*3
AFİŞ VE KİTAPÇIK TEKNİK
ARTNAMESI
1) K itapçık örnekleri cd çerisinde yer alan özelliklere tam am en u ygun
olmalıdır.
2) B ütün logolar afiş ölçül^ ne orantılı olarak görünür ebatta ve ifadeler ve
tan ım lam alar o ku nabilir lacaktır.
3) El broşürleri kuşe k ağıda basılı olacak.
4) K itapçıkların ve el bı '0 $ ırlerinin renkleri ve tem aları ekteki C D ’lerin
içerisindeki gibi olacak.
5) K ağıt kalitesi 1.h am u rd at olacak.
6) K itapçık ve broşürler ü; srinde m utlaka Sağlık B a k a n lığ ı’nın ve V an H alk
Sağlığı M ü d ü rlü ğ ü ’nün 1ögosu olacak.
7) K itapçık
ve el broşü rlerinin örnekleri b asım d an önce m ü d ü rlü ğ ü m ü z
tarafından görülecektir ve b asım dan önce b so g an d a@ g m ail.co m adresine
gönderilecektir.
D üzenleyen:
(Yeli^SERİN
D iyetisyen
On
B ü şra T A P A
B .O .H .P ve K
Download

teknik şartname