|,j I l',l[]El.,]
:
lL
l,,1.
E.
HF]|_jEH ]
]1.1ET
J
ı
Flli.i|:
l
:
üllf
5!f
5
:ı-ı-_r5ğf
l,inE'T :|jr15 1t]: f
:1.
.J
1
Kayseri lüİlti Eğitirn Müdü rlüğü < [email protected],
tr>
4 Mart 20t5 Çarşamba 14:.lB
hizmetic;[email protected]; [email protected],tr
Fw: MEDYA 0KURYAZARL|Ğı oılısı TANlTlü KURSU
Göndeımo Tarihl:
Klme:
Konu:
|roln:.
İ,]|].
Senay KOSE Imal|to:[email protected],tr]
Sentı Wednesday, March 04, 2015 ?:16
Toı lsis,[email protected] eb, gov.tr
PM
i
Cc: [email protected]
§ubjeçt
i
[email protected]çom
ornsİ TANmM KuRsU
MEDYA oKURYAZARuĞı
vnoiıi
KL E ö
Ğ
nnrıvıENlnRirvıizn
D
[J
y
u
RuL
MAK üzBnE
Soyın YETKİLİ,,.,
28l05l70l3 tarihli ve 22 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı çki ilköğretinı Kurumliuı (Ilkokul ve orıaokul)
Haiialık Ders Çizelgesi'nin seçnıeli dçrsler böIümüırde 7 vcya 8 inçi sınıflarda okırtırlmak üzere haftada 2
saat yeı verilçn "Medya Okuryazarlığı" dersinin okullarda eikili ve verinıli bir şekilde uygulanmasını
sağlamak amacıyla Genei Müdürlüğünıüzce 16-27 iviaı 20l5 tarihleri arasında uzaktan hizmctiçi eğitim
yoluyla *20]5000015 faaliyet numaralı Medya Okuryazarlığı Taırıtım Kursu" gerçekleştirilecekrir.
Uzaktaı Hizmetiçi Eğitim yoluyla yapılacak "Medya Okurl,azırlığı Tanıttm Kur§u"na, Talİm ve Terbiye
Kurulu Başkanlığının20l02l20l4 tarih ve 9 sayılı Karanna göre ]![e.d,ya Q_kuryazarlJğı derslni okutan
Tütkç,e. Sınlf, Sosval.Bilgiler ile Bilişim Teknoloii|gti iiğrçtE!ıılglill Mtrl 201§ Cuma günü akşamina
kadu başvurabilecek]erdir.
belİrtiien faaliyete katılım]arıııııı sağlanabilmesİ İçİn tüm ilkokul ve
o(aoku|larımızdaki Türkçe, Sınıf, §osyal Bilgiler ile Bilişinı Tekıolojileri öğretmenlerimize gereklİ
duyuruııun ivedilikle yapılması öncrn aız etmektedir.
Bilgilerinizi
ve
.)
/,Y
o" ./
,i
,\/O
,
O
t?'
/ş
?/t
a / .İ,
U
Download

,i /ş