T.C
ERZİNCAN İL Ö Z E L İDARESİ
İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
1- Mülkiyeti İdaremize ait, Atatürk Mahallesi,Fevzipaşa Caddesi,Yazıcıoğlu İş Merkezinde 86 ada, 16 parsel
üzerinde 4 katlı kargir binanın zemin katında bulunan 5,6,7 ve 8 nolu dükkanların, 2886 Sayılı Devlet İhale
KaııuıııTnun 45.maddesi gereğince A Ç I K T E K L İ F U S U L Ü ile İl Encümenince satış ihalesi yapılacaktır.
a)- İlimiz Merkez İnönü Mahallesi 30 pafta, 517 ada, 46 parselde kayıtlı (Eski Merkez Jandarma Birlik Karakol
Komutanlığı ve Erat Gazinosu) 1750 ıır yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan Bodrum+3 kattan oluşan bina ve tek katlı ek
bina ve arsanın, 2886 Sayılı Devlet İhale K an u n u ’nun 45.maddesi gereğince A Ç I K T E K L İ F U S U L Ü ile İl
Encümenince satış ihalesi yapılacaktır.
2-İhale Geçici teminatı Muhammen Bedelin % 3 ’dıir. Geçici teminat nakit olarak Erzincan T.Vakıllaı*
Bankası Şubesindeki T R 64 0001 5001 5800 7285 4742 08 nolu emanet hesabına ilanda belirtildiği gibi
yatırılacaktır.Teminat. mektubu getirecekler 2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalardan alacakları teminat
mektuplarını vereceklerdir.
3-Satış için tespit edilen muhammen bedelden K D V hariçtir.
4-İlıale İl Encümenince İl Özel İdaresi, Encümen Toplantı Salonunda aşağıda belirtilen tarih ve saatte
yapılacaktır.
5-İlıalesi yapılacak dükkanlar ile Bodrum+3 kattan oluşan bina ve tek katlı ek bina ve arsanın satışına ilişkin
şartnamesi mesai saatleri içerisinde Erzincan İl Özel İdaresi (Yazı İşleri Müdürlüğünde) görülebilir.
6-İstcklileriıı ihaleye katılabilmeleri için,
a-Erzincan İl Özel İdaresi adına geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu veya banka teminat
mektubu.
b-Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli fotokopisi,
c-Tebliğe esas İkametgah belgesi.
d-İstekli Şirket ise kanıtlayıcı bclgeler(Oda kaydı.Ticaret Sicil Gazetesi)
e-Vekaleteıı iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname. Şirket adına iştirak edilmesi halinde şirketi
temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli yetki belgesi, Ortak girişim olması halinde ise noter tasdikli ortaklık
sözleşmesi,
I- Noter tasdikli imza sirkiisü.
g-Vergi borcu olmadığına ilişkin belge,
h- Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadığına ilişkin belge,
j- Erzincan İl Özel İdaresine borcu olmadığına ilişkin belge,
7-İhalcye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.
8-Posta İle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
9-İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İL A N O L U N U R
<
V
_
İLİ
= /
/
TAŞINMAZIN
CİNSİ
(Yüzölçümü )
1!
«S
BULUNDUĞU
KAT
TOPLAM
M UHAM M EN
BEDELTU
GEÇİCİ
TEM İNAT
MİKTARI TL.
İH A L E
TARİHİ
İHALE
SAATİ
1
Erzincan
Dükkân
5
Zemin Kat
173.880,00
5.216,40
21.01.2015
10.30
2
Erzincan
Dükkân
6
Zemin Kat
198.720,00
5.961,60
21.01.2015
10.40
3
Erzincan
Dükkân
7
Zemin Kat
279.990,00
8.399,70
21.01.2015
10.50
Erzincan
Dükkân
8
Zemin Kat
310.200,00
9.306.00
21.01.2015
11.00
Bodrum+3
kattan oluşan
bina ve tek katlı
ek bina ve arsa
1.134.906,20
34.047,19
21.01.2015
11.10
-------
4
[ ---
Erzincan
5
...
..............
Bina+arsa
-
1750 m2
I
Download

tc erzincan il özel idaresi il encümeni başkanlığından ilan