MERSİN BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE MECLİsİ
SAYı:
347
MERSİN
13/12/2013
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/1112013 tarih ve 270 sayılı ara kararı ile, Plan ve Bütçe,
Komisyonuna havale edilen; Mersin Büyükşehir Belediyesi 14111120l3 tarihli komisyon raporu
okunarak görüşmeye geçildi.
KONUNUN GÖRÜŞÜLME
sİ VE OYLANMASI
SONUNDA:
Plan ve Bütçe Komisyon Raporunda;
Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin
l1l11/20l3 tarih ve 270 sayılı ara kararı ile, Plan
ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; 1608 Sayılı Yasa kapsamında Belediye emir ve yasaklarının
(Zabıta Tembihnamesinin)
günümüz şartlarına göre yeniden güncellenmesi
ile ilgili teklifin
komisyonumuz tarafından incelenmesi neticesinde;
08 Şubat 2008 tarih ve 26781 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 5728 sayılı Temel Ceza
Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun'un 66. maddesi ile 1608 Sayılı Umuru Belediye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 Nisan l340
tarih ve 486 numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanunun birinci maddesi değiştirilerek "Belediye
Meclis ve Encümenleri' nin kendilerine Kanun, Nizam ve Talimatnamelerinin verdiği vazife ve salahiyet
dairesinde ittihaz ettikleri kararlara muhalif hareket edenlerle Belediye Kanun, Nizam ve Talimatnamelerinin
men veya emrettiği fiilleri işleyenlere veya yapmayanlara Belediye Encümenince Kabahatler Kanunu'nun 32.
maddesi hükmüne göre idari para cezası ve yasaklanan faaliyetin menine karar verilir. Bu kararda ilgili kişiye
bir sürede verilebilir.
Belediye encfuneni kararında belli bir fiilin muayyen bir süre zarfında yapılmasını da emredebilir. Emredilen
fiilin ilgili kişi tarafından yapılmaması halinde, masrafları yüzde yirmi zammı ile birlikte tahsil edilmek üzere
belediye tarafından yerine getirilir.
Bu madde hükümleri ilgili kanunda ayrıca hüküm bulunmayan hallerde uygulanır." hükmü getirilmiştir.
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 01.04.2005 tarihinde yürürlüğe girmiş, anılan kanunun 32.
maddesi (emre aykırı davranış)
ile 1608 Sayılı Kanun kapsamında Belediye emir ve yasaklarının
(Zabıta Tembihnamesinin)
günümüz şartlarına göre yeniden güncellenmesi ile ilgili teklifın,
İdaresinden geldiği şekli ile kabulüne, Plan ve Bütçe Komisyonumuz tarafından oy birliği karar
verilmiştir. Denilmektedir.
Yapılan Müzakereler Sonucunda; Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı 'nın
1608 Sayılı Yasa kapsamında Belediye emir ve yasaklarının (Zabıta Tembihnamesinin), günümüz
şartlarına göre yeniden güncellenmesinin, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda kabulüne,
oy birliği ile karar verildi.
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEsİ ZABıTA DAİREsİ
BAŞKANLIGI ZABıTA TEMBİHNAMESİ
(BELEDİYE EMİR VE YASAKLARINI UYGULAMA YÖNETMELİGİ)
BİRİNcİ BÖLÜM
AMAÇ-KAP SAM-DAY ANAK
GENEL HÜKÜML~
..
./
ii
MERSİN BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE MECLİsİ
1993
SAYı:
347
MERSİN
13/12/2013
KARAR
(2)
AMAÇ:
MADDE 1a) Mersin Büyükşehir Belediyesi Sınırları içerisinde ilimizin düzenini, Kent halkının sağlık ve
huzurunu korumak,
b) Kent halkının mahalli ortak nitelikteki ihtiyaçlarının belirli bir düzen ve kurallar
çerçevesinde karşılanması amacıyla hazırlanmıştır.
KAPSAM:
MADDE 2a) Bu Yönetmelik Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kent halkını, kent halkına
hizmet veren tüm belediye birimlerini, kent halkına hizmet sunan müesseseler, çalışanları ile herhangi bir
yere bağlı olmaksızın hizmet gören ve ikamet eden kişi ve kurumları kapsar.
b) Bu yönetmelikte yer alan emir ve yasaklara Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları
içerisinde bulunan herkes uymak zorundadır.
HUKUKİ DAYANAK
MADDE 3- Bu Yönetmelik 5393 Sayılı Belediye Kanununun IS.Maddesinin
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 266. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
TİcARİ
FAALİYETLERLERLE
(b) fıkrası ve 1593 Sayılı
İLGİLİ HÜKÜMLER
MADDE 4- Tüm işyerlerinin ve depoların Belediyelerden
zorundadır.
işyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı alması
MADDE 5- 394 Sayılı kanuna tabi tüm işyerlerinin, hafta tatili ruhsatı alması zorunludur.
MADDE 6- işyerleri, işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatında belirtilen faaliyet konusu dışında iş yapamazlar.
MADDE 7- Tüm işyerleri ve ticari taşıma araçlarının, işin niteliğine göre işyeri ile ilgili ruhsat, hafta tatili
çalışma ruhsatı, fıyat tarife listesi ve benzeri belgeleri, kontrole gelen memurların ve müşterilerin kolayca
görebileceği bir yere asması zorunludur.
MADDE 8- Tüm işyerlerinin, denetimler sırasında denetim görevlilerine ibraz etmek üzere Esnaf Kontrol
Defteri bulundurması zorundadır.
MADDE 9- Gıda satışı yapan ve umuma açık yeme, içme, istirahat ve eğlence yerlerinde çalışan personelin
son muayenelerinin yapılmış olduğu sağlık raporları veya muayene cüzdanlarının işyerinde hazır
bulundurulması zorunludur.
MADDE 10- Umumi Tuvalet faaliyeti gösteren işyerleri hariç, ruhsata tabi olan işyerlerinde müşteri
tuvaletlerinin ücrets~' olması ve tuvalet yerlerini göstermek amacıyla yönlendirme tabelası bulundurulması
zorunludur.
•
.I..
"
MERSİN BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE MECLİsİ
SAYı:
347
MERSİN
13/12/2013
KARAR
(3)
MADDE 11- işyerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirlerin
alınması ve atık suların uygun şekilde tahliyesi için gerekli bağlantıların yapılması zorunludur.
MADDE 12- Tüm işyerlerinin çalışanların ve müşterilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yangına karşı
gerekli önlemleri alması zorunludur.
MADDE
yasaktır.
13- Gıda maddeleri ile ilgili faaliyet gösteren işyerlerinin artezyen ve kuyu suyu kullanması
MADDE
yasaktır.
14- 'içkili Yer' kapsamında bulunmayan
işyerlerinde içki içilmesi ve içilmesine izin verilmesi
MADDE 15- Yıkanmadan yenilen gıda ürünleri ve unlu mamullerin, kapalı camekanlarda
(hijyenik) şartlarda satılması zorunludur.
ve sağlıklı
MADDE 16- Canlı müzik yapan işletmelerin Canlı Müzik izin Belgesi almaları zorunludur.
MADDE 17- Resmi Bayramlarda, tüm işyerlerinin Bayrak asması zorunludur.
MADDE 18- Lokanta, restaurant, kafe vb. işletmelerde, kırık, eski, kirli, çatlak bardak, tabak, çatal, bıçak
vb. malzemeler kullanılması yasaktır.
MADDE 19- işyeri sahipleri ve seyyar satıcılar, denetimler sırasında zabıta memurlarına
bulunmayacaklardır.
.
MADDE 20-işyerlerinin
sergilemeleri yasaktır.
tente, pergola gibi gölge amacıyla kullanılan malzemelere
mukavemette
ürünlerini
MADDE 21-Ticari işletmelerin mal indirme ve yükleme esnasında Kamuya ait yaya kaldırımlarım
etmeleri yasaktır.
FIRINLARLA
asarak
işgal
İLGİLİ HÜKÜMLER
MADDE 22- Eksik gramajlı ekmek imal edilmesi yasaktır.
MADDE 23- Fırınlarda denetim esnasında ekmeklerin tartılması için otomatik tartı aleti bulundurulması
zorunludur.
MADDE 24- Gıda üretim yerlerinde çıplak ayak veya sokak ayakkabısı ile işçilerin çalıştırılması yasaktır.
MADDE 25- Gld~ ~~
zorunludur.
yerlerindeki banyo ve WC'lerin
1v
./..
önünde steril paspas bulundurulması
MERSİN BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE MECLİsİ
SAYı:
347
MERSİN
13/12/2013
KARAR
(4)
MADDE 26- Gıda üretim yerlerinde yataklıanelerin dışında işçi yatırılması, kıyafet değişim yerleri dışında,
kıyafet değişimi yapılması yasaktır.
MADDE 27- Fırınların un depolarında veya un satış depolarında, un çuvallarının duvar ile zeminden, en az
20 cm mesafe olacak şekilde ahşap ızgara ile ayrılması zorunludur.
MADDE 28- Fırınlarda un depoları, bağımsız bir bölümde bulundurulacaktır.
MADDE 29- Fırınlarda kirli ve yırtık pasa bezi kullanılması yasaktır.
MADDE 30- Fırınlarda otomatik (fenni) elek bulundurulacak, un bu eleklerle elenecektir.
MADDE 31- Fırın bacalarında sulu filtre takılı ve sürekli çalışır durumda olacaktır.
MADDE 32- Ekmek fırınlarında, hamur ve ekmek dinlendirme odası bulundurulması zorunludur.
MADDE 33- Bayat ekmekleri hamura katmak veya ısıtarak tekrar satmak yasaktır.
MADDE 34- Unlu mamullere katılacak katkı maddeleri açıkta bırakılmayacaktır.
MADDE 35- Patiserilerde, somun ekmek ve pide imal edilmeyecektir.
MADDE 36- Pişirim ve pide fırınlarında, somun ekmek üretilmeyecektir.
MADDE 37- Somun ekmek fırınlarında, pide ekmeği üretilmeyecektir.
KASAPLARLA
İLGİLİ HÜKÜMLER
MADDE 38- Kasap dükkanıarında deri, sakatat ve iç yağı bulundurulmayacaktır.
MADDE 39- Kasaplar etlerini buzdolabının dışında teşhir etmeyeceklerdir.
MADDE 40- Kasap
bulundurulmayacaktır.
dükkanıarında
ve alışveriş
merkezlerinin
et reyonlarında
hazır
MADDE 41- Kasap dükkanlarında, kümes hayvanlarına ait et ürünleri satılmayacaktır.
MADDE
42- Kasaplar, tek tırnaklı hayvan kesmeyeceklerdir.
MADDE 43- Kasaplar, yetkili kurumlardan izinsiz sucuk vb. gıdaları imal etmeyeceklerdir.
MADDE 44- Kasaplar, açıkta et nakil etmeyeceklerdir.
MADDE 45- Kesim ha
anlarının şehir içerisinde yaya olarak nakledilmeleri yasaktır .
.i..
kıyma
MERSİN BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE MECLİsİ
SAYı:
347
MERSİN
13/12/2013
KARAR
(5)
OTELLERLE
İLGİLİ HÜKÜMLER
MADDE 46- Oteller odaların kaç kişilik olduğunu belirtmek zorundadır.
MADDE 47- Oteller odalarında telefon, terlik bulundurmak zorundadırlar.
MADDE 48- Oteller, odaların banyo, tuvalet ve kat aralarında yeterli aydınlatmayı sağlayacaklardır.
MADDE 49- Oteller oda numaralarını kapı üzerinde belirteceklerdir.
GEzİcİ
VE SABİT SATICILARLA
İLGİLİ HÜKÜMLER
MADDE 50- Belediyelerce izin verilmeyen yerlerde, sabit ya da gezici (seyyar) satıcılık yapılması yasaktır.
MADDE 51- Belediyelerce izin verilen mevsimlik ya da daimi satış tezgahlarının,
Belediye tarafından çıkarılan ya da çıkarılacak olan yönetmeliklere uyması zorunludur.
işin niteliğine göre
MADDE 52- Sezonluk olarak ya da belli bir süre ile izin verilen tezgah sergi ve benzerlerinin, Belediye
tarafından verilen süre sonunda kaldırılması zorunlu olup; süresi bittiği halde kaldırılmayan sergi, tezgah ve
benzerleri Belediye tarafından kaldırılarak masrafları ilgilisinden tahsil edilir.
TRAFİK İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
MADDE 53- Ukome Kararları ya da Belediyemizce Araç Trafiğine kapatılan cadde ve sokaklara izin
verilen saatler dışında yasak kapsamına göre araç, motosiklet, bisiklet, el ve hayvanlar tarafından çekilen
arabaların girmesi ve park etmesi yasaktır.
MADDE 54- Her çeşit eşya ve malzemenin taşıma, yükleme, boşaltma ve tamiri sırasında yerlerin ve
etrafın kirletilrnesi yasaktır.
HURDA, ODUN, KÖMÜR,
İLGİLİ HÜKÜMLER
KUM, ÇAKıL,
MALZEME
DEPOLARI
VE SATIŞ YERLERİ
İLE
MADDE 55- Şehir içerisinde, meskun mahallerde ve boş arsalarda odun, kömür. kum, çakıl ve hurda
depoları açılamaz ve bu tür malzemelerin satışı yapılamaz. Ruhsatlı depolarda ise ruhsatta belirtilen
miktardan fazla depolama yapılamaz.
MADDE 56- Kömür satış yerlerinde, belirlenen standartlara uygun torbalarda kömür satışı yapılabilir.
Açıkta dökme odun ve kömür bulundurulamaz ve satışı yapılamaz.
MADDE 57- Sıvılaştırılrnış petrol gazı ile kolayca yanabilen, parlayan ve patlayan kimyasal maddeler
satan işyerlerinden, izin belgelerinde veya özel mevzuatlarında gösterilen ölçülerden fazla miktarda yanıcı,
parlayıcı ve pat1ayıCıSd\
:UIUDdurulmaSl yasaktır.
~
./
..
MERSİN BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE MECLİsİ
SAYı:
347
MERSİN
13/12/2013
KARAR
(5)
HALKıN HUZUR VE ESENLİGİ
GÜNLÜK YAŞAM İLE İLGİLİ HÜKÜMLER:
MADDE 58- İskele, meydan, cadde, sokak, park ve toplu taşıma araçlarında seyyar çalgıcılık yapılamaz.
MADDE 59- Yerleşim alanların bulunduğu yerlerde Pazar Günleri yapılacak her türlü tamirat, tadilat,
inşaat işleri, belediyece verilen izin dışında sabah saat lO.OO'dan önce yapılamaz.
MADDE 60- Şehir içerisinde cadde ve sokaklarda ses yükselticisi ile satış ve ilan, reklam yapmak, yüksek
sesle müzik dinlemek, eğlence, düğün vb. organizeler düzenlemek yasaktır.
MADDE 61- İşyerleri, pasajlar, iş hanları ve apartmanlara
merdivenler ve altları ile geçişe ait yollar işgal edilemez.
MADDE 62- Apartman,
çalıştırılmaması yasaktır.
pasaj, iş hanları vb. yerlerin
ait ortak kullanım alanları, koridor, antre,
otomat, varsa asansörlerinin
arızalar
dışında
MADDE 63- Belediyelerin yapmış ve yapacak olduğu hizmetleri engellemek için Zabıta Memurlarına veya
görevlilerine mukavemette bulunmak yasaktır.
MADDE 64- Ruhsatlı olarak faaliyet gösteren otopark alanları dışında, park halindeki
değnekçilik yapmak ve park ücretleri almak yasaktır.
araçlar
için
MADDE 65- Park ve bahçelerdeki yeşil alanlara, aydınlatma tesisatlarına, oturma ve oyun grupları ile diğer
eklentilere zarar vermek, buraları işgal etmek ve kirletmek yasaktır.
MADDE 66- Belediye tarafından dikilen ağaçlara zarar vermek yasaktır.
MADDE 67- Bahçe ve arsalarda bulunan ağaçların komşu parsele taşması halinde bahçe ve arsa sahibi
tarafından budama yapılması zorunludur.
MADDE 68- Belde sınırları içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarına ait aydınlatma direk ve lambalarına,
durak ve her türlü araç, gereç vb. kamu mallarına zarar vermek yasaktır.
MADDE 69- İtfaiye Yangın musluklarından amacı dışında su alınması ve kullanılması yasaktır.
MADDE 70- Genel çeşmelerden, çeşitli şeklide inşaat için veya cadde ve sokak temizliği için su almak,
çeşmelerin etrafını kirletmek, zarar vermek, bu tür yerlerde araç ve hayvan yıkamak yasaktır.
MADDE 71- Valilik, Dernekler Masasından izin almadan bağış ve yardım toplamak yasaktır.
MADDE 72- Kokuları ve görünümleri ile çevreyi rahatsız edecek, tiksindirecek, çöp, sakatat, yaş deri ve
benzerleri gibi şey~ır. açıkta taşımak, bunlardan çıkan katı ya da sıvı atıkların yerlere dökülmesini sebep
olmak yasaktır.
.I..
,
~
MERSİN BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE MECLİsİ
SAYı:
347
MERSİN
13/12/2013
KARAR
(6)
MADDE 73- Cami ve başka dinlere ait ibadet yerlerinin avlularına, anıt etrafına.köprü, iskele,istasyon,
park, yeşil alanlara camekan, tabla, el arabası gibi araç ve gereçleri bırakmak suretiyle düzenini bozmak
yasaktır.
MADDE 74- Toplu taşıma araçlarında, işyerlerinde ve konulması uygun olan alanlarda, herkes tarafından
kolayca görülebilecek yerlere, sigara içmenin yasak olduğunu belirten 'SiGARA iÇMEK YASAKTIR'
levhasının asılması zorunludur.
MADDE 75- Binaların, abidelerin, yer altı ve yer üstü geçitlerinin, camilerin ve her türlü ibadet yerlerinin
yüzlerini, duvarlarını, cadde ve sokaklarla, tretuvarları tebeşir, yağlı boya, katran ve benzerleri ile
karalamak, şekil çizmek ve kirletmek yasaktır.
MADDE 76- Kirli, yağlı ve pis kıyafetler ile ellerinde çevreyi rahatsız edecek, kirletecek, lekeleyecek,
iğrendirecek malzeme, eşya ve benzerleri ile kalabalık arasına girerek halkı rahatsız etmek yasaktır.
MADDE 77- Binalara ait yağmur suyu borularının tabana kadar indirilmesi varsa yağmur suyu kanallarına
bağlatılması, Ayrıca mesken ve işyerlerinde kullanılan klimalardan oluşan sıvıların, insanlara ve çevreye
rahatsızlık verilmeyecek şekilde tahliye edilmesi zorurıludur.
MADDE 78- Binek ve koşum için bulundurulan hayvanların yerleri kirletmesine meydan verilmemesi ve
bunun için gereken önlemlerin alınması zorunludur.
MADDE 79- Yollara paspas veya benzeri şeylerin konulması yasaktır.
MADDE 80- Cadde ve kaldırımlar üzerinde motorlu veya motorsuz araç yıkanması yasaktır.
MADDE 81- Cadde ve sokaklarda, park ve bahçelerin yasak olan alanlarında mangal yakmak, içki içmek
ve buralarda yatmak yasaktır.
MADDE 82- Belediye sınırları içinde faaliyet gösteren işyerleri sahipleri ve çalışanlarının,
saygılı davranmaları zorunludur.
MADDE 83- işyerlerinde,
müşterilerine
kapaklı çöp kovası bulundurulması zorunludur.
MADDE 84- Genel süs havuzlarına
eklentilerine zarar verrnek yasaktır.
girmek, suyunu almak, umuma açık parklardaki
anıt, eser ve
MADDE 85- Yollarda, meydanlarda, umuma açık alanlarda tükürrnek, sümkürmek ve halkı tiksindirecek
davranışta bulurırnak, her ne suretle olursa olsun yerleri kirletmek yasaktır.
MADDE 86- Umuma açık parklarda, yayaların yoğun olduğu yollarda ve meydanlarda,
alanlar dışında tekerlekli patenle kaymak, tüfekle atış talimi yapmak yasaktır.
özel yapılmış
MADDE 87- Cadde, sokak ve kaldırımlarda yaya ve araç geçişine engelolacak demir, kazık, zincir ve
beton blok, park yasağı dubaları gibi fiziki engeller oluşturulması, karayolu ile kaldırım aras a motorlu
araçların çıkanıınaS~demir
veya beton malzeme ile rampa oluŞturulına~
'-
MERSİN BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE MECLİsİ
SAYı:
347
MERSİN
13/12/2013
KARAR
(7)
ÇEVRENİN
TEMİZLİGİ
VE DÜZENİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
MADDE 88- Her türlü yıkımlarda,
tedbirlerin alınması zorunludur.
etrafı rahatsız edici toz ve toprakların
yayılmasına
mani olacak
MADDE 89- Parklara, bahçelere ve benzeri yeşil alanlara çeşitli atıkların atılması, buralarda kabuklu çerez
satılması ve yenilmesi yasaktır.
MADDE 90- Cadde ve bulvarlarda, her türlü hafriyatın taşınması esnasında, gerekli önlemlerin alınması
zorunludur. Taşıma esnasında branda çekmek gibi önlemler alınmadan yola çıkmak, cadde ve sokakları
hafriyat artıkları ile kirletmek yasaktır.
MADDE 91- Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkayacak maddeleri buralara atmak
ve dökmek, kanalizasyon ve kanal temizliği için ruhsatsız baca açmak, kanal veya kanal bağlantısı yapmak
yasaktır.
MADDE 92-Çevre ve insan sağlığını tehlikeye sokacak şekilde, ev veya bahçelerde, çöp ve benzeri atıklar
biriktirilemez. Etrafı kirletecek veya kötü koku yayacak maddeler sermek, dökmek ve kurutmak yasaktır.
MADDE 93- Çöp ve süprüntü ile ilgisi olmayan tüm atıklar ile çöp ve süprüntü kavramı içine girmeyen
malzeme ve imalat atıklarını, her kişi ve müessese kendi imkanları ile temizleyip toplamak ve belediyeye
ait çöp imha sahalarına götürmek zorundadır.
MADDE 94 Belediyelerce belirlenmiş çöp kaplarına, çöp kapsamına girmeyen;
A) Her türlü inşaat artıkları, molozlar, çimento, kireç, kereste, metal malzeme ve artıkları,
B) Evlerden çıkacak kereste ve odun parçaları, eski eveşyaları yanıcı maddeler,
c) Bilumum imalathane ve fabrika artıkları,
D) Tamir edilen yol artıkları, yol çamur ve molozları,
E) Budanan, kesilen ve kırılan ağaçlar, ağaç dalları, park ve bahçe atıkları,
F) Atık pil ve radyoaktif gibi maddeler, atılamaz.
MADDE 95 Özelolarak imal edilmiş ayrışımlı çöp kaplarına, uygun olmayan (cam bölümüne cam, kağıt
bölümüne kağıt, plastik bölümüne plastik, evsel atık bölümüne evsel atık ve diğer çöp ve süprüntü
kapsamına giren maddeler harici çöplerin atılması gibi), çöpler atılamaz.
MADDE 96Binalardan dışarıya çıkan soba borusu, baca, klima suyu, kanalizasyon, fosseptik ve her türlü
sanayi ve çirkef sularının, akıntı ve sızıntısını önleyici tedbirlerinin alınması zorunludur.
MADDE 97 Ev ve işyerlerinin dış duvarları, kapı içleri gibi yerlerin boyandığı zaman, çevre binalara ve
gelip geçenlere boya sıçramaması için gerekli koruyucu tedbirlerin alınması zorunludur.
MADDE 98 Bina yüzeylerinde ve dükkan önlerindeki kaldırımlarda, temizlik yapılırken, çevreye kirli su ve
benzeri atıkları sıçratmak, gelip geçenlerin üstlerini kirletmek yasaktır.
MADDE 99 Bina te . liğinde veya inşaat yapımı sırasında oluşan inşaat atıkları, çamurlu ve
yollara ve yaya kaldırı
ına akıtılamaz.
./
..
MERSİN BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE MECLİsİ
SAYI:
347
MERSİN
13/12/2013
KARAR
(8)
MADDE 100-Belediyemizden
hafriyat izni almadan hafriyat yapmak yasaktır.
MADDE 101 İşyeri ve binalardan, baca bağlantısı olmaması nedeniyle duman ve koku yaymak yasaktır.
MADDE 102-Apartman, bina ve işyerlerinde oturan kat malikleri veya kiracıların oluşan temiz ve pis su
akıntısı, kanal akıntısı, yağmur suyu akıntısı gibi kanala bağlanması gereken ve açığa akan her türlü
olumsuzluğu gidermeleri zorunludur.
MADDE 103- Ev ve işyerlerinde yakılması uygun olmayan malzemeler yakmak, duvarı kırıp baca
çıkarmak suretiyle komşuları rahatsız etmek, can ve mal güvenliğine tehlikeye sokacak şekilde soba ya da
ateş yakmak yasaktır.
MADDE 104- Kamu ve şahıs arazileri üzerine Belediyeden izinsiz her nevi büfe vb. şeyler koymak, inşa
etmek (Yapıldığı takdirde Belediye tarafından kaldırılarak masrafları sorumlusundan tahsil edilir.) yasaktır.
MADDE 105- Ekmek, salça ve benzeri şeyler yapmak için sokak, bahçe ve boş arazilerde tandır yapmak ve
ateş yakmak yasaktır.
MADDE 106- Cadde, sokak ve meydanlarda
yıkamak yasaktır.
umuma mahsus alanlarda halı, kilim ve benzeri şeyler
MADDE 107- Park ve bahçelerin yasak olan alanlarında çimenlere ve çiçeklere basmak, top oynamak,
ağaçlara fidanlara zarar vermek, çiçekleri koparmak, hayvan bağlamak, ağaçlara ve korkuluklarına ilan
asmak ve yapıştırmak, delici ve kesici aletlerle zarar vermek yasaktır.
MADDE 108- İnşaatıarda tahta perde ile çevrili kısım haricinde herhangi bir iş yapılamaz. Yol veya
kaldırımların vasfı bozulamaz, tahrip edilemez.
MADDE 109- İnşaatlarda, mal sahibi ile sorumlu Yapı Denetim Firmasının kim olduğunu, inşaatın fenni ve
teknik vasfını, ruhsat tarihi gibi bilgileri gösteren levha bulundurulması zorunludur.
MADDE 110- Boş arsaların sokak ve meydanlara bakan cephelerinin tahta perde veya duvar ile kapatılarak
muhafaza altına alınması zorunludur.
MADDE 111- Herhangi bir izin almadan, kaldırım ve yollarda kazı yapmak yol ve kaldırırnlara zarar
vermek yasaktır.
MADDE 112- Caddelerin, sokakların ve kaldırımların üzerinde, odun, kömür ve benzeri yakacak
maddelerinin, trafik güvenliğini aksatacak şekilde bekletilmesi yasaktır.
MADDE 113- İnşaat sahiplerinin çalışmaları sırasında bozdukları ve kirlettikleri yol ve kaldırımları
bitiminde temizlemeleri ve onarmaları zorunludur.
iş
MADDE 114- İnşaat alanı dışına, cadde ve sokaklara izin almadan veya izin alınsa bile gerekli güV~~'k'
tedbirlerini almadan k,\tl
dökülmesi veya bekletilmesi yasaktır.
~
j
~
.
MERSİN BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE MECLİsİ
1993
SAYı:
347
MERSİN
13/12/2013
KARAR
(9)
MADDE 115- Meydan cadde ve sokaklarda her türlü tamirat ve hafriyat alımı esnasında emniyet
tedbirlerinin alınması ve İzin alınmak suretiyle gece yapılan çalışmalarda renkli ışıklarla uyarı yapılması
zorunludur.
MADDE 116- Şehir içindeki arsa ve arazilerde bulunan fosseptik kuyu mahzen gibi çukurların üzerleri açık
bırakılamaz, mülk sahipleri tarafından etrafının çevrilmesi ve gerekli emniyet tedbirlerinin alınması
zorunludur.
MADDE 117- Şehir içindeki arsaların sahipleri tarafından temiz tutulması ve etrafının çevrilmesi
zorunludur. Buralarda görüntü kirliliği oluşturacak eşya, çöp ve benzerlerinin atılması ve biriktirilmesi
yasaktır.
MADDE 118- Umumi yerlerde; kapı balkon ve pencerelerden ev eşyası silkmek çöp, süprüntü ve benzeri
atıklar atmak yasaktır.
MADDE 119- Belediye tarafından belirlenen yerlere konulan
değiştirilmesi ve etrafa çöp ve benzeri şeylerin atılması yasaktır.
MADDE
yasaktır.
GÖRSEL
120- Çöp muhafaza gereçlerinin
KİRLİLİK
çöp muhafaza
gereçlerinin
yerlerinin
içlerinin karıştırılması buralardan kağıt ve hurda toplanması
-İLAN VE REKLAM
İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
MADDE 121- Kapı, pencere duvar gibi dışarıdan görülen yerleri kapatmak amacıyla hasır, çuval, bez gibi
görüntü kirliliği oluşturan gereçlerin asılması ve takılması yasaktır.
MADDE
yasaktır.
122- Belediyemizden
izin alınmadan kamuya ait alanlarda süreli ya da süresiz stant kurmak
MADDE
yasaktır.
123- Cadde ve sokaklarda belediyemizden
izinsiz el ilanı, broşür ve benzerlerinin
dağıtılması
MADDE 124- Kent estetiğini bozucu nitelikte bulunan sıvası dökülmüş, boyasız ve bakımsız binaların
sahiplerinin kendilerine belediyece verilecek süre içerisinde bu olumsuzlukları gidermesi zorunludur.
MADDE 125- Yol üzerindeki binaların yüzlerine emniyetsiz şekilde bayrak levha afış ve benzerlerinin
asılması yasaktır.
EVCİL -SOKAK
-KÜMES
VE AHIR HAYVANLARı
İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
MADDE 126- Kent içerisinde kümes ve ahır yapmak, ticari amaçlı kümes ve ahır hayvanı beslemek, bu
hayvanları kent içinde otlatmak, gezdirmek ve satışa sunmak yasaktır.
Kent içerisinde Çevreye rahatsızlık vermemek ve sağlık kartları, aşıları zamanında yapılmak suretiyle
süs hayvanlarının buı~ı
5199 sayılı yasaya.~bidir.
~
MERSİN BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE MECLİsİ
SAYı:
347
MERSİN
13/12/2013
KARAR
(10)
MADDE 127- Evcil ve süs hayvanlarının, Belediyelerce kurulan beslenme odakları dışında beslenmesi,
sokaklara başıboş bırakılarak park ve bahçelere zarar verdirilmesi ve tuvalet ihtiyaçlarının halkın eğlence ve
dinlenme, oturma ve yemek yerleri, oyun ve açık spor alanları ile yeşil bitki örtüsünün bulunduğu kamuya
açık alanlarda giderilmesi yasaktır.
MADDE 128- Menşei Şahadetnamesi olmayan hayvanların şehir içine sokulması ve nakledilmesi yasaktır.
MADDE 129- Kurban bayramlarında komisyonca belirlenen yerler dışında ve başka zamanlarda ise yetkili
idarelerce izin verilen yerler dışında hayvan satışı ve kesiminin yapılması yasaktır.
MADDE 130- Bulaşıcı hastalıklar sonucu veya şüpheli olarak ölen hayvanların, sahiplerinin bu tür vakaları
belediyemize bildirmeleri zorunludur.
PAZARYERLERİNİN
DÜZENİ VE UYULMASı
İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
MADDE 131- Pazarcı, pazaryerine ait araç gereci, tesisi ve pazaryerinin zeminini tahrip edemez.
MADDE 132- Pazaryerinin sınırlarını belirlemeye, kurulacağı günlere ve gerekli gördüğünde kurulacağı
günü değiştirmeye Belediye Encümeni yetkilidir.
MADDE 133- Pazarcıların, pazaryerıerinde Belediyece öngörülmesi durumunda belirlenen standartlarda
temiz iş önlüğü giymesi, yaka kartı takması zorunludur.
MADDE 134- Pazarcının, kendisine tahsis edilen yerde izin almaksızın değişiklik veya ilaveler yapması
yasaktır.
MADDE 135- Pazarcı, bulunduğu yeri temiz tutmak ve satış sonunda birikmiş çöp ve atıklarını çöp
toplama yerine götürmek veya çöp torbalarına koymak zorundadır.
MADDE
136- Pazar kurulduğu anlarda, pazar alanına araçla girilmesi yasaktır.
MADDE 137- Pazarcı, kendisine tahsis edilen pazaryeri tezgahında, gelen müşteriye kaba hareketlerde
bulunamayacağı gibi çalıştırdığı personelin gelen memur ve müşteriye davranış şeklinden de sorumludur.
MADDE 138- Pazar çevresinde ve pazara ait otoparklarda, pazarcıların araçlarını yıkaması ve buralarda
satış yapılması yasaktır.
MADDE 139- Pazarlarda, etiketsiz ve menşei belirsiz ürünler satılması yasaktır.
MADDE 140- 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa göre damgalanmamış ölçü ve tartı aletlerini
kullanmak yasaktır. Hileli ölçü ve tartı aletini kullanan pazarcının çalışması derhal durdurulur.
MADDE 141- Yaylı ve asma terazi kullanılamaz.
MADDE142-pazarc~itimine
müteakip,p~r"'erinde hiçbirmalve maı#ama
MERSİN BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE MECLİsİ
SAYı:
347
MERSİN
13/12/2013
KARAR
(11)
MADDE 143- Pazaryerinde sebze ve meyve dışında, yıkanmadan yenen türden hiçbir gıda maddesi açıkta
satılamaz.
MADDE 144- Pazarcı, Zabıta ekiplerince yapılacak denetimlerde sattığı ürünün faturasını, irsaliyesini,
Pazarcı Belgesini, üreticilerde Müstahsil Belgesini ve benzeri belgeleri yanında bulundurmak, ibraz etmek
zorundadır. Pazaryerlerinde toptancı haline girişi yapılmamış, rüsumu ödenmemiş ve faturasız mal
satılamaz.
MADDE 145- Belediye tarafından belirlenen gün ve saatler dışında pazarda faaliyet göstermek, satış
yapmak yasaktır.
MADDE 146- Su ürünleri satış yerleri, Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yönetmeliği'ne
olacak ayrıca su ürünleri ile et ürünlerinin satıldığı yerlerde ilk yardım malzemesi bulundurulacaktır.
uygun
MADDE 147- Pazarcı, yanında çalıştırdığı personeli Belediyeye bildirmek zorundadır. Bildirim esnasında
personeline ait
-2 Adet Resim
-Nüfus Cüzdanı Örneği
-İkametgah İlmuhaberi
-Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair sağlık raporunu (gıda satanlar için) Zabıta Dairesi Başkanlığına teslim
etmesi gerekmektedir.
MADDE 148- Pazarcıların ve personelinin
davranışlarda bulunmaları yasaktır.
satış esnasında bağırmaları, sigara içmesi ve rahatsız edici
MADDE 149- Pazarcılar satışa sundukları ürünlere, fiyat etiketi koymak zorundadır. Tüketiciyi aldatmaya
yönelik yarım kilosu vb. ifade kullanılması yasak olup, fiyatların
adet ya da kilogram üzerinden yazılması zorunludur.
MADDE 150- Pazarlarda, çığırtkanlık yapılması ve ses yükseltici cihazlarla satış yapılması yasaktır.
MADDE 151- Pazarcıların, kendisine tahsis edilen sınırlar dışına boş kasa, ürün ve benzeri şeyler koyarak
geliş-geçişi engellemeleri, tezgah arkalarında istiflediği ürünlerin dışarıya taşması yasaktır.
MADDE 152- Belediye, pazarcıdan bu yönetmelikte belirtilen şartları taşıdıklarını belgelendirmelerini her
zaman isteyebilir. Belediye, pazarcıların beyan etmiş olduğu bilgilerin doğruluğu hakkında her türlü
araştırma ve soruşturma yapma hakkına sahiptir.
MADDE 153- Pazarcılar, aynı kap veya ambalaj içerisinde değişik kalitede veya üzerinde yazılı olan
miktardan az mal satamazlar.
MEZARLIKLAR
MADDE
yasaktır.
İLGİLİ HÜKÜMLER
154- Beıe~
belidenen mezarlık 71",ının
dışında, mezarlık alanlannın oluştu
MERSİN BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE MECLİsİ
SAYı:
347
MERSİN
13/12/2013
KARAR
(12)
MADDE 155- Mezarlıkları çeviren duvar, parmaklık vb engellere çıkmak, tırmanmak, mezarların üstüne
çıkmak, oturmak, çiçek, fidan, ağaç vb bitkileri koparmak, sökmek, mezarlar üstüne konmuş eşya ve
işaretleri kaldırmak, yerlerini değiştirmek, mevcut yollar dışında gezinmek, her ne olursa olsun
ziyaretçilerin huzur ve sükununu bozmak, mezarlıklara zarar vermek yasaktır.
MADDE 156- Sarhoşların, dilencilerin, seyyar satıcıların, yanında velisi bulunmayan çocukların mezarlık
içine girmesi yasaktır.
MADDE 157- Güneş battıktan sonra her ne sebeple olursa olsun Mezarlıklara girilmesi yasaktır.
MADDE 158- Mezarlıklarda belediyelerden izin belgesi vb belgeleri almaksızın her türlü tesisat ve tamirat
yapmak veya yaptırmak yasaktır.
MADDE 159- Mezarlıklarda, Belediyenin izni olmadan vatandaşların dini duygularını istismar ederek para
ya da herhangi bir bedel karşılığında dua ya da Kur'an okumak yasaktır.
MADDE
yasaktır.
OTOGAR
160- Mezarlık
içerisinde her çeşit kümes hayvanı, küçükbaş ve büyükbaş
(TERMİNALLER)
hayvan otlatmak
HÜKÜMLERİ
MADDE 161- Otogar içinde sefere çıkacak otobüslerin,
hususundaki tedbirlerini alması zorunludur.
minibüslerin ve servıs araçlarının
temizlik
MADDE 162- Yolcu almak için perona giren araçların ön camına gidileceği yeri ve hareket saatini
gösterir levhanın asılması zorunludur.
MADDE 163- Otobüslerin hareket saatinin Otogar müdürlüğüne bildirmesi, hareket saatinden yarım saat
önce otobüsü perona girmesi, tam hareket saatinde peronu terk etmesi ve hareket ederken araç kapılarının
kapatılması zorunludur.
MADDE 164- Otobüslere parlayıcı, patlayıcı, bulaşıcı ve kötü kokular yayıcı nitelikte eşya ve yük
alınmaması, her yazıhanenin araç peronda iken gelen bagaj ve paketleri, araca binerken ise yolcuları
detektör ile araması zorunludur.
MADDE 165- Otogarda firma yazıhanesi olan veya olmayan minibüs gibi yolcu araçlarının çıkış fişi,
ikaz fişi vermemek için, otogar içine girmeyerek otogar dışında yolcu almaları yasaktır.
MADDE 166- Otogar içerisinde kendi adlarına tahsis edilen yazıhaneler dışında korsan bilet satışı
yapılması, sefere çıkacak otobüs ile irtibat bürolarından yolcu alınması, şehrin muhtelif yerlerinde servis
aracı ile yolcu verilmesi yasaktır.
MADDE 167- Otogar içerisinde yolcu sağlamak amacı ile çığırtkanlık yaptırılması. değnekçi, simsar vb.
gıbı yolculan rahats~oneı
çalıştınlması ).~aktır.
,~
~.
MERSİN BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE MECLİsİ
SAYı:
347
MERSİN
13/12/2013
KARAR
(13)
MADDE 168- Yürürlükteki Otogar Müdürlüğü Yönetmeliğinin
l-t.Maddesine uygun olarak
düzenleyip, Otogar Müdürlüğüne bildirilen tarih ve saatte hareket edilmesi zorunludur.
bilet
MADDE 169- Otogar sınırları içerisinde otobüs ve araç bakım onarımı veya temizlik yapılması yasaktır.
MADDE 170- Otogar içerisinde otobüs, minibüs, midibüs, özel araç, yazıhane, firma, kooperatifler
tarafından yüksek sesle müzik dinlenilmesi ve müzik aletleri çalınması yasaktır.
MADDE 171- Otogar içinde bulunan bilet satış yerlerinde ( yazıhanelerde ) Ulaştırma
Müdürlüğünden onaylı yolcu taşıma tarifesinin görülecek şekilde asılması zorunludur.
Bölge
MADDE 172- Otogar içerisinde bulunan bilet sayış yeri yazıhane ve işyerlerinde yatılması, alkollü
içecek alınması, parlayıcı, patlatıcı madde bulundurulması, çay-kahve yapmak için ocak ve tüp
bulundurulması ( çay-kahve satan işyerleri dışında) yasaktır.
MADDE 173- Firma yönetiminin belirleyeceği
elbisenin, temiz ve ütülü olması, ayrıca görünür
işletmenin adı ve ambleminin bulunması zorunlu
personel dışında ilgisiz kimselerin bulundurulması
ve Firma çalışanlarının giymesi zorunlu olan tek tip
bir yerinde muhatabın adı ve soyadı, çalıştığı fırma ve
olup; otogar içerisindeki yazıhanelerde ve işyerlerinde
yasaktır.
MADDE 174- Otogar içerisindeki bilet satış gişeleri, firmalar, yazıhaneler, kooperatifler ve işyerlerinin
kendi çevre temizliğini sağlaması zorunlu olup; söz konusu işyerlerinin ön ve arka kısmına sandalye
koyulması ve etrafına çöp dökülmesi yasaktır.
MADDE 175- Otogar içerisine izinsiz girilmesi,
edilmesi yasaktır.
trafiğin engellenmesi, park yasağı olan alanlara park
MADDE 176- Otobüs terminalinin düzenini, güvenliğini, diğer hususlarla ilgili denetim ve kontrol
görevi yapmakta olan Belediye görevlisi ve yetkililerin çalışmaları esnasında engellenmesi, görevlilere
hakaret veya tehdit edilmesi suç olup; istenilmesi halinde gerekli evrakların ibraz edilmesi zorunludur.
MADDE 177- Otogar içerisinde ve dışında bulunan Belediyemize ait bilumum taşınır veya taşınmazlara,
Belediyemize ait araçlara zarar verilmesi suçtur.
MADDE 178- Firma, yazıhane, kooperatif yetkilileri, gideceği yeri, kalkış tarih ve saatini, araç sayısını,
sefer sayısını her ayın i'inde (Birinde) Otogar Müdürlüğüne bildirmek zorundadır.
MADDE 179- Karayolları taşıma yönetmeliğinin SO.maddesinin 3.bendine göre yazıhanelerde yolculara
ait olanlar dışında paket, koli ve eşya bulundurulması yasak olup; bagaj ücreti dışında vatandaştan
kendisine ait paket, koli ve eşya için ücret talep edilmesi yasaktır.
MADDE 180- Firma ve yazıhane otobüsüne aldığı her parça bagaj için etiket koyması zorunlu olup;
kalkış yerinden varış ~ar
söz konusu bagajdan başta araç sahibi, firma ve yazılıane sahipleri
sorumludur.
./..
"-
-
MERSİN BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE MECLİsİ
SAYı:
347
MERSİN
13/12/2013
KARAR
(14)
MADDE 181- Firma yazılıane, kooperatif ve işyeri sahipleri yanlarında çalıştırdıkları personellerin her
hareketinden Otogar yönetimine karşı doğrudan sorumludur. Firma, yazıhane, kooperatif ve işyeri
sahipleri Otogar Yönetiminin uygun bulmadığı kişiler, işyerlerinde çalıştıramayacakları gibi, söz konusu
mükellefler çalıştırdıkları personelin nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah ilmühaberi, sabıka kaydı ve iş
başvuru formlarını her yılın Ocak ayında Otogar Müdürlüğü'ne bildirmek zorundadır
MADDE 182- Firma, yazıhane, kooperatif yada kendi adına kayıtlı olmayan, protokolü bulunmayan ve
Otogar Müdürlüğüne bildirmeyen işletmeler, otobüs, minibüs ve servis araçlarını Otogar içine alamaz,
Otogar dışında bekletilerek yolcu verilemez, çıkışı olsa dahi otogar dışından gönderemez.
MADDE 183- Otogar içinde Belediyeye ait yazılıane ve işyerlerinin kira sözleşmesinde belirtilen amacı
doğrultusunda kullanılması zorunludur.
MADDE 184- Otogar içerisinde
koyarnazlar ve teşhir edemezler.
bulunan yazılıane ve işyerleri kira ve işgal alanları
dışına mal
MADDE 185- Otobüs fırmalarına tahsis edilen bilet satış yazılıane numaraları ile yolcu indirip
bindirdikleri peron numaralarının aynı olması zorunlu olup; Otobüs ve minibüsler kendi peronları dışında
yolcu indirip bindiremezler.
MADDE 186- Yolculuk, kalkış ve varış noktası Mersin olan tüm yolcu taşımacılığı yapan araçlar (
Otobüs-minibüs-midibüs ) Otogara girmek ve otogardan çıkış yapmak zorundadır.
MADDE 187- Firma ve yazılıane sahiplerinin transit geçişlerle ilgili Otogar Müdürlüğü'ne beyanda
bulunmaları zorunludur. Otogar Yönetiminin uygun görmesi halinde transit geçiş yapan araç, fırma ve
yazıhane sahiplerince geçişten ve dönüşte Otogar içine alınabilir. Bunun dışında Otogar Müdürlüğünün
bilgisi dışında transit geçiş adı altında şehrin muhtelif yerlerinde, yol güzergahı üzerinde yolcu indiripbindirilmesi yasaktır.
MADDE 188- Transit giriş ve çıkışlarda transit geçişi yapması gereken araç için alınan transit fişini,
kalkış noktası Mersin Otogarı olan araçta kullanılan, günde birden fazla giriş-çıkış yaptığı halde aracın bir
kez çıkış fişinin verilmesi yasaktır.
MADDE 189- Firma ve yazıhane sahiplerinin karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımaları konusunda
Ulaştırma Bakanlığı Yönetmeliği'nin 7.maddesinde belirtilen DI-D3 ve FI yetki belgelerine sahip olması
zorunludur.
MADDE 190- Firma ve yazılıane sahiplerinin Ulaştırama Bakanlığı Bölge Müdürlüklerinden aldığı yetki
belgelerinden ( DI-D2-FI ) yasal geçerlilik süreleri olan 2 (İki) yıl sonunda yenilenerek Otogar
Müdürlüğüne ibraz edilmesi zorunludur.
MADDE 191- Firma ve yazıhane sahipleri bayram ve özel günlere en az üç gün kala Ulaştırma Bakanlı-ı
Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinden alınan D i ve D3 yetki belgeleri ve söz konusu araçların plaka v
hareket saatleri ile birli te Otogar Müdürlüğü'ne başvurmak zorundadır. Yetki belgesi olmayan firmalar
ek ( ilave) servise çıkın ı asaktır.
.I ..
MERSİN BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE MECLİsİ
SAyı:
347
MERSİN
13/12/2013
KARAR
(15)
MADDE 192- Firma, yazılıane, kooperatiflerin, işyerleri çalışanları ile ilgili konularda Otogar
Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı ve istekleri 3 (Üç) gün içerisinde yerine getirmesi zorunludur. Ayrıca
Otogar Müdürlüğünce uygun görülmeyen ve uygunsuz davranışları görünen elamanlarının Otogar
sınırları içerisinde çalıştırılması yasaktır.
MADDE 193- Her yolcu beraberinde ayrıca zarar vermeyecek şekilde düzgün paketlenmiş en fazla 50 (
Elli) kg. eşyayı ücretsiz götürme hakkına sahiptir. Yolcudan yanında buluna eşyanın ağırlığı 30 ( Otuz)
kg. 'dan aşağı olduğu halde bagaj ücreti istenilmesi yasaktır.
MADDE 194- Firma, yazılıane ve işyerleri büyüklüğüne göre İtfaiye Daire Başkanlığının vermiş olduğu
yangın raporuna göre yangın söndürme cihazı bulundurulması ve cihazın periyodik bakımının yapılması
zorunludur.
MADDE 195- Otogar sınırları içerisinde bulunan firmalar, yazıhaneler, kooperatifler ve her türlü
işyerleri, işgaliye ve kira sözleşmelerinde belirtilen işle iştigal etmek zorundadır. Her türlü bakım, onarım
ve değişiklikte ilgili idarenin yazılı onayı olmadan kiracılar ve işgaliye mükellefleri tarafından kapalı ve
açık alan üzerinde tadilat yapılması yasaktır.
MADDE 196- Otogar içerisinde veya dışında Otobüs, minibüs, midibüs, kamyonet, taksi, resmi araç,
özel araç ve her türlü yük taşıma araçları için park yerleri Otogar Müdürlüğü tarafından belirlenir.
MADDE 197- Otogar içerisine her ne suretle olursa olsun seyyar satıcı girmesi yasaktır.
MADDE 198- Otogar içerisinde çok sesli yayın yapma hakkı sadece Otogar yönetimime aittir. Bir
başkasının ne suretle olursa olsun Otogar içerisinde yolcuları rahatsız edecek düzeyde teyp, radyo ve
televizyon yayını yapması yasaktır.
MADDE 199- Yazılıaneler bilet satış gişelerinin ön kısmına birlikte çalıştıkları fırmaların unvan ve
amblemini ışıklı levha ile yazması zorunludur. Diğer işyerleri de ışıklı veya ışıksız en fazla 50 cm x 100
cm ebadında sadece unvan, amblem, adres ve telefon numaralarını belirten levha asabilirler. Bundan
başka Otogar içinde veya çevresinde bez pankart asmak, camlara, duvarlara afiş asmak el ilanı dağıtmak
veya camlara yazı yazmak yasaktır.
MADDE 200- Seyahatten vazgeçen yolcuların hareket saatinden 12 (on iki) saat öncesine
kadar
yapacakları müracaatlarda biletin açık tarihe,
hareket saatinden 24 ( Yirmidört ) saat öncesi
bildirimlerinde ise biletin iptal edilerek, bilet bedelinin ödenmesi zorunludur.
MADDE 201- Otogar içerisinde ister kiracı olsun, ister işgal harcı mükellefi olsun idarenin bilgisi
dışında yasal işlemlerini tamamlamadan söz konusu işyerini bir başkasına satamaz, devir edemez, kiraya
veremez.
MADDE 202- Otogar yönetiminin uyarılarına rağmen otobüs, minibüs ve midibüslerin günde bir-iki ve
her gün kaçak çıkmasını sağlamak yada otogar dışında kaçak çıkışını organize etmek suçtur.
\
MADDE 203- Mersin Büyükşehir Otogar Müdürlüğü tarafından, otogarın yönetimi
yönergelere, oto~
faaliyet gösteren tüm iş~~leri ve çalışanların uymaları Z~
için çı
MERSİN BÜYÜKŞEBİR
BELEDİYE MECLİsİ
SAYı:
347
MERSİN
13/12/2013
KARAR
(16)
MADDE 204- Otogarlarda faaliyet gösteren işyerlerinde çalışan ve tembihname hükümlerini ihlal eden
tüm personele tahakkuk edecek cezalardan, çalıştıkları işyerleri ( işvereni) müteselsile sorumludur.
MADDE 205- Otogar içerisinde bulunan büfe ve işyerleri aynı suç bir yıl içerisinde üst üste 3 (Üç) kere
işlediklerinde Belediye Encürneni tarafından iş yerleri kapanır.
MADDE 206- İş bu tembihnamede maddesi bulunmayıp Belediyenin yasaklamış ve men etmiş olduğu
suçları işleyenler hakkında bu madde işleme konularak
MADDE 207- Söz konusu Mersin Şehirlerarası otobüs terminalinin 49 ( kırk dokuz ) maddelik
tembihnamesinden birinci derecede firma, yazıhane, kooperatif yönetimi, araç sahibi ve işyeri sahipleri
sorumlu olup,
a) Bir takvim yılı içerisinde Otogar tembih namesinin her hangi bir maddesini üç kez üst
üste ihlal eden firma, yazıhane, kooperatif ve işyeri sahiplerinin kira sözleşmesi
yenilenmez, işgal harcı mükelleflerinin de mükellefiyeti terkin edilir.
b) Belediye Encürneni tarafından kesinleşen maktu para cezaları 7 ( yedi) gün içerisinde
Belediye Gelirler Müdürlüğü'ne ödenmek zorundadır. Süresi içinde ödenmeyen
cezalar için 6183 Sayılı Yasa. uyarınca yürürlükteki orandan gecikme zammı
uygulanır.
HAL HÜKÜMLERİ
MADDE 208 -Mersin Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi içerisinde faaliyet gösteren Esnaflardan,
a) İşe başlama tarihinden itibaren
bir ay içerisinde ruhsatını alınayanlardan,
b) Ruhsat bulundurmayan ve ruhsatını
görünür yere asmayanlardan,
MADDE 209-Kompleks içerisinde işyeri olmadan,şahısların
sevkiyat yapmaları durumunda.
MADDE 210-Mersin Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi içerisindeki işyerlerinin içini ve dışını
devamlı temiz ve tertipli tutmayanlardan,
MADDE 2ll-Mersin Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi içerisindeki bütün işyerlerinde yangın
için gerekli tedbirleri almayan yangın söndürme cihazı bulundurmayanlardan,
MADDE 212-Mersin Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksinden dışarı mal çıkartan esnafve
araçlardan malın faturasını göstermeyenlerden,
MADDE 213- Mersin Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi içerisinde ruhsatı bulunmadığı halde
alkollü içki bulunduran ve satanlardan,
MADDE 214- Mer 'n Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi içerisinde faaliyet gösteren
komisyonculardan t tan satış ambalajını bozarak perakende satış yapanlardan,
./..
MERSİN BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE MECLİsİ
1993
SAYı:
347
MERSİN
13/12/2013
KARAR
(17)
MADDE 215- Mersin Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi içerisindeki esnaflardan işyerinin
unvanını ve ismini belirtir levha bulundurmayanlardan,
MADDE 216- Mersin Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi içerisindeki işyerini iç ve dış kısımlarını
hal Müdürlüğünden izinsiz değişiklik yapanlardan,
(3194
sayılı İmar Kanunun
gereği işlem yapılacak)
MADDE 217 - Mersin Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi içerisinde faaliyet gösteren ve eksik
dartım yaparak haksız kazanç sağlayan esnaflardan,
MADDE 218- Mersin Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi ticari izne sahip olanlar yetkilerini
herhangi bir kimseye veya firmaya yönetmelik hükümleri dışında devredemezler, aksine hareket eden
esnaflardan,
MADDE 219- Mersin Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksinde ruhsat almadan yanıcı ve patlayıcı
maderdi satan esnaflardan,
MADDE 220-Mersin Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi içerisinde görev yapan personellerin
yaptığı görevi engelleyen ve zorluk çıkartanlardan,
MADDE 221- Mersin Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi içerisinde faaliyet gösteren
komisyoncuların sevkiyatçı esnafı gibi çalışması durumunda,
MADDE 222-Mersin Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi içerisinde faaliyet gösteren
komisyoncuların hal çıkış fişleri ve faturaları üzerinde tahribat yapanlardan,
MADDE 223- Mersin Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi içerisinde faaliyet gösteren
komisyoncular satmış oldukları malları için kestikleri fatura ile çıkış fişlerine doğru beyanda
bulunmayanlardan,
MADDE 224-Mersin Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi içerisinde düzeni sağlamak amacıyla Hal
Müdürlüğünce çıkartılan yönergelere uymayanlardan,
MADDE 225- Mersin Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi içerisine giren her araç sahibi ve şoförü
kontrol noktasındaki görevli memurun ikazlarına uymaya ve istediği belgeleri vermeye zorunludurlar,
aksine hareket edenlerden,
MADDE 226- Hal içerisinde bulunan taşıyıcı kooperatifüyelerinin
da vize yaptırmayanlardan,
çalışma ruhsatı almayan veya olup
MADDE 227-Taşıyıcı kooperatiflerin araçları ayrıca araç plakaları ve tanıtım levhaları
bulundurmayanlardan,
MADDE 228- Hal içinde taşımacılık yapan kooperatifüyelerinin
olan fiyattan ~
talep edenlerden,
./..
y
ve hamalların Belediyece belirtilmiş
MERSİN BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE MECLİsİ
SAYı:
347
MERSİN
13/12/2013
KARAR
(18)
MADDE 229- Mersin Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi içerisinde trafık akışını engelleyen ve
uygunsuz şekilde park eden araçlardan,
MADDE 230- Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıtasının Toptancı Hal Kompleksi
dışında yapmış olduğu denetimlerde,
a) Perakende mal satan seyyar ve sabit işyerlerinde yapmışolduğu denetimlerde
direnen, zor kullanan ve istemiş olduğu fatura, irsaliye gibi belgeleri ibraz
etmeyen esnaflardan,
görevli memura
b) Mersin Büyükşehir sınırları içerisinde araç üstü yapılan denetimlerde görevli memura direnen zor
kullanan ve istemiş olduğu fatura, irsaliye gibi belgeleri ibraz etmeyenlerden,
MADDE 231- Komisyoneular
eksik gösterenlerden.
dükkanında sattığı malların, hal çıkış faturasında kilogramı ve fıyatını
MADDE 232- Kompleks içerisinde faaliyet gösteren esnaflar Belediyeye ait alanlara boş kasa koyarak
işgal edenlerden.
MADDE 233- Kompleks
esnaflardan,
içerisinde ızınsız petrol ürünleri ve akaryakıt satan sabit veya seyyar
MADDE 234- Kompleks içerisinde süratli ve tehlikeli araç kullananlardan,
MADDE 235- Kompleks içerisinde Belediyeye ait yeşil alanları izinsiz işgal ve tahrip edenlerden,
MADDE-236
yapanlardan.
- Kompleks
içerisinde
ağaçları
kıran, izinsiz kesen ve gelişi güzel
budama
MADDE 237- Hal içerisinde perakende satış yapan komisyoneulardan,
MADDE 238- Kompleks içerisinde faaliyet gösteren esnafların,
a) Komisyoneu dükkanlarının önüne, sundurmaların altına
Boş kamyon ve özel araçlarını park edenlerden,
b) Araç üzerinde izin almadan satış yapan komisyoneular dan,
c) Bloklar arası geçiş yollarının sağına ve soluna park edenlerden,
MADDE 239- Kompleks içerisinde bulunan giriş ve çıkış kapılarından ters istikamette
Hareket eden araç sahipleri ve şoförlerden, Kompleks içerisinde bulunan sevkiyatçıların,
bölümünde Komisyoneu gibi çalışmaları durumunda,
sevkiyatçılar
P7
MADDE 240- Boş ve yükleme işi olmayan araçlar ile özel araçlar sundurmalarının
altına, d~nıerine
ve bloklar arasına ge;.ış yollannın sağ ve soluna
MERSİN BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE MECLİsİ
SAYı:
347
MERSİN
13/12/2013
KARAR
(19)
İKİNcİ BÖLÜM
CEZA HÜKÜMLERİ
MADDE 241- Bu Yönetmelikte belirlenen kurallara uyulup uyulmadığının denetiminde Belediye Zabıtası
yetkilidir.
MADDE 242- Bu yönetmelikte belirtilen kurallara aykırı hareket edenler hakkında 1608 sayılı Kanun
gereği, 5326 Sayılı Kanunun 32.Maddesince cezai işlem uygulanır.
MADDE 243- İşbu tembihnamede maddesi bulunmayıp cezai işlem gerektiren hallerde, 1608 sayılı Kanun
gereği 5326 Sayılı kanununJz.maddesine
göre cezai işlem uygulanır.
MADDE 244- Cezai işlem miktarları, Vergi Usul Kanunu'nun "Enflasyon düzeltmesi ve yeniden
değerleme oranı" başlıklı mükerrer 298. maddesinin CB}fıkrasına göre her yıl belirlenen yeniden
değerleme oranında arttınlır.
ÜÇÜNCÜBÖLÜM
SON HÜKÜMLER
YÜRÜRLÜK
MADDE 245- Bu Zabıta Tembihnamesi-Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği Mersin
Büyükşehir Belediyesi Meclisinde kabulü ve Belediyemiz WEB sitesinde yayınlandıktan sonra yürürlüğe
gırer.
YÜRÜTME
MADDE 246- Bu yönetmenlik hükümleri, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkili organları ve
Belediye Zabıtası tarafından yürütülür.
Download

ZABITA TEMBİHNAMESİ, EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA