ORGANSKA HEMIJA IV
Dr Čanadi Janoš
Literatura
Miris
narandža
(d)- limonen
limun
(l)-limonen
Sinteza limonena
Miris
Menta
Kim
Kokain
coca
Stimulans centralno-nervnog sistema
smanjuje apetit
Kaf ein
Stimulans centralno-nervnog sistema, psihoaktivna supstanca.
Slab diuretik. Nalazi se u kavi, čaju i u napitcima da davanje
“energije”.
Caffeine
Sildenafil
"Thalidomid bebe"
Konfiguraciona izomerija
Primer:
lindan(heksahlorcikloheksan, γ−HCH)
Brevetoksin – ciklični polietar
Ptychodiscus brevis ili
Gymnodinium breve
• neurotoksin
Ciguatoksin
Toksin proizvodi:
Dinoflagellate Gambierdiscus toxicus
ug Book - Ciguatoxin Chem
Bioluminescentne alge (Puerto Rico)
Apollo-11
Struktura i tačka topljenja
Masne kiseline u mastima i uljima
Kaučuk
(elastičan)
Gutaperka
(kruta)
Prosečna Molekulska masa
1-2 milion
oko 100 hiljada
Ogledalna simetrija
Ogledalna simetrija
Ogledalna simetrija
OPTIČKA ROTACIONA DISPERZIJA
ORD - UPOREĐIVANJE KONFIGURACIJE
na osnovu Cotton-ovog efekta
ORD - UPOREĐIVANJE KONFIGURACIJE
na osnovu Cotton-ovog efekta
Poznavanje stereohemije i konformacija molekula bilo bi za
hemičara samo od ograničenog značaja, kad on ne bi mogao
uz pomoč dobivenih informacija da predviđa hemijsko
ponašanje,odnosno kada to ponašanje ne bi mogao da
objasni.
Dinamička stereohemija bavi se hemijskim osobinama
molekula u vezi sa stereohemijom reaktanata i reakcionih
proizvoda.
• Naročito je važno poznavanje sternog toka reakcija pod
određenim reakcionim uslovima, da bi se stereohemija
pojedinih reakcionih stupnjeva neke organske sinteze mogla
kontrolisati.Sinteza nekog organskog jedinjenja "prema meri "
ostaje glavni cilj organske hemije:
• Fizičke, terapeutske, hranljive osobine i drugo su u uskoj vezi
sa molekulskom stereohemijom.
Primeri :
• kaučuk (elastičan) i gutaperka (kruta), koji se samo razlikuju u
cis-trans-stereohemiji svojih dvostrukih veza;
• D-asparagin (sladak ukus) i L-asparagin (gorak ukus);
• (+)-estron (estrogeno hormonalno dejstvo) i (-)-estron (bez
hormonalnog dejstva).
T A K S O L (Paclitaxel)
• Izolovano: 1967. godine. Monroe E. Wall
• Sintetizovano: 1994. godine.
Hemoterapeutik:Protiv raka pluća, materice, dojke,
mozga, Kaposi sarkome
Pacific Yew
Retrosintetska analiza taksola
BREVETOKSIN
Sinteza:K.C. Nicolau i saradnici.
(Scripps Research Inst., 1995)
Dužina sinteze: 12 godine
J Am. Chem. Soc. , 117, 1171-1173 (1995).
Sagorevanje
metana
CH4 + 2O2 = C02 + 2H2O
CH4 = CH3 + H
O2 = 2O
CH4 + H = CH3 + H2
CH4 + HO = CH3 + H2O
CH3 + O = CH2O + H
CH2O + HO = CHO + H2O
CH2O + H = CHO + H2
CHO = CO + H
CO + HO = CO2 + H
H + O2 = HO + O
H + R + M = RH + M*
Hlorovanje metana
Aktivnost katalizatora
2CO + O2 = 2CO2
Karbokatjoni
• George A. Olah (Nobelova nagrada, 1994.)
Phase-transver catalysis
• Primer: R-Cl + NaCN = R-CN + NaCl
X-
Primer: tetra-n-butilamonijum halogenid
18-krunski -6-etar
KRUNSKI ETRI
Primeri:
( Nobelova nagrada, 1987.)
• Donald J. Cram (1919-2001), UCLA, USA
• Jean-Marie Lehn (1939-), France
• Charles J. Pedersen (1904-1989),
Krunski etar i kalijumov jon
O
O
O
O
O
O
Dibenzo-18-Crown-6
Krunski etar i litijumov jon
OR
OR
OR
RO
RO
OR
Čvor molekul
=
Grubbs katalizator
1. H2, Pt
2. KCN
katenan – oblik lisice
Sinteza adipinske kiseline
“Zelenom hemijom”
Mikrotalasna
sinteza
Olefinske metatezne
reakcije
Katalizatori na bazi metalnih
kompleksa
(Rutenium, Molibden)
Aktivnost katalizatora
Primena metatezne
polimerizacije:
Sharpless-ova asimetrična
epoksidacija
Hiralni BINAP
PPh2
Ph2P
PPh2
Ph2P
(R)-BINAP
(S)-BINAP
BINAP: [2,2'-bis(difenilfosfino)-1,1'-binaftil],
Kompleks (R)-BINAP- a sa prelaznim metalom
Asimetrična sinteza (-)-mentola
Asimetrična izomerizacija alil-amina u enamin, 99%-ni enantiomerni višak
Ugi- eva višekomponentna
reakcija
Kinetička i termodinačka kontrola
reakcije
Curtin-Hammettov princip
Download

ORGANSKA HEMIJA IV