E m e k İ n ş a a t ve İş le tm e A .Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Atatürk Bulvarı No: 227 P.K. 164 Kavaklıdere 06680 Ankara / TÜRKİYE
Tel: +90 (312) 467 55 75 • Faks: +90 (312) 428 67 49 • Kavaklıdere V.D.: 333 006 1767
Ankara Ticaret Sicili: 8422 • www .em ekinsaat.com .tr
TaHh
Sayı
2014
M
1 5 6 9
AD A N A B U Y Ü K ŞE H ÎR B E L E D İY E Sİ
R e ş a t b e y M ah. A tatürk C addesi
Konu
Seyhan / A D A N A
İlgi
L
J
T.C. Sosyal G ü v e n lik K u rum u, T ü rk K ızılay Derneği, T ürk H a v a Y olları ve A tatürk O rm a n Çiftliği
iştiraki olan Ş irk etim iz tarafından, ekteki listede ayrıntıları verilen gay rim e n k u ller A tatü rk B ulvarı
N o:227 K a v a k lıd e re /A N K A R A adresinde yapılacak ihale ile satılacaktır.
İhale şartnam eleri ve ayrıntılı bilgi w w w .em e k in sa at.c o m .tr w eb adresin de b ulunm ak ta olup, söz
konusu ihalelerin k u ru m u n u z w eb sayfasında ve diğer ilan alan larınd a ilan edilm esi h u su su n d a yardım
ve desteklerinizi beklem ekteyiz.
Bilgilerinize arz ederiz.
EM EK
Semra KILIÇ
Ek
Gene! Müdür
Liste
'T \
O
.
ADANA BÜYÜKŞEIÜR BEfLEPÍYE BAŞKANLIĞI
H A L K I . A İÜŞKİ1.6S Ş B . M Ü D .
S a y
t
iy ^ Û lO
19
i £2 S" b¡Tj¡
Ağustos 201i
iş is in
G ittiği Yer
/^ O Ş .
-Û
o c
*
)h'
•
£>CH'
darım ızla,
İŞLETU R LÜ
M uham m ed F. UYSAL
Satmalına Müdürü
SATILIK BİNALAR
MÜLKİYETİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA AİT OLAN AŞAĞIDA BİLGİLERİ BULUNAN
GAYRİMENKULLER EMEK İNŞAAT VE İŞLETME A.Ş. TARAFINDAN SATILACAKTIR.
1 SIRA
I
İL
İLÇE
ADA
1
MANİSA
MERKEZ
424
1
27.765.000 TL
850.000 TL
20.08.2014 SAAT: 14:00
2
GAZİANTEP
ŞAHİNBEY
898
434
23.036.000 TL
700.000 TL
26.08.2014 SAAT: 10:00
3
ADANA
SEYHAN
262
51
70.000 TL
26.08.2014 SAAT: 11:00
PARSELİ MUHAMMEN BEDEL-*- KDV
2.215.000 TL
\
GEÇİCİ TEMİNAT I
/
İHALETARİH ve SAATİ '
4
SAM SUN
İLKADIM
7223
2
2.810.000TL
'8 5 .0 0 0 TL
26.08.2014 SAAT:12:00
5
TRABZON
MERKEZ
70
1
27.205.000 TL
850.000 TL
26.08.2014 SAAT: 14:00
6
ANKARA
ÇANKAYA
4455/9026
27/3
6.046.000 TL
120.000 TL
26.08.2014 SAAT: 14:30
7
SAM SUN
İLKADIM
7217
1
10.000.000 TL
350.000 TL
26.08.2014 SAAT:15:00
8
ANKARA
ELMADAĞ
1237
6
1.040.000TL
50.000 TL
26.08.2014 SAAT:15:30
9
SAM SUN
İLKADIM
7720
12
1.685.000 TL
50.000 TL
26.08.2014 SAAT:16:00
10
ANKARA
ÇANKAYA
5523
15
3.150.000 TL
100.000 TL
26.08.2014 SAAT:16:30
İHALE ŞARTN AM ESİN İN SATIN A LIN M A SI ZORUNLU OLUP, HER BİR İHALE İÇİN ŞA RTN AM E BEDELİ 1.500,00 TL'DİR.
‘ ihale dokümanının temin edilebileceği adresler;
|www.emekinsaat.com.tr internet adresinden şartname dökümü alınarak şartname bedelinin şartnamede yazılı banka hesabına yatmlması yeterlidlr.
Ayrıca Emek İnşaat ve işletme A.Ş. Atatürk Bulvarı No:227 Kavaklıdere/ANKARA adresinde Muhasebeye Finans Müdürlüğü veznesinden
şartname satın alınabilir. * Teklif ve belgeler kapalı zarf içerisine konulmak suretiyle en geç ihale günü ve saatine kadar
Emek İnşaat ve işletme A.Ş.'nin Atatürk Bulvarı No:227 Kavaklıdere/ANKARA adresindeki Muhasebe ve Finans Müdürlüğü veznesine
makbuz karşılığı elden teslim edilecektir, ihale gün ve saatinden sonra verilecek teklif ve belgeler kabul edilmez.
M üracaat:
EMEK İNŞAAT VE İŞLETME A.Ş.
Atatürk Bulvarı No:227 Kavaklıdere/Ankara Tel: O
(312) 467 55 75
Ayrıntılı bilgi için: WWW.emekinsaat.COm.tr
Download

Emek İnşaat ve İşletme A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ