ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
İHTİYAÇ DIŞI VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME (TRAFO) SATIŞI
YAPILACAKTIR
SATILACAK TRAFOLARLA İLGİLİ BİLGİLER:
Madde 1- Satılacak trafoların sıra numarası, cinsi, niteliği aşağıda belirtilmiştir. İstekli
Trafoların mevcut miktarları ve sözleşme süresince çıkacak ilave miktarlara itirazda bulunmamayı
kabul ve taahhüt eder.
SATIŞ YAPILACAK TRAFOLARIN CİNSİ MİKTARI VE BULUNDUĞU İL MERKEZİ
SIRA
NO
1
2
3
4
5
GERİLİM
36 KV
36 KV
36 KV
36 KV
36 KV
GÜCÜ
40 KVA
50 KVA
63 KVA
100 KVA
160 KVA
İLİ
ÖLÇÜ
BİRİMİ
SAĞLAM
ARIZALI
SİVAS
ADET
35
3
TOKAT
ADET
4
1
YOZGAT
ADET
14
0
SİVAS
ADET
52
20
TOKAT
ADET
20
3
YOZGAT
ADET
27
0
SİVAS
ADET
0
2
TOKAT
ADET
6
1
YOZGAT
ADET
7
SİVAS
ADET
39
16
TOKAT
ADET
28
4
YOZGAT
ADET
30
0
SİVAS
ADET
28
3
TOKAT
ADET
26
3
YOZGAT
ADET
16
0
6
36 KV
200 KVA
SİVAS
ADET
0
1
7
36 KV
250 KVA
SİVAS
ADET
20
2
8
9
10
36 KV
TOKAT
ADET
19
1
YOZGAT
ADET
8
0
SİVAS
ADET
1
0
SİVAS
ADET
2
1
TOKAT
ADET
2
0
YOZGAT
ADET
4
0
ADET
0
1
ADET
0
2
388
64
315 KVA
36 KV
400 KVA
36/6,3 KV
5000 KVA
SİVAS
11
36/6,3 KV
6250 KVA
TOPLAM
Satış konusu trafolar
görülebilir.
mesai saatleri içinde aşağıdaki adrese başvurulduğunda yerinde
MALZEMENİN BULUNDUĞU ADRESLER:
ÇAMLIBEL EDAŞ ANA AMBARLARIDIR.
(SİVAS-TOKAT-YOZGAT) İRTİBAT TELEFONLARI
SİVAS Ergün GÜLER
: 0505 615 48 98
TOKAT Aykut Taha ACAR :0544 436 72 25
YOZGAT Hasan DEMİR
: 0555 539 23 59
TEKLİF VERME ŞEKLİ:
Madde 2- İstekliler tekliflerini satıcıdan aldıkları birim fiyat teklif mektubunu doldurarak
verecekler, bu teklif mektubunu elden veya posta yolu ile kapalı zarf teklif vereceklerdir.
Ayrıca Şirket teklif edilen birim fiyatları uygun görmemesi halinde aynı usullerle açık
artırma yapma hakkına sahiptir.
TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ YER VE TARİHİ:
Madde 3- İstekliler tekliflerini yukarıda belirtildiği şekilde düzenledikten sonra aşağıda yazılı
tarih ve saate kadar satıcının bildireceği adrese verecek veya posta ile gönderecektir. Belirtilen gün
ve saatten sonra verilecek teklifler veya postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
TEKLİFİN VERİLECEĞİ EN SON TARİH : 14/08/2014 SAAT: 14.00
ADRES: YEŞİLYURT MAH.ERZİNCAN KARAYOLU 1.KM SİVAS
TEKLİFLERİN AÇILMASI:
Madde 4- Teklifler, aşağıda yazılı tarih ve saatte Satıcının bildireceği adreste alenen
açılacaktır. Teklif mektupları ile birlikte aşağıda yazılı belgelerde verilecektir. İçerisinde bulunması
gereken diğer belgelerde eksiklik varsa, komisyonun belirleyeceği süre içerisinde eksiklik
tamamlanır. Belirlenen süre içerisinde eksiklik tamamlanmazsa teklif geçersiz sayılır.
TEKLİFİN AÇILACAĞI TARİH VE SAAT: 14/08/2014 SAAT: 14.00
ADRES: YEŞİLYURT MAH.ERZİNCAN KARAYOLU 1.KM SİVAS
TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ:
Madde 5- Teklifler ihale tarihinden itibaren (30) gün geçerli olacaktır. İstekliler ihalenin
kendilerine verilme ihtimaline karşı bu süre içerisinde Satıcıya teklifleri ile bağlı kalacaklar ve
Satıcının kararını bekleyeceklerdir. Teklifin geçerliliğinin son günü bir tatil gününe rastlarsa teklifin
geçerliliği tatilden sonraki ilk çalışma günü sonuna kadar kendiliğinden uzamış olacaktır.
İSTEKLİDE ARANACAK ŞARTLAR :
Madde 6- İstekli gerçek veya tüzel kişi olabilir. İstekli ticaret ve sanayi odası veya meslek
odası kayıt belgesi ile imza sirküleri verecektir. İstekli bir tüzel kişilik adına ihaleye katılıyor ise,
imza sirküleri ve tüzel kişilik namına teklifte bulunmaya yetkili olduğunu gösterir noterden
tasdikli vekâletnameyi ibraz etmek zorundadır. Ayrıca, kanuni ikametgâhını belgelemesi gerekir.
İstekli, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aldığı İşletme lisansı ve/veya Çevre Lisansı
ve Taşıyıcı araç ve/veya Taşıma lisanslarının birer örneğini Satıcıya teslim edecektir.
İstekli, şartname konusu malzemelerle ilgili olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan
lisanslı firmalar ile çalışacaktır. İlgili mevzuata uygun olmayan firmaların Tehlikeli Atık ticareti
yapmaları yasaktır. Aksi halde konu ile ilgili hukuki ve mali sorumluluk İSTEKLİ FİRMA’ ya ait
olacaktır.
FİYAT TEKLİFİ VE SATIŞ ŞEKLİ:
Madde 7- İstekli tekliflerini satıcıdan 2.000,00-TL (İkibin-TL) dosya bedeli karşılığında
aldıkları ihale dosyasında bulunan birim fiyat teklif mektubunu doldurarak , bu teklif mektubunu
elden veya posta yolu ile kapalı zarf teklif vereceklerdir.
Ayrıca Satıcı teklif edilen birim fiyatları uygun görmemesi halinde aynı usullerle açık
artırma yapma hakkına sahiptir.
İhale dosyası aşağıda belirtilen banka hesap numarasına veya Şirket veznemize yatırılacak
2.000,00-TL (İkibin-TL) dosya bedeli karşılığında belirteceğiniz adrese kargo ve/veya Elektronik
olarak gönderilecek yada imza karşılığı yetkilendirdiğiniz kişiye teslim edilecektir.
Banka Hesap Numarası :
ZİRAAT BANKASI SİVAS MERKEZ
ŞUBESİ
TR 34 0001 0007 4236 9173 4355 81
NOT: Dekonta firma adı mutlaka yazdırılmalıdır.
Satışı yapılacak malzemeye hangi ölçü birimi üzerinden teklif verileceği Fiyat Teklif
Formunda gösterilmiştir. Teklif fiyatı KDV hariç olarak verilecektir. Teklif zarfları açıldıktan sonra
istekli yeni bir fiyat teklifinde bulunamaz..
Kapalı zarf usulü ile teklif edilen fiyatların Satış Komisyonunca yeterli görülmesi halinde
ihale sonuçlanır. Teklif edilen fiyatların yeterli görülmemesi durumunda satış aynı gün aynı yerde
açık artırma veya açık pazarlığa çevrilecektir. Açık artırma veya pazarlığın başlangıcı kapalı zarf
ile elde edilen en yüksek fiyatın üstünde teklif vermek suretiyle olacaktır. Açık arttırma veya açık
pazarlıkta teklif verilmemesi durumunda kapalı zarfta en uygun fiyat teklifinde bulunana satış yapıp
yapmamakta Satıcı serbesttir.
Bu artırma veya pazarlık neticesinde elde edilen en uygun fiyat, yetkili merciinin onayına
sunulacak son fiyat olup, bundan sonra yapılacak herhangi bir artırma teklifi dikkate alınmaz.
Ancak, yapılacak bu satış geçici nitelikte olup, komisyonun vereceği karar yetkili merciinin
onayından geçtikten sonra kesinlik kazanacaktır. Bu nedenle, geçici satış ile kesin satış arasında
geçecek süre içerisinde İstekliler herhangi bir hak iddiasında bulunmaksızın Satıcıya bağlı
kalacaklardır.
GEÇİCİ TEMİNAT:
Madde 8- Satışa konu trafoların geçici teminat tutarları 100.000,00 TL olacaktır. Satışa
iştirak edecek olanlar, teklifte bulundukları trafolara ait geçici teminat tutarını Satıcının veznesine
veya bildireceği banka hesabına yatıracak ve alacağı makbuzu 2'inci maddede belirtildiği üzere
teklif zarfına koyacaktır.
Teminat olarak kabul edilecek değerler:
a) Tedavülde olan Türk parası,
b) Bankalar veya Bankalar Kanununa tâbi kuruluş tarafından verilmiş süresiz ve şartsız
teminat mektupları (kamu kurum ve kuruluşları için düzenlenen teminat mektuplarından
olmayacaktır).
Teminat mektubu dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Bu
teminatların vezneye yatırılması gerekmektedir.
Geçici teminat, satışın İstekliye ihalesinin yapılması ve kesin teminatın veya mal bedelinin
alınmasını müteakip iade olunur. İhalede iki ve üçüncü sırada bulunan İsteklilerin teklif fiyatları
komisyonca uygun bulunursa geçici teminatları siparişin kesinleşerek, malzeme bedelinin tahsil
edilmesine kadar tutulur. Diğerlerinin teminatları iade edilir
SİPARİŞİN TEBLİĞİ:
Madde 9- İhale sonunda Satıcı tarafından kendisine siparişi kararlaştırılan İstekliye, teklif
tarihinden itibaren en geç opsiyonu içerisinde tebligat yapılarak durum bildirilir. İstekli tebliğ
tarihinden itibaren 10 gün içinde sözleşmeyi imzalamak zorundadır.
VERGİ – RESİM VE HARÇLAR:
Madde 10- Satış konusu ihalenin yapılması ve sözleşmenin akdi ile ilgili vergi, resim, harç, fon
ve sair bütün masraflar İstekliye ait olacaktır.
GENEL HÜKÜMLER:
Madde 11- İsteklilerin fiyat teklif formunda belirteceği adresi her türlü tebligat için kanuni
ikametgah adresi olarak kabul edilir. Bu adrese yapılan tebligatlar İstekliye yapılmış sayılır. Adres
değişikliği halinde 7 (yedi) gün içinde İstekli yeni adresini yazılı olarak Satıcıya bildirmek
zorundadır. Bildirmediği takdirde eski adresine yapılan tebligatlar geçerli olup, ayrıca adresinde
bulunmaması sebebiyle iade edilen tebligatlar da İstekliye yapılmış sayılır.
11.1. İhale süresince yapılacak bildirimler, emredici mevzuat hükümleri saklı kalmak
kaydıyla, tarafların aşağıda belirtilen irtibat adreslerine elden teslim, posta, posta kuryesi, imzalı
faks yolu ile veya elektronik postayla yapılacaktır.
Sözleşmenin feshi, süre talebi, rücu ya da temerrüde yönelik ihbar ya da ihtarların geçerli
olabilmesi için noter vasıtasıyla, iadeli taahhütlü posta ile yapılması zorunludur.
11.2. Trafoların ÇEDAŞ sahasından alınması ve taşınması ile ilgili ihtiyaç olabilecek tüm
makine, teçhizat, cihaz, araç, gereç ve iş gücü yürürlükteki Kanun ve Yönetmeliklere göre İstekli
tarafından sağlanacaktır. İstekli, her türlü iş güvenliği ile işçilerin iaşesini temin edecektir.
11.3. İstekli, malzemelerin teslim alınması esnasında satıcının sahasında oluşabilecek
herhangi bir kirlilikten ve bu kirliliğin bertaraf edilmesinden sorumlu olacaktır.
11.4. İstekli, trafoların telim alma çalışmalarında satıcının mesai saatlerine uyacaktır.
11.5. Satıcı, Teklif İsteme Şartnamesi ile eklerine göre İsteklilerden alınacak teklifler
gereğince siparişi yapıp yapmamakta, satışın tamamını veya uygun gördüğü kısmını dilediğine
vermekte serbesttir.
11.6. Bu şartnamede yer almayan hususlar genel hükümlere tâbidir.
ANLAŞMAZLIKLAR:
Madde 12- Teklif İsteme Şartnamesinin ve buna atfen yapılacak sözleşmenin
uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlıkları çözmeye. SİVAS (MERKEZ) Mahkemeleri
ve İcra Daireleri yetkilidir.
FİYAT TEKLİF FORMLARI:
ÇAMLIBEL Elektrik Dağıtım A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından satışa çıkarılan trafoları
yerinde gördüm ve şartnameyi okudum. Şartname hükümlerini aynen kabul ve taahhüt eder,
malzemeleri hâlihazır durumlarıyla almayı, satışı üzerimde kalan malzemeleri başka firmalara
temlik yoluyla devir edemeyeceğimi kabul ettiğimi beyan eder, aşağıda işaretlediğim malzemeleri
hizalarındaki ölçü birimi esasına uyarak (KDV Hariç) teklif fiyatlarım üzerinden almayı taahhüt
ediyorum.
SAĞLAM TRAFOLARIN;
SIRA NO GERİLİM GÜCÜ
ÖLÇÜ
BİRİMİ
MİKTARI
1
36 KV
40 KVA
ADET
53
2
36 KV
50 KVA
ADET
99
3
36 KV
63 KVA
ADET
13
4
36 KV
100 KVA
ADET
97
5
36 KV
160 KVA
ADET
70
7
36 KV
250 KVA
ADET
47
8
36 KV
315 KVA
ADET
1
9
36 KV
400 KVA
ADET
8
TOPLAM BEDELİ
BİRİM FİYATI
TUTARI
YAZIŞMAYA ESAS BİLGİLER
ADI
:...................................
SOYADI :...................................
ADRESİ :...................................
TELEFON:...................................
FAKS
:……………………...
KAŞE-TARİH-İMZA……………………..
ARIZALI TRAFOLAR;
SIRA NO GERİLİM
GÜCÜ
ÖLÇÜ
BİRİMİ
MİKTARI
1
36 KV
40 KVA
ADET
4
2
36 KV
50 KVA
ADET
23
3
36 KV
63 KVA
ADET
3
4
36 KV
100 KVA
ADET
20
5
36 KV
160 KVA
ADET
6
6
36 KV
200 KVA
ADET
1
7
36 KV
250 KVA
ADET
3
9
36 KV
400 KVA
ADET
1
10
36/6,3 KV 5000 KVA
ADET
1
11
36/6,3 KV 6250 KVA
ADET
2
GENEL TOPLAM
YAZIŞMAYA ESAS BİLGİLER
ADI
:...................................
SOYADI :...................................
ADRESİ :...................................
TELEFON:...................................
FAKS
:……………………...
KAŞE-TARİH-İMZA…………..
BİRİM
FİYATI
TUTARI
Download

il çalışma grubu tarafından bölge çalışma grubuna