T.C.
KÜTAHYA VALİLİGİ
Defterdarlık Çinili Vergi Dairesi Müdürlüğü
MENKUL
MAL
SATIŞ
İLANI
Vergi borçları nedeniyle, 6183 Sayılı yasanın
haczedilerek satışına karar verilen, aşağıda nevi, özellikleri
mallar, Dairemizce açık artırma suretiyle satılacaktır.
5 ve 62 inci maddeleri geregınce
ve biçilmiş değeri yazılı menkul
Birinci açık artırma,
aşağıda belirtilen
tarih
saat ve adreslerde
yapılacaktır.
Birinci açık artırmada
verilen teklifler menkul mala biçilen değerin % 75 'ini bulmadığı
takdirde, artırmada en çok teklifi yapanın hakkı saklı kalmak üzere, ikinci açık artırma yine
aşağıda
belirtilen
tarih, gün, saat ve adreste
yapılacaktır. Katma Değer Vergisi ile
Damga Vergisi alıcıya aittir. (Otopark
ve Çekici ücreti
söz konusu olduğunda
satış
bedelinden
ödenecektir.)
Dairemiz, alacaklı amme idaresi ile borçlunun menfaatlerinin telifi açısından menkul
malları satıp satmama yetkisine sahiptir. Satış bedeli peşin tahsil edilecektir. Artırmaya katılmak
isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah belgesi ile belirlenen gün ve saatte satış ın
yapılacağı
yerde hazır bulunmalan, başkası adına ihaleye katılacakların aynca Noter onaylı
Vekaletname getirmeleri gerekmektedir. Satışı yapılacak malların fiziki durumlan
aşağıda
belirtilmiş olup daha fazla bilgi almak isteyenlerin
İcra - Satış Servisimize müracaat etmeleri
gerekmektedir.
Açık artırma sonunda menkul malı alan şahısların, ihale öncesi satışı yapılacak menkul
malları
görmüş oldukları
kabul
edileceğinden,
sonradan
menkul malı almaktan
vazgeçmeleri halinde
haklarında
6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanunun
ilgili hükümleri
uygulanacaktır.
SATILACAK
MENKUL
MALLARıN
ÖZELLİKLERİ
ve BİçİLMİş
DEGERLERİ
1- 43 FK 055
34.000,00 TL.
Ön tampon kırık. Boyada yanık ve çizikler var. kullanılır
durumda.
Menkul mal, Kütahya-Tavşanlı
Çevre yolu, Toki kavşağı yanında
GARAAMBAR
Trafik Otoparkında
muhafaza altında olup;
Birinci Açık artırma; 30/04/2015
otoparkta
yapılacaktır.
PERŞEMBE
Birinci açık artırmada
satılamayan menkul
adreste
ve aynı
saatlerde
yapılacaktır.
günü
mallar,
saat
14'00 de, aracın
07.05.2015
(Not: Satışı yapılan Motorlu
Araçların fenni muayenesi
ceza ve gecikme zamları alıcıya aittir.)
ile
PERŞEMBE
••• j.
.~~.
bulunduğu
sorumluluk,
t:;/. ''',...,=-'~
.•.
~e
,(;
özel
günü, aynı
ilgili her türlü
~.
/.r",,)
",1 ••. ,
İLANEN
faaliyet gösteren
.••• ı...~
;"
~t':".''-· .••.'.'~
DUYURULUR
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:48 Defterdarlık Hizmet Binası Kat:2-3 43 ıoO-KÜTAHYA Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat:
Telefon: (0274) 2236100 (10 Hat)
Faks: (0274) 2230621
İcra-Satış Servisi (Dahili Telefon: 208)
Download

30.04.2015 tarihinde yapılacak satış ilanı