T.C
AKÇAABAT KAYMAKAMLlGI
ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı:
60361235/51.04/869164
Konu:
Sempozyuın
26101/2015
:
....
"
""x."
.................................................. MUDURLU\.JUNE
İlgi
:İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 2010112015 tarihli ve 643104 sayılı yazısı.
Konya İl Müftülüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi İşbirliği İle 25-26 Nisan 2015 tarihlerinde "Ulusal Din Görevlileri
Sempozyumu" Konya İlinde düzenleyeceğine dair ilgi yazı ekte gönderilmiştir. Söz konusu
sempozyumu okulunuz öğretmelerine duyurulması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Ahmet ÜÇÜNCÜ
Milli Eğitim Müdürlüğü
EKİ:
I-Yazı
2-Afiş
(4Sayfa)
cı Sayfa)
LU
DAGITIM:
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Ayyıldız İmam Hatip Ortaokulu
Sarıtaş İmam Hatip Ortaokulu
G~venli Elektronik
Imzalı Asıt ile Aynıdır
UUıJ.12oJf
Akçaabat Kaymakamlıgı lIçe Milli Egitim Müdürlügü
Tel: (0462) 2281084-116 Faks : (0462) 2282490
e-posta :[email protected]
Ayrıntılı Bilgi: H.OEMİRC1(Şube Müd.)
Egitim Ögretim Şubesi:O.ALTUNTAŞ
internet adresi:akcaabat.meb.gov.tr
Bu evrak gUvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden4595-817c-30el-a281-7ec4 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
TRABZON VAL~~İ(;İ
İıMil'i:Eğ~ti~
Müdürlüğü
.-".
.
Sayı : 56046570/51.04/643104
2010112015
Konu: Sempozyum
.............................. KAYMAKAMLIGINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi
:M.E.B Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün 1610112015 tarihli ve 508659 sayılı yazısı
Konya İl Müftülüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliği ile 25-26 Nisan 2015 tarihlerinde "Ulusal Din
Görevlileri Sempozyumu" Konya İlinde düzenleneceğine dair ilgi yazı ekte gönderilmiştir.
Söz konusu sempozyumun İmam-Hatip Ortaokulları ve Anadolu İmam-Hatip
Liselerinde görev yapan öğretmenlere duyurulması hususunda gereğini rica ederim.
Hızır AKTAŞ
Vali a.
Milli
Eğitim
Müdürü
EKLER:
Yazı (4 Sayfa)
Afış (1 Sayfa)
Dağıtım:
i 8 İlçe Kaymakamlıklanna
(ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
Hükümet Konagı 61040 TRABZON
Elektronik Ag: www.trabzon.meb.gov.tr
E-posta: dinogretiıni6 l @meb.gov.tr/
Aynntılı bilgi için: H.B.FETTAHOGLU Şube Müdürü
N.GüMüş (Memur) Tel: (0462) 230 20 94 (l 112)
Faks: (0462) 230 20 96
Bu .evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden62d8-a030-3ab2-9b7e-abfO kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MİLLİEGİTİM BAKANLIGI
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
Sayı
KODU:
: 70160723/51.04/508659
Sempozyum
16/0112015
............vALİLİÖİNE
(Milll Eğitim
Müdürlüğü)
İmam Hatip Liseleri Milli Eğitim Temel Kanunu'nda "İmamlık, hatiplik ve Kur'an kursu
öğreticiliği
gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanlan yetiştirmek üzere" Milli
Eğitim Bakanlığı tarafından açılan okullar olarak nitelendirilmektedir. Bu okullann mezunlanndan
önemli bir kısmı alanlarıyla ilgili fakülteden de mezun olduktan sonra da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın
hizmet alanlan olan Camilerde, Kur'an Kurslarında, vaaz ve irşad görevlerinde, yaygın din eğitimi
çalışmalannda, başkanlık merkezinde ve taşrada ve yurt dışındaki ilgili birimlerde görev
yapmaktadırlar.
Bu açıdan İmam Hatip Lisesi mezunlannın gerek ortaöğretim düzeyinde gerekse
düzeyinde aldığı eğitimin mesleki yönden iyi olması din hizmetleriyle ilgili
çalışmalann kalitesine doğrudan etki etmektedir. Bu nedenle, İmam Hatip Liselerinde görev yapan
Meslek Dersleri öğretmenlerinin Diyanet İşleri Başkanlığı hizmet alanlarıyla ilgili katkılarının ve her
iki kurumdaki din eğitimcilerinin görüş alışverişinde bulunması önemli kazanımlar sağlayacaktır.
Ülkemizdeki yaygın din eğitimi hizmetlerinin niteliğinin arttırılmasına yönelik Yunus Emre
Camii Küııiyesi Eğitim ve Kültür Derneği (YECDER), Konya İl Müftülüğü, Necmettin Erbakan
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 25-26 Nisan 2015
tarihlerinde Konya'da "Caminin ve Cemaatinin İnşası ve İhyası " konulu bir sempozyum
düzenlenmektedir. Sempozyuma bildiri başvurulan www.yecder.org adresi üzerinden yapılmakta
olup, geniş bilgi de aynı adrestedir.
Sempozyumda din eğitiminde, Kur'an kursları, İmam Hatip Liseleri ve cami hizmetlerinde
iyi örnek, tecrübe, uygulama ve birikimlerin paylaşılması ve alanın icracıları olan Öğretmenler, Din
Görevlileri, Din Eğitimcileri ve Din Gönüllülerinin konu ile ilgili uygulamalarının dile getirilmesi ve
model uygulamaların paylaşılması amaçlanınaktadır. Sempozyum, ana konusu itibariyle din
görevlilerini ve İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmenlerimizi de ilgilendirmektedir.
Söz konusu sempozyumun İliniz dahilindeki tüm İmam-Hatip Ortaokulu ve İmam-Hatip
Lisesi öğretmenlerine duyurulması hususunda gereğini rica ederim.
yükseköğretim
Nazif YILMAZ
Bakan a.
Genel Müdür
EKLER:
~.Afış
2.Sempozyum metni
MEB Kampüsü F Blok BeşevleriANKARA
Elektronik A~ : www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: H.DEMIRBAŞ Eğt.Uzm .
Tel: (O 312) 413 3540
Faks: (O 312)223 85 76
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden8c27-d03c-31a5-9ffb-2d07 kodu ile teyit edilebilir.
KONYA B()Y()KŞEHIR BELEDIYESI - YECDER - KONYA IL M()FT()L()(}O - N.E.O. ILAHIYAT FAKOLTESI
V,I. ULUSAL DiN GÖREVLiLERi SEMPOZYUMU
KATI ,Llıvı ÇAGRISI
UCam; ve Cemaat;n;" inşa ve ihyası"
25-26 Nisan 2015, Konya
YECDER (istanbul Sancaktepe Sarıgazi Yunus Emre Camii Külliyesi Eğitim ve Kültür Derneği) olarak
organize
ettiğimiz
"Ulusal Din Görevlileri Sempozyumu"nun
altıncısını
bu
yıl
Konya'da düzenlemeyi
kararlaştırmış
bulunuyoruz. "Cami ve Cemaatinin inşa ve ihyası" konulu sempozyumumuz Konya iı Müftülüğü, Konya Büyükşehir
Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi ilahiyat Fakültesi işbirliği ile 25-26 Nisan 2015 tarihlerinde
gerçekleştirilecektir.
Kabe'nin birer
şubesi
olan camiier, mü'minleri biraraya getirerek
cinsiyet, renk, mevki ve makamdan
insanları buluşturan mekanlardır.
kaynaşmalarını sağlayan, farklı yaş, ırk,
Bu güzide mekanlarda
kaliteli ve etkin din hizmetleri, camiierin ve camiierin süsü olan cemaatin
inşa
ve
ihyası
gerçekleştirilecek
ile mümkün
olan
olacaktır.
YECDER, Konya iı Müftülüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi ilahiyat
Fakültesi olarak, cami görevlilerinin, bu görevlileri
sivil toplum
kuruluşlarının
yaygınlaşmasını
bu alandaki
yetiştiren
çalışmalarını
din
eğitimcilerimiz
önemsemekte, bu
ve bu alanda faaliyet gösteren tüm
çalışmaların
ve
başarılı
hizmetlerin daha da
arzu etmekteyiz.
Sempozyum organizatörleri olarak,
yaygın
ve örgün din hizmetlerinin
alanda faaliyet gösteren akademisyenleri, müftü, vaiz, imam hatip, müezzin
paydaşları
kayyım,
olan din görevlilerini; bu
Kuran kursu
öğreticilerini,
din
kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri ve iHl meslek dersleri öğretmenlerini, yapmış oldukları özgün çalışmalarını
anlattıkları
bildiri özetleriyle, Vi. Ulusal Din Görevlileri Sempozyumu'na
başvuruda
bulunmaya davet ediyoruz.
.. SEMPOZYUMDA BİLDİRİ SUNULABİLECEK ÖRNEK KONU BAŞLıKLARı:
•
Ülkemizde Cami/erin ve Cami Cemaatinin Mevcut Durumu
•
Erdemli Toplumun inşasında Cami/erin Rolü ve Önemi
•
Günümüzde Cami Merkezli Din Hizmetlerinin icraslnda Karşılaşlfan Sorunlar ve Çözüm Öneri/eri
•
Cami Cemaatinin Bi/gi, Amel, Ahlak, Görgü Kural/an vb. Yönlerden Niteliği ve Seviyelerin Bölgesel Mukayesesi
•
Çocuk ve Gençlerin Cami Algılarlnln Geliştiri/mesi (Anketler, Olumlu Alglnln Önündeki Engel/er ve Öneri/er)
•
Çocuklann Ruhi Gelişiminde CamiIerin Önemi
•
Kur'an ve Sünnet Eksenli Yeni Bir Toplumun inşasında "Cami Merkezli Okul Öncesi Dönemi Eğitimilinin Önemi
•
Günümüzde işlevi ve ihyastyla Örnek Cami/er ve Din Görevlileri
•
Tarihsel Süreçte Cami Çeşitleri ve Külliyelerin Toplumu ihyôsı
•
Günümüzde Mahal/e Mescitlerinin Toplumun Eğitim, Kültür ve Sosyal Hayatına Katkılan
•
Ülkemizde iHL ve ilahiyat Fakültelerinin Cemaatin ihyaslnda Öncü Rolü
•
Din Görevlilerinin Yetişmesinde Çevrenin, Toplumsal Yapının ve Cemaatin Rolü
•
il-ilçe Merkezlerine Toplumun Her Kesimine Hitap Eden Cami/erin Kazandmıması (Çocuk-Genç-Yaşlı-KadlnEngel/ilere Yönelik Fizikı Donantm Ve Programlar)
•
'Din Görevlilerinin Yetişmesinde ve Din Hizmetlerinde iHL-ilahiyat-Diyanet işbirliğine Yönelik Teklifler
•
Cami Hizmetlerinde STK ve Yerel Yönetimlerle işbirliği
•
Diyanet işleri Başkanlığı'nın Din Hizmetleri ve Din Eğitimi Faaliyetlerinin Analizi
1
_
SEMPOZYUM TAKViMi:
,----------------··---------------T----··--··-·-------------,
06 Şubat 2015
Sempozyum Bildiri Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi
- -..-.........- - - - - . - . - - . - . - - - . - - - - - - - - - - - - - - ; - - - - - --1--.. ---·---··--·----·--1
Kabul Edilen Bildirilerin ve Sempozyum Programının ilanı
23 Şubat 2015
Sempozyum Tam Bildiri Metinlerinin Son Gönderilme Tarihi
10 Nisan 2015
Sempozyum Tarihi
25-26 Nisan 2015
SEMPOZYUM KATILIM ESASLARI:
•
Sempozyum Dili Türkçe'dir.
•
Sempozyum ülkemiz ve yurtdışından yapılacak başvurulara aÇıktır.
•
Sempozyuma, resmi ya da fahri Din Görevlileri; bu alanda faaliyet gösteren Müftü, Vôiz, imam Hatip,
müezzin-kayyım, Kur'an Kursu Öğretieileri, Akademisyenler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, iHL Meslek Dersleri
Öğretmenleri ile çalışmalan bulunan kimseler başvurabilir.
•
Sempozyumda bildirilerin sunumu 20 dakikadır. Bildiri özeti kabul edilen tebliğcilerin sunum metinlerini bu
süreye göre yazmalan gereklidir. Yayın metni ise daha uzun tutulabilir. Özet başvurusu kabul edilen
tebliğeilerden
sunum metni, yayın metni ve sunumunda kullanacağı Powerpoint sunulan istenecektir.
•
Bildiri özeti başvurulan başvuru süresi içerisinde yapılmalıdır.
•
Sempozyum iş ve işleyişi Sempazyum Düzenleme Kurulu tarafından takip edilecektir. iletişimi bu kurulun
Sekreteryası sağlayacaktır.
•
Sempozyuma şehir dışından kattıocak tebliğeilerin otobüs bilet ücretleri ve konaklama masraflan (Azami 2
gece) karştlanacaktır.
BAŞVURU SÜRECi
•
Sunulmak istenilen konuyu en etkili biçimde ifade eden özet hazırlanarak www.yecder.org adresinden
•
06 Şubat 2015 tarihine kadar başvuru yapılır. Bildiri özeti 400 kelimeyi aşmayacaktır. Özet, imla ve dilbilgisi
kurallanna uygun olmalıdır. Aynca başvuru esnasında kısa özgeçmiş bilgisi de yazılmalıdır. Özgeçmişin de
150 kelimeyi aşmaması önemlidir.
•
Sempozyum sunumlannın görselolarak zenginleştirilebilir nitelikte olması, somut ve özgün uygulama ve
gözlemlere dayanması önemli ve tereih edilen bir durumdur.
•
Sempozyuma gönderilen bildiriler özgün ve daha önce başka bir yerde sunulmamış olmaltdır.
•
Sempozyuma
gönderilen
değerlendirilecek, ardından,
bildiri
özetleri
Sempozyum
Danışma
ve
Hakem
Kurulu
tarafından
Sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından programlama ve ilan yaptıocaktır.
4: SEMPOZYUM ONUR KURULU
Tahir AKYÜREK, Büyükşehir Belediye Başkam, Konya
Nazif YILMAZ, MEB Din Öğretimi Genel Müdürü, Ankara
Prof Dr. Ali AKPıNAR, iı Müftüsü, Konya
Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü, Konya
Prof. Dr. Ramazan AL TINTAŞ, N.E.Ü. ilahiyat Fakültesi Dekont, Konya
2
....... SEMPOZYUM DANIŞMA VE HAKEM KURULU
Dr. Mücahit Sami KÜÇÜKTIGLI, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya
Gökhan YILMAZ, YECDER Yönetim Kurulu Başkanı, istanbul
Prof Dr. Abdullah KAHRAMAN, Marmara Ünv. ilahiyat Fak. Öğretim Üyesi, istanbul
Prof Dr. Ahmet KOÇ, Marmara Ünv. ilahiyat Fak. Öğretim Üyesi, istanbul
Prof Dr. Ahmet YÜCEL, Marmara Ünv. ilahiyat Fak. Öğretim Üyesi, istanbul
Prof. Dr. Halit ÇALıŞ, Karamanoğlu Mehmet Bey Ünv. islami ilimler Fakültesi Dekanı, Karaman
Prof Dr. ismail TAŞPıNAR, Marmara Üniv. ilahiyat Fak. Öğretim Üyesi, istanbul
Prof Dr. Mehmet Zeki AYDIN, Marmara Ünv. ilköğretim Din Kült. ve AhI. Bil. Eğitimi Bölüm Bşk., istanbul
Prof Dr. Mehmet Halil ÇiÇEK, Ytldmm Beyazıt Ünv. islami ilimler Fak. Öğretim Üyesi, Ankara
Prof Dr. Muhsin DEMiRCi, Marmara Ün iv. ilahiyat Fak. Öğretim Üyesi, istanbul
Prof. Dr. Süleyman TOPRAK, Necmettin Erbakan Ünv. ilahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, Konya
Doç. Dr. Ahmet GÜZEL, Akdeniz Ünv. ilahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, Karaman
Doç. Dr. Behlül DÜZENLi, Laleli Camii imam Hatibi, Fatih, istanbul
Yrd. Doç. Dr. Veysel AKKAYA, Sabahattin Zaim Ünv. islamı ilimler Fak. Öğretim Üyesi, istanbul
Yusuf DAGAN,
ii Müftüsü,
Rize
Muharrem BiçER, iı Müftü Yardımcısı, Konya
Vehap KAPıClOGLU,
ii Müftü Yardımcısı, istanbul
Mehmet KESKiN, Saf/gazi Yunus Emre Camii imam Hatibi, istanbul
'SEMPOZYUM DÜZENLEME VE YÜRÜTME KURULU
Hüseyin ALAGÖZ, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya
Şadettin GÖKSU, DKAB Öğretmeni, YECDER Eğitim Sorumlusu, istanbul
Adem BAHÇıVAN,
ii MüftülÜğü Din Hizmetleri ve Eğitim Şube Müdürü,
Konya
Yrd. Doç. Dr. Ali çiFTei, NEÜ ilahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, Konya
Arş. Gör. Mustafa BAŞKONAK, Karamanoğlu Mehmet Bey Ünv. islami ilimler Fakültesi, Karaman
Alpaslan KATRANCI, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya
Enver GÜNA YDıN, DKAB Öğretmeni, istanbul
Yasin GÜNGÖR, izmir ii Müftülüğü Vaizi, izmir
Yücel ATASO~ YECDER Genel Sekreteri, istanbul
Zeynep A. ÖZBEK, Kadıköy Vôizesi, istanbul
SEMPOZYUM iLETişiM VE SEKRETERYA
Şadettin GÖKSU, YECDER Eğitim Sorumlusu, istanbul j 05053708644 [email protected]
Adem BAHÇıVAN,
ii Müftülüğü Din Hizmetleri ve Eğitim Şube Müdürü,
Konya
Alpaslan KATRANCI, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya j O536655 11 51
Arş. Gör. Ahmet Mekin KANDEMiR, Necmettin Erbakan Ünv. ilahiyat Fakültesi, Konya j 0505268 61 21
Ömer KA YADiBi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya j 050631554 59
SEMPOZYUM BiLDiRi BAŞVURU ADRESi
www.yecder.orgjoneri.php
SON BAŞVURU TARiHi: 06 Şubat 2015
SEMPOZYUM TARiHi, YERi: 25-26 NiSAN 2015, Konya
SEMPOZYUM iZLEYiCi KATILIM BAŞVURU ADRESi
www.yecder.orgjbasvuru.php
3
VI. ULUSAL DiN GÖREVLiLERi
SEMPOZVUMU KATILIM çAGRISı
"Cami ve Cemaatinin inşa ve ihyası"
25-26 Nisan 2015, Konya
Sempozyum organizatörleri olarak, yaygın ve örgün din hizmetlerinin
olan din görevlilerini; bu alanda faaliyet gösteren akademisyenleri, müttü, vaiz, imam hatip,
müezzin kayyım, Kur'an ku rsu öğreticilerini, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri ve iHl meslek
dersleri öğretmenlerini, yapmış oldukları özgün çalışmalarını anlattıkları bildiri özetleriyle, Vi. Ulusal Din
Görevlileri Sempozyumu'na başvuruda bulunmaya davet ediyoruz •
paydaşları
•••
NASIL BAŞVURABILIRIM?
400 kelime olarak bildiri özetinizi, 150 kelime olarak özgeçmişinizi hazırlayınız.
06 Şubat 201S'e kadar www.yecder.orgfoneri.php adresinden gönderiniz •
•••
Sempozyum Bildiri Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi
Kabul Edilen Bildirilerin ve Sempozyum Programının ilanı
Sempozyum Tam Bildiri Metinlerinin Son
Tarihi
Sempozyum Tarihi, Veri
: 06 Şubat 2015
: 23 Şubat 2015
: 10 Nisan 2015
: 25-26 Nisan 2015, Konya
~.~
W
KONYA
NECMETT1H ERBAKAN
ONIVERSt're:si
lI.AH!Vo\T F.u:Oms!
AYRINTIU BILGI
www.yecder.org • www.konya.bel.tr
www.konyamuftulugu.gov.tr · www.ilahiyat.konya.edu.tr
• ••
SEMPOZYUM IıETIşIM
[email protected]
SEMPOZYUM IZLEVlcl
KATILIM BAŞVURU ADRESI
www.yecder.org/basvuru.php
Şadettin GÖKSU, YECDER Eğitim Sorumlusu, istanbul /O 505 370 86 44·02166211757
Adem BAHÇıVAN, iı Müftülüğü Din Hizmetleri ve Eğitim Şube Müdürü, Konya
Alpaslan KATRANCI, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya / O536 655 11 51
Arş. Gör. Ahmet Mekin KANDEMIR, Necmettin Erbakan Ünv. Ilahiyat Fakültesi, Konya / 05052686121
Ömer KAYADiBi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya / O506 315 54 S9
•••
Download

Ulusal Din Görevlileri Sempozyumu ile ilgili resmi yazı ve