BORSA
iSTANBUL
Sayı
BİAŞ-30-GOD-OIO.07- 'tO
Konu
Dövİz opsiyonlarının işleme açılması ve yapılacak testl~r hk.
18./DI.j/2014
Genel Mektup No: 41~.J.
Finansal Türev Ürünler Piyasası Bölümü
Borçlanma Araçları ve Türe\' Piyasaları Uygulama Geliştinne Bölümü
Sayın Üyemiz.
İlgi
: 24/03/2014 tarih ve 4137 sayılı Genel Mektubumuz.
İlgi'de yer alan Genel Mektubumuz ile Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında
(VİO?) döviz opsiyon sözleşmelerine ilişkin altyapı geçişinin yapılacağı duyurulmuştur. Söz
konusu alıyapı geçişinin ardından DolarTL opsiyon sözleşmelerinin Mayıs 2014 dönemi
içinde işleme açılması planlanmaktadır. DolarTL opsiyon sözleşmelerinin. sözleşme unsurlan
433 Nolu Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası işleyiş Esasları Genelgesinde yer almaktadır.
ViOPAPI Programcı Kitapçığı, VIOPFIX Protokolii Kurallar Dokümanı, viop Veri Bildirim
ve Kahul Formadarı dokümanları Döviz Opsiyon Pazar kodlarını içerecek şekilde
güncellenmiştir.
DolarTL opsiyon sözleşmelerinİn işleme açılması kapsamında 24-25-28 Nisan 2014
tarihlerinde üyelerimiz ve Takasbank'ın katılımı ile sistem testleri gerçekleştirilecektir. Bu
testler esnasında işlem günü her gün değişecek olup, gün sonu işlemleri. veritabanına yükleme
\'e Takasbank'ta kullanım işlemleri gerçekleştirilecektir. Bu amaçla açılan yeni test ortamında
her gün 10:00- 16:00 saatleri arasında normal seans yapılacaktır. Seans sonu işlemleri
16:45"ten itibaren başlayacak olup, emİr ve işlem defterleri de gönderilecektir. Seans sonu
işlemleri tamamlandıktan sonra sistem kapatılacak ve takip eden gün yeni bir işlem günü
olarak başlatılacaktır. Test planı ve bağlantı bilgileri ekte yer almaktadır (Ek).
Diğer taraftan aynı günün tekrarlandığı test ortamı 18 Nisan 2014 tarihinde DolarTL opsiyon
sözleşmeleri gerçek ortamda açılacak şekli ve özellikleri ile tanımlanacaktır. Döviz opsiyon
sözleşmelerinin işlem görnıeye başlamasıyla birlikte sorun yaşanmamasını teminen test
ortamıııa tanımlamanın yapılacağı 18 Nisan 2014 tarihinden itibaren üye ve yazılım
kuruluşlarına testlerini tekrarlaması ta\'Siye edilmektedir.
Testler ile ilgili tüm sorular "[email protected]"
Borsa İstanbul Teknik Destek
Masası'na iletilebilecektir. Ayrıca, testler ile ilgili karşılaşılan teknik konular için (0212) 298
24 27 numaralı telefondan 1, piyasaya ilişkin konular için (0212) 298 24 27 numaralı
telefondan 3 tuşlanarak destek alınabilecektir.
Borsa istanlxJl A.Ş.
ıçe 21 00
Reşitpaşa Mahallesi
T: +qQ 212
Tuncay Artun Caddesi
Emirgan 34467 Istanbul
F: +qO 212:Ne 25 00
www.borsaistanbtJl.com
112
Testler sırasında. testin akışına ilişkin açıklamalar ve genel uyanlar yapılabileceğinden.
internet ortamında duyurulann yapıldığı Borsa İstanbul Piyasa Haberleri ve Yardım Masa,,;ı
Duyurulan Panosunun (www.borsaistanbul.com/uyeozel)
sürekli olarak takip edilmesi önem
arz etmektedir.
Gereğini rica ederim.
Saygılarımla.
Dr. M. İbrahim TURHAN
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
Ek: Test Planı ve Bağlantı Bilgileri Dokümanı (2 sayfa)
212
Test Planı ve Bağlantı Bilgileri
Hizmcıe Özel Ek
EK:
TEST PLANI VE BAGLANTI BİLGİLERİ
Liiifen bu duyum)'ıı şirket yöııeticilerini=e "e bilgi iş/em,WJrulıı/ıılarnlı=a iletini:,
(811duyum
••www.borsaisıaııbu1.com/uyeozcl
.. ,Wl}fa,w "Borsa istanhul P~rasaları Duyuru Paııo.w "Ildaıı
indirifehilir.)
.
Sayın
. Üyemiz ,
DolarTL opsiyon sözleşmelerinin işleme açılması kapsamında 24-25-28 Nisan 2014
tarihlerinde üyelerimiz ve Takasbank'ın katılımı ile test yapılacaktır. Bu test, yeni açılacak
test ortamında gerçekleşecek olup, aynı günün tekrarlandığı test ortamına da 17 Nisan 2014
akşamında DolarTl opsiyon sözleşmeleri veni formatıyla tanımlanacaktır. DolarTL opsiyon
sözleşmeleri için sözleşme tipi olarak "O TRYUSDKE". dayanak varlık olarak ise
"TR YUSDK" öngörülmektedir.
Bu nedenle. üyelerimizin ve yazılım kuruluşlarının 18
Nisan 2014 tarihinden itibaren aynı günün tekrarlandığı test ortamında tekrar DolarTl
Opsiyon testi yapması gerekmektedir.
A- Test Bağlantı Bilgileri
•
Test ortamına ilişkin mevcut sözleşmeler dosyasına. :22 Nisan 2014 i7:00'dan itibaren
erdtest sayfasından ulaşılabilecektir. Söz konusu mevcut sözleşmeler dosyasında döviz
opsiyon sözleşmeleri de bulunacaktır.
•
Üyelerimiz, test ortamına. 27 Şubat
kullanıcılarıyla bağlanabileceklerdir.
•
Üyelerimiz söz konusu test ortamına TW ile bağlanmak için kullanacakları kurulum
dosyasını
''http://l92.168.75.1 O"
adresinden
veya
internet
ortamında
.\ ••..
w"....borsaistanbuL.com/uyeozel'. adresinden "Döviz Opsiyonu Test Ortamı (Sürüm
3.4.0. ı)" bağlantısı aracılığıyla indirebilir.
•
Üyelerimiz. ilgili test çalışmalarıyla ilgili tüm sorularını "[email protected]"
Borsa İstanbul Teknik Destek Masası'na mesaj atabileceklerdir. Böylece üyelerimizin
sorulan Borsa istanbuI'da konuyla ilgili kişilerce en kısa sürede cevaplanabilecektir.
20 ı4
tarihindeki
gcrçek
ortam
şifre
ve
B- Test Planı ve Kapsamı
Üyelerimiz kendi yazılımlarında yaptıkları değişiklikleri. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası
Test Ortamı'nda 24-25-28 Nisan 2014 tarihlerinde test edebileceklerdir.
24-25-28 Nisan 2014 tarihlerinde yapılacak olan testler sırasında:
•
•
•
•
27 Şuhat-3 Mart 20 i4tarihleri arası yaşatılacakur.
Her bir testte gün sonu yapılarak ertesi güne geçilecektir.
Her test günU seans sonrasında emir ve işlem defterleri gönderilecektir.
24 Nisan testinde, 27 Şubat sabahı gerçek ortam verileriyle işlem sistemİ açılacaktır,
Tesl Planı ve Baı?;lantıBilgileri
•
•
Hizmete Özel
25 ve 28 Nisan testinde, bir önceki gün yapılan testlerde" devam edilecek olup sistem
tarihi sırasıyla 28 Şubat ve 3 Mart 20 i4 günlerini gösterecektir. 28 Şubat akşamında
vadesonu testleri de yapılacaktır.
Test ortamında gerçek ortam verilerindeki mevcut sözleşmelere ek olarak Mayıs ayında
işleme açılınası planlanan DolarTL opsiyon sözleşmeleri de işleme açılacaktır. (Dolar
fiyatındaki meydana gelecek değişimlerden dolayı gerçek ortamda test ortamında yer
alan verilerden farklı kullanım fiyatları açılabilir.)
Test Planı
(*)
ZAMAN
09:30
10:00
12:30
12:45
16:00
16:30
TÜRÜ
Sistem Açılışı ve işlem Yapılmayan
Dönem
Nonnal Seans Baslanoıcı
Öı1le Arası Baslanıucı
Ööle Arası Bitisi
Nonnal Seans Bitişi ve Gün sonu
İ"lemleri
Sistem Kananı.;;ı
sel/ns
saatlerinde
değişiklik
olabilecek.
bu
"wv.w.borsaistanbul.comluveozel
). adresinde yeııi le.~tSf.'am .maf/eri ilan edilecektir.
(*)
Tesıler
UYGliLAMA
slrllSll1lla
durumlarda
2/2
Download

Döviz Opsiyonlarının İşleme Açılması ve Yapılacak