ESKIL ANADOLU
IMAM HATIP
LISESI
03-04/0Ll20Ls
GOREvLi oLDUGU oKUL
GOREVi
BASKAN
BAYRAM DA6LI
ESKiL ANADOTU
i. H.
tisESi
MUDUR
BASKAN YARDIMCISI
AYDIN KARA
ESKiL ANADOLU
i. H.
LiSESi
MUDUR YRD.
UYE
MUSTAFA BOZDAG
EsKiL ANADoLU i.H. LiSESi
MUDUR YRD.
SALON SAEYISI
10
TARIH
ADI SOYADI
G
lfl
z
IJ.J
UJ
t
)(,
:o
J
IJ
G,
:o
(9
GOREV YERi
BRANSI
ADEM SARI
ESKiL iLKOKUtU
SIN IF
AHMET YARAROGLU
TASKAPI iLKOKUtU
FEN VE TEKNOLOJi
RAS|M CAKIN
ALiYE GOKKAYA
BOGET SEHIT IBRAHIM ER I.O.
KATRANCI iLKOKULU
SINIF 06RETMENi
5IN IF 06RETMENi
AYSEGUL AKYUZ
TOSUN iLKOKULU
SOSYAL BiLG iLER
AYSEGUL CECEN
TOSUN iLKOKULU
SIN IF OGRETMENi
CIHANGIR KALKAN
ATATURK YiBO
BEDEN E6iTiMi
DiDEM GUNES EMEci
KATRANCI iLKOKULU
SIN IF OGRETMEN
ELiF KALKAN
5EH iT MUHAMMET ERKESiKBAS i. SINIF 6GRETMENi
ESKiL ANADOLU iMAM HATiP LiSE MESLEK DERSLERi
ELiF YORULMAZ
06RETMENi
i
EMRAH SARI
ESMEKAYA iLKOKULU
EMRE EEKE R
ERHAN KAYA
CUMHUR|YET itKOKULU
FEN VE TEKNOLOJi
CUMH URiYET iLKOKU LU
SOSYAL BiLGiLER
ERTU6RU L EM ECi
ESKiL iLKOKULU
iNGiLizcE
ESRA ESER
YUKSEciK iLKoKULU
SINIF OGRETMENi
TURKeE
iT MUHAMMEI ERKESiKBAS i.{ SIN IF 06RETMENi
ESRA GOK
5EH
EZGi KARACADAGLI
TASKAPI iLKOKULU
MATEMATiK
GOKHAN ALTAN
ESKiL iLKOKU LU
SINIF OGRETMENi
GOKHAN CAKIR
ESK|L 75. YIL ANADoLU LisESi
oGRrrveru
GOKHAN rnruIcUzrL DURSUN ALTINDAL iLKoKULU
SIN IF OGRETMENi
Not: salon batkanlan ve gdzctileri srnavdan dnce yaprlacak toplantrda kura ile belirlenecektir.
irCE srNAv YURUTME KoMisyoNU
uv"
Uve
uye
Tuncay ALTAN
Halk Epitimi Merkezi
Miidiirii
Komisyon Bafkan
I
Kamil BiLGiC
ilge Milli Egitim
Miidilrii
ESKiL 75. YIL
ANADoLU LisEsi
TARIH
03-04l0tl20Ls
GOREVL| oLDUGU oKUL
GOREVi
BASKAN
DURSUN ALTAN
ESKiL 75. YIL AN.LiSESi
MUDUR
BASKAN YARDIMCISI
ESK|L 75. YIL AN.LiSEsi
MUDUR YRD.
UYE
MiHMAN ALTINToP
MAHMUT ESAT DEVEC|
75. YIL AN.LiSESi
MUDUR YRD.
SALON SAEYISI
10
d
II
z
UJ
LU
c,
,(,
ADI SOYADI
GdREV YERi
BRANSI
HACER KIYIKCI
CUMHURiYET iLKOKULU
SINIF OGRETMENi
HACI MEHMET YALVAC
ESMEKAYA iLKOKULU
HATICE COLAK
KATRANCI iLKOKULU
SINIF O6RETMENi
HiCRAN GENe
KATRANCI iLKOKULU
SIN IF OGRETMENi
HiLMiCELiK
SEH iT MEHMET MERAL i.O.
SINIF 06RETMENi
HUSEYiN OzDiL
CUKURYURT iLKOKU LU
MUDUR YRD.
ISIKHAN ERKUNT
5EH iT MUHAMMET ERKESiKBAS i. OKUL MUDURU
ESKiL OGRETMENEVi
MUDUR
KATRANCI iLKOKULU
SIN IF OGRETMENi
OKUL MUDURU
HAL|L iBREHiM TEOPEO6I CULFA SEHiT HACI SAHiN iLKOKULI M UDUR YRD,
HASAN HUSEYiN YILDIZ
YUKSECIK ILKOKULU
SIN IF 06RETMENi
HASAN TA5
CUMHURiYEI iLKOKULU
iNGiLizcE
ro
iBRAHiM KILIeER
J
iLHAMiGENC
ILHAN BASKAYA
UJ
&,
:o
(,
ESKiL
tsMAtL HAKKT GUNES
ESKiL iLKOKULU
ESMEKAYA etK pR. LisEsi
MAHIR BESTIL
ESKiL
MAHMUT UGURLU
TosuN iLKoKULU
ANADoLU iMAM HAT|P
MEHMET AKIF GEDIK
TASKAPT iLKoKULU
MEHMET CAN UZUNSAKA COKUM iLKoKULU
MUSLUME uz
TosUN iLKoKULU
MERVE ozDEMiR
o6Rrrurru
oKUL MUDURU
L|SEI
06RETMEN
oKUL MUDURU
SIN IF
OGRETMENi
sINIF O6RETMENi
SIN IF
06RETMENi
CULFA SEHiT HAC| SAHiN iLKoKUL iNciLizcE
Not: salon ba$kanlafl ve gozc0lerisrnavdan iince yaprlacak toplantrda kura ile belirlenecektir.
ilEr srruev vUntirME KoMisyoNu
uye
uv"
Tuncay ALTAN
Halk Efitimi Merkezi MUdtirti
Komisyon Bagkanl
Kamil BiLGie
ilee Milli EEitim Miidtiru
cUMHURiyET it-xoxut
uTonraorutu
TARiH
03.01.201s
GoREVLioLDUGU ol(uL
GOREvi
BA$TAN
MESUT GORUR
cuNr
MUDUR
BASKAN YARDIMCISI
HUSEYiN sEZER
EsKiL iLKoKULU
MUDUR
UYE
AYDrN DiSiKirLi
ATATURK
YiBo
MUDUR
SALON SAYISI
13
H
URiYET iLKoKULU
ADI SOYAOI
GoREV YERi
BRANSI
METE BozDA6
OKUL MUDURU
MUHAMMET EMiN YUMUSAK
SEHiT vELi BATUR iLKoKULU
EsKiL ANADoLU iMAM HATiP LisEsi
MUHAMMET TASKIN
YUKSEciK iLKoKULU
srN,F 0GRETN,]ENi
MUHAMMET ZIVLAK
YUKSEciK iLKoKULU
stNtF 6GRFTMFNi
l\i]UHARREM KARA
YUKSEciK iLKoKULU
TURKEE
MESLEK DERSLERi
MURAT KAVUKo6LU
E
IrI
ESMEKAYA iLKoKULU
TURKeE
MURAT YILMAN
DURSUN ALTINDAL iLKoKULU
oKUL0NcEsi 0GRETMENi
zu.t
MUSTAFA KEMAT FiRLAR
ATATURK YiBo
MUziK
NAGEHAN KANIGUZEL
DURSUN ALTINDAL iLKoKULU
stNlF 06RETMEN
NiYAzi GOzEN
EsKiL iLKoKULU
srNrF 06RETMENi
F
IrJ
ozcUR BAs
ATATURK
ozKAN ToPN
DURSUN ALTINDAL iLKoKULU
OKUL MUDURU
RAFET DAGLI
cUMHURiYET iLKoKULU
REHBE OGRETMEN
RECEP BAYTAS
EsKJL
REcEP ORs
SAGSAK
SALiH ALTAN
EsKiL iLKoKULU
SERKAN AKAGUNDUz
EsKiL iLKoKULU
srNtF 06RETMENi
SERiFE ARIBAS
DURSUN ALTINDAL iLKoKULU
stNtF 06RETMENI
J
G,
,9
:o
J
IJ
G,
:o
(,
YiBo
sosYAL BiLGiLER
ANADoLU JMAIVl HATiP LisEsI
iLKoKUtu
iNGiLizcE
srNrF 0GRETMENi
SOSYAL BILGILER
TAMER USTUN
TASKAPI iLKoKUtU
sINIF 06RETMENi
TAYLAN ISIK
EsKiL 7s. YrL ANADoLU LisEsi
OGRETMEN
TUNcAY cicEK
ATATURK
TURGAY iRis
qUKURYURT iLKoKULU
TURKcE
ULKU TUNE
TASKAPI iLKoKULU
sosYAL BiLGiLER
UMRAN KESKiN
cUMHURiYET iLKoKULU
YASARiYE KtLtEER
SEHiT MEHMET MERAL
YUKSEciK iLKoKULU
YUsUF KARACADAGLT
YiBo
RESIM
srNrF 06RETMENi
i.o.
Not: Salon batkanla ve gdzciileri stnavdan dnce yaptlacak toplanttda kura ile belirlenecektir.
iLgE srNAV YURUTME
KoMisyoNU
uye
Tuncay ALTAN
Halk EEitimi Merkezi MiidUrii
Komisyon Bagkanr
Kamil BiLGie
ilge
Milli EEitim Miidtirii
srNrF 06RETN,tEN
iNGiLizcE
i
Download

lfl J IJ (9