T.C.
KIRŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
1 - İl Özel İdaresine ait makine parkında ( 6360 sayılı Kanuna göre kapatılan belde belediyelerinden gelen ) bulunan ihtiyaç
fazlası aşağıda cinsi, markası ve modeli belirtilen araçlar 14 / 10 / 2014 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi
gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile İl Encümenince satış ihaleleri yapılacaktır.
2 – İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi gereğince ‘’ AÇIK ARTIRMA ‘’ suretiyle yapılacaktır
3 – Satış için tespit edilen muhammen bedelden KDV. hariçtir.
4 – İhale Geçici teminatı Muhammen Bedelin % 3 ‘üdür. Geçici teminat nakit olarak Kırşehir Vakıflar Bankası TR 59 0001 5001
5800 7289 0707 67 nolu hesaba ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır. Teminat mektubu getirecekler 2886 sayılı Kanuna uygun olarak
bankalardan alacakları teminat mektuplarını vereceklerdir.
5 – İhale İl Encümenince İl Özel İdaresi Encümen toplantı salonunda aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
6 – İhalesi yapılacak araçlara ait satış şartnamesi mesai saatleri içerisinde Kırşehir İl Özel İdaresi ( Destek Hizmetleri
Müdürlüğünde ) görülebilir ve 30,00 TL dosya bedeli karşılığında satın alınabilir.
7 – İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ,
a) İhaleye katılmak istediğine dair talep dilekçesi ,
b) Gerçek Kişiler için İhale tarihinden en fazla 3 ay önce alınmış tasdikli ikametgah belgesi ve nüfus cüzdan fotokopisi ,
c) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeler ( Oda kaydı, Ticaret Sicil Gazetesi )
d) Vekaleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname, Şirket adına iştirak edilmesi halinde şirketi temsile yetkili
olduğuna dair noter tasdikli yetki belgesi, Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi,
e) Şekli şartnamede belirtilen muhammen bedelin % 3’ü tutarında geçici teminat,
f) İhale dokumanı alındı belgesi,
8 - İhaleye iştirak edenler Şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılır.
9- İsteklilerin İdarece istenilen belgeler ile geçici teminatları her satış için ayrı olarak tanzim edip bir zarf içinde ihaleden
( 1 ) saat önce İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekir.
10 - Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
11 – İdare İhaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.
İLAN OLUNUR
SATILACAK ARAÇ LİSTESİ
S.
No
Cinsi
Markası
1
Minibüs
2
Otobüs
3
Otobüs
4
Otobüs
5
Minibüs
6
7
8
Minibüs
Minibüs
Minibüs
9
10
Otobüs
Otobüs
Peugeot
J9
Peugeot
J9 Premier Dİ
Peugeot
J9 Premier Dİ
Peugeot
J9 Premier Dİ
Magırus
85 ES.5.-B
Ford Transit
Ford Transit
Renault Master
2.5 D
Otoyol M 23 12
Otoyol 50 NM 23
Geçici
Teminat
Bedeli
( TL)
315,00
İhale
Günü
İhale
Saati
40 KD 338
Muhammen
Bedeli( TL)
( KDV
HARİÇ )
10.500,00
14.10.2014
10.15
Şartname
Bedeli
( TL )
30,00
2006
40 KE 416
11.000,00
330,00
14.10.2014
10.20
30,00
2006
40 KE 417
11.000,00
330,00
14.10.2014
10.25
30,00
2006
40 KE 418
11.000,00
330,00
14.10.2014
10.30
30,00
1989
40 DL 509
4.000,00
120,00
14.10.2014
10.35
30,00
1994
1990
2000
40 KC 047
40 KA 926
40 KD 685
6.000,00
5.000,00
10.500,00
180,00
150,00
315,00
14.10.2014
14.10.2014
14.10.2014
10.40
10.45
10.50
30,00
30,00
30,00
1997
1992
40 KF 047
40 KC 570
11.000,00
10.000,00
330,00
300,00
14.10.2014
14.10.2014
10.55
11.00
30,00
30,00
Mode
l
Yılı
2005
Plaka
Download

Araç Satışı İlanı - Burdur İl Özel İdaresi