T.C.
KÜTAHYA VALİLİGİ
Defterdarlık Çinili Vergi Dairesi Müdürlüğü
ME KUL MAL SATIŞ
İLANI
Vergi borçları nedeniyle, 6183 Sayıh yasanın 5 ve 62 inci maddeleri geregınce
haczedilerek satışına karar verilen, aşağıda nevi, özellikleri ve biçilmiş değeri yazılı menkul
mallar, Dairemizce açık artırma suretiyle satılacaktır.
Birinci açık artırma, aşağıda belirtilen tarih,
saat ve adreslerde yapılacaktır.
Birinci açık artırmada verilen teklifler menkul mala biçilen değerin % 75 'ini bulmadığı
takdirde, artırmada en çok teklifi yapanın hakkı saklı kalmak üzere, ikinci açık artırma yedi gün
sonra aynı adres ve aynı saatlerde yapılacaktır. Katma Değer Vergisi ile Damga Vergisi
alıcıya aittir. (Otopark
ve Çekici ücreti
söz konusu olduğunda
satış
bedelinden
ödenecektir. )
Dairemiz, alacaklı amme idaresi ile borçlunun menfaatlerinin telifi açısından menkul
malları satıp satmama yetkisine sahiptir. Satış bedeli peşin tahsil edilecektir. Artırmaya katılmak
isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah belgesi ile belirlenen gün ve saatte satışın
yapılacağı yerde hazır bulunmaları, başkası adına ihaleye katılacakların
ayrıca Noter onaylı
Vekaletname getirmeleri gerekmektedir. Satışı yapılacak malların fiziki durumları
aşağıda
belirtilmiş olup daha fazla bilgi almak isteyenlerin
İcra - Satış Servisimize müracaat etmeleri
gerekmektedir.
Açık artırma sonunda menkul malı alan şahısların, ihale öncesi satışı yapılacak menkul
malları görmüş oldukları kabul edileceğinden, sonradan menkul malı almaktan vazgeçmeleri
halinde haklarında 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
SATILACAK
MENKUL
MALLARıN
ÖZELLİKLERİ
ve BİcİLMİş
(1)-43 AZ 365 Plakalı 1993 model ŞAHİN
DEGERLERİ
6.750,00 TL.
Muhtelif yerlerindi çizikler var kullanılır durumda.Ruhsat anahtar yok.
(2)-43 AV 359 plakalı.1997
Araç tamamen
hurda
model SKODA pİKAP
3.000,00 TL.
durumdadır.
Menkul mallar Kütahya
yedeminde olup,
merkez,
Sanayi
1.Acık artırma; 07/05/2015
PERŞEMBE
Menkul Malların bulundueu Otoparkta
Sitesinde
GARAAMBAR
2ünü saat 14'00 den itibaren 10 dakika arayla
yapılacaktır.
Birinci acık artırmada satılamayan menkul malların ikinci
tarihinde, aynı adreste ve aynı saatlerde yapılacaktır.
(Not: Satışı yapılan Motorlu Araçların fenni muayenesi
ceza ve gecikme zamları alıcıya aittir.)
İLANEN
Trafik Otoparkında
acık artırması, 14.05.2015
ile ilgili
.4 ?-t-....,..~:i(.
~i~
her türlü sorumluluk,
,.~.
•
.r~J>
n~
'-i
DUYURUL~~~ ~;,., ;' ,:;." \
... >~
;r
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:48 Defterdarlık Hizmet Binası Kat:2-3 43 ıOO-KÜTAHYA Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat:
Telefon: (0274) 2236 ı 00 (lO Hat)
Faks: (0274) 223 062 ı İcra-Satış Servisi.IDahili Telefon: 208)
Download

null