TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ
ALTINTEPE TIP MERKEZİ
KULLANIM DIŞI VE HURDA MUHTELİF MALZEME
SATIŞ ŞARTNAMESİ
KONU :
Kurumumuz AltıntepeTıp Merkezi deposunda bulunan ve ekli 2 adet listede dökümü yapılmış 414
kalem muhtelif KULLANIM DIŞI (HURDA) MALZEME ve 65 kalem İHTİYAÇ FAZLASI ÇALIŞIR
DURUMDA TIBBİ CİHAZ açık arttırma uygulanması suretiyle satılacaktır
SATIŞIN YAPILACAĞI YER, TARİH, SAAT VE ŞEKLİ
İstekliler açık zarf teklifleri ile beraber en geç 08 OCAK 2015 günü saat 16.00’da Altıntepe Tıp
merkezi 11.katta bulunan konferans salonunda hazır bulunmalıdırlar. İhale açık arttırma yöntemi
ile yapılacaktır.
İHALEDE SATILACAK MALZEMENİN CİNSİ, MİKTARI, YERİ VE GÖRÜLMESİ.
Malzemeler Altıntepe Tıp Merkezi depolarında bulunmaktadır. İstekliler mesai saatleri dahilinde
müracaat etmeleri halinde satışa sunulan malzemeleri görebilirler. Alıcı teklif vermiş olmakla;
malzemeyi mahallinde görmüş, hali hazır durumu ile beğenmiş,uygun görmüş ve şartnamenin
bütün hükümlerini aynen kabul etmiş sayılır.
Malzemeler mevcut hali ile satışa arz edilmiştir.
KATILIM ŞARTLARI
Katılımcı firmalar satın alma şartnamesini ve eklerini ( listeleri ) kaşeleyip, imzalamalıdır.
Firmalar tebligat adreslerini, tel. numaralarını, yetkili temsilcilerini, Firma anketli kağıdına veya
anketsiz kağıda yazarak imzalı kaşeli olarak verecektir.
- İstekliler tekliflerini Hurda ve kullanım dışı malzemeler için listelerin tamamı için vermelidirler,
İhtiyaç fazları cihazlar için kalem bazında veya tamamı için teklif verebilir.
İstekliler banka iban numaralarını teklif mektubuna yazabilirler.
GEÇİCİ TEMİNAT
- Geçici teminat malzemenin tamamı için # 1.000.-TL ‘dir.
Geçici teminat : Banka teminat mektubu şeklinde olabileceği gibi; Altıntepe Tıp Merkezi
Muhasebe veznesine ya da işletmenin banka hesabına nakden de yatırılabilir, geçici teminat
mektubunu veya teminat ödendi makbuzu ibraz etmeyen firmalar ihaleye kabul edilmeyecektir.
Geçici teminatlar ihale sonuçlanıp, satış bedeli yatırıldıktan sonra firmaların geçici teminat
mektupları iade edilecek, Kurum hesabına yatırılan nakit teminatlar firmaların yazılı olarak
bildirecekleri banka hesap numaralarına havale edilecektir.
SATIŞ, ÖDEME ve MALZEMENİN KALDIRILMA MÜDDETİ:
Teklif değerlendirmesi ve fiyat belirleme çalışmaları sonucunda teklifi uygun görülen istekliye ihale
kararının tebliğinden itibaren en geç 3 (üç) işgünü içerisinde mal bedeli İşletmemiz hesabına veya
Kurumumuz verilecek banka hesabına yatırılacaktır ve paranın yatırılıp satış işleminin
kesinleşmesinden en geç üç iş günü içinde malzemeler Tıp Merkezinden kaldırılacak /
nakledilecektir.
Satış şartlarına uyulmadığı hallerde malzemenin toplam satış tutarının günlük %5’i (Yüzde beş)
oranında gecikme cezası ödeyecektir.
Satın alınan malzemeler ödeme yapıldıktan sonra istekliye teslim edilecektir, malzemelerin
nakliyesi, yüklenmesi ayrıca bu konu ile ilgili tüm vergi, resim harç vb. masraflar istekliye aittir.
Derneğimiz 4734 sayılı kanuna tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp
yapmamakta ve dilediğine yapmakta, eksiltmelerde uygun bedeli saptamakta tamamen serbesttir.
Dernek gerekli gördüğü takdirde bir duyuru ile son teklif verme süresini, mevcut tekliflerin bütün
hak ve yükümlülükleri geçerli kalmak üzere ileri bir tarihe erteleyebilir.
ALTINTEPE TIP MERKEZİ
İHALE KOMİSYONU
EK . 3 adet Malzeme listesi.
Bilgi : Lojistik Yön.Birimi. Tel : 0216 489 40 74
1
Download

İdari Şartnamesi