.:
ii ;1ğ: iı ıı.i ı, çı gi},i_] i]n, .
1ş
İl
]
f-prü§tıı: ıcgıt
__iıı;ııisıik4in.ıtiıştıı,.
|rş
*,\'
Ğİğ
Stratc^}
K.,4,
,
:,,,
i üeii ştir.ıı.ıe Başkan l
ığı
}tA
A.vtınıılı hii8i için: A. TANTAN
ŞllF
,i ]
tr
ek gi;Ç'İri, eJe'ııt:.xıı|,,ı;a.ı ii*
ı:rızılanırılşür
,
hış
lJ*.ıı::ft5şgş
nieh
:f,*iı{*.$,ığai§ ığ§?
|"a},s: i{İ
80. tı uCr*r,,,t - * . ,r uu.,, -Jç;ı"ıaa_ı-J
3lİ]
j-;i0 kodu i!ç
1aç11 cdılç|-ı1!11
&çiİ{LAM§LeR
1_
1,
Geııel Mücjıirlüği}nıiıze
aİt ttim aku!{arırı
eksıkliklerın giderilmesi sağianacaktır.
her türlü verı: grışterı*İfi kr;tirı
g.d:iİerek
] Aı"alık 2Ü]"4 tarilıi iıibariyJe 8ılgi tştşry
Dairesi Başkanlğından alınan
l\4uduritığÜıııÜze b*ğiı kururnlardan
Genel
ı,ıeirroo*ii: *,", orİır"1,1 ğkranında
oersııı,
sayısı
{Xullanllan kullanılmayan anasrıııfı oanıııs;riı*;;
,4Yrıra;
-;;;;İ;,;"_r,ektedir.
a'
3u okuı isimlerinden eğer;
Aynı blnadş {tek bin*} eğıtım
yapaıı okııılardan İlkokul ya
tja oı'taokul i:ina kuİlanı* *urrn,n,n
derslik ,rr*,i, *,r*iş ve bu
lİstede diğer
İ: Hj:;::il:'TJ-i,l-jlrT,
yapııanıadğındarr aynt
binap
lr.
ı,*,ı,a*gi-; i, İi,,o,,n oım adığı,ç,,
kı.ı,ıım** ;İ}!;İffŞ_iTff*,
d;;;
kurüm ayrlmı
Ancak aynı binada
{tek iılnaj eğitim yapan okul|ardan
ikisi de girmemiş ise okullşrdan
birinin derslik 5ğyisınt girmesi
sağlanacalt,n
ç'Ayıııbinada{t*k.bİna}eğitişıyapn*ku{|şrındış.ın*aıIiied*
;ffix,§:;::ı.
;;;.,;;;;ffi#;:İ#l
ffifr-ffiffiT:
aK:
Download

İl Milli Eğitim Müd. Yazısı ve Açiklama