PANSUMAN 9ANTAS! TEKNiK $ARTNAMESI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Qanta, malzemeleri alabilecek olg0lerde ve fonksiyonel olmalrdrr.
Qantada, iginde muhafaza edilen malzemeleri koruyabilecek darbe emici
malzeme kullanrlmrg olunmalrdrr.
Qanta PVC su gegirmez imperteks malzemeden Uretilmig olmahdrr.
Qanta elde ve omuzda tagrmaya uygun olmahdrr.
Qanta iginde en az 4 adet geffaf modul bulunmaldrr. Bu moduller crrflr bant ve
lastik sabitlenebilmelidir. ModUllerin ayrrlmasr ve yeniden yerlegtirilmesi
pratiklik saglayacak gekilde olmahdrr.
Qanta igi seperatdrle ile istenilen gekilde dizayn edilebilmelidir.
Download

PANSUMAN ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ