TÜRKKIZILAYI
1668
T Ü R K K IZ IL A Y I G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N D E N
32 K A L E M Ç A D IR M A L Z E M E S İ A L IN A C A K T IR
1- Türk K ızılayınca 32 kalem çadır m alzem esi ilatıen ihale edilerek kapalı zarfla te k lif alınm ak
suretiyle satın alınacaktır.
2- Firm alar, te k lif ettikleri fiyatın en az % 3’ü nispetindeki geçici tem inatı teklifleri ile birlikte
vereceklerdir.
3- İhaleye ait şartnam eler “Ataç 1 Sok. N o:32 Y enişelıir/A N K A R A ” adresindeki Genel
M üdürlüğüm üzden, °B alab an ağ a M ahallesi Büyük R eşit Paşa Caddesi N o: 18 F atih/İST A N B U L ”
adresindeki İstanbul M üdürlüğüm üzden 150,00 TL karşılığında tem in edilebilecektir.
İdari ve teknik şartnam elere w w w .kizilay.org.tr/ihaie ilanları adresinden ulaşılabilecektir.
4- Firm aların ihale zarflarını en geç 23,09.2014 günü saat 10:30’a kadar Genel M üdürlüğüm üz İdari
İşler E vrak Birim ine verm iş / gönderm iş olm aları gerekm ektedir.
5- 2 N olu “T ek lif ve Tem inat M ektubu” zarfı 24.09.2014 günü saat 14:30’d a Genel M üdürlüğüm üz
Toplantı Salonunda açılacaktır.
6- Postada m eydana gelecek gecikm eler dikkate alınmaz,
7- Telgraf, mail ve faksla yapılacak m üracaatlar dikkate alınmayacaktır.
8- K urum um uz K am u İhale K anunlarına tabi değildir.
TÜRK K IZILAYI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İDARİ ŞARTNAME
MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE SEKLİ
Türk Kızılayf nca aşağıdaki tabloda ciıısi, miktarı ve teknik özellikleri belirtilen 32 Kalem Çadı
zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.
esi kapalı
Teknik şartnamesine göre satın alınacak malzemeler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Teknik Şartnamesi olmayan çadır
malzemeleri numunesine göre satın alınacak olup numuneler °A taç 1 Sok. No:32 Yen işehir/ANKA RA” adresindeki
Genel Müdürlüğümüzde, ” Türk Kızılayı Cad. No:3/E Etimesgut/ANKARA” adresindeki Yerleşim Sistemleri Üretim
İşletmesinde ve ‘’Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No: 18 Fatih/İSTANBUL” adresindeki İstanbul
Müdürlüğümüzde görülebilecektir.
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
MALZEME CİNSİ
GERDİRME CIRCIRI (MİNİ)
TOKA D 4 MM
YATSI PUL
BOYA PVC SERİGRAFİ SİYAH
BOYA PVC SERİGRAFİ KIRMIZI
TİNER
İPLİK ISKATA 6 MM
8
PVC 435 GR/M2 (EN:300 CM BEYAZ)
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
FERMUAR KALIN DİŞ
KURSOR FERMUAR
FERMUAR TEKSTİL 5 CM BEYAZ
PLASTİK TOKA KİLİTLİ (2,5’luk)
063x3 ETİAL-60 ALÜMİNYUM BORU 6000 MM
063x3 ETİAL-60 ALÜMİNYUM BORU 2300 MM
050x3 ETİAL-60 ALÜMİNYUM BORU 300 MM
042x2 ETİAL-6Ö ALÜMİNYUM BORU 2700 MM
ÇELİK HALAT 6 MM (ÇELİK ÖZLÜ)
GALVANİZLİ
POLYEMİD KÜTÜK 0 40 MM
POLYEMİD KÜTÜK 0 50 MM
TRANSMİSYO N 12’LİK
ÇELİK TEL 3’LÜK
CİVATA 8X65 TEFLON SOMUN +2 PUL
RADANSA 8 MM
ALÜMİNYUM YÜZÜK 6 MM
ÜÇ KOLLU DİRSEK
26
AYAK
27
28
042X2 ETİAL-60 ALÜMİNYUM BORU 1940 MM
042X2 ETİAL-60 ALÜMİNYUM BORU 1550 MM
29
AYAK PAPUCU
30
AYAK TABAN SACI
31
32
PUL BAŞLI MATKAP UÇLU VİDA 3,9X i 6
3 MM NAYLON İP
17
TEKNİK ÖZELLİKLER
Numunesine göre
Numunesine göre
Numunesine göre
Numunesine göre
Numunesine göre
Numunesine göre
Numuuesine göre
Sentetik Branda 435 gr/m2
Teknik Şartnamesine göre
Numunesine göre
^
Numunesine göre
Numunesine göre
Numunesine göre
BİRİM
MİKTAR
Adet
Adet
Adet
Kg
Kg
Kg
Kg
1.600
5.600
400
40
40
40
400
M2
30.000
Metre
Adet
Metre
Adet
Alüminyum Etial-60
Teknik Şartnamesine göre
.. K g _ ..
Kg
Kg
Kg
1.700
1.000
5.000
23.000
14.707,20
5.637,76
144
735,48
Numunesine göre
MT
7.200
Numunesine göre
Numunesine göre
Numunesine göre
Numunesine göre
Numunesine göre
Numunesine göre
Numunesine göre
Alüminyum Etiaî-140
Teknik Şartnamesine göre
/Numunesine göre
Alüminyum Etial-60
Teknik Şartnamesine göre
Poliamid Malzeme Teknik
Şartnamesine göre /
Numunesine göre
ST-37 İmal Edilen
Parçaların Teknik
Şartnamesine göre
Numunesine göre
Numunesine göre
Kg
Kg
Kg
Kg
Adet
Adet
Adet
Adet
240
160
40
20
800
1.600
3.200
1.600
Adet
1.600
Kg
Kg
53.678,91
80.664,81
Adet
33.191
Adet
31.947
Adet
Kg
39.706
94
Teknik Şartnameler işbu şartnamenin ayrılmaz bir cüzünü teşkil eder.
Teknik Şartnamelere uygun olmayan teklifler geçersiz sayılacaktır.
1
MADDE 2; İHALEYE GİREBİLM E ŞARTLARI
İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar aranır.
A. Türkiye’deki tebligat adresi (Telefon, faks vs.)
B. Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi (2014 yılı içinde alınmış)
a) Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve
kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idari
merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2014 yılı içinde alınmış tescil belgesi,
c) Ortak girişim olması durumunda oıtak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b)
bentlerindeki esaslara göre alacakları belgeler ile Oıtak Girişim Belgesi
C. İmza sirküleri
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b)
fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
D. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile
vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkiileri/imza beyannamesi vermesi,
E. Diğer Belgeler
a) Ticaret Sicil Gazetesi (Firmanın tesciline, faaliyet alanına, ortaklıklarına vb. bilgilerine ilişkin son durumunu
gösterir)
b) İdari, Teknik Şartnam elerin ve eklerinin okunup incelendiği, bütün hüküm lerinin kabul edildiği anlamını
taşım ak üzere kaşeli ve imzalı İd ari ve Teknik Şartnam e,
c) Şartnam e Alındı M akbuzu
d) Vergi Levhası fotokopisi
e) Firm anın, Kaıııu ihalelerinden yasaklı olmadığını içeren ve ekte yer alan taahhütnam e (Firm a yetkilisi
tarafından kaşelenerek imzalanmış olarak)
F. İsteklilerin oıtak girişim olması halinde, ortaklarca imzalanan “Ortak Girişim Beyannamesi” (İş ortaklığının lıer
bir ortağı tarafından A-B-C-D-E.a,d.e bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.)
G. Bu Şartnamenin 6/C maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi,
H. Bu Şartnamenin 4. maddesinde yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifini vermesi,
•
İhaleye katılan Firm a temsilcisi, yetki belgesi, nüfus cüzdanı (kimlik belgesi) ve firm a kaşesini yanında
bulunduracaktır. Yetki belgesi noter tasdikli değilse firm a yetkilisinin imza sirküleri ile birlikte ibraz edilecektir.
•
İHALEYE KATILAN Y ETK İLİ K İŞİ NOTER ONAYLI İM ZA BEYANNAMESİ VEYA İMZA
SİRKÜLERİ DE BERABER GETİRECEKTİR.
•
İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan h er bir isteklinin yetkilisi veya ortak
girişimi oluşturan istekliler adına vekaleti bulunan kişi/kişiler ihaleye iştirak edecektir.
•
İHALEYE K A TILIM İÇİN İSTENEN BELGELERİN ŞARTNAM EDEKİ SIRAYA GÖRE
DÜZENLENM ELERİ VE ASIL VEYA NOTER TASDİKLİ SURETİ OLM ASI GEREKM EKTEDİR.
MADDE 3; İHALELERE KATILAMAYACAK OLANLAR
Aşağıda a, b, c ve d maddesinde sayılan gerçek veya tüzel kişiler, pay oranına bakılmaksızın tüzel kişilerin ortaklan,
kendi adına, vekaleten veya temsilen başkaları adına ve bu kişilerin pay oranına bakılmaksızın ortağı olduğu şirketler
Kuruluşun ihalelerine doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, yasaklılık süresi sonuna kadar katılamazlar. (Son durumu
gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ibrazından istekli sorumludur)
a) Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile bunların anne, baba, eş, çocukları ve
kardeşleri,
b) Türk Kızılayı çalışanları ve bunların anne, baba, eş, çocukları ve kardeşleri,
e) İşbu şartnamenin 18. ve 19. maddelerinde söz edilenlerden, GMYK tarafından karara bağlanarak Türk Kızılayı
ihalelerine katılımı yasaklananlar,
d) İşbıı şartnamenin 18. ve 19. maddelerinde belirtilen hususlardan dolayı; Türk Kızılayı veya Tlirk Kızılayı mensupları
ve çalışanları ile hukuki ihtilafı olanlar (hukuki ihtilafın neticelenmesini beklemeye gerek görülmeksizin) üç yıl süre ile
ihalelere katılamazlar. Türk Kızılayı ile ticari ilişkiye giremezler.
e) Kamu ihalelerinden yasaklı olanlar yasaklılık süresince Türk Kızılayı ihalelerine katılamazlar.
i) Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile Türk Kızılayı personeli ve bunların bakmakla
yükümlü oldukları kimseler, Türk Kızılayı’nın gayrimenkullerinden kiracı olarak yararlanamaz, bunları satın alamaz.
!
2
g) Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile Türk Kızılayı personel ve bunlarınTakmakla
yükümlü oldukları kimseler, Kuruluşun İktisadi İşletmeleri ile hiçbir şekilde ticari ilişkide b u lu jp m a z la ^ ^
^
Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan isteklilerin teminatları gelir kaydedilir ve bunlardan biri
yapılmışsa
iptal edilerek geçici teminatı gelir kaydedilir; sözleşme yapılmışsa ayrıca protesto çekm eJi vŞ hukijm^ ajm ^ a İlerek
kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
v.
jj
MADDE 4: İHALE DOSYASININ HAZIRLANMASI
İhale dosyaları, aşağıda belirtilen belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.
4.1.
“ 1” numaralı zarfın içerisine İdari Şartname madde 2 ’deki “İhaleye Girebilme Şartları” istenen belgeler konacak,
zarf kapatılacak ve kapalı zarfın üzerine “İhale İd ari Belgeleri” ibaresi yazılacaktır.
1 NOLU ZARF
FİRMA ADI VE ADRESİ
32 KALEM ÇADIR M ALZEM ESİ ALIM İHALESİ
“İHALE İDARİ B ELG ELERİ” ZARFI
TÜRK KIZILAYI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kurulu Başkanlığına
ANKARA
4.2.
“2” numaralı zarfın içerisine sadece teklif mektubu ve teminat konulacak (HER B İR M A I.Z E M E İCİH
VERİLEN TE K İ,İFI;ER AYRI AYRI ZÂR:KLAR A KONULACAK, ZARF k a p a t i l a ö a k ; v e : h An ğ İ
M ALZEM EYE : T E K L İF V ERİLDİĞİ ZARFIN ÜZERİNE Y A Z IL A R A K '2 NOIiİU ZARFIN İÇERİSİN E
KONULACAKTIR.)' zarf kanatılacak, zarfın içerisinde başka hiçbir evrak konulmayacak ve kapalı zarfın üzerine
“Teklif ve Teminat Mektubu” ibaresi yazılacaktır.
2 N O ’LU ZARFIN ÜZERİNE MUTLAK SURETLE TEK LİF EDİLEN KALEM /KALEM LERİN ADI
YAZILACAKTIR.
FİRMA ADI VE ADRESİ
32 KALEM ÇADIR M ALZEM ESİ ALINMASI İH ALESİ
İÇERİSİNDE YER A L A N ...............................................
M ALZEM E/M ALZEM ELER TEKLİFİDİR.
“TEK LİF VE TEM İNAT MEKTUBU” ZARFI
2 NOLU ZARF
TÜRK KIZILAYI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kurulu Başkanlığına
ANKARA
4.1. ve 4.2 maddelerine göre hazırlanan 2 zarf, 23.09,2014 tarilı saat 10:30’a kadar “Ataç 1 Sokak No:32
Yen işehir/ANKARA” adresindeki Türk Kızılayı İdari İşler Birimi/Evrak Servisine ulaşacak şekilde
verilecek/gönderilecek ve 2 ayrı evrak num arası alınacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerin sorumluluğu istekliye
aittir. Son teklif verme saatinden sonra (23.09.2014 saat 10:30), aynı gün mesai saati içerisinde gelen ihale dosyalarını
değerlendirmeye alıp almamaya İhale Kumlu yetkilidir.
4.3.
Türk Kızılayı, gerekli gördüğü takdirde bir duyuru ile son teklif verme tarihini (23.09.2014, saat 10:30) ileri bir
tarihe erteleyebilir. Bu durumda, Türk Kızılayı ve teklif sahibinin daha önce belirtilen teklif verme tarihine kadarki tüm
ıak ve yükümlülükleri yeni belirlenen başvuru tarihine kadar geçerli kalır._______________________ _________________ _
4.4. İDARİ ŞARTNAMENİN 4.1. VE 4.2. MADDELERİNDE HAZIRLANIŞ ŞEKLİ AÇIKLANAN İKİ
ZARFTAN BİRİNİN EKSİK OLMASI HALİNDE İSTEK Lİ İHALE DIŞI BIRAKILACAKTIR.
4.5.
Teklif mektubunda İdarİ-Teknik Şartnamelerin ve eklerinin tamamen okunup aynen kabul edildiği belirtilecek ve
teklif edilen fiyat, rakam ve yazı ile açık olarak yazılacaktır.
TEK LİFLER EK TE YER ALAN T E K L İF MEKTUBU ÖRNEĞİNE GÖRE H E R BİR KALEM
MALZEM E İÇİN AYRI AYRI B İR İM VE TOPLAM FİYAT OLARAK KDV HARİÇ VERİLECEKTİR.
DEĞERLENDİRM E H ER BİR MALZEM E İÇİN AYRI AYRI YAPILACAKTIR.
ALTERNATİF T EK LİFLER KABUL EDİLM EYECEKTİR.
DÖVİZ
CİNSİNDEN
V ERİLEC EK
TEK LİFLER İN
DEĞERLENDİRİLM ESİNDE
İHALE
TARİHİNDEKİ T.C. M ERKEZ BANKASI DÖVİZ ALIŞ KURU ESAS ALINACAKTIR.
3
4.6.
İhale Kurulu rakam ve yazıyla belirtilen teklif fiyatında farklılık bulunması halinde,
tutarım dikkate alır. Esasa etki etmeyen diğer şekli unsurlardaki noksanlıklar istekliye
değerlendirmeye alınır.
MADDE 5; TEKLİFLERİN G EÇERLİLİK SÜRESİ
Teklifler, teklif mektuplarının açıldığı günden itibaren asgari 90 takvim günü geçerli ° la 3 â j^ ^ M |^ ^ ^ K n a .n
istekli ile yapılacak sözleşme neticesinde tekliflerin geçerlilik süresi olarak sözleşme süresi esas alına^ktaGsBdğrîstisnai
durumlarda Türk Kızılayı, teklif sahiplerinden tekliflerinin geçerlilik süresini belirli bir süre için uzatmalarım isteyebilir.
Türk Kızılayı’nm uzatma isteği ve teklif sahibinin buna yanıtı posta veya faks ile olacaktır. Teklif sahibi, Türk Kızılayı
tarafından talep edilen uzatma isteğini kabul etmezse bıı durumu yazılı olarak teklif geçerlilik süresinin bitiminden önce
olmak kaydıyla Türk Kızılayı’na bildirmek zorundadır. Bu durumda geçici teminatı iade edilir. Türk Kızılayı’nm uzatma
isteğini kabul eden teklif sahipleri, geçici teminatın geçerlilik süresini Türk Kızıİayı’nca istenen şiire kadar uzatmakla
yükümlüdür, ancak teklifinde herhangi bir değişiklik yapamaz.
MADDE 6: TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR
A. Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.
a) Tedavüldeki Türk parası
b) Yürürlükteki mevzuata göre düzenlenmiş ve Türkiye’de kurulan mevduat bankalar veya katılım bankalarının geçici
teminat mektupları en az Î20 takvim günü süreli olacaktır. Kesin teminatlar ise, sözleşme süresinin 5 yıldan az olduğu
işlerde, sözleşme süresinin 2 katı süreli, sözleşme süresinin 5 yıldan fazla olduğu işlerde ise, sözleşme süresi +5 yıl süreli
olmalıdır. Yapım, bakım-onarım işlerinde kesin teminatın süresi, sözleşme süresi +10 yıl olmalıdır. Sözleşmede garanti
süresi varsa kesin teminatın süresi garanti süresinin sonuna kadar olacaktır. Garanti süresinde kesin teminat tutarı,
yarısına indirilebilir. (Yurtdışı bankalardan alınmış teminat mektuplarında Türk Bankalarının garantisi aranır.)
c) Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonoları
d) Konveıtible yabancı paralar (Amerikan Doları, Euro, İngiliz Sterlini, İsviçre Frangı)
B. Tem inatların Teslim Yeri; Bankalarca verilen teminat mektupları ve dövizler dışındaki nakit teminatlar Genel
Müdürlüğümüz T.C. Ziraat Bankası Bakanlıktar/Ankara Kamu Girişimci Şubesi TR54-0001-0025-3239-0090-2689-69
IBAN numaralı TL hesabına, döviz cinsi nakit teminatlar ise T.C. Ziraat Bankası Bakanlıklar/Ankara Kamu Girişimci
Şubesi TR97-0001-0025-3239-0090-2689-71 IBAN numaralı Euro hesabına veya TR27-0001-0025-3239-0090-2689-70
IBAN numaralı Amerikan Doları hesabına yatırılır. (Diğer para birimleri için Mali İşler Bölümünün 0312 4302300/1509
dâhili telefon numarasından hesap numaraları temin edilir.)
C. Geçici Tem inat: Teklif sahipleri, teklifleri ile birlikte teklif ettikleri toplam fiyatın en az % 3’ü nispetindeki teminatı
da vereceklerdir. Teminatlar, banka teminat mektubu ise>T ü rk Kızılayı K am u İhale K anunlarına tabii olmadığından
EKTE YER ALAN G EÇİCİ TEM İNAT MEKTUBU ÖRNEĞİNE GÖRE V ERİLECEKTİR. Teminatların % 3’tcıı
az olması durumunda teklif geçersiz sayılır. Fiyat bakımından iik 3 sırayı alan isteklilerin teminatları ihale kesinleşinceye
kadar (sözleşme imzalanana kadar) Türk Kızılayı *nca muhafaza edilir. Bunun için hiçbir itirazda bulunulamaz. İlk üç
isteklinin dışındaki isteklilerin teminatları ihaleden sonra iade edilir.
İsteklilerin ortak girişim olması halinde, toplam geçici tem inat m iktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık
gerektiren kısım larına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından
karşılanabilir,
D. Kesin Teminat: İhale üzerinde kalan istekliden, sözleşme davetinin istekliye yazılı olarak bildirilmesini müteakip 5
iş günü içinde ihale bedelinin % 6’sıııa tekabül eden miktarda teminat alınır.
Satıcı tarafından herhangi bir suretle sözleşme şartlarına riayet edilmediği takdirde, Türk Kızılayı protesto
keşidesine ve hüküm istihsaline mahal olmaksızın akdi fesilı etmeye ve teminatı irat kaydetmeye yetkilidir. Teminatın irat
kaydedilmesi ile birlikte Türk Kızılayı zararları belirleninceye kadar isteklinin diğer alacaklarına da el koyar.
Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirdiği anlaşıldıktan sonra kesin teminat
geri verilir. Türk Kızılayı’na verilen teminatlar her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir
konulamaz.
İlıale üzerinde bırakılan İsteklinin o rtak girişim olması halinde, toplam kesin tem inat m iktarı ortaklık
oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısım larına verilen teklif tutanaklarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya
birkaçı tarafından karşılanabilir.
4
MADDE 7: TEKLİFLERİN AÇILM ASI VE DEĞERLENDİRİLM ESİ
23.09.2014 günü saat 10:30’a kadar isteklilerce İdari İşler Birimi/Evrak Servis\
zarftan 1 Nolu zarflar Lojistik Direktörlüğü tarafından açılacak, isteklilerin ihaleye giriş ev)
No’lu zarfların açılması ve incelenmesi aşamasına istekliler iştirak etmeyecektir.
İlıale giriş evrakları uygun bulunmayan isteklilerin 2 Nolu zarfları iade edilecek olup, ihaleye gnrfevrakları tam
olan isteklilerin fiyat ve teminat mektuplarına ait 2 No’lu Z arflan ise, 24.09.2014 tarih saat 14;30‘da firma
temsilcilerinin huzurunda açılacak, H ER BİR KALEM MALZEM E İÇİN, EN UCUZ FİY A TI VERMİŞ OLAN
İLK BES İSTEKLİNİN KATILIM IYLA AYNI GÜN VE SAATTE (24.09.2014 Saat:14:301 ACIK EKSİLTM E
YAPILACAKTIR.
Açık eksiltmeden çekilerek son teklifini veren istekliler, tekrar teklif veremezler.
Tekliflerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve karşılaştırılmasında kendisine yardımcı olması amacıyla Türk
Kızılayı, teklif sahibinden teklifi ile ilgili açıklama isteyebilir. Açıklama isteği ve cevabı posta veya faks ile olacak, ancak
fiyatta veya teklifin özünde hiçbir değişiklik yapılmayacak, teklif edilmeyecek ve buna izin verilmeyecektir.
İhale Kumlu, teklif sahibi veya vekili ihalede hazır bulunmadığı takdirde, kapalı teklifinde belirttiği fiyatı son ve
kesin teklif olarak kabul eder.
(1 No’lu zarf açıldığında ihale evrakının usulüne uygun ve yeterli olmaması durum unda, eksik evraklar
tamamlanabilecek nitelikte ise isteklinin eksik evrakını tanı anı lanı ayı talep etmesi halinde, 2 No’Iu zarfın
açılmasına k ad ar geçen süre zarfında eksikliklerin tam am lattırılm asına ve teklifin açılmasına İlıale K urulu k arar
verecektir. İhale K urulunun kararı doğrultusunda, ilıale evrakı eksik, usulüne veya yeterli olmayan isteklilerin
teklif ve tem inatlarının bulunduğu kapalı zarflar ihale sonuçlandıktan sonra açılmadan iade edilecektir.)
MADDE 8: İHALEYİ KAZANANA TEBLİGAT VE SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI
Türk Kızılayı tarafından belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinin sona ermesinden önce, değerlendirmede uygun
bulunan teklif sahibine gerekli onaylar alındıktan sonra teklifin kabul edildiği faksla tebliğ ve ardından taahhütlü
mektupla teyit edilecektir.
İhaleyi alan istekli, şartnamede belirtilen esaslara göre tek nüsha olarak hazırlanan sözleşmeyi, tebliğ tarihinden
itibaren 5 işgünü içerisinde kati teminatını yatırdıktan sonra imzalar. İsteklinin, sözleşmenin imza aşamasında ilıale
tarihi itibariyle kamu ihalelerinden yasaklı olmaması gerekmekte olup, istekli sözleşme aşam asında bu hususla
ilgili taahhütnam e verecektir. Sözleşmeyi imzalamayan istekli teminatı Türk Kızılayı’nca irat kaydedilir.
Ancak, bir garanti süresini içermeyen mal ve hizmet alımlarmda, sözleşmeye davet yazısının tebliğ tarihinden
(iadeli taahhütlü olarak isteklinin eline ulaştığı tarih) itibaren beş işgünü içerisinde taahhütname vererek, söz konusu
malzemeyi, müteakip 10 işgünü içinde istenilen miktar ve evsafta sözleşme yapmaksızın şartname hükümleri
çerçevesinde teslim edebilir. Bu dununda İdari Şartname ve ekleri sözleşme yerine kabul edilecektir. ;
Birinci uygun teklif sahibinin istenen kati teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda, Türk
Kızılayı birinci uygun teklif sahibinin teminatını irat kaydedecek ve ikinci uygun teklif sahibini aynı şekilde sözleşmeye
davet edebilecektir. İkinci uygun teklif sahibi de kati teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda, bu
isteklinin de geçici teminatı irat kaydedilecek ve üçüncü teklif sahibini aynı şekilde sözleşmeye davet edebilecektir.
Üçüncü uygun teklif sahibinin de kati teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda bu isteklinin de
geçici teminatı irat kaydedilecektir.
MADDE 9: TESLİM M ÜDDETİ VE YERİ
•
•
Söz konusu çadır malzemeleri Ek 1’de yer alan ‘’Malzeme Teslim at P rogram ı” çerçevesinde “Türk Kızılayı Cad
No:3/E Etimesgut/ANKARA" adresindeki Yerleşim Sistemleri Üretim işletmesi’ne ekli Teknik Şartnamelerde
belirtilen ambalajlama şekli ve şartlarına göre teslim edilecektir. Bu teslimat ile ilgili herhangi bir nam veya gerekçi
ile ek ücret talep edilmeyecektir. Çadır Malzemelerinin teslim yerine kadar yapılacak olan her türlü yükleme, nakliye
ve diğer bütün masraflar ve işlemler firmaya aittir.
Söz konusu malzemeler, Ek Pde yer alan Malzeme Teslimat Programında belirtilen teslim tarihlerinden önce tesliır
edilmek istenildiği takdirde, malzemeleri teslim alıp almamakta Türk Kızılayı tamamen serbesttir.
MADDE 10: G ECİKM E TAZM İNATI
10,1 Ek Pde yer alaıı Malzeme Teslim at Program ında belirtilen en son teslim tarihine kadar istenilen evsafta ve
miktarda çadır malzemeleri teslim edilmediği takdirde beher gecikme günü için teslim edilmeyen malzemeye ait
5
10.2
10.3
10.4
10.5
bedelin %0,2’si (bindeiki) oranında gecikme cezası cezai şaıt olarak tahsil edilecektir, Gecij
takdirde, Türk Kızılayı gecikme cezasını 10 günü aşan beher gün için % 0,4 (Bindedört)’!
konusu gecikmeden dolayı T ü rk Kızılayı sözleşmeyi fesih ile bil cümle z a ra r ve ziyanı iste'Sj
edilmemiş olan malzemelerin firma ııam ve hesabına üçüncü şahıslardan teminde serbesi
Kızılayı bu durum u yükleniciye yazılı olarak bildirecek olup bildirim yapılmadığı takdirdi
uzatmış kabul edilecektir. Uzatılan cezai süreyi (% 0,4’dc çıkartılarak ceza uygulanan süre) belirlemekte
T ürk Kızılayı yetkilidir. Gecikme süresi cezalı süre verilse bile hiçbir şekilde 60 (altmış) takvim gününü
geçemez, Sözleşmenin devamı süresince kesilecek toplam ceza, teslim edilmeyen mal veya hizmet bedelini
geçemez. Sözleşmenin devamı süresince kesilecek toplam ceza, teslim edilmeyen mal/hizmet bedelini aştığı
takdirde veya 60 (altmış) takvim günlük süreden hangisi erken gerçekleşirse ona göre fesih ile ilgili işlemler
uygulanır.
Sözleşmenin feshi halinde, teslim edilmeyen malzeme / malzemelerin yüklenici nam ve hesabına ihalede en düşük
fiyat veren ikinci firmadan, ikinci firmanın kabul etmemesi durumunda 3. Şahıslardan temininde Türk Kızılayı
serbest olacaktır, Temin edilmesi halinde aradaki fiyat farkı ile masraflar yekunu da sözleşmesi fesh edilen
yükleniciden alınır. Bu hususlardan dolayı yüklenici herhangi bir ad altında hiçbir talepte bulunamaz.
Türk Kızılayı bundan dolayı yapacağı masraflar ile fiyat farkını teminat mektubu karşılamadığı takdirde, farkı talep
vukuunda yüklenici derhal ve defaten Türk Kızılayı’na ödeyecektir.
Partiler halinde yapılan alımlarda, her parti ayn bir alım olarak değerlendirilir. Gecikme halinde yukarı yazılı olan
ceza alınır.
Yetkili merciler tarafından tevsik edilmek kaydıyla, yasal grevler, ayaklanma, harp hali, yangın, sel ve deprem
hariç hiçbir mücbir sebep tanınmayacaktır. Yasal grevlerde önceden haber verilecektir.
MADDE 11: MUAYENE VE KABUL
•
•
•
•
•
•
Satın alınacak çadır malzemelerinin muayene ve kontrolü, Türk Kızılayı’nm belirleyeceği koşullar dahilinde
yapılacaktır. Lüzumu halinde, Türk Kızılayı'nca uygun görülecek başka kişi, kurum ve kuruluşlara da muayene
yaptırılabilecek olup, tüm muayene masrafları yükleniciye ait olacaktır.
Sonradan ve bir yıl içerisinde meydana gelebilecek ayıplardan dolayı, yüklenicinin mesuliyeti devam eder.
Yüklenici firma veya kanuni temsilcisi muayenelerde bulunmadığı takdirde muayeneler sonunda tanzim edilen
raporu aynen kabul etmiş sayılır.
Muayene sırasında teslim edilen mal ve hizmetle ilgili tasarım ve üretim hataları nedeniyle meydana gelebilecek
kaza ve hasarlardan yüklenici firma sorumludur.
■;
Muayene edilecek malzemelerin, muayenenin yapılacağı yerde Türk Kızılayı tarafından yetkili kılınan mal
sorumlularına “Tesellüm/İrsaliye” belgesi ile teslim edilecek ve muhafaza altına alınacaktır.
Satın alınacak malzemelerin her partisi için aynı işlem uygulanır.
MADDE 12: AYIPLI MAL
•
Şartname ve sözleşmeye uygun olmayan ve muayene sonucu reddedilen ayıplı malın yenisi ile değiştirilmesinin
firmaya bildirilmesini müteakip, firma muayene sonucuna bir defaya mahsus olmak üzere itiraz edebilir veya malı yenisi
ile bir defaya mahsus olmak üzere 10 gün içerisinde değiştirebilir. Bu tarihten sonra Türk Kızılayı akdi feshetmeye veya
cezalı süreyi uzatmaya yetkilidir.
iı
•
Firma malzemelerin reddine ilişkin muayene sonucuna itiraz ederse malzemeler yeniden muayene gönderilir.
Şayet muayene sonuncuna malzemelerin şartnameye uygun olduğu ve kabulü gerektiği sonucuna varılırsa muayenede
geçen süre bakımından firmadan cezai şart talep edilemez. Ancak itiraz muayenesi sonucunda malzemelerin şartnameye
uygun olmadığı, malzemelerin reddedilmesi ve yenisi ile değiştirilmesi gerektiği sonucuna varılırsa itiraz muayenesinde
geçen süre de dahil olmak üzere Madde 10.1’de belirtilen cezai şart uygulanır,
•
İtiraz muayenesi sonucunda malzemelerin reddine karar verilirse red kararının firmaya tebliğinden itibaren 10
günlük süre içerisinde firma tarafından bir defaya mahsus olmak üzere malzemelerin şartnameye uygun olan yeni
malzemelerle değiştirilmesi gerekir. Bu 10 günlük süre içerisinde malzemeler yenisi ile değiştirilmezse Türk Kızılayı
cezalı süreyi uzatmaya ya da sözleşmeyi feshetmeye yetkilidir. 10 günlük süre içerisinde firma tarafından malzemeler
yenisi ile değiştirilirse, muayene malm şartnameye uygun çıkmadığı malların reddedildiği hususunun firmaya bildirildiği
tarih (tebliğ tarihi) ile firma tarafından yeni malzemelerin teslim tarihi arasında geçen süre bakımından madde 10,1’de
düzenlenen cezai şart uygulanır.
i
•
Bir kez yapılan itiraz üzerine muayene edilen ve reddedilen malzemelerin yerine yenileri ile değişim yapılmışsa
ve bu malzemeler de şartnameye aykırı çıkmışsa firmanın artık ikinci bir itiraz hakkı bulunmamaktadır. Böyle bir
durumda Türk Kızılayı firmaya şartnameye uygun yeni malzemelerin teslim etmesi için
verebileceği gibi sözleşmeyi feshetme hakkına da sahiptir.
MADDE 13: ÖDEME SEKLİ
Satın alınması karar verilerek sipariş edilen malzemenin yüklenici tarafından tesliminden sonra, Türk Kızılayı’na
ait bir heyet tarafından veya Türk Kızılayı’nca uygun görülen başka kurum ve kuruluşlar ile şahıslarca yapılan muayene
ve kontrolünden sonra, kontrol vizesine müteakip en geç bir ay içerisinde ödenecektir.
BU İŞ İÇİN AVANS VERİLM EZ.
DÖVİZ CİNSİNDEN YAPILACAK ÖDEMELERDE TESLİM TARİHİNDEKİ TCMB DÖVİZ ALIŞ KURU
ESAS ALINACAKTIR.
MADDE 14: FİYAT FARKI
İstekli ihale tarihinden sonra, gerek taahhüt süresi içinde, gerekse mücbir sebeplerden dolayı uzatılan süre içinde
“Taahhüdün tamamen ifasına kadar’’ vergilere zam yapılması veya yeni vergiler ve resimler konması, fiyatların
yükselmesi, nakliye ve işçi ücretlerinin artması gibi sebeplere istinat ederek fiyat farkı ve sair taleplerde bulunamaz.
i
MADDE 15: VERGİ, RESİM VE DİĞER MASRAFLAR
Teklif verenlerin ihaleye kadar yaptıkları masraflardan Türk Kızılayı mesul değildir. Ayrıca bu ihalenin
yapılmasından ve sözleşmenin akdinden mütevellit her türlü vergi, resim ve harçlar yükleniciye aittir.
MADDE 16: TÜRK K IZILA YFN IN YETKİSİ
Türk Kızılayı Kamu İhale Kanunlarına tabii olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta ve
dilediğine yapmakta, ihaleyi iptal etmekte, eksiltmelerde uygun bedeli saptamakta tamamen serbesttir.
MADDE 17: M ÜTEFERRİK HÜKÜM LER
a) Tiirk Kızılayı’nca gerek görüldüğünde ihale tarihinden en geç 4 iş günü öncesine k ad ar tiim isteklilere
yazılı bildirimde bulunm ak kaydıyla şartnam e esaslarında değişiklik yapılabilir.
b) Sözleşme düzenlenmesine gerek duyulmayan hallerde işbu şartname ve ekleri sözleşme yerine geçer,
e) İsteklinin gösterdiği adrese yapılacak her türlü tebligat muteber addedilecektir.
d) İdari ve Teknik Şartnamelere uygun olmayan teklif verilemeyecektir.
e) İdari ve Teknik Şartname bir bütün olup, iki şartname arasındaki farklılıklarda Türk Kızılayı lehine olan hüküm
esas alınacaktır.
1) Türk Kızılayı dilediği takdirde verilen teklifleri müşterek muhafaza altına alıp ihaleyi erteleyebilir.
g) Verilen teklifler hiçbir suretle geri alınamaz.
h) TÜRK
K IZILA Y I’NCA,
İHALE
VE
SÖZLEŞM E
SÜRESİNCE
İH ALEYE
KATILAN
İSTEKLİLERDEN VEYA YÜKLENİCİLERDEN AYNİ VEYA NAKDİ BAĞIŞ TALEP EDİLM EYECEKTİR.
i) İstekliler, varsa ihaleye ait T eknik ve İd ari Şartnam elere ait değişiklik taleplerini en geç ilıale tarihinden 7
İS GÜNÜ öncesine k ad ar yazılı olarak T ü rk Kızılayı’ııa bildirecek olup, bu tarihten sonra yapılacak olan
başvurular dikkate alınm ayacaktır.
1i
j) İstekliler tarafından satın alınan şartnamelerin bedeli, hiçbir suretle iade edilmez. İhalenin iptal edilerek tekrar
çıkılması veya ertelenmesi halinde yeni şartname, ilk ihaleye ait şartnameyi satın alan isteklilere ücretsiz olarak verilir.
MADDE 18: İHALEDEN MEN EDİLM E DURUMLARI
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin
işlemlere fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek,
b) İsteklileri tereddüte düşürmek, katılımı engellemek, anlaşma teklifinde bulunmak, anlaşarak teklif vermek veya
teşvik etmek,
■i
e) Rekabeti ve ihale kararım etkileyecek davranışlarda bulunmak,
i
d) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek,
i
7
e) Alternatif teklif verebilme haİleri dışında, bir istekli tarafından ihale idari ve teknik şartname!]
dışında, şart ileri sürecek şekilde bir veya birden fazla teklif verilmesi halinde, İhale Kurulunun
tekliflerden birden fazlasını geri çekme önerisini kabul etmemek,
f) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil eden
adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten bir başka gerçek veya tüzel kişiliği temsT!
anlamda birden fazia teklif vermesi,
g) İşbu şartnamenin 3. maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilmiş olmasına rağmen ihaleye katılmak,
lı) Kuruluşun tüzel kişiliğine, her kademe yönetici ve çalışanlarının manevi şahsiyetine hakarette bulunmak,
İhaleye fesat karıştırdığı değerlendirilen istekli veya teklif verenler veya iştirak edenler hakkında Yetkili Cumhuriyet
Savcılığı’ııa 353 Sayılı Kanunun 235. Maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulur.
MADDE 19: İHALELERDEN YASAKLANMA DURUMLARI
a) Taahhüdünü yerine getirirken Kuruluşa zarar vermek, bilgi ve deneyimini Kuruluşun zararına kullanmak,
b) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek,
c) Üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında sözleşme yapmamak,
d) Kuruluşun ihalelerine ilişkin olarak, kurum ve kuruluşlara veya medya yoluyla kamuoyuna haksız ve mesnetsiz
olarak yanıltıcı bilgi vermek,
e) Türk Kızılay’ının tüzel kişiliğine, her kademe yönetici ve çalışanlarının manevi şahsiyetine hakarette bulunmak,
i) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat
kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak,
g) Sözleşme sürecinde; hile, vaat, tehdit, nütiız kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka
yollarla işlemlere fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek,
fiillerini yapanların sözleşmeleri feshedilir, teminatları irat kaydedilir, üç yıl süre ile ihalelere katılımları yasaklanır.
Edimin ifasına fesat karıştırdığı tespit edilenler hakkında yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
MADDE 20: DEVİR VE TEM LİK
İstekliler işbu şartnam eden doğan sorum luluklarını T ü rk Kızılayı’mn yazılı muvaffaktı olmaksızın
tamamen veya kısmen bir başkasına devir, alacaklarını temlik ve ciro edemezler.
MADDE 21: İHTİLAFLARIN HALLİ
İşbu satın alma neticesinde taraflar arasında akdedilecek sözleşmenin tatbikatından doğacak her türlü ihtilaflar
öncelikle sulhen anlaşma yoluna gidilecek, ihtilafın çözülmemesi halinde hal merci Ankara Mahkemeleri ve İcra
Daireleridir.
8
Tarih:
Mektup No:
G EÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU
TÜRK KIZILA YI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kurumunuzca ihaleye çıkarılan ..........................................................................................(ihale konusu) İşine istekli
sıfatıyla katılacak olan...........................................................................(istekli adı) nm ihale hükümlerini yerine getirmek
üzere
vermek
zorunda
olduğu
geçici
teminat
tutarı
olan
.................................................................................................... (Yalnız/................................................... )
m
....................................... (Banka adı)
garanti ettiğinden, ihale hükümleri çerçevesinde; geçici teminatın gelir
kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın
ve adı geçen ile Kurumunuz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçlan dikkate
alınmaksızın yukarıda yazılı tutan ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin Kurumunııza veya emrinize nakden
ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi
......................... (Banka adı) ’nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla v e ................................. (Banka adi)
ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.
Bu teminat mektubu......................... tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde
tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.
Banka Adı/Şubesi
Yetkili İsim/İmza
NOT:
1) Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşların kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda,
kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın koııtrgarantili olduğu belirtilecektir.
Teklife esas para birimi Türk parası ise koııtrgarantilere dayanılarak verilecek teminat mektupları Türk parası
üzerinden düzenlenecektir.
2) İdari şartnamede yabancı para birimi veya yabancı para birimleri cinsinden teklife izin verilmesi durumunda;
istekliler, teminat mektuplarını tekliflerine esas para birimi üzerinden düzenleyecektir.
3) Teminat mektubunun Türk parası dışında bir para birimi üzerinden düzenlenmesi halinde, teminat mektubunun
sonuna “İşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı tazmin tarihindeki T.C.M.B. Döviz Satış Kuru
üzerinden hesaplanarak tarafınıza ödenecektir.” paragrafına yer verilecektir
9
İŞ ORTAKLIĞI BEYANNAMESİ
T iirk Kızılay» Genel M üdürlüğü tarafından ihaleye çıkartılmış bulunan [işin adi]...................... . işine müşterek
teklif vermek ve söz konusu iş uhdemize ihale olunduğu takdirde sözleşme akdedilerek işin ifası ve bitirilmesi amacı ile,
özel bir ortaklık kurmuş bulunuyoruz. İhalenin üzerimizde kalması halinde ortaklık sözleşmesi, sözleşme imzalanmadan
önce noterliğe tasdik ettirilerek T ü rk Kızılayı’ııa verilecektir. İş ortaklığımızın pilot ortağı, işin bitimine kadar [pilot
ortağın adı] ‘ dır,
Pilot ortağın iş ortaklığımızı her konuda temsile tam yetkili olduğunu, T ü rk Kızılayı tarafından pilot ortağa
yapılacak bildirimlerin iş ortaklığımıza yapılmış sayılacağını, vermiş olduğumuz müşterek teklif neticesinde iş üzerimizde
kaldığı takdirde sözleşmenin bütün ortaklarca müştereken imza edileceğini ve akdedilecek sözleşme ile ilgili diğer bütün
hususlarda pilot olarak göstermiş olduğumuz ortağımızın, ortaklığımız nam ve hesabına hareket etmeye tam yetkili
olacağını, pilot ortak ya da temsilcisinin ortaklığımız nam ve hesabına ihalelere girmeye, pey ileri sürmeye tam yetkili
olacağını, her birimizin akdolunacak sözleşmenin konusuna ve kapsamına girecek işlerin ve taahhütlerin ve sözleşmeden
doğup da ortaklığımıza yönelecek yükümlülüklerin yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu
olacağımızı ve iş sonuna kadar kurduğumuz özel ortaklıktan ayrılmayacağımızı; aksi takdirde sözleşmenin feshi,
teminatın gelir kaydı hususlarında T ü rk Kızılayı’mn yetkili olacağını, sözleşme konusu işin tamamlanmasından önce iş
ortaklığına dahil ortaklardan herhangi birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir
cezaya mahkum olması veya dağılması ve/veya pilot ya da ortak şirketin herhangi bir nedenden dolayı tüzel kişiliğinin
sona ermesi gibi durumlarda, pilot ortak ve iş ortaklığının geri kalan diğer ortaklarının teminat da dahil işin bütün
yükümlülüklerini ve sorumluluklarını üzerine alacağını ve işi bitireceğini, beyan, kabul ve taahhüt ederiz.
Sıra
Tebligat adresi
O rtaklık oranı
Ortağının adı ve soyadı/ticaret unvanı
No
0
2)
3)
...)
n)
PİLO T ORTAK
ÖZEL ORTAK
Ö ZEL ORTAK
ÖZEL ORTAK
Ö ZEL ORTAK
İnıza
İm za
İm za
İm za
İm za
10
TAAHHÜTNAME
TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE KURULU BAŞKANLIĞFNA
24/09/2014
Türk Kızılayı tarafından yapılacak olan 32 Kalem Çadır Malzemesi alımı ihalesi tarihi olan 24/09/2014 tarihi
öncesi itibariyle Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığımızı beyan eder, kamu ihalelerinden yasaklı olduğumuz anlaşılması
durumunda firmamız tarafından verilen teminat bedelinin Kurumunuz adına irat kaydedilmesini kabul ve taahhüt ederiz.
FİRMA
AD SOYAD / UNVAN KAŞE
İmza
11
TE K LİF MEKTUBU ÖRNEĞİ
TÜ RK KIZILA YI
İH ALE KURULU BAŞKANLIĞINA
ANKARA
24/09/2
Aşağıdaki miktarı ve cinsi belirtilen malzemeleri karşılarında belirtilen birim ve toplam fiyatlarla vermeyi kabul ve taahhüt ederiz.
SIRA
NO
MALZEME CİNSİ
BİRİM
MİKTAR
1
GERDİRME CIRCIRI (MİNİ)
Adet
1.600
2
TOKA D 4 MM
Adet
5.600
3
YATSI PUL
Adet
400
4
BOYA PVC SERİGRAFİ SİYAH
Kg
40
5
BOYA PVC SERİGRAFİ KIRMIZI
Kg
40
6
TİNER
Kg
40
7
İPLİK ISKATA 6 MM
Kg
400
8
PVC 435 GR7M2 (EN:300 CM BEYAZ)
M2
30.000
9
FERMUAR KALIN DİŞ
Metre
1.700
10
KURSÖR FERMUAR
Adet
1.000
11
FERMUAR TEKSTİL 5 CM BEYAZ
Metre
5.000
12
PLASTİK TOKA KİLİTLİ (2,5*luk)
Adet
23.000
Kg
14.707,20
Kg
5.637,76
Kg
144
13
14
15
063x3 ETİAL-60 ALÜMİNYUM BORU
6000 MM
063x3 ETİAL-60 ALÜMİNYUM BORU
2300 MM
050x3 ETİAL-60 ALÜMİNYUM BORU
300 MM
BİRİM FİYAT
(KDV HARİÇ)
Rakamla
Yazıyla
Rakamla
TOPLAM FİYAT
(KDV HARİÇ)
Yazıyla
FİRMA ADI / ÜNVANI
KAŞE/İMZA
SIRA
NO
16
17
MALZEME CİNSİ
BİRİM
MİKTAR
Rakamla
042x2 ETİAL-60 ALÜMİNYUM BORU
2700 MM
ÇELİK HALAT 6 MM (ÇELİK ÖZLÜ)
GALVANİZLİ
Kg
735,48
MT
7.200
18
POLYEMİD KÜTÜK 0 40 MM
Kg
240
19
POLYEMİD KÜTÜK 0 50 MM
Kg
160
20
TRANSMİSYO N 12’LİK
Kg
40
21
ÇELİK TEL 3’LÜK
Kg
20
22
CIVATA 8X65 TEFLON SOMUN +2 PUL
Adet
800
23
RADANSA 8 MM
Adet
1.600
24
ALÜMİNYUM YÜZÜK 6 MM
Adet
3.200
25
ÜÇ KOLLU DİRSEK
Adet
1.600
26
AYAK
Adet
1.600
Kg
53.678,91
Kg
80.664,81
27
28
042X2 ETİAL-60 ALÜMİNYUM BORU
1940 MM
042X2 ETİAL-60 ALÜMİNYUM BORU
1550 MM
29
AYAKPAPUCU
Adet
33.191
30
AYAK TABAN SACI
Adet
31.947
31
PUL BAŞLI MATKAP ÜÇLUVtDA
3,9X16
Adet
39.706
32
3 MM NAYLON İP
K®
©
94
TOPLAM FÎYa Vn
(KDV HARİÇ)
BİRİM FİYAT
(KDV HARİÇ)
Yazıyla
Rakamla
İdari ve Teknik Şartnameleri ve eklerinin tamamını okuduk aynen kabul ediyoruz.
Opsiyon süresi: 90 gündür.
FİRMA ADI/ÜNVANI
KAŞE/İMZA
&
w
YERLEŞİM SİSTEMLERİ FAALİYET ALANI
KOORDİNATÖRLÜĞÜ
%20 KAUÇUK KATKILI POLİAMİD MALZEMEDEN
İMAL EDİLEN ÇADIR İSKELETİ ARA BAĞLANTI PARÇALARI
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Bu Şartname yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
2. Bu şartname toplam 6 sayfadan İbarettir.
3. Şartnamede Hazırlayan Komisyonun yazılı izni olmadan
hiçbir değişiklik ve ilave yapılamaz.
4. Şartnamenin her sayfası hazırlayanlar tarafından parafe
edilmiş ve mühürlü olmalıdır. Aksi halde geçersiz
olacaktır.
5. Şartnamenin 6. sayfasındaki imzası açılmış
makamlardan eksik imza olduğu takdirde şartname
geçersiz olacaktır
AĞUSTOS 2014
r
1.KONU:
■»¿t
n
Bu Teknik Şartname Türk Kızılayının ihtiyacı için Yurt içinden satın alınacak ‘%20 KauçıiM^ k ı i l.,^
Poliamid ’e ait istek, özellik ve muayene metotlarını ve diğer hususları kapsar.
2.İSTEK VE ÖZELLİKLER:
2.1. Bu Teknik Şartnamede ‘%20 Kauçuk Katkılı Poliamid’ ifadesi yerine sadece “Poliamid ” ifadesi
kullanılacaktır, malzemeye ait numuneler ihaleyi alan firma tarafından Yerleşim Sistemleri Üretim
işletmesinde görülebilinecektir.
2.2. Satın alınacak Poliamidin miktarı idari şartnamede belirtildiği şekilde olacaktır.
2.3. Poliamidlerde çapak, çatlak, kırık ve imalat hataları olmayacaktır.
2.4. Poliamidler darbeye dayanıklı olacak ve kırılmayacaktır.
2.5. Poliamidlerin üretiminde birincil (orijinal) hammadde kullanılacaktır.
2.6.Poliamidlerde bulunabilecek kritik, büyük ve küçük hatalar ÇİZELGE-1'de belirtilmiştir.
Poliamidlerde fiziksel muayene için numune alma ve kabul edilebilir hata sayıları ÇİZELGE-2’de,
kimyasal özelliklerin muayenesi için numune alma planları ÇİZELGE-3’de belirtilmiştir.
ÇİZELGE-1
SINIFLANDIRMA
HATANIN TANIMI
KRİTİK
Ölçülerinin Şartnamede belirtilen ölçülerden
az veya fazla olması ......................................
X
Herhangi bir kırık, çatlak veya eğrilik
bulunması
X
Şekil ve biçim bozukluğu olması
X
Renginin yüzeye homojen bir şekilde
dağılmamış olması
Malzemelerin kenarında çapak bulunması
BUYUK
KUÇUK
X
X
Ambalajlamanın şartnamede istenen gibi
olmaması
X
3.DENETİM VE MUAYELER İÇİN NUMUNE ALMA
3.1. Göz muayenesi için teslim edilen partinin tamamı denetim ve muayeneye tabi tutulacaktır.
3.2. Numuneler, teslim edilen parti içinden gelişi güzel alınacaktır.
3.3. Muayenelerde azalan miktar yüklenici firma tarafından tamamlanacaktır.
h
2?î-
iv'i n ' ^”*^"1' i W $
-<r:-v
;• AĞUSTOS 2014
3.4. Numunelerin mümkün olduğu kadar çok ambalajdan seçilmesi esas alınacaktırjjo
ÇIZELGE-2 FİZİKSEL MUAYENE İÇİN NUMUNE ALMA VE KABUL EDİLEBİLİR HAJA
SAYILARI TABLOSU
Muayeneye arz
olunan
Parti büyüklüğü
(adet)
Numune olarak
Alınacak miktar
(adet)
10000'e kadar
10001-35000
35001 - 150000
150001-500000
500000 ve üzeri
50
80
125
200
315
Kabul
edilebilir
Kritik hata
sayısı
(adet)
2
3
4
6
10
Kabul
edilebilir
büyük hata
sayısı
(adet)
Kabul edilebilir
Büyük+Küçük
hata sayısı
(adet)
3
5
7
10
14
7
10
14
20
28
LABORATUVAR KONTROLLERİNİN YAPILMASI İÇİN NUMUNE ALMA
Kimyasal özelliklerin muayenesi için alınacak numune miktarı ÇIZELGE-3'de belirtildiği gibi
olacaktır. Alınacak numuneler sondaj usulü ile rasgele seçilecektir.
ÇİZELGE-3 LABORATUAR KONTROLLERİ (KİMYASAL ÖZELLİKLERİN MUAYENESİ) İÇİN
NUMUNE ALMA PLANLARI;
Muayeneye arz olunan partideki
ürün (adet)
80Je kadar
81-125
126-200
201-315 ve üzeri
Numune olarak alınacak ürün
(adet)
j
4
6
8
10
4. DENETİM VE MUAYENE ESASLARI
4.1. Fiziksel Muayene
4.1.1. Muayeneler, Türk Kızıiaymın Alım, Satım, Kiraya Verme Yönetmeliği esaslarına göre
oluşturulacak muayene heyetleri, ürünü varsa numunesine göre ve ÇİZELGE-1 de belirtilen hatalar
yönünden uygunluğunu inceler.
4.1.2. Teknik şartnamenin 2‘inci maddesinde yer alan gözle kontrol ve ölçerek kontrol edilecek
istek ve özelliklerin muayenesi yapılacaktır.
4.1.3. Ürünlerin bozulan ambalajları ihaleyi alan firma tarafından yenilenir ve azalan gruplar
tamamlanır.
4.2. Laboratuvar Muayenesi
4.2.1. Fiziksel muayeneleri uygun bulunan numuneler; Laboratuvar analizlerinin yaf
Türk Kızılayımn uygun göreceği laboratuvarlara gönderilir.
4.2.2 Teknik şartnamenin 2’inci maddesinde yer alan laboratuvar test/analizleri ile kontrol edilmesi
gereken hususların test/analizleri yapılacaktır.
4.2.3. Aşağıda istenen özelliklere ait testler ilgili TSE standartlarında belirtilen deney yöntemlerine
göre yapılacaktır.
İSTENEN ÖZELLİKLER
YOĞUNLUK
KOPMA DAYANIMI
İZOD DARBE MODÜLÜ
SINIR DEĞERLER
1,03-1,06 gr/cm3
35-50 N /mm2
25-40 kj/m2
5. AMBALAJLAMA
5.1. Malzemeler birbirine zarar vermeyecek şekilde sağlam polietilen brandadan yapılmış
torbalarda aşağıda belirtilen miktarlarda paketlenecektir.
1)
Ayak pabucu: 80 adet
5.2. Ambalaj üzerinde malzeme ile ilgili bilgileri içerir etiket olacaktır.
6.EKLER
Ayak Papucu Resimleri
AĞUSTOS 2014.
ALT GÖRÜNÜŞ
ÜST GÖRÜNÜŞ
İNCELENMİŞTİR
01
tç E B i
eri Üretim İşletmesi
rdinatörü
TURKKIZILAYI
ım
YERLEŞİM SİSTEMLERİ ÜRETİM İŞLETMESİ
KOORDİNATÖRLÜĞÜ
SENTETİK BRANDA (435 gr/m2)
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Bu Şartname yayınlandığı Tarihte yürürlüğe
girer.
I
2. Bu şartname toplam 7 sayfadan ibarettir.
3. Şartnamede Hazırlayan Komisyonun yazılı izni
olmadan hiçbir değişiklik ve ilave yapılamaz.
4. Şartnamenin her sayfası hazırlayanlar
tarafından parafe edilmiş ve mühürlü olmalıdır.
Aksi halde geçersiz olacaktır.
5. Şartnamenin 7. sayfasındaki imzası açılmış
makamlardan eksik imza olduğu takdirde
şartname geçersiz olacaktır.
2, İSTEK VE ÖZELLİKLER:
2.1, Bu Teknik Şartnamede "Çadır İmalinde Kullanılacak Sentetik Branda" ifadesi yerine
sadece "Branda" ifadesi kullanılacaktır.
2.2, Satın alınacak Brandaların miktarı İdari Şartnamede belirtilecektir.
2.3,GENEL ÖZELLİKLER:
2.3.1.Branda bezi, devamlı (kontinü) elyaf polyester liflerinden dokunmuş bir kumaşın iki
yüzüne polivinil klorür (PVC), akrilik polivinil klorür, polivinil büteral, italik asit esteri, fosfat
esteri, poliüretan veya benzeri plastikleştirici emprenye malzemelerinden biri kaplanarak
üretilmiş olacaktır. Bezin malzeme cinsi %100 (yüzde yüz) polyester olacaktır.
2.3.2.Branda rengi idari şartnamede belirtilecektir.
2.3.3.Branda dokuması; 1/1 (bir taksim bir) düz dokuda ( bez ayağı) olacaktır.
2.3.4.Brandanın eni idari şartnamede belirtilecektir.
2.3.5.Brandalarda yırtık, kesik, delik, patlak, potluk, eğrilik ve olağan dışı rahatsız edici koku
olmayacaktır,
1
2.3.6.Brandaların kaplama öncesi veya sonrası, kenar kısımları düz, ipliksiz ve saçaksız
olacaktır.
;
2.3.7. Brandalarda ultraviyole ışınlara karşı ve sararmayı önlemek amacıyla UV stabilizatörü
bileşikler kullanılacaktır.(Kullanıîan stabilizöterierin isimleri ve bileşikleri muayene esnasında
belirtilecektir.)
2.3.8. Brandaların alansal yoğunluğu en az 435±5 (dörtyüz otuzbeş artı eksi beş) gr/m2
olacaktır.
2.3.9. Boyutsal Değişmezlik : 70±3 (Yetmiş artı eksi üç) °C ‘de 24 (yirrhidört) saat
bekletilen numunede büzülme miktarı en çok % 2 (yüzde iki), Uzama miktarı ise en çok % 1
(yüzde bir) olacaktır.
2.3.10. Sıcağa Karşı Mukavemet
: 70 ± 3 (yetmiş artı eksi üç ) °C ‘de 24 (yirmi dört )
saat bekletilen numunelerin oda sıcaklığına gelmesi sağlandıktan sonra, yumuşama,
yapışma, sarkma ve deformasyon olmayacaktır.
2.3.11. Soğuğa Karşı Mukavemet : - 40 ± 3 (eksi kırk artı eksi üç ) °C ‘de 6 (altı ) saat
bekletilen numunelerin oda sıcaklığına gelmesi sağlandıktan sonra çatlama, kırılma,
deformasyon olmayacaktır.
2.3.12. Sıcaklıkla Eskitme: Kaplama maddesindeki kütle kaybı en çok %5 (yüzde beş)
olacaktır.
2.3.13. Su Geçirmezlik; Brandanın su basıncına dayanım değeri en az 2.000 (iki bin)
Su Sütunu) olacaktır.
!
2.3.14. Brandaların Yanmaziık (Aleve Dayanıklılık) Özelliği: Brandalar Iİkeig.d(
söndürücü özellikte olacaktır. Isı kaynağının doğrudan teması sırasında braftda*^
takdirde, ısı kaynağı uzaklaştırıldıktan itibaren en fazla 6 (altı) saniye içinde a f^ v s&
Alev söndükten veya brandanın yanması durduktan sonraki korlaşma
saniyeden fazla sürmeyecektir. Deney sırasında yanan veya koriaşan branda alSFÎÎhm
deney örneği alanına oranı % 60 (Yüzde atmış) değerini geçmeyecektir.
2.3.15. Aşınma Direnci: 9.000 (dokuzbin) devir sonunda brandanın atkı ve çözgü
ipliklerinden hiçbirinde kopma görülmeyecektir.
2.3.16. Brandaların kopma mukavemeti:
Üretim yönünde (en a z ): 1.500 N (Binbeşyüz)
Üretim yönüne dik (en a z ): 1.500 N (Binbeşyüz)
2.3.17. Brandaların yırtılma mukavemeti:
Üretim yönünde (en a z ): 180 N (Yüzseksen)
Üretim yönüne dik (en az ) : 180 N (Yüzseksen)
2.3.18. Birbirine yapışma (bloklaşma) derecesi; ayırma esnasında yüzeyler zarar
görmeyecektir.
2.3.19.Brandalar uygun imalat yöntemine göre denenerek üretime uygunluğu tespit
edilecektir. Deneme sonucu uygun çıkmayan (yapışmasında problem oian) brandalar teslim
alınmayacaktır.
2.3.20. Brandalarda bulunabilecek kritik hataiar, büyük ve küçük hatalar ise ÇİZELGE-1‘de
belirtilmiştir. Brandalarda kabul edilebilir kritik, büyük ve toplam (büyük+küçük) hata
miktarları ÇİZELGE-2 belirtildiği kadar olacaktır.
ÇİZELGE-1 (KRİTİK, BÜYÜK VE KÜÇÜK HATALAR)
HATA ADI
En kontrolü
Renk kontrolü
Terbiye
Koku, küf, kir
TANIMI
KRİTİK
eninin
Teknik
Brandanın
Şartnamede belirtilen enden
az olması
Parçanın
baştanbaşa,
X
kenardan ortaya, kenardan
kenara kadar renk değişimi
göstermesi._________________
Açıkça
görülen
düzgün
X
dokunmamış
ve
terbiye
edilmemişlik hali.
Brandanın küflü ve kirli olması,
X
rahatsız edici koku yayması.
Kenar düzgünlüğü Kenarların
kısmen
veya
devamlı
olarak katlanmış,
bükülmüş olması.
patlak,
delik, Herhangi bir boyutta
yırtık,
kesik
bulunması.
Kalın veya ince, Kolayca görülebilenleri
çözgü veya atkı
iplikleri
X
SINIFLANDIRMA
KÜÇÜK
BUYUK
.o
v..;.
AĞUSTOS 2014
Gergin
veya Kolayca görülebilenleri
gevşek,
çözgü
veya atkı iplikleri
5 cm ye kadar yan yana üç
Çözgü ve atkı veya daha fazla ipliğin noksan
oluşu
kaçığı(kopuğu)
5 cm den uzun yan yana iki
ipliğin kaçık oluşu
5 cm den kısa yan yana iki
ipliğin kaçık oluşu, 45 cm den
uzun tek ipliğin kaçık oluşu
Kirli - yağlı çözgü 10 cm den büyük olanlar
veya atkı iplikleri
10 cm den küçük olanlar
Çözgü
yönünde
kolayca
görülebilen izler
Çift atkı
Ağızlıktan çift atkı ipliğinin
geçmesi
Kolayca görülebilen normal
Atkı kolanı (bandı) atkı sıklığından daha sık veya
seyrek
olarak
dokunmuş
yerlerin meydana getirdiği
bantlar
I J
X
ll \
v '8<V
Vc-
ilmeği- 5 cm den uzun olanlar
X
X
X
X
X
Atkı bozukluğu
Atkı atlaması
5 cm den kısa olanlar
Kolayca
görülebilen
atkı
ipliklerinin normal dokuma
istikametinden sapması
Uzunluk ne olursa olsun yan
yana 3 veya daha fazla atkı
atlaması
5 cm den uzun yan yana 1
veya 2 atkı atlaması
5 cm den kısa yan yana 1
veya 2 atkı atlaması
Bazı atkı ve çözgü ipliklerinin
gevşekliğinden
meydana
gelen
dalgalı
yüzeyler
(kumaşın)
düz
bir
yüzeye
Dalgalı yüzey
serildiğinde bu yüzeye intibak
edememesi (hali)
Doku
arasına Kolayca görülebilenleri
girmiş
yabancı
madde ve elyaf
Kolayca görülebilen kumaş
Havlanma
yüzeyindeki
tüylenmiş
görünüm
X
X
X
X
\
X
X
j
X
X
X
X
X
X
k
jy
Tarak izi
Atkı
kabarcığı
Tl -
Sürtünme izi
Kırışıklık izleri
Kumaşın sert bir cisme
sürtünmesi sonucunda yüzey
görünümünün bozulması
Utü ile düzeltilebilenler
Utü ile düzeltilemeyenler
Kafes
X
X
5 cm2 den küçük olanlar
Gevşek
kenar
5 cm2 den büyük olanlar
gergin 10 cm ye kadar olanlar
10 cm den büyük olanlar
Kumaşların
eninin
tam
ortadan
ikiye
katlanmış
olması, herhangi bir kayma,
buruşma
Atkı
ipliğinin
mekikten
Masura boşalması sağılması esnasında birkaç
ipliğin birden ağızlığa girmesi
Katlama hatası
3.
X \y & ı
x
İ
X
X
X
X
AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME
3.1
Toplar, brandaların plastik, ahşap ve benzeri malzemelerden yapılmış
çekirdekler üzerine sarılmasıyla yapılır. Hazırlanan toplar, şeffaf polietilen naylon
torbalara konduktan sonra, Amerikan bezi veya jüt kanaviçe den yapılmış koruyucu
torbalar içine konmalı ve ağızları taşınma sırasında kolayca açılmayacak şekilde
bağlanmalı veya dikilmelidir.
3.2
Bir topa sarılması gereken branda miktarı idare tarafından daha sonra
firmaya bildirilecektir. Toplarda ek ve parça bulunmayacaktır.
S
Her topa sağlam olarak bir etiket takılmalı ve bu etikete aşağıdaki bilgiler
okunaklı, silinmez ve bozulmaz bir biçimde yazılmış olmalıdır: Malzemelerin
tesliminde kontrol amaçlı çeki listesi bulundurmaları gerekmektedir.
s
/
s
S
/
4.
Firmanın ticaret unvanı, kısa adı, adresi veya tescilli markası
Brandanın rengi, eni, metrajı
Brüt ve net ağırlığı,
Kalite kontrol numarası, (verilmişse),
Yapımcı seri numarası (verilmişse)
DENETİM VE MUAYENELER İÇİN NUMUNE ALMA
4.1. Fiziksel muayeneler için alınacak numune miktarı çizelge 2 de belirtildiği gibi
olacaktır.
4.2. Laboratuvar kontrolleri içinde Çizelge 3 de belirtildiği gibi olacaktır.
4.3. Numuneler teslim edilen parti içinden gelişi güzel alınacaktır.
4.4. Numunelerin mümkün olduğu kadar çok ambalajdan seçilmesi esas olacaktır
Çizelge-2 FİZİKSEL MUAYENE İÇİN NUMUNE ALMA VE KABUL EDİL
SAYILARI TABLOSU
Fiziksel
Muayeneye
arz olunan
Parti büyüklüğü
(m)
Fiziksel muayene
için
Numune
olarak
Alınacak miktar
(m)
Kabul
edilebilir
Kritik hata
sayısı
(adet)
Kabul
Kabul
Büyük*
edilebilir
hata
sayısı
büyük
hata
(adet)
sayısı
(adet)
1200 ve daha az
1201-3200
3201-10000
10001-35000
35001-110000
110001-500000
500001 ve daha fazla
32
50
80
125
200
315
500
0
1
10
14
10
14
21
30
42
Çizelge-3 LABORATUVAR KONTROLLERİ İÇİN NUMUNE ALMA PLANLARI;
Fiziksel Muayeneye için alınan numune
miktarı (Çizelge 2’ye göre)
(m)
Laboratuvara muayeneleri için numune olarak
alınacak miktar (2 m’lik numune)
(adet)
80 ve daha az
81-200
201 ve daha fazlası
2 adet
3 adet
4 adet
5.
DENETİM VE MUAYENE ESASLARI
5.3.
Fiziksel Muayene
5.3.14. Muayeneler Türk Kızılayının Alım-Satım -Kiraya Verme Yönetmeliği esaslarına
göre oluşturulacak muayene heyetleri, Çizelge 1 de belirtilen hatalar yönünden
uygunluğunu inceler.
5.3.15. Teknik şartnamenin 2'inci maddesinde yer alan gözle kontrol ve ölçerek kontrol
edilecek istek ve özelliklerin muayenesi yapılacaktır.
5.4.
Laboratuvar Muayenesi
5.4.14. Fiziksel muayeneleri uygun bulunan numuneler: Laboratuvar analizlerinin
yapılabilmesi için Türk Kızılayının uygun göreceği laboratuvarlara gönderilir.
5.4.15. Teknik şartnamenin 2‘inci maddesinde yer alan laboratuvar test/analizleri ile
kontrol edilmesi gereken hususların test/analizleri yapılacaktır.
5.4.16. Bu testler aşağıda belirtilen deney yöntemlerine göre ve/veya en son literatürde
bulunan yöntemlere göre yapılacaktır.
AĞUSTOS 2014
6.
DENEY YÖNTEMLERİ
5.1. Malzeme cinsi
bilinen yöntemler uygulanacaktır.
5.2.Dokuma
Biçimi
t & y SŞ
: TS 4739 ve gerekli hallerde ii% a te e rp^ î e ^ ^
: Büyüteç ile incelenecektir.
: Şartname 2.3.7 maddesinde belirtilen şekilde
5.3. UV Koruyucusu
ve mevcut literatürler kullanılarak yapılacaktır.
5.4. Alan yoğunluğu
yapılacaktır.
: TS
1534-2
EN
ISO
2286-2
‘ye
göre
5.5. Boyutsa! Değişmezlik
: 10cm x 10cm (on çarpı on ) ebadında
işaretlenmiş branda numunesi etüvde 70 ± 3 (yetmiş artı eksi üç ) °C ‘de 24 (yirmi dört)
saat bekletilir. Etüvden çıkartılan numunelerin oda sıcaklığına gelmeleri sağlandıktan sonra
ebatlar tekrar ölçülür. Bulunan ölçüm değerleri, etüve konmadan önceki değerlerle
mukayese edilir.
5.6. Sıcağa Karşı Mukavemet Tayini
: 10cm x 10cm (on çarpı on ) boyutlarındaki 5
(beş ) adet deney örneği 70 + 3 (yetmiş artı eksi üç ) °C ‘de 24 (yirmi dört ) saat
bekletildikten sonra oda sıcaklığına gelmeleri sağlandıktan sonra gözle kontrol edilecektir.
5.7. Soğuğa Karşı Mukavemet Tayini
: 10cm x 10cm (on çarpı on ) boyutlarındaki 5
(beş ) adet deney örneği - 40 ± 3 (eksi kırk artı eksi üç ) °C ‘de 6 (altı) saat bekletildikten
sonra numunelerin oda sıcaklığına gelmeleri sağlandıktan sonra gözle kontrol edilecektir.
5.8. Sıcaklıkla Eskitme
: TS EN ISO 176 ‘ya göre yapılacaktır.
5.9. Su Geçirmezlik
: TS 1974 EN 1734’ e göre yapılacaktır.
5.10. Aleve dayanıklılık
: TS 3596 madde 2.3.7 uygulanacaktır.
5.11. Sürtünme direnci
: TS EN 530 Martindale Metod 2 ‘ye göre
9 (dokuz) kPa basınçta 280 A nolu zımpara kullanılarak yapılacaktır.
5.12. Kopma Mukavemeti Tayini
yapılacaktır.
: TS 2008 EN ISO
1421
Metot-V
göre
5.13. Yırtılma Mukavemeti Tayini
yapılacaktır.
:TS EN ISO 4674-1' deki Metod Aya göre
5.14. Birbirine Yapışma (Bloklaşma) Derecesi Tayini: TS 4651 EN 25978 ‘ göre yapılacaktır.
TEKNİK ŞARTNAME KOMİSYONU
ÜYE
Oğuz
Malzeme Stok ve
Kesim Birim Şefi
(
Haluk İTMELER
ış Mühendis
İNCELENMİŞTİR
YERLEŞİM SİSTEMLERİ ÜRETİM İŞLETMESİ
KOORDİNATÖRLÜĞÜ
ELOKSALLl ALÜMİNYUM ETİAL 60
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Bu Şartname yayınlandığı Tarihte yürürlüğe
girer.
2. Bu şartname toplam 4 sayfadan ibarettir.
3. Şartnamede Hazırlayan Komisyonun yazılı izni
olmadan hiçbir değişiklik ve ilave yapılamaz.
4. Şartnamenin her sayfası hazırlayanlar
tarafından parafe edilmiş ve mühürlü olmalıdır.
Aksi halde geçersiz olacaktır.
5. Şartnamenin 4. sayfasındaki imzası açılmış
makamlardan eksik imza olduğu takdirde
şartname geçersiz olacaktır.
ELOKSAUI ALÜMİNYUM ETİAL 60 TEKNİK ŞARTNAMESİ
(
1.KONU:
Bu Teknik Şartname Türk Kızıiayının ihtiyacı için Yurt içinden satın alınacak uM
Eloksallı Alüminyum Etial 60 Borulara” ait istek, özellik ve muayene metotlarımı v ^ l j ^ ^ ^
hususları kapsar.
2.İSTEK VE ÖZELLİKLER:
2.1. Bu Teknik Şartnamede "Mat Beyaz Eloksallı Alüminyum Etial 60 Borular1’ ifadesi yerine
sadece “boru” ifadesi kullanılacaktır.
2.2. Alımı yapılacak olunan borular Temper 6 işleminden geçirilmiş olacaktır.
2.3. Alımı yapılacak olunan borular en az 12 mikron mat beyaz eloksal ile kaplanacaktır.
Eloksal kaplanan yüzeyde dalgalanmalar ve yüzey pürüzleri olmayacaktır.
2.4. Borularda çapak, çatlak, ezik ve imalat hataları bulunmayacaktır,
2.5. Alımı yapılacak boruların teknik detayları idari şartnamede belirtildiği gibi olacaktır.
2.6. Hatalar: borularda bulunabilecek kritik büyük ve küçük hatalar, ÇİZELGE-1'de
belirtilmiştir. Fiziksel muayene için numune alma ve kabul edilebilir hata sayıları ÇİZELGE 2’
de ve kimyasal özelliklerin muayenesi için numune alma planları ÇİZELGE 3’de belirtilmiştir.
ÇİZELGE-1
SINIFLANDIRMA
HATANIN TANIMI
Ölçülerinin Şartnamede belirtilen Ölçülerden
az veya fazla olması
Herhangi bir kırık, çatlak veya eğrilik
bulunması
Şekil ve biçim bozukluğu olması
Eloksalın yüzeye homojen bir şekilde
dağılmamış olması
Eloksalın yüzeyde dalgalı olması ve yüzey
pürüzlerinin bulunması
Ambalajlamanın şartnamede istenen gibi
olmaması
KRİTİK
BÜYÜK
KÜÇÜK
X
'
X
X
X
<
X
X
I
3.NUMUNE ALMA
3.1. Bir defada teslim edilen borular bir parti sayılacaktır. Buna göre muayene
işlemleri yapılacaktır.
3.2. Numuneler teslim edilen parti içinden gelişi güzel alınacaktır.
3.3. Muayenelerde azalan miktar yüklenici firma tarafından tamamlanacaktır.
3.4. Numunelerin mümkün olduğu kadar çok ambalajdan seçilmesi esas alınacaktır.
ÇİZELGE-2 FİZİKSEL MUAYENE İÇİN NUMUNE ALMA VE KABUL EDİLEBİLİR HATA
SAYILARI TABLOSU
Muayeneye arz
olunan
Parti büyüklüğü
(adet)
10000‘e kadar
10001-35000
35001 - 150000
150001-500000
500000 ve üzeri
Numune olarak
Alınacak miktar
(adet)
50
80
125
200
315
Kabul
edilebilir
Kritik hata
sayısı
(adet)
2
3
4
6
10
Kabul
edilebilir
büyük hata
sayısı
(adet)
Kabul edilebilir
Büyük+Küçük
hata sayısı
(adet)
3
5
7
10
14
7
10
14
20
28
LABORATUVAR KONTROLLERİNİN YAPILMASI İÇİN NUMUNE ALMA
!
Kimyasal özelliklerin muayenesi için alınacak numune miktarı Çizelge-3’de belirtildiği gibi
olacaktır. Alınacak numuneler sondaj usulü ile rastgeie seçilecektir.
Fiziksel Muayeneye için alınan miktar
Numune olarak alınacak ürün
(Çizelge 2’ye göre)
(adet)
ürün (adet)
80’ e kadar
4
81-125
6
126-200
8
201-315 ve üzeri
10
4.DENETİM VE MUAYENE METODLARI
4.1. Muayeneler Türk Kızılayı Alım, Satım, Kiraya Verme Yönetmeliği esaslarına göre
oluşturulacak muayene heyetleri tarafından ürünün şartnamede belirtilen ölçülerde fiziki
bakımdan örneğine, teknik çizimine uygunluğunu inceler.
4.2. Numuneler imalat hataları bakımından %100 göz muayenesine tabi tutulurlar.
4.3. Ekli teknik resimlere göre ölçüler yönünden gerekli hassasiyetlere sahip metre,
mikrometre ve kumpas ile yapılacaktır.
4.4. Fiziksel muayeneleri uyumlu tanımlanan alüminyum borular: Teknik ve k im y a s a l^ ^
analizlerinin yapılabilmesi için Kurumun uygun göreceği laboratuarlara gönderilir.
S
’ -3 AĞUSTOS 2014
4.5. Fiziksel ve kimyasal analizlerinin muayenelerinin masrafları ve muayene! edile
alüminyum boruların bozulan ambalajlan ihaleyi alan firma tarafından yenilenir
seza
gruplar tamamlanır.
4.6. Kimyasal testler de aşağıda belirtilen mekanik özelliklerin kontrolü
standartlarına göre yapılacaktır.
İSTENEN ÖZELLİK
DEĞER
ÇEKME DAYANIMI
£l9 kgf/mm2
SERTLİK
^ 70 HRB
KESME DAYANIMI
£ 14 kgf /mm2
ELOKSAL KAPLAMA
£12 mikron
5.AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME
5.1. Alüminyum borular birbirlerine zarar vermemesi için borular tek tek poşetlenecek ve
paletlendikten sonra streçlenecektir, Palet yüksekliği 1.80 m'yi geçemez.
5.2. Ambalaj üzerinde malzeme ile ilgili bilgileri içeren etiket olacaktır.
A-'Xv^’l -'^. ‘‘,lV;'i .
£İKîfZ’-v?“**ir'".TT*. ,r ^\?y ■
-7İX- v !«nT—„
-V'
"':
*«
AĞUSTOS. 2014
TEKNİK ŞARTNAME KOMİSYONU
fFTSR
Malzeme Stok ve
Kesim Birim Şefi
Haluk İNMELER
lühendis
İNCELENMİŞTİR
TURKKIZI LAYI
YERLEŞİM SİSTEMLERİ FAALİYET ALAN!
KOORDİNATÖRLÜĞÜ
ALÜMİNYUM ETİ AL 140
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Bu Şartname yayınlandığı Tarihte yürürlüğe girer.
2. Bu şartname toplam 5 sayfadan ibarettir.
3. Şartnamede Hazırlayan Komisyonun yazılı izni olmadan
hiçbir değişiklik ve ilave yapılamaz.
4. Şartnamenin her sayfası hazırlayanlar tarafından parafe
edilmiş ve mühürlü olmalıdır. Aksi halde geçersiz
olacaktır.
5. Şartnamenin 3. sayfasındaki imzası açılmış makamlardan
eksik imza olduğu takdirde şartname geçersiz olacaktır
Bu Teknik Şartname Türk Kızılayının ihtiyacı için Yurt içinden satın alı nacak IVAM
Etial 140’ dan döküm yapılmış bağlantı elemanlarına ait istek, özellik
m
otnfla nnı \/
q Hinûr
n o n o h ri kapsar.
l^anear
metotlarını
ve
diğer hhususları
2.İSTEK VE ÖZELLİKLER:
2.1. Bu Teknik Şartnamede ’Alüminyum Etial 140 döküm bağlantı elemanı ifadesi yerine
sadece “döküm” ifadesi kullanılacaktır.
2.2. Satın alınacak ETİAL-140 döküm malzemelerin miktarı İdari Şartnamede
belirtilecektir.
2.3. Dökümlerde çapak, çatlak, ezik ve imalat hataları bulunmayacaktır.
2.4. İmal edilen parçalarda döküm yürümezliği olmayacaktır.
2.5. Ekli teknik resimlere göre ölçümler yapılacak, tolerans ölçüleri + 0,5 mm olacaktır.
2.6. Montaj yapılmış bir çadırın köşe birleştirme parçasında bulunan gerdirmelerin
takılacağı pimin dayanım kuvveti en az 10 kN olacaktır.
2.7. AISİ12, alaşımı olan Etial 140 İçeriğinde en az %11.5-13.5 arası silisyum
bulunacaktır.
3.NUMUNE A LM A
3.1. Bir defada teslim edilen dökümler bir parti sayılacaktır. Buna göre muayene ve
denetim işlemleri yapılacaktır.
3.2. Göz muayenesi için teslim edilen partinin tamamı denetim ve muayeneye tabi
tutulacaktır.
3.3. Numuneler teslim edilen parti içinden gelişi güze! alınacaktır.
3.4. Muayenelerde azalan miktar yüklenici firma tarafından tamamlanacaktır.
3.5. Numunelerin mümkün olduğu kadar çok ambalajdan seçilmesi esas alınacaktır.
4.DENETİM VE MUAYENE METODLARİ
4.1. Muayeneler Türk Kızılayı Alım, Satım, Kiraya Verme Yönetmeliği esaslarına göre
oluşturulacak muayene heyeti; ürünün şartnamede belirtilen ölçülerini, fiziki bakımdan
numunesine uygunluğunu inceler ve inceleme sonuçlarını bir raporla tespit eder.
4.2. Madde 2.4. de belirtilen imalat hataları yönünden alınan numuneler %100 göz
muayenesine tabi tutulurlar.
4.3. Madde 2.6. da belirtilen ekli teknik resimlere göre ölçüler yönünden gerekli
hassasiyetlere sahip metre,mikrometre ve kumpas ile yapılacaktır.
4.4. Fiziksel muayeneleri uyumlu tanımlanan alüminyum dökümler: Teknik ve kimyasal
analizlerinin yapılabilmesi için Kurumun uygun göreceği laboratuarlara gönderilir. Fiziksel
ve kimyasal analizlerinin muayenelerinin masrafları ve muayene edilecek alüminyum
dökümlerin bozulan ambalajları ihaleyi alan firma tarafından yenilenir ve azalan gruplar
tamamlanır.
4.5. Madde 2.8. de belirtilen silisyum miktarı uygun deney yöntemleri kullanılarak tespit
edilecektir.
4.6. Madde 2.7. de belirtilen dayanım deneyi uygun deney yöntemi kullanılarak tespit
edilecektir.
g
AĞUSTOS 2014
ı■;^ >■,1-i .-yi-?,r’-T'.'.t,,
’$At- ’v■%?’'•- ■«.'¿'-^i -.J
5 .A M BA LA JLA M A VE E T İK E T L E M E
5.1. Dökümler cinslerine göre birbirlerine zarar vermeyecek şekilde, paketlen
5.2. Ambalaj üzerinde malzeme ile ilgili bilgileri içerir etiket.olacaktır. B
üzerine tanıtma etiketi konacak ve bu etikete aşağıdaki bilgiler doğru olarak ya
S
S
✓
✓
✓
✓
XX-
İMALATÇI FİRMA
MÜTEAHHİT
SÖZLEŞME VEYA PROTOKOL
TARİH NO
:
ŞARTNAME TARİH NO'SU
NET VE BRÜT AĞIRLIK
MİKTAR
:
XX
Müteahhit tarafında yazılmayacak, boş bırakılacak.
6.EKLER
6.1 .Teknik çizimler
SECTION C-C
loo >
SECTION A-A
■SECTION B-B
A-A
í—
-
>
11-;
■pi
Oí
it il
f r
AUJMIÑy ÜM ETÍAL140 DOKUM BAĞLANTI PARÇASI TŞKNİK ŞAŞJNAMEŞi j
AĞUSTOS 2014
TEKNİK ŞARTNAME KOMİSYONU
ÜYE
Malzeme Stok ve
Kesim Birim Şefi
Haluk IjdMELER
ıhendis
İNCELENMİŞTİR
!
Nuri B02BAY
Üretim Mjudürü
TURKKIZILAYI
YERLEŞİM SİSTEMLERİ FAALİYET ALANI
KOORDİNATÖRLÜĞÜ
ST 37 İMAL EDİLEN PARÇALARIN
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Bu Şartname yayınlandığı Tarihte yürürlüğe girer.
2. Bu şartname toplam 5 sayfadan ibarettir.
3. Şartnamede Hazırlayan Komisyonun yazılı izni olmadan
hiçbir değişiklik ve ilave yapılamaz.
;
4. Şartnamenin her sayfası hazırlayanlar tarafından parafe
edilmiş ve mühüriü olmalıdır. Aksi halde geçersiz
olacaktır.
5. Şartnamenin 5. sayfasındaki imzası açılmış makamlardan
eksik imza olduğu takdirde şartname geçersiz olacaktır
1. KONU:
Bu Teknik Şartname Türk Kızılayının ihtiyacı için Yurt içinden satın alınacak “St
muhtelif iskelet akşamı parçalarına ait istek, özellik ve muayene metotlarını ve d
kapsar.
2. İSTEK VE ÖZELLİKLER:
2.1. Bu Teknik Şartnamede galvanizli St 37 kalitesinde muhtelif iskelet akşamına ifadesi yerine
sadece “St 37” ifadesi kullanılacaktır.
2.2. St 371erde çapak, çatlak, kırık, ezik ve imalat hataları bulunmayacaktır.
2.3. St 37’ye ait teknik detaylar ve alınacak miktar idari şartnamede belirtilecektir.
2.4. St 371erde bulunabilecek kritik büyük ve küçük hatalar, ÇİZELGE-1'de belirtilmiştir. Fiziksel
muayene için numune alma ve kabul edilebilir hata sayıları ÇİZELGE-2’de ve kimyasal
özelliklerin muayenesi için numune alma planları ÇİZELGE-3'de belirtilmiştir
ÇİZELGE-1
SINIFLANDIRMA
HATANIN TANIMI
KRİTİK
Ölçülerinin Şartnamede belirtilen ölçülerden
az veya fazla olması
X
Herhangi bir kırık, çatlak veya eğrilik
bulunması
X
Şekil ve biçim bozukluğu olması
X
Galvanizin yüzeye homojen bir şekilde
dağılmamış olması ve galvanizin yüzeyde
dalgalı bulunması
Çapak ve pas bulunması
BÜYÜK
X
KÜÇÜK
i
X
Ambalajlamanın şartnamede istenen gibi
olmaması
X
2.5. Muayenelerde Çizelge-Vde tanımlanan hataların yanı sıra, Şartname Hazırlama Komisyonu
veya Muayene Heyeti tarafından hazırlanan daha kapsamlı bir hata cetveli kullanılabilecektir.
3.NUMUNE ALMA
3.1. Bir defada teslim edilen St 371er bir parti sayılacaktır. Buna göre muayene ve denetim
işlemleri yapılacaktır.
3.2. Göz muayenesi için teslim edilen partinin tamamı denetim ve muayeneye tabi tutulacaktır.
3.3. Numuneler teslim edilen parti içinden gelişi güzel alınacaktır.
3.4. Muayenelerde azalan miktar yüklenici firma tarafından tamamlanacaktır.
3.5. Numunelerin mümkün olduğu kadar çok ambalajdan seçilmesi esas alınacaktır,
j
\^ T
s'
ÇİZELGE-2 FİZİKSEL MUAYENE İÇİN NUMUNE ALMA VE KABUL EDİL
SAYILARI TABLOSU
Muayeneye arz
olunan
Parti büyüklüğü
(adet)
Numune olarak
Alınacak miktar
(adet)
Kabul
edilebilir
Kritik hata
sayısı
(adet)
Kabul edilebilir
büyük hata
sayısı
(adet)
10000‘e kadar
10001-35000
35001 - 150000
50
80
125
2
3
4
150001-500000
200
6
3
5
7
10
500000 ve üzeri
315
10
14
Kabul e d ile b m ^ ^ - ;
Büyük+Küçük hata
sayısı
(adet)
7
10
14
20
28
ÇİZELGE-3 LABORATUAR KONTROLLERİNİN YAPILMASI İÇİN NUMUNE ALMA
Kimyasal özelliklerin muayenesi için alınacak numune miktarı ÇİZELGE~3’de belirtildiği gibi
olacaktır. Alınacak numuneler sondaj usulü ile rastgele seçilecektir.
Fiziksel Muayeneye için alınan miktar (Çizelge
2’ye göre)
ürün (adet)
80’ e kadar
81 -125
126-200
201-315 ve üzeri
Numune olarak alınacak ürün
(adet)
4
6
8
10
4.DENETİM VE MUAYENE METODLARI
4.1. Muayeneler Türk Kızılayı Alım, Satım, Kiraya Verme Yönetmeliği esaslarına göre
oluşturulacak Muayene Heyetleri ürünün şartnamede belirtilen ölçülerde fiziki bakımdan örneğine,
teknik çizimine uygunluğunu inceler.
4.2. Çizelge-Vde belirtilen imalat hataları yönünden, alınan numuneler %100 göz muayenesine
tabi tutulurlar.
4.3. Ekli teknik çîzimlerde belirtilen ölçüler yönünden gerekli hassasiyetlere sahip metre,
mikrometre ve kumpas ile yapılacaktır.
4.4. Fiziksel muayeneleri uyumlu tanımlanan St 37’ler: Teknik ve kimyasal analizlerinin
yapılabilmesi için Türk Kızılayınm uygun göreceği laboratuarlara gönderilir.
4.5. Fiziksel ve kimyasal muayenelerinin masrafları ve muayene edilecek St 37’nin bozulan
ambalajları ihaleyi alan firma tarafından yenilenir ve azalan gruplar tamamlanır.
5. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME
5.1. Malzeme en az 5,000 adedi bir araya getirilerek sağlam kendinden paletli tahta sandıklara
konularak teslim edilecektir.
5.2. Ambalaj üzerinde malzeme ile ilgili bilgileri içeren etiket olacaktır.
6. EK
6.1.Teknik çizim
İNCELENMİŞTİR
Nuri BOZBAY
Üretim Müdürü
5
Download

koordinatörlüğü - Ankara Ticaret Odası