ENJEKTÖR İNSULIN LCC 100 U TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Tek kullanımlık ve non toksik tıbbi PVC'den yapılmış olmalı
2.Her çeşit iğne ucuna, katetere, stepkak v.b.malzemelerle
kullanıldığında uymalı, ajutaj ucu pürüzsüz olmalı
3. Enjektör üzerinde cc ve dizyem çizgileri olmalı
4. cc ve dizyem çizgisi O'dan başlamalı
5. Çizgi ve rakamlar belirgin olmalı, rakamlar gövdenin sağ tarafında
düzgün olarak okunabilmeli, rakamlar ters basılmamalı ve ıslandığında
silinmemeli
6. Pistonu kauçuk / lastik başlı olmalı, pistonu kolay hareket edebilir
olmalı, sıvı verirken veya çekerken aşırı güç gerektirmemeli ve pistonun
ileri geri hareketiyle enjektör gövdesi çizilmemeli
7. Negatif basınç uygulandığında hava kaçağı yapmamalı
8.26 G x1/2 kapaklı iğne ucu bulunmalı ve iğne ucu enjektörden
ayrılabilir özellikte olmalı
9. Tekli, şeffaf ambalajlarda olmalı.
IO.Ambalaj kenarları iyi preslenmiş olmalı
II.Ambalaj steriliteyi bozmayacak şekilde kolayaçılabilir olmalı
12.Ambalajın üzerinde steril olduğunu gösteren işaret olmalı
13.Ambalajın üzerinde üretim ve son kullanma tarihi olmalı ve raf ömrü
depo teslim tarihinden itibaren en az iki yılolmalı
14. ce'sinde 100 ünite olmalı
15. 100'er adetlik kutularda olmalı
ENZİMATİK
l-Solüsyorıun
TEKNİK ŞARTNAMESİ
Ph değeri nötr olmalıdır
2-Solüsyon konsantre olmalı, sulandırıldığında
i litreden en az 250 litre kullanıma
çözelti elde edilebilmeli ve 2-5 dakika temas süresinde temizlik etkisi göstermelidir.
3-Solüsyon
sıcaklığının
sulandırılıp hazırlanırken kullanım kolaylığı
soğuk veya sıcak olması fark etmemelidir.
4-Solüsyon
bakteriyostatik
5-Rahatsız
ô-İhalcye
özellikte
açısından
solüsyona
hazır
ilave edilecek su
olmalıdır.
edici kokusu olmamalıdır
girecek firmanın
7-2-5 litrelik bidonlarda
ithalatçı firmadan
yetki belgesi olmalıdır
olmalıdır
8-İdarenin gerekli gördüğü hallerde urunun nitelik ve içeriğini tespit etmek üzere Refik
Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı'ndan
ürün analizi istenecek, analiz bedeli firmaya ait
olacaktır.Analiz
nedeni ilc eksilen stok firma tarafından tamamlanacaktır
9-Solüsyon formülünde cerrahi alet, endoskoplar, kateterler vb üzerinde kan, mo koza, dışkı,
yağ, protein gibi organik atıklar. fırçalama veya temizlik teli kullanmadan
çözecek özellikte
enzimler bulunmalıdır
l O-Suda kolaylıkla
durulanabilmelidir
dağılmalı.
kalıntı bırakmamalı
ve köpük
yapmamalı
kolaylıkla
l l-Solüsyorı, proteaz, arnilaz, lipaz, non iyonik sürfaktanlar ve korozyon önleyiciler
içermeli. ısıya karşı hassasiyet gösteren alet ve ekipmanın kimyasal temizliğinde
kullanılabilmelidir.
12-Aldehit
ve fosfor içerrnemelidir.
13-Sabit ve fleksıbl endoskoplar
başta olmak üzere metal, plastik, seramik. cam, silikon,
lastik, porselen vs. gibi malzemelerden
yapılmış
her tipteki tıbbi aletin temizliğinde
kullanılabilir olmalıdır.
. h3
ETiLEN
OKsiT
KARTUŞ TEKNiK
ŞARTNAMESi
1. Aşağıdaki malzemeler
her sterilizasyon
için kartuşlarla eşit miktarda kullanıcıya teslim
edilmelidir;
• %96 EO gazı %4 diğer karışım
• Nisbi nem stabilizasyon paketçikleri.
• Kantatif dozimetre.
• Liner bag.
2. Kartuşlar
II gram (± igram) etilen oksit içermelidir.
Daha az EO gazı kullanarak
sterilizasyon yapan kartuşlar tercih sebebi olabilecektir.
3. Teklif edilen kartuşlar CE belgeli/onaylı
olmalı; CE işaretleri kartuş üzerinde ruhsat ve
kimlik numaraları
ile birlikte basılı olmalıdır.
Ayrıca, kartuşların
lot numaraları,
kullanırken
dikkat edilmesi
gereken hususlar ve son kullanma
tarihi gibi bilgiler
kartuşların üzerinde basılı olmalıdır.
4. Sterilizasyon
sırasında kullanılan ve kartuşlarla beraber verilen (nispi nem stabilizasyon
paketçikleri)
CE belgeli olmalı ve üzerilerinde
kimlik numarası
ile birlikte basılı
olmalıdır.
ispi nem stabilizasyon
paketcikleri 4.0 gram ± S% nem içerecek solüsyon
içermeli ve sterilizasyon
ortamında en az %30'luk nisbi nemi sağlayabilecek
nitelikte
olmalıdır.
Paketçiklerde
koruyucu
amaçlı
%3'ü
sodium
benzoate
bulunmalıdır.
Paketçiklerirı içerisinde bulunduğu kutunun üzerinde kullanırken dikkat edilmesi gereken
hususlar, lot numarası ve son kullanım tarihi gibi bilgiler bulunmalıdır.
S. Kantatif dozimetre yerine kimyasal indikatör teklif edilemez.
6. Sterilizasyon sırasında kullanılan ve kartuşlarla beraber verilen kantatif dozimetreler CE
belgeli olmalı ve CE işareti kimlik numarası ile birlikte ürünün üzerine basılı olmalıdır.
Dozimetre
sterilizasyon
sırasında SO°C de i saat boyunca sterilizasyon
için yeterli
konsantrasyonun
sağlandığını
gösterecek şekilde kalibre edilmiş olmalıdır (7S0mg/saat).
Dozimetreler üzerinde cam tüpler kullanılarak etilen oksit dozu tespit edilebilir olmalıdır.
Teklifveren
firma gerektiğinde bununla ilgili üretici firmadan evrak sunabilmelidir.
7. Dozimetreler renk skalasına ihtiyaç duymamalı ve bu prensibe göre çalışmamalıdır.
8. Sterilizasyon
sırasında kullanılan kartuşlarla
beraber verilen liner bag'lar CE belgeli
olmalı ve üzerinde CE işareti kimlik numarası ile birlikte basılı olmalıdır. Ayrıca, teklif
veren fırma liner bag'tan sterilizasyon koşullarında etilen oksit difüzyon hızının ne kadar
olduğunu açıklamalı ve bu difüzyorı hızıyla havalandırma
sonrası sterilizasyon esnasında
kullanılan gazın tamamının nasıl havalandırıldığını
açıklamalı ve ispatlamalıdır.
9. Teklif edilen malzemelerin
paketlendiği kit prospektüsünde,
kitirı üreticisi tarafından kitin
ve muhteviyatının
kullanılacağı cihaza uygun olduğuna dair beyan olmalıdır.
10. Tüm bu malzemeler
mevcut cihaza uygun olmalıdır.
Teklif edilen malzemeler
aynı
üreticiye ait olacaktır. Tüm ürünler için menşei şehadetnamesi
verilecektir.
II. Teklif edilen ürünün bu özelliklerini
orijinal katoloğunda
ve ürün üzerinde ayrı ayrı
gösterilecektir.
Herhangi
bir maddeye cevap verilmemesi
durumunda
ürünün uygun
olmadığı anlamına gelmektedir.
12. Teslim edilecek ürünlerden en az ikişer adet numune ameliyathane sorumlu
hemşiresine teslim edilecek.Bu ürünler sterilizasyon birimi tarafından denendikten sonra
verilecek teknik raporla bildirilecektir.
ETİLEN OKsİT STERİLİZASYO
ı.
RULOSU ŞARTNAMESİ
Avrupa standartlarına, AENOR standardına ilave olarak Avrupa sterilizasyon paketlerne
Birliği (E.S.P.A.) üyeliğine (üretici fırma ve ISO 9002 standardına haiz olmalıdır.
2. Etilen oksit Buhar sterilizasyonuna
uygun olmalıdır. Process indikatörleri her iki
sterilizasyon alanının dışında, yani paketin yan kenarları üzerinde olmalıdır.
3. Rulonun her iki yanında fabrikasyon olan yapışma şekli mikro organizmaya
sağlaması için en az üç sıra yapıştırılmış olmalıdır.
4. Rulonun folyo kısmı
5. Standartları
ı2
mikron pet, 50 mikron cpp olmalıdır.
belirten baskı fabrikasyon
olmalı ve sonradan ilave edilmiş olmamalıdır.
6. Her rulonun üzerinde açılış yönünü gösteren bir işaret olmalıdır.
7. Rulo kapatıldığında
göstermelidir.
direnç
kapatılan
kısmı koyu yeşil renk olmalı kapatma kalitesini
8. Tüm baskılar rulonun yan kısımlarında
steril alanın dışında olmalıdır.
FALKON TÜP içİN TEKNİK ŞARTNAME
1- Radyosyonla sterilize edilmiş olmalıdır.
2- klaritesi yüksek polisitren malzemeden üretilmiş olmalıdır.
3-Vida kapaklı ve dibi konik olmalıdır.
4- 15ml hacminde olmalı ve yaklaşık hacimleri veren değer çizgiler serigrafik olarak tüpün üzerinde
yazılı olmalıdır.
5-UBB kaydı olmalıdır.
6- Malzemelerin fiyat teklifinde sağlık uygulama tebliği kodlarının belirtilmesi zorunludur.-
l2.f)
FLOW SENSOR TEKNİK ŞARTNAMESİ
ı.
Flow Sensör
olacaktır.
2.
Datex-Ohmeda
çalı şacaktı r.
3.
Malzeme hastanın almış olduğu
ölçebilir özellikte olacaktır.
ve exprasyon
flowunu
4.
Malzeme dış etkenlerden
korunması
için orijinal steril
ambalajında
olacaktır. Ambalaj üzerinde
üretici bilgileri
numarsı bulunacaktır.
koruma
ve parça
5.
Malzeme cihaz üzerine teklif veren firmanın eğitimli servis personeli
tarafından takılıp kalibrasyonları yapılarak teslim edilecektir.
6.
Malzemelerin montaj i ve çalıştırılması esnasında meydana gelebilecek
hasar ve arızalardan satıcı firma sorumlu olacaktır.
Datex-Ohmeda
marka
marka
anestezi
anestezi
cihazındaki
ınspırasyon
cihazı
ventilatör
orij inal parçası
ile uyumlu
FOTOTERAPİ GÖZ BANDı
ı.
TEKNİK ŞARTNAMESİ
VAZGEÇİLMEZTIBBİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER
a)
h)
i)
j)
k)
Yenidağanların fototerapi ışığından korunması amacıyla en üst düzeyde koruma
sağlamalıdır.
Disposable olmalıdır.
-Y- şeklinde tasarımı olmalıdır.
Ayrıca gözlere zararlı ıŞığı % 100 bloke eden neopren materyalden göztamponu bulunmalıdır.
Geçirgen dokuması sayesinde bebeğin başına fototerapi ışığının erişimini
engellememelidir.
Baş üzerinde kaymadan durmalı ve ayarlanabilir bantlar velcra (cırt bant) ile
çıkmaması için tutturulabilmelidir.
Bebeğin cildini tahriş etmeyecek esnek, yumuşak ve latekssiz karbon
materyalden imal edilmiş olmalıdır.
Üç farklı boyu bulunmalıdır ve ürünün üzerinde boyu belirtilmiş olmalıdır.
Tekli ambalajda olmalıdır.
Kullanım klavuzu bulunmalıdır.
FDA ve CE sertifikasına haiz olmalıdır.
i)
Firma numune getirmek zorundadır.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
GAZLI BEZ TEKNİK ŞARTNAMESİ
ı.
90xloo cm ebatında zigzag olarak katlanmış olmalıdır.
Pamuk ipliğinden üretilmiş olmalı ve elyaf içermemelidir.
Cm-'slnde atkı ve çözgü sayısı 20 tel ve üzeri olmalıdır.
Bir rn-'ntn gram cinsinden ağırlığı en az 24 gram olmalıdır.
Emici olmalı ve batma süresi lOsn'den az olmalıdır.
Gazlı bez topları nem almayacak ve kirlenmeyecek şekilde naylon torba içinde
olmalıdır.
7. Beyaz çirişsiz (apretsiz),kokusuz ve lekesiz olmalıdır.Hiçbir boya maddesi
içermemelidir.
8. Gazlı bez kenarlı ve yüksek sıvı emme kapasitesine sahip olmalıdır.
9. Her bir 25.000 metre için l(bir)adet kesme makinası bedelsiz olarak fırma
tarafından kurumumuza verilmelidir.
2.
3.
4.
5.
6.
GLiSERiN 1 KG TEKNiK ŞARTNAMESi
1- icrerigi %98-101 aralığında olmalı
2- Görünüm renksiz olmalı
3- Ağır metal toplamı 5ppm'i geçmemeli
4- Rutubet içerigi %0.60 olmalı
7- Patojen bakteri negatif olmalı
8- 500 ml 'lik ambalajlarda olmalıdır.
GÜMÜŞ NiTRAT ÇUBUGU TEKNiK ŞARTNAME
1- Tek kullanımlık olmalıdır.
2-% 75 Gümüş nitrat ve % 25 Potasyum nitrat içermelidir.
3-Çubuk şeklinde olmalıdır.
4-Çubuğun uzunluğu en az 15 cm olmalıdır.
S-100'lük Özel kutularında
olmalıdır.
6-UBB kaydı bulunmalıdır.
7-ihaleye numune getirilmesi
gerekmektedir.
HASTA KOL BANDı TEKNİK ŞARTNAMESİ
I-Kol bantları yumuşak anti alerjik pvc malzemeden yapılmış olmalıdır. Hastanın kollarına
rahatsızlık vermeyecek şekilde kenarları tahriş edici olmayacaktır. Hasta kol bandı anti alerjik
olmalıdır.
2-Kol bandında barkod yapıştırmak için kart ve bu kartın konulacağı bir cep bulunmalıdır.
3-Kol bandına yapıştırılacak barkod, pvc malzemenin içindende optik okumaya uygun
olmalıdır.
4-Kol bantları bileğe takıldıktan sonra esneyip çıkmamalıdır.
5-Kol bandındaki çıt çıt kilitlendikten sonra açılmamalıdır.
6-Kol bandı boyu 24 cm, kol bandının kart koyma bölümü 8x3,5 cm ve kol bandı kartının
ölçüsü 7x3 cm olmalıdır.
7- Kol bantlarının kutularında üretim tarihi ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
8-Kol bantlarının idarenin belirleyeceği renklere göre yapabilmelidir.
9-0ptik okuyucu tarafından okunamayan kol bantlarının yerine yenisinin verileceği taahhüt
edilmelidir.
1O-Üründen en az ikişer adet numune gönderilmelidir.
11- Ürünün uygunluğu komisyon tarafından değerlendirildikten
sonra verilecektir.
HASTA ÖNLÜ(;Ü TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Önlükler; non-steril,medikal
özellikte (non-woven), tek kullanımlık, bakteri bariyerli,
antimikrobiyel, antiallerjik, antistatik özelliği olan malzemeden,iç göstermeyen koyu
renkten imal edilmiş olmalıdır.
2. Kullanılan malzemenin ağırlığı 50gr/m2 (+1-5grm2) olmalıdır.
3. Önlük kumaşı cildin nefes almasını sağlamalı,ancak;
alkol,kan ve benzeri vücut
sıvılarını emmeden ortamdan uzaklaştıracak ve alta geçişine izin vermeyecek nitelikte
(fluid-repellent)
olmalıdır.
4. Önlükler kısa kollu olmalıdır.
5. Önlüğün yakası arkadan ayarlanabilir cırtla kapatılmalı, bel hizasından iki kuşakla
bağlanbi lmelidir.
6. Önlükler non-steril tekli jelatin poşet içinde paketlenmeli, önlük üzerinde üretici firma
bilgilerini içeren beden etiketi bulunmalıdır.
7. Boyu en az 120 cm olmalıdır.
8. En az 3 adet numune getirilmesi zorunludur.
9. Ürünün uygunluğu komisyon tarafından değerlendirildikten
sonra verilecektir.
Hava Filtresi Teknik Şartnamesi
1. Filtre hastanemiz bünyesinde kullanılan Oraeger C2000 ve Isolette 8000 marka
yenidağan kuvözleri ile kullanıma uygun olmalıdır.
2. Filtre 0,5 mikron ve üzeri partikülleri filtrelemelidir.
3. Filtre 4'Iü paketlerde satılmalıdır.
4. Filtre her 3 ayda bir değiştirilmelidir.
5. Paket üzerinde firmanın adı ve par.ça numarası ve seri numarası
belirtilmiş
olmalıdır.
6. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır.
7. Firmalar satmış oldukları ürün için tek yetki belgesi sunmalrdır.
8. Teklif veren firmaların iSO sertifikası olmalıdır.
9. Ürün, CE belgesine sahip olmalıdır.
't'.!
r
ı.
C.b.u.
.,.
"W~·,..·"
i;'
r.
ot
i II-',·"".••I,.wi
',,,:1j
p
,., ..~Ulj"'i
"14
u.D.
Hava Filtresi Teknik Şartnamesi
1. Filtre hastanemiz bünyesinde kullanılan Draeger CAL EO marka yenidağan
kuvözleri ile kullanıma uygun olmalıdır.
2. Filtre 0,5 mikron ve üzeri partikülleri filtrelemelidir.
3. Filtre 20'li paketlerde sattlmahdır.
4. Paket üzerinde
firmanın
adı ve parça numarası ve seri numarası
belirtilmiş
olmalıdır.
5. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır.
6. Firmalar satmış oldukları ürün için tek yetki belgesi sunmalıdır.
7. Teklif veren firmaların iSO sertifikası olmalıdır.
8. Ürün, CE belgesine sahip olmalıdır.
.(....
' ,....
...
,. r~ r"1
i
-" .:ii
-I" •..••
·~4
İGNE UCU (Pembe) TEKNİK ŞARTNAMESİ
1- Disposible ve steril olmalıdır.
2- Tekli ambalajlarda olmalıdır.
3- Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanım tarihi firma adı belirtilmelidir.
4- İğne ucu koruyucu kılıf içinde ve non toksik PVC' den yapılmış olmalıdır.
5- İğne ucu pürüzsüz ve enjeksiyona uygun olmalıdır.
6- Her türlü enjektöre uyum sağlamalıdır.
7- Pembe renkte olmalıdır.
8- 1OO'lük paketler halinde olmalıdır.
9- CE belgeli olmalıdır.
10- Ürünün uygunluğu komisyon tarafından değerlendirildikten
sonra verilecektir.
İGNE UCU (siyah) TEKNİK ŞARTNAMESİ
ı- Disposible
ve steril olmalıdır.
2- Tekli ambalajlarda olmalıdır.
3- Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanım tarihi firma adı belirtilmelidir.
4- İğne ucu koruyucu kılıfiçinde
ve non toksik PVC'den yapılmış olmalıdır.
5- İğne ucu pürüzsüz ve enjeksiyona uygun olmalıdır.
6- Her türlü enjektöre uyum sağlamalıdır.
7- Siyah renkte olmalıdır.
8-
ıOO'lük paketler
halinde olmalıdır.
9- CE belgeli olmalıdır.
10- Ürünün uygunluğu komisyon tarafından değerlendirildikten
sonra verilecektir.
İGNE UCU (Yeşil) TEKNİK ŞARTNAMESİ
ı- Disposible
ve steril olmalıdır.
2- Tekli ambalajlarda olmalıdır.
3- Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanım tarihi firma adı belirtilmelidir.
4- İğne ucu koruyucu kılıfiçinde
ve non toksik PVC'den yapılmış olmalıdır.
5- İğne ucu pürüzsüz ve enjeksiyona uygun olmalıdır.
6- Her türlü enjektöre uyum sağlamalıdır.
7- Yeşil renkte olmalıdır.
8- 1OO'lük paketler halinde olmalıdır.
9- CE belgeli olmalıdır.
10- Ürünün uygunluğu komisyon tarafından değerlendirildikten
sonra verilecektir.
İNSEMİNASYON
1-
İnsan spermini
2-
Kateterin
3-
intrauterin
uzunluğu
Kateterin
yanında
KATETERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
ucunun
kaviteye
yaklaşık
yaklaşık44mm'lik
çift deliği
bulunmalı
ucundaki
deliklerin
4-
Kateterin
S-
Kateterin
6-
Radyasyon
7-
Tek kullanımlık
8-
Ürün yetkili
kapatabilen
9- Malzemelerin
transfer
etmek amacı ile geliştirilmiş
olarak 206mm
ve iç çapı I,Smm,
kısmı özelolarak
yumuşatılmış
ve ön ucu kapalı olup atravmatik
tubalara
yönlendiğini
belirten
olmalıdır.
dış çapı i,8Smm olmalıdır.
olmalı ve ucunun her iki
özellikte
olmalıdır.
mavi bir belirteci
ve serviks ağzını
mavi bir kını olmalıdır.
her tip enjektöre
ile steril edilmiş
steril
adapte olabilecek
olmalıdır.
poşetlerde
doktor tarafından
fiyat teklifinde
bir piston girişi olmalıdır.
olmalıdır.
denenmeli
sağlık uygulama
ve onay verilmiş
olmalıdır.
tebliği kodlarının
belirtilmesi
zorunludur.
iNTERAKUSTiK
EMPEDANS
ODYOMETRE
AZ-26 PRiNTER KAGIDI TEKNiK
ŞARTNAMESi
ı. interacoustics
AZ.-26 impedans adyometre
2. 112x50x12-25
cm ölçülerinde
olmalıdır.
3. Kağıt rulolar düzgün sanmlı olmalıdır.
4. ihaleye numune getirilmesi
gerekmektedir.
cihazı ile uyumlu termal kağıt olmalıdır.
İPEK FLASTER Scm*10mt TEKNİK ŞARTNAMESİ
5cm* ıo mt olmalıdır.
2. Non allerjik olmalıdır.
3. İyi yapışmalı kolay koparılmalı, koparırken lifleri ayrılmamalı.
4. Ciltten çıkarıldığında yapışkan özellik bırakmamalı.
5. Yapışkanı düzgün homojen şekilde sürülmüş katlar birbirine yapışmaz olmalı.
6. Ambalaj üzerinde üretim tarihi, raf ömrü, ebadı ve üretici firma yazılmış olmalı.
7. Kullanım ömrü 2 yıl olmalı.
8. En az iki( 2 ) adet numune teslim edilecektir.
9. Sistemin ve/veya sistemi oluşturan parçaların Sağlık Bakanlığı UBB kaydı ve onayı
olmalıdır.
ı. Boyutları
KATI PARAFiN TEKNiK ŞARTNAMESi
1.Renk Beyaz olmalıdır.
2 Kalıplar halinde ve 5 kg.lık ambalajda koli içinde poşetlenmiş
olmalıdır.
3. ISO-CE kalite belgesine sahip olmalıdır.
4. Ambalaj üzerinde barkod, lot son kullanma tarihi, üretici fırma
logosu ve adres bilgileri
yer almalıdır.
5 Toplam 200 kg olmalıdır.
PARAFiN TEKNiK ÖZELliKLERi:
1. Fizik Tedavi Uygulamalarında
kullanıma uygun olmalıdır.
2. Katı özellikte olmalıdır.
3. Erime sıcaklığı 53-60 derece olmalıdır.
4. Parafınle birlikte vazelin kullanımına gerek olmamalıdır.
5. 5kg. 'Iık kalıplar halinde olmalıdır.
YÜKSEK RisK KARŞI KORUMA ELOivENi
TEKNiK ÖZELLiKLERi
1- ELDivENLER YÜKSEK RisK TAŞıYAN iLK MÜDAHALELERDE KULLANICIYI
KORUMA ÖZELLiGi GÖSTERECEKTiR.
2- ELDivENLER iKi ELEDE GiYiLEBiLMELi VE NON STERiL OLMALIDIR.
3- PUDRASIZ V E MAVi RENKTE OLMALIDIR.
4- ALERJi YAPAN PROTEiN SEViYESi 50 MiKROGRAM/GRAMDAN DÜŞÜK
OLMAlı VE BU HUSUS MUAYENE AŞAMASıNDA BELGELENDiRiLMELiDiR.
5- BS EN 455 ASTM D-3578' UYGUN OLMAlı ,BU HUSUS KUTULARıN ÜZERiNDE
YAZILlOLMALlDIR.BU HUSUS AŞAMASıNDA BELGELENDiRiLMELiDiR.
6- ELDivENLERiN PARMAK KısıMLARı KAYMAYI ÖNLEYEN MiKRO
PÜRÜZLENDiRiLMiŞ YÜZEYLi OLMALIDIR.
7- ELDivENLER EN 420+A1,EN 374-2,EN 374-3,EN 388 VE EN 455-1,EN 4552:2009+A1 :2011,EN 455-3 ULUSLAR ARASI STANDARTLARıNA UYGUN
OLACAKTIR.BU HUSUSLAR BELGELENDiRiLECEKTiR.
8- PARMAKTA iKi KAT KAlıNLIK 0,80(±0,05) MM, AVUÇ KısMıNDA iKi KAT
KAlıNLIK 0,60(±0,05) MM OLMALIDIR.
9- ELDivENLERiN YAŞLANMADAN ÖNCE KOPMA ANINDAKi KUWET
DEGERi(FORCE AT BREAK) EN AZ 29 N OLACAKTIR.BU HUSUS
BELGELENDi RiLECEKTi R.
10- ELDivENLER UZUN KONÇLU OLMAlı VE UZUNLUGU EN AZ 290 MM
OLMALIDIR.
11- ELDivENLER SMALL-MEDIUM-LARGE BOYLARINDA OLMALIDIR.
12- iSTEKli FiRMA HER EBAT ELDivENDEN EN AZ iKişER ADET NUMUNE
GETiRMEliDiR.
13-ÜRÜN KOMiSYON TARAFINDAN DEGERLENDiRiLDiKTEN SONRA
ONAYLANACAKTIR.
.. _/i
C.B.U. T.17: /
Hemşire Hizmetleri Müdür Yardtmcısı
.~~:~~f~
~.
)
ANTiviRAL
1. Kafa bantları
ve burun mandalı
ve burun yastığı poliüretan
2.
Üzerinde
MASKE TEKNiK ŞARTNAMESi
kullanım
kolay olmalı,
açısından
filtresi polipropilen
olmalıdır.
nefes verme sübabı bulunmamalıdır.
3. Latex içermemelidir.
4.
Çapı 0.02 mikrona
kadar
olan tüm ınce toz ve su bazlı
aerosollere
karşı koruma
sağlamalıdır
5. Hem zarflı virüsleri
6. Cyclodextrin
hem de gram bakterileri
teknolojisi
ile viral zarftaki
hapsedip
öldürmelidir.
kolesterolü
yakalayarak,
Inf1uenza
H7N9.
virüsü etkisiz hale
getiri p enfeksi yonu engellemelidir.
I-IL
7. Influenza
Staphylococcus
CoV
ve
1,
lnfluerıza
Aureus,
Human
H5N
ı,
Mycobacterium
RSV'ye
etkili
Terrae,
olmalıdır.
Human
Mycobacterium
Etkisini
gösteren
Coronavirus.
tuberkulozis
raporlar
.Mersdosyada
sunulmalıdır.
8. Maske, yapısı itibariyle
9.
Saklama
sırasında
üzerinde
maskenin
okunabilir
olmalıdır.
10. Kutulannın
üzerinde
fazla hava girişi ve solunum
kirlenmeyi
resimli
takma
saklama
sıcaklığı.
ll. Yapılan tüm çalışmalara
12. Virüslere
önlemek
talimatları.
nemliliği
maskenin
14. Ce belgesi ve TITUBB
standardı
ve bu kutular
ve
kategorisi
bulunmalıdır.
dair Mikrobiyoloji,
Antiviral,
en az 36 ay miatlı olmalıdır.
kaydı olmalıdır.
olmalı
ve raf ömrü yazılı olmalıdır.
olmalıdır.
13. Ürün teslim tarihi itibanyla
sağlamalıdır.
için tek tek paketlenmiş
ilişkin makaleler
karşı etkili olduğuna
kolaylığı
Bioaerosol
test sonuçları
KESici VE DELici ALET TıBBi ATıK KUTUSU TEKNiK ŞARTNAMESi
1. Malzeme kova, kapak ve kilitli kapak olmak üzere üç parçadan oluşmahdır.
2. Malzeme plastik olacak ve kullanılan plastik polipropilen maddesinden olacaktır.
3. Tıbbi atık kutusu delinmeye,
yırtılmaya, kırılmaya dayanıklı, su geçirmez, sızdırmaz
olacaktır.
4. Tıbbi atık kutusunun kapak rengi kırmızı, gövde rengi sarı olacaktır.
5. Tıbbi atık kutusunun kapağı kesinlikle kilitli olacaktır.
6. Tıbbi atık kutusunun kapağı üzerinde kilitli bir küçük kapak daha olacaktır.
7. Tıbbi atık kutusunun
taşınmasını
kolaylaştırmak
için kapağın iki tarafında kendinden
tutamaçları olacaktır.
8. iç kapak kapatıldığında
kesinlikle açılmayacaktır.
9. iç kapakta iğneleri, bisturi uçlarının ve diğer enfekte olmuş aletlerin çıkartılabileceği
tırnak olmalıdır.
10. Tıbbi atık kutusunun
üst kapağında
ve gövde yüzeyinde tıbbi atık (UKA) sembolü
olarak bulunmalıdır.
11. Tıbbi atık kutusunun hacmi 2,51t-1alt arası muhtelif olmalıdır
12. Malzemeler yer kaplamaması
için iç içe geçmiş olarak kolilerde bulunmalıdır.
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HAST ANEsİ
TIBBİ BİYOKlMY A ANABİLİM DALı
İDRAR KETON GLUKOZ ÖLÇÜM STRİPLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
SUTKODU
902060
MALZEMEADI
İdrar keton
1. İdrar keton stripleri ile idrarda ayın anda hem glukoz hem de keton ölçümü
yapılabilmelidir.
2. Ölçüm sonuçları klinik bulguları ile uyumlu olmalıdır.
3. Striplerin son kullanım tarihi her stripin içinde bulunduğu kutu üzerinde olmalıdır.
4. Striplerin teslim tarihinden itibaren en az bir yıl raf ömrü olmalıdır. ihaleyi kazanan
firma mevcut striplerin kullanılamaması durumunda son kullanım tarihine en az üç ay
kala idarenin durumu fırmaya yazılı olarak bildirmesi üzerine daha uzun miyadlı aynı
ürün ile değiştirme garantisini yazılı olarak taahhüt etmelidir.
5. Stripler 15-40 C sıcaklıkta güvenilir sonuçlar vermelidir.
6. Kullanılan striplerin çalışmaması durumunda ihaleyi kazanan firma yeni striplerle
değişim yapmalıdır.
7. Striplerin kontrolü için haftada bir kez kullanılmaya yetecek miktarda firma kontrol
örneği sağlamalıdır ..
. \ ERSO'ı'
ceıal
.
rn.T./I.J.iıesi Tı\)Fa~ül\esl
.
doı<.(ınoloıı
,e
dı
uzmanı
wl a olizma
No' 40190
. 372 - Oip.ies.
.
.
Ip.NO.
KişİsEL
KORUYUCU .EKİPMAN SEr'İ TEKNİK ŞARTNAMESİ
Set aşağıdaki malzemelerden
a-Pudrasız
o.u~ma tadliI..';
Antiviral elden 1 çift:
Elden vıral kontaminasyonu önleme amacı ile maksimim düzeyde koruma sağlamalıdır.
Eldiyen üç kat şeklinde kopolimer termeplastik elastcrnerden üretilmiş olmalıdır.
Eldiverı pudra içermelidir.
Eldivenin orta tabakasında özelıikle zarflı virüsler üz -rinde etkili mikro darnacıklı dezenfektan
ajanlar içeren biyosid bariyer olmalıdır.
Eldiyen EN ı74-1standardında olmalıdır.
Eldiven sızdırmazlık özellikleri NF EN 455-1 AQL: ,5 stanoartlannc.a uygun olmalıdır.
UBB (Ulusal Bilgi Bankası) kaydı olmalıdır.
h- Göl'Ü ek 1 adet:
Gömlek uzun kollu olmalıdır
·Jör:.lek sıvılara karşı sızdırmazlık özelliğine sahip oımalıdır
Gömlek tyvek kumaştan mamül olmalıdır.
G~" .ıek PPF (Protective Category ) sınıfmda olrnalıc cr.
',Jö n.eı, ayırt edici beyaz rente olmalı ır
c- Kor' yucu Gözlük 1 adet:
,'Jözlük
Gözlük
Gözlük
Gözlük
d-
:v aske
k' myasaı sıvılara Karşı korumalı olmalıdır.
buğu yapmayan antifoğ özellikli olmalıdır.
kullanıcının yüz yapısına uyumlu olmalıdır.
PPE (Protectıve Category ) sınıfnda olmalıdı.
~ adet.
Ka'i~ bantları ve burun mandalı kullanım açısından kr lay olm ılı, filtresi poliprr.pileu ve t .rı.n
yastıgı poliüretan olmalıdır. Maske, yanakları, şakaklan, kulas memesi altından itibaren çeneyi ye
içi ıe almak üzere yüzün belirtilen Kısımlarını kapsayacak şekilde olmalıdır.
Maske, yanakları. şakakıarı, kulak memesi altından il baren çeneyi de .çine aları 'cısırnlannın İ<;
vuzevleri latex içermemelidir.
Maske çapı 0.02 mikrona kadar olan tüm ince toz ve 1.< bazıı ıerosollere karşı koruma
sağtamandır.
.
.kmader kaynaklanan. form bozukluklarının
Maska nefes almayı ve konuşmayı kolaylaştıncı ve ç
önüne geçecek- tasanma sahip olmalıdır.
Mas ce FFP3 sınıfında olmalıdır.
Maske sak ama sırasında kirlerımeyi önlemek için tel. tek paketlenmiş olmalı ve bu husus paketler
üzerinde maskenin resi mli to.1-.['::18 talırnatlar, maskeni. standard! ve kı. cgorısı olmalıdır.
Maske 89i686/EEC . PPE-Persoi1el Protective Equepment ) k .şisel koruma ürür.leri direktifine
uyumlu olmalıdır,
Dr. Murat ÖZSARN~
Celal Bayar Ü.T.F.H
Acil Tıp Uzmanı
DiP.TeSIf:;i}~
"~o .
Download

şartname3 - Celal Bayar Üniversitesi