T.C.
KÜTAHYA VALİLİGİ
Defterdarlık Çinili Vergi Dairesi Müdürlüğü
ME
KUL
MAL
SATIŞ
İLANI
Vergi borçları nedeniyle, 6183 Sayılı yasanın 5 ve 62 inci maddeleri geregınce
haczedilerek satışına karar verilen, aşağıda nevi, özellikleri ve biçilmiş değeri yazılı menkul
mallar, Dairemizce açık artırma suretiyle satılacaktır.
Birinci açık artırma,
aşağıda belirtilen tarih
saat ve adreslerde
yapılacaktır.
Birinci açık artırmada
verilen teklifler menkul mala biçilen değerin % 75 ' ini bulmadığı
takdirde, artırmada en çok teklifi yapanın hakkı saklı kalmak üzere, ikinci açık artırma yedi gün
sonra aynı adres ve aynı saatlerde yapılacaktır. Katma Değer Vergisi ile Damga Vergisi
alıcıya aittir. (Otopark
ve Çekici ücreti
söz konusu olduğunda
satış
bedelinden
ödenecektir. )
Dairemiz, alacaklı amme idaresi ile borçlunun menfaatlerinin telifi açısından menkul
malları satıp satmama yetkisine sahiptir. Satış bedeli peşin tahsil edilecektir. Artırmaya katılmak
isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah belgesi ile belirlenen gün ve saatte satışın
yapılacağı
yerde hazır bulunmaları, başkası adına ihaleye katılacakların
ayrıca Noter onaylı
Vekaletname getirmeleri gerekmektedir. Satışı yapılacak malların fiziki durumları
aşağıda
belirtilmiş olup daha fazla bilgi almak isteyenlerin
İcra - Satış Servisimize müracaat etmeleri
gerekmektedir.
Açık artırma sonunda menkul malı alan şahısların, ihale öncesi satışı yapılacak menkul
malları görmüş oldukları kabul edileceğinden, sonradan menkul malı almaktan vazgeçmeleri
halinde haklarında 6 ı83 sayılı A.A. T.U.H. Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
SATILACAK
MENKUL
ÖZELLİKLERİ
MALLARı
ve BİçİLMİş
DEGERLERİ
1-43 RT 821 Plakalı 2000 model PEUGEOT J9 OTOBÜS
4.Q!)0,00 TL.
Çürük ve çizikler var. Lastikler eski,motor belli değiL.Anahtar ruhsat yok. Tamir bakım gerektirir.
2-43 AS 534 plakalı. ı992 model Kartal.
2.000,00 TL.
Araç tamamen Hurda vaziyettedir.
3-43 RH 740
ı995 model
Peugeot J9
2.000,00 TL.
Araç tamamen Hurda vaziyettedir.
4-43 RH 952 plakalı. 2005 model Mondial motosiklet.
..
Çizik ve Çürükler var. anahtar ruhsat
Menkul maııar Kütahya
muhafaza altında olup;
merkez,
LAcık artırma; 16/04/2015
arayla yapılacaktır.
Hacıazizler
PERŞEMBE
yok.
mah. Özel Üc boyut Trafik
günü
saat
14'00 den
fenni muayenesi
İLANEN
ile
ilgili
otoparkında
itibaren
Birinci acık artırmada satılamayan menkul maııarın ikinci acık artırması,
tarihinde
aynı adreste ve aynı saatlerde yapılacaktır.
(Not: Satışı yapılan Motorlu
Araçların
ceza ve gecikme zamları alıcıya aittir.)
1.000,00 TL.
10 dakika
24.04.2015
her türlü
sorumluluk,
DUYURULUR
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:48 Defterdarlık Hizmet Binası Kat:2-3 43100-KÜTAHYA Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat:
Telefon: (0274) 223 61 00 (lOHat)
Faks: (0274) 223 0621
İcra-Satış Servisi (Dahili Telefon: 208)
Download

16.04.2015 tarihinde yapılacak satış ilanı