ACIL MUDAHALE cANTAS:TEKN:K sARTNAMESl
1. Qanta krrmrzr veya turuncu renkte olmahdrr.
2. Qanta, acil mUdahale ilag ve malzemelerini alabilecek
6lgUlerde ve fonksiyonel
olmalrd rr.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Qantada, iginde muhafaza edilen malzemeleri koruyabilecek darbe emici
malzeme kullanrlmrg olunmalrdrr.
Qanta PVC su gegirmez imperteks malzemeden tlretilmig olmahdrr.
Qanta elde ve omuzda tagrmaya uygun olmahdrr.
Qantada en az 60 ampUl tagrmaya uygun 1,5 cm - 2 cm geniglikli ampul
yuvalannrn bulundu$u gUvenlikli cepler veya ki.jgok gantalar bulunmalrdrr.
Qanta iginde en az 3 adet modUl bulunmahdrr. Bu modUller crrth bant ve lastik
sabitlenebilmelidir. ModUllerin ayrrlmasr ve yeniden yerlegtirilmesi pratiklik
saglayacak gekilde olmahdrr.
Qanta igi seperatdrle ile istenilen gekilde dizayn edilebilmelidir.
Download

ACİL MÜDAHELE ÇANTASI ŞARTNAMESİ