ADı
/
SOYADI
BAşVURDUGU
BöLüM
AsıL/YEDEK
1
Ahmet
KORPE
slNlF öĞRETMENLiĞi
2.
Asiye
CANÖzrÜRK
SıNlF öĞRETMENLiĞı
AS|L/ TM 2
264,479
ASIL / TM 2
3.
Sevilay
KöMüRCü
sıNlF oGRETMENLiĞi
AS|L
310.037
AsıL / TM 2
4.
Damla Gül
EREAY
slNlF oGRETMENLiĞi
5.
Yeşim
KURToĞLU
sıNlF öĞRETMENLiĞi
6.
Büşra
SAMSUN
sıNlF oĞRETMENLiĞi
7.
Hasan
MAcıT
sıNIF
2783r4
/ TM
2
öĞnrrrvırıvıiĞ!
278.484
/ TM 2
261.8r4
AS|L/ TM 2
277.486
TM 2 362. 799 RED
/TABAN PUANI
AS|L
YETERSiZ
8.
Ramazan
sARlçiçEK
stNlF oGRETMENLiĞi
ASIL/ TM 2
9.
Gizem Nur
ERTURAN
slNIF oGRETMENLiĞi
ASIL
Sevcan
10.
11.
1',t
13.
14.
15.
16.
17.
Emine
Orhan
Nurcan
Deniz
Adem
Ozan
Musa
ürvrşn
KAVAZ
TURAN
ERGÜN
297.127
/ TM
2
/ TM
2
/ TM
2
/ TM
2
/ TM
2
/ TM
2
256.554
slNlF oGRETMENLiĞi
AS|L
262.820
slNlF oGRETMENLiĞi
ASIL
260.474
SlNlF öĞRETMENLiĞi
ASIL
256.290
SINIF OGRETMENLiG'
AS|L
284.497
YAGCI
YAZiCi
SlNlF öĞRETMENLiĞi
398.020
TURKÇE
öĞnrrvırıuriĞi
ALTAŞ
ASIL
TüRKÇE
öĞRETMENLiĞi
ASrL
/
TS 2
386,76476
/ TS 2
275.42360
ASiL
DUYMUŞ
TURKçE
ASIL
393.06111
ASIL/ MF1 284,954
/
TS 2
18.
Abdulbaki
KÖKÇü
öĞRETMENLiĞı
MAT. oĞRETMENLiĞi
19.
Şerife Nur
AZBAY
MAT. oGRETMENLiĞi
AS|L
20.
Merve
GUÇÇUl(
MAT. oGRETMENLiĞi
AS|L/
MFl
301,447
2t.
Ayşe
ATABEY
MAT. oGRETMENLıĞi
AS|L/
MFl
329,846
22.
Ünzile
SAĞDiç
MAT. oGRETMENLiĞi
AS|L
23.
Emre
ILHAN
MAT. ÖĞRETMENLiĞ
AsıL/ MF1 299,737
24,
Bahar
KEMENT
MAT.
RED / MFl 265,027
TABAN PUANI
öĞnrrıvırııı-iĞi
.'25.
26.
Barış
Emre
27.
H
28.
Sebile
üseyin
/
MFl 296,1s7
/ MF1 28s,329
YETERSiZ
'ÇETi N
GöRücü
SOSYAL BILGiLER
öĞnrrve ıvıiĞi
DlNçER
/rS 1 3s3,36
soSYAL BiLGıLER
ASıL /TS
1 366,83
SOSYAL BiLGiLER
öĞnErrvıe ııı-iĞi
FEN BitGısı
AStL /TS
I j58,18
öĞnrrııırıııiĞi
BOLYURT
ASIL
öĞnrrıvıııuıiĞi
Asıt/
MF 2
214,60533 RED
ösyrvı punıuı
YETERsız
Belge Eksik/ ösym sonuç belgesi
2. Slnıf Öğrencimi7
y9[ ( Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Download

Asıt/ MF 2