T.C.
G Ü L N A R K A Y M A K A M L IĞ I
İlçe Milli Eğitim M ü d ü rlü ğ ü
Sayı
: 4 7 5 2 4 2 6 3 /9 0 3 .0 2 /2 1 4 0 5 6 6
26/0 2/2 01 5
K o n u ıD a im i İşçilerin S özleşm esi
M ÜDÜRLÜĞÜNE
GÜLNAR
M ü d ü rlü ğ ü m ü z e bağlı okul ve k u ru m la rd a 6111 sayılı T o rb a K a n u n la B eled iyed e
çalışırken M illi E ğitim B ak an lığ ı personeli olarak daim i işçi statü süy le İl M illi Eğitim
M ü d ü rlü ğ ü k a d ro s u n a atanan o ra d an 1 yıllığına V alilik O luru ile okul v e k u ru m la rım ız a
g örevle n d irile n işçilere ait ç a lış m a koşulları ile görevlerini d ü z e n le y e n M illi Eğitim
B a k an lığ ın a bağlı (10 N o lu İş k o lu n d a faaliyet g ö ste re n )M e rk e z ve T aşra teşkilatları iş yerleri
işletme to p lu s ö z le ş m e s i gereği ekteki sözleşm en in çalışanlara tebliğ edilm esi, k o n u y la ilgili
bilgilendirm e toplantısı y ap ılm ası iş ve işlem lerin sözleşm ed e belirtilen h u suslara göre
y ürütülm esi h u su su n d a;
Bilgi ve g ereğini rica ederim .
Fatih B U R G U T
M üdür
E K İıS ö zleşm e Ö rneği (1 A det)
■aVH-DP1'
Zehra
V.H-& '*•
Bu e v ra İ
güvenli e lek tro n ik im za ile im zalanm ıştır, h ttp ://evraksorgu.m eb.gov.tr a d r e s in d e n c a c b - 1060-3ea7-al
30-5157
knHn .!<■ t»-” *
Download

aVH-DP1` - Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü