" ""
T.C.
t i' ntk $o.
KW
AKDENiZ KAYMAKAMI,IEI
ilge Milli Efitim MiidiirliiIii
\*qe 4d#
Sayr : 60908085/13616119148
Konu: A[rz ve Dig Sa[hg Bilincinin
05t1212014
ACELE VE GUNLUDUR
Geligtiri lmesi Proj esi.
naunuruuGtwp
AKDENiZ
Ilgi : If Milli Efitim MridiirlLi[iinnn
0411212014
tarihli ve 13616062507 sayrh yans.
Bakanhlrmrz ile Colgate Palmolive Temiz Urtinleri Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi
ve Ti.jvana Okuma istekli Qocuk Egitim Vakfi arasrnda imzalanan " APrz ve Di; Saglrgr
Bilincinin Geligtirilmesi lq Birligi Protokolti Kapsamrnda ilgemize bagh ilkokul 3. Srnrf
ogrencilerine yonelik efitim verilecefi Valilik Makamrnrn 04112/2014 tarih ve 6030467
sayrh Onayr ile uygun gdri.ilmi.igttir.
Bu kapsamda; ilgemize bafh ekli listede isimleri bulunan okullanmrzrn belirtilen tarih
ve saatte egitim-olretim aksamayacak gekilde elitime kattltmlannrn saflanmasr hususunda;
Bilgi ve gerefini onemle rica ederim.
Adem $lM$EK
Ilge
Milli Efitim Mildiirti
Ekler :
1- Bakanhk Yazrsr (2 Sayfa)
2- Egitim Planr-Liste (2 Sayfa)
(1 Sayfa)
3- Onay
DAGITIM :
Ekli Listede isimleri Bulunan Okul Mtidtirltiklerine
!
!.AlltN
-'.r,
\fi\13\
!!-
.--gl\ftffis)k
'
Q'$"1*- ./ "
ttaD,
(oK**
Adres :llqe Milli Efitim M{idtlrli.i$ii Akdeni/MERSIN
Tel: (324) 336 14 45-46
Web : http ://akdeniz.meb. gov.tr
E-posta : akdeniz3
ilgili
B
5ube Miidtirii: osmanTURE
Ayrrntrh Bilgi igin: Destek Hizmetleri $ubesi
Far: (324) 336
14 44
3
Qlmeb. gov.
tr
iiro E-po sta : destekh izm et I er. akdeniz.@lgmail com
DAhiliTelf: l8-19
Bu evrak gtivenli elektronik imza ile imzalanmrgtrr. lrttp://evraksorgu.meb.gov.tr
adresinden4644-3ea7-382b-88aa-f96a kodu ile teyit edilebilir
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı