T.C.
SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITESi nTTT6nTu6U
idari ve Mali igler Daire Bagkanh$r
2{.-{Bohlr
Universitemiz birimleri ihtiyacr igin ekte teknik
$artnamesi gdnderilen malzemeler satm
almacaktrr. Yaklagrk Maliyete esas olmak iizere KDV harig birim fiyatlanmn
02.05.2014 rlnLn
mesai bitimine kadar bildirilmesini rica ederim.
EKLER:
l-Fiyat Teklifi (1 Sayfa)
l-Teknik gartname (9 Sayfa)
NOT: Nakliye ve sigorta giderleri istekliye aittir.
Batr Yerlegkesi Rektorluk Binasr 32260 ISPARTA
(0246)2tt l8 24 Faks Nu.: (0246)211 t6gO
e-Posta: [email protected] intemet Adresi: www.sdu.€du.tr
Telefon Nu.:
Bilgi Igin: Yusuf TAgKIN
Tekniker
Telefon Nu.: (0
246)Zlt
lO 89
tiNivnnsirr,uizB ar,rN.rcer xe6rr vB rBlrizr,ix itnUnr,nniNn,lir
vAKLA$rK Mer,iyor riylr rBxr,iri
Sayfa
Srra
No
1
Mal Kaleminin Adr ve Krsa
_
Agrklamasr
Tuvalet Kagdr
Birimi
Miktan
Rulo
I10000
Havlu
Adet
22000
3
21 cm Fotoselli Kagrt Havlu
Adet
r7000
4
l9
Adet
500
5
Igten Qekmeli Ktgiik
Tuvalet Kalrdr-(l 1x1 00)
Adet
12000
6
igten Qekmeli Biiyiik
Tuvalet Kafrdr-(l 3x200)
Adet
6000
7
Srvr Kdpiik Sabun
Kg
6000
8
Kireg Qdziicii
Kg
1000
9
Ytizey Temizleyici
Kg
20000
2
Dispanser Z Katlamah
cm Fotoselli Kagrt Havlu
TOPLAM TUTAR1 (I(D.V
Tutan
(Kdv Harig)
KDV Oranr
%
HA;;
Adr -SOYADI
Ticaret unvanr
Kage
ve
l-Tel ve Fax:
2_Adres:
imza
EKLf,R:
l- Teknik gartname (lAdet)
l- Teklif vermeye ye&ili ki$i tarafrndan imzalanacaktrr.
z- teKtrr edrten para birimi ...........,dir. (Teklif verilen p
ra
birimi burada
uur4u4 belirtilecek.)
usrtl LrtguE^.,,
r!r Deposudur. Nakliye yiikteniciye aittir.
recek $ekilde Farkh Formatta da Verebilir.
1/
1
T{TVAL.ET
L
ICi,GDI
TD,ISTTK
$ARTNA}DSI
l2'li en fazla?A'l$ paketler halindc olnahdr.
2. Rulo uzunlu[u en az l8.qEl m olmahdr.
3. Qift lott %100 reltlozdm flnnilnig olmahdr.
CITOn
en az
4. Urtin0n eni en az l0 cm oknlrdn.
5. Urin parfftmsilz elmrh ye qa€I1ts zrarh mnddeler igernremelidir.
6. Su emicili$i yiilsek olmalrdr.
7. Ambalajrn apr kapat olnrahdr.
8. Udine ait kelog veya t€knik kriterl€ri g0$e1tn belge teklif dosyasmda
yer almalrdr.
BeKiTTURK
$ubeMtrihV.
DispENsDR, z KArr"aNR. HAVLU KAGDI
l.
UrUn Qift kath olacatrtr.
2.
3.
4.
Uriin beyaz renkte otanaktn,
5
.
rurc{iK $ARn{AJyEsl
Kslar bir birinden aynlr nitelilcte ohcokhr.
Uriin %100 s€liilozdan imal odilmig olmakdr.
Oriiniin yaprak boyutu 23x23 + 0,5 cm olacaktr.
HGr pslrctte €n az 20O adet yaprak
..
olmaldr.
6.
7.
tJr[nUn pakot gramajr 430 (+10) gr oraftgnda olmahdn.
S.
Urthe ait katalog veya @knik lriterleri gosteren belgc teklifdosyasndn yer almaftdr.
Ur nlh TSF/TSEK
belgesi olmahdr.
BC'il.t
BekirTORK
$ube MudnrV.
2l cM FOTOSELLi KAGrT HAVLU TErG,{iK $ARTNAMESi
l. Uriin
2.
TSEK standartlanna uygun olmahdn.
%100 seliilozdan iiretilmig olmahdr.
). Emici
OzelliSi yiiksek olmah.
4.
Qift kath ve suya dayanrkh olmahdr. Hemen pargalanmamahdrr.
5.
Yapraklann geniqlili
6.
Kullanrlan fotoselli makinelere uygun olmatdrr.
2l
cm olacaktrr.
7. Orijinal ambalajrnda, her kolide en az 6 adet olmaldrr
8. Arnbalajlarr kapah su gegirmez ve taqrmaya dayanrkh olmahdr.
9. Renk beyaz olmahdr.
10.
I
I.
Uriin 100-130 metre arahlmda olmaldr.
Uriine ait katalog veya teknik kriterleri giisteren belge teklif dosyasrnda yer almahdrr.
BeKiT
TIJRK
V
$ube MiidiiLr
19
cM FOTOSELLi KAGrT rHvLU TEKNIK $ARTNAMESi
l.
Uriin TSEK standartlanna uygun olmahdtr.
2. %100 seliilozdan iiLretilmig olmahdr.
3. Emici dzellili yiiksek olmah.
4. Qift kath ve suya dayanlkh olmahdrr. Hemen pargalanmanahdr.
5, Yapraklarm geniqlili 19 cm olacaktrr.
6. Kullarulan fotoselli makinalara uygun olmahdrr.
7. Orilinal ambalajrnda, her kolide en az 6 adet olmahdr.
8. Ambalajlarr kapah su gegirmez ve tagrmaya dayanlkh olmahdr
9. Uriine ait katalog veya teknik kriterleri gdsbren belge teklif dosyasrnda
yer alnatdrr.
,3f0*;p_
BeKiTTURK
$ube Mtdiir V
icrun qnxnmr.i x0qtix ruval,rr rAGmr
t.
UrOn
l2'li paletler
rnrcrfo<
grnrxemsi
halinde olmahdr.
2. Qift katt %100 sclitlozdan trailmig otnfidrr.
3. Urtniin eni en az I l,5cm olmaftdn.
+. OrUnUn agrlr g 17 gr x2/ m2 olnahdn.
5. Uriin parfiimsiiz olrnah ve sa$hfa zararh maddeler igerrnemelidir.
6. Su emicilili yllksek olmaldr.
7. Ambalajn aF.t kapah olnahdr.
8. Udin€ ait lotalog veya teknik kriterleri gosteren belge terklif dosyasmda yer almalrdr.
BeKiTTURK
$ube Midiir V.
iqrrn qnrcvrnr,i ntnrtx rmr,rr xAGmr rnr<ntx gmrxllmsi
t. Uriin 6'h paketler halinde olmahdr.
2. Qift katlt %o100 seliilozdan iiretilmiq ohnaldrr.
3. Uriiniin eni en az 13,5cm oknaldrr.
4. Uriiniin agrtrgr 17 gr x 2/m2 ohnahdr.
5.
6.
Uriin parffirnsiiz olmah ve salhga zararh maddeler igerrnemelidir.
7.
Ambrlajn zVr kapah olmahdrr.
8.
Uriine ait katalog veya teknik kriterleri gd,steren belge teklifdosyasrnda yer ahnahdrr.
Su
emicilipi yiiksek olmahdrr.
BekirTtRK
$ube Mudih V.
l.
Fotoselli dispanser makinesi uyumlu olmah ve dispanserden ktipiik geklinde
glkmahdrr.
2. Uriin yogunlugu (200c'de) I ,01 olmahdrr.
3. PH deleri 5,5-5,8 arah[rnda olmahdrr.
4. Bir basrmdaki kiiptik alrrhg yaklagrk 0,6 gr olmaldrr.
5. Bir basrmdaki kdptik hacmi yakla.qrk l0 cm3 olmahdrr.
6. Z,arxh ve toksit madde igermemeli, irriten etkisi olmamahdrr.
7. Genig etkili anti bakteriyel etkili olmahdrr.
8. Hoq kokulu parfiim igermelidir.
9. orijinal etiket iizerinde iiretici firma adr, markasr, tirtin adr, kullaruna
:
talimatr, uyancr
dneriler, son kullanma tarihi, yofunluk oran-r, pH deleri ile ilgili bilgiler olmahdrr. Bu
bilgiler orijinal etiket veya ambalaj iizerinde (lamine baskr) olmahdrr.
10. En
I
fada 30 kg'hk plastik bidonlarda olmahdrr.
l. Uretici firmamn TSE ve ISO 9001 belgeleri olmahdrr.
12.
I3
Urtin TSI1885-TSl l885iT1 belgelerine sahip olmahdr.
. uriine ait katalog veya teknik kriterleri gosteren belge teklif dosyasrnda yer almahdn.
Bekir TURK
$ube Miidiir V.
rinpc c6zUctl rnrcqir smrnnwBsi
l.
inorganik asit igermelidir.
2. Kolay durulanmah ve hog kokulu olmahdrr.
3. Mamul igindeki aktif maddeler %80 oramnda dolada biyolojik olarak pargalanmahdr.
4. Pas ve kireci sdkebilmelidir.
5. Gddiniimii berrak agrk srvr olmahdrr.
6. En az I kg'Ift plastik gigelerde veya en fazla 5 kg'hk plastik gigelerde olmaltdr.
7. Korozyon inhibitdrii igermelidir.
8. Urtiniin iizerinde kullamm talimau ve tahrig edici dzelliklerini belirten uyan ve
etiketleri olmahdrr.
9.
Uriiniin PH'r (20 "C) l-1,5 olmahdr.
10. UrtiLnler trbbi hizmet veren hastanelerde kullamlmrg olmahdrr.
Udin TS 3414-T53414n I belgelerine sahip olmaldr.
1
1.
I
2. Uriintin raf 6mrU en az 2 yrl olmahdrr.
13. Urtin toksit ve zararh ugucu madde igermeyecekfir.
14.
1
5
Ambalaj iizerinde mutlaka iiriiniin adr iiretim tarihi, izin tarihi ve igerili bulunmahdrr.
. Uriine ait katalog veya teknik kiterleri gOsteren belge teklif dosyaslnda yer almahdr.
YfzEY TEMizLEyici
l.
Yiizey temizleyicinin PH deEeri 7,0 + 0,5 olmahdn.
2.
3.
Uriin en az l0 kg'hk en fazla 30 kg'hk plastik bidon ambalajlarda olmahdrr.
Ambalaj iizerinde mutlaka iirtiniin etiket ve uyancr bilgileri ile tlretim/ithal izin tarihi
nosu veya
4.
5.
6.
7.
igerili yazrh ohnahdrr.
Uriiniin raf 6mrd en az2 yrl olacaktrr.
Uriin toksit ve zararh ugucu madde igermeyecektir.
Uriini.in kullaillan malzemeler iizerinde aqrndrncr ve matlaqtrncr etkisi olmayacaktr.
Urtiniin cilt gdz ve solunum yollanna irriten etkisi olmayacaktrr.
S. Urun rslanmasrnda
sakmca olmayan her
tiirlii diiaeyde (Yer, duvar, mas4
her
tiirlii
cihaz yiizeyleri)kullamma uygun olacaktn.
9.
I
Uriin orijind ambalajda olmahdrr.
0. Uriine ait katalog veya teknik kriterleri g0steren belge teklif dosyasrnda yer almahdr.
l//
N{rettin D
Bilgisayar
BeKiTTURK
$ube Miidiir V.
Download

2{.-{Bohlr