.
KARAMAN İL Özgı
IL ENCÜMENİ BAŞKA
Madde 1- Haramarr İli Vlerkez İlçesi Iülbasau
Köş,iiı
102 ada 1,2,3 parsel, t03 ada 3, 4
parscl, l08 ada 1,2,3ı 4. 5 paısel. ltl9
aaa 2, 3 par§el, İlOla"
paısel, 1l 1 ada 3., 4. 5 parsel, l 12 atla
]ilnarscl, I13 acla 1, ?, i, 4 pa.rel, l lİ aa]
16 ada 1, 2 parsel, l 17 a<ta 3. 4 parsel,
123 ada I pars*l, 124 zı<J,a l
]]_* *,',:lj:_4İi1.:l,
ada
1da l, 4 parsel, 1?7 ada l, 4 parsel, 129
1,2.-j,4 parsel, l-j| a_d-a 3" + paı'sei,
6 ada 2. 137 ada l ve 2 nolu paısellerin
2886 sayıIı Devlet İhalc Kanun,-rn +s, rnacıaeri
g.r"gırri" ac,ırİI'(Aıtırma) t]sulü ilc ihaİe eclilerck
satışı yapılac4ktıİ.
Maddc 2- İhalç edilecek
r,";::';;.;
prİ"İlİ
i]ril;. 3,;;ili'i
§ırı
No
Köyü
inısr
Ada/Pııruel
Durumu
Muhımnren
Pşrsel Ilanı
(ın
Geçici
tscdcli
Teııinat
fTL)
}
sııti
thnk
ffL)
KILEA§AN Köp
louI
KILltASI\N Kövü
KILI}ASı\N Köyii
2.0E, 73
Io2l2
1?,432,55
51Z9e
2,00{
şl
l6.774,40
lD2/3
5i.ı3,23
l4:00
4
KII.BASAN Kt5yü
2_3 5t
19
l
9.675,86
ı 03/-1
5r0,28
l4;00
5
KIı,BAŞAN Kdyl]
§p9§1! Kö
l7.937,22
s38,]2
l
ı,47
60.|,54
l4:(}0
l00,3c
4ll3.0ı
,|
6
U
9
KILRAS,,\N
Il
KlI,BA§AN Ko_v0
KILRASı\N Kılyü
I2
KlLB,ASAN Niiyü
İ3
K|LBASAN Kğyü
22
l4i
-]
2.1l:
l
1.92ı
l
08l4
ıOs/s
L5_
20, ı 5
E
l 6.
t.04l
9
l 7.080.68
2,58§
KILBAS.AN K{lyiı
I(ILBASAN Köyü
648,40
l4:00
s19 §{
2.]34
l4:00
t9.49600
584,EE
i4:.30
ll l13
iıt/4
ı8,9ı8,0ı
1.900,
l
ı.905,
lII/5
?.017.
ı6.81§,l2
I
l3il
Erısal:0.40
Il3/Z
KILBASAN Köyü
l l3/]
K.ILBASAN Kövii
I 1111
l4:0Q
l 7-9E4.65
1.rA<
[JesihııçIcı
lf:ffi
5l2,4?
2l.ö13,2?
l0/2
I2/4
ı lJuı
ı
2.]]9
I
lİl,o
2. ı 5J, 5
l09n
l09l]
ı
lftyl_
l8
21
08lı
2.
I
Kll.BASA,\ Kaiyü
I(gE4j4ry
ı7
20
!
Kö_vü
KILEASAN K6ytı
KILEASAN Köyii
KILııASAN Köyii
t6
I
-{
l0]i4
ıtItHf§fN[üi[
I0
l4
ı5
]
l 4:00
5
9.533,66
ı
ı
585,0
t
4.30
567,54
l4:30
5,87ı.76
476,15
l
ı5.907,92
477l4
I4:30
sOJ.35
l4:30
|
4;30
2.524.i
zl.rn,74
632,33
2,596.:
21
.tlig,ll
650,37
?,?96,,
l4:.10
l
9.ı 79.20
575,]E
l4:]0
l4:30
4:]0
2_43_5,(
20.332,75
609,9E
2.42s,4
?ü,252"42
607,57
2.z3ı1,|
l 5:()(}
ıE.6{ı8,30
560.65
l5:00
i5:00
İ]
KILBASAN Köyü
?4
ıl5/J
KTLBASAN Kö}ü
2.142,,l
l l5i4
|9.56ı,63
KILtJAsnN Külyiı
ı,ı
58{; ,i§
2.J9
ly_aoJ/l l
]
598,97
l5:oo
l4
586,9tl
l5:00
l5;00
,<
lJ/)
26
KIL|]ASAN Kıiyü
27
l15/6
KILBASAN Köyü
l lı/1
KILBA.§AN Iüİ"ri
1!c/2
28
,o
30
3ı
3_3
.]4
KiLBASAN Kıryü
KILBASAN Köyo
117/4
ilıf(}üllİ
l
I9.566!
l |7l3
fiü}Il
KILBASAN Küy(i
KILBASAN K(ır,t]
I$l]
ı l8y3
l
l8i4
? 17An
ı
9.840.02
595.20
I.7]],6:
l4.475,8l
434,27
1.762l,
l5:O0
l4.7I66?
44].50
l5;00
1.7|3,7,,
14.:]09,98
429,30
l5;O0
1.767.5:
ı4.?5E 88
44zI77
:.eısf'
l9.523,97
JEJ.7?
2.389.3]
l9.950,9I
598.53
19,503,3§
jE5.10l
2.]35,73
|
lJ İti
f.
__l_il}L
'|§:3_0
]J.:_]
+
5:r
o-_,-.:
,!i
§üüü-r:ğdöE
t ur
oI
]6
f İ !uuUUUJ
LLğLğr=öEGö
nuJ
'
.;1 .r,
tl
ı.,,,
.]5
KıLaASAN Kğyii
]6
KILBASAN Kövfi
KILB^SAN Köyö
175/I
KlI.BAŞ,AN Köyil
l25l4
ı/
.
38
ı23i1
1,)
_j9 i KILB ŞAN Köyü
40
_ K|LBA§AN KE_vü
4l
Kll.BA.§AII KOro
42
Kn.BA§Abi KOyü
KILBASAı\ Köyü
KILBASAN Köyt
43
44
45
45
1i
l27/1
L21/*
129ll
Iz9l3
l
KtLBAsAN Köytı
l-,l2i4
J2i3
laa n
KILBASAN Kiivü
KILBASAN KOyn
l33ü4
50
Enı.şl;0.40
l29l4
KILltJASnN Köy.ı
Kli.B.4SAN Köyü
§,
Kil,BA§AN Kiiyü
4,5
L-J
9,ö4
,?
!,ı3
l37l|
l6
ı 9_861,98
I
.§;]0
6,19,98
1
J;30
595,9J
l5:30
l
j:]0
594 72
7lzco
15:J0
2.7ı |.26
23.064,87
69ı.9J
l5:]O
!
_g4
1a
2i.ıl20.80
654,62
2.8; !58
23_s43,49
706,30
2.6: .0J
22.144,62
664,34
l6;00
2.}1
t9,.l95,s3
584.87
l7.o13,5E
5l 1.00
t6:0(ı
l6:0O
|
-? i
),9_5 j
t4 i
ıı.ızı,uı
5
l E.5ü9,35
)) /,blt
ı9,E7
l6ı00
1,15
80
l
E.844,28
ıç Eı
56s,_r]
l6:00
l
8.]09,96
549,J0
l
576,79
l5:00
?.ı ], 80
'],17|
|
l
|9!g,2l
ız.ru,sı
ra -_^
]_1__L_]_8l!qOJ
^^
l
--|_
l6;00
,z7 |
.§4
-.-J
i
-|_l
l6:00
2,22
23a,
|
8.794.,l]
Z2.6(16,
9.823,99
2.
l\712
ı
23.763,27
?01
§g3_-J
l
2.8 !,9ö
2-03
KILI]A§AN Ktıyıı
5ı
51
2.6
l29l2
,47 l_§lBAs^NKöyİ
48 '
49 J
2,2 0,81
1
(i:00
.§34,77
l6:()0
551,40
l6:00
Madde 3- lhale 05/Ocat<20l6 SaIı giinü 14ı0O'tla
sıraya göre Karaman Il Genel
\4eclişi İ1 Encüıneıri toplantı şalonunda yıpılacaktll.
(1.
Cad,
AIi
Şahane Malıallesi No: l9ld
Karaınaıı)
Muddc 4_ İhalçl,g Katı]abiInıe
A- Gerçek Kişilerde;
a) Nüfrıs Cüzdaıu Fotokopisi (TC Kiuılik No
b) Notcr tasdikli imza sirlr{tsü
c) Kaııuni İkauıetgü Belgcsi
d) Ttirkiye de tcbligat için aıtres oğyaru (\,ıcrgi ,, telefon
e) Geçici terninaıa ait alıırdı belgesİ veya Ba;ka etniııat nuınaIası olacak)
Mcktubu
B- Vckileten gireccktertle;
a) Ntttus Cüzdanı Fotokopisi (T.C kimlik no
k)
b) Noter tasdikli vekatetnamç
c)
Noter tasdik]i imz* beyannamesi
teminata ait alınCı belgesi veya Banka
Türkiye cle tebligat için adres-beyaııİ (Vergi
d] Ceçici
9
C- Tiizel Kişilerde;
S]
İ{Li llşlliclo' ia","
telefoıı nuınarası olac.ak)
[UlLIUl l llullllll ıl.ıll {J l [[Ak)
me,kczinin' b-İ.;lE,Jr: mahkcnresindcn
vcya siciline
buiundrığu Ticaret ve/vrya Sanayi Odasından
benzeri makarrıından son
ay içe.risinde alınnuş tiizel kişiiiğin siciline
kay ı olduğuna dair belge
c.) Tüzel kişiiiğiır notcr tastiikli iınz,e siı.küsıl
d) Geçici teminata ait a]ı_nilı belgesi vcya Banka Tı
D- Ortak Girişimcilerden;
a]
Ortak Gİrirsimi tıIuşturaıı gcrçek ve illzel
istcı-ıilcn bclgeler
b) Oıtal<lıl< drırum bclgcsi ( notcr tasdikli)
.) Geçici teminata uit alınaİ belgesi r*yu gurku r,
bdüJ-liüdJE
Quİ,lua-oİ,fo
]I
uu!gUu!
hcr biri (A) ve (C)
ı:at Mck.tubu
LLoLof?ıccA
!!J
uJe6:e
cLA2
2t,/o2
|-
Mıdde S-_jhale Şartnırnresi ve diğer ilgili ewaklar rnt
l,.
|ldaresi. lmar vc kentsel İyileştinne
l
ı
lrIüdtı{iiğünde gorrılebill
zorunludı,ı Şartırame bedeli 250.00 1İ olup
!"rt"^*.
llii'.r}idarcsi T,C. Ziraat
özeı
B,;;;-'JsOl+İtİİ_İob:z'
TR000 l 000
17 7 3
5684603 5(ı02)
Mndde 6- İhaleye katılınak i_steyenlerin 4. tnadclcde
kadar İl Özel İdaresi yazı İşIeri Mtidur]ugtıne tcsliur
edi]ecektir
Matlde 7- İl bncüınen\n22.12.201s tarih.ıı 268 sayıl, kı
peşin. geri kalan kısııı ise 3 (i.iç)'eı. ay ara ile 4
eşit taksit
tescilleri bt>ıç bitiminde yaprlacalcıır. Tapu clcvri içiıı g*r*ı*ıi
ır*
diğer nıasraflar alıcıya aittir_
ltıl ı ılt]ul ttulıullullull
ı
göre Katma f)eğer Vergisindeıı (KlJV)
iİtisnadıİ,
MadıIe g- İhale Lıvtaklaı:ıırı posta ile gönderccekle
gecikıne.I er kabul edilenı ez.
i şaatleri dfrhilin de kararnan il Özel
İhaleye katı]acak olanların şaftnanre
ınaı:akilr. Şartnauıe bedeli Karanıaır
u
İI
hcsabına yatırılacakhr. (İBAN:
ilcn belgeleri ilıalc giinü sıat l2:00'a
anna istiııaden ihale bedelinin yoha'si
ıalindc iidenecektİr.'faşınrnazııı tapu
ttlrlü kdv, vergi, harç, ve doğabilecek
J.
lllruUllUtilll4. lJ.rr^.,-"
{rJ
t.nJlr*
için postada nıeydana gelebilecek
ilaır olunur.
büno,.|tüööE
!uI, 1L,,\,0I,i0
-,lI NUıJUuu\l
LISl,SZ2geeö
rilJ
!'JJt,b:S Ct,lZ
2t/eZ
Download

İncelemek İçin Tıklayın