T.C.
ADANA VALiLiGi
Halk Sa[h[r Mridrirhigii
Sayr : tacti
Konu: Yaklagrk Maliyet
t9
YAKLA$IK MALIYETE ESAS FOIM
....
ADANA
to.6. tzot4
lruEssBuESiNE
Miidiirlti[iimtiztin ihtiyacr olan aqa[rda cinsi, miktan ve <izellikleri belirtilen (66)
4734 sayit Kamu ihale Kanunun g.maddesi gerefi yaklaqrk maliyete esas\mak tizere;
1
Birim fiyatlanmn bildirilmesini rica ederim.
Birim Fiyata Esas ig Kaleminin Adr
xl60 burgu kapakh pyrex ttip
Pipet (1ml tek Kullammhk)
teril giqe 1000m
ikrometre por gaph)
Birim Fiyatr(Tl) Toplam I'iyatr(Tl)
ruemoran nltre seuUloz asetat0,Z mikrometre
por gaplgap 47-50mm
36
Legionella spesifik agg Eii
37 KCL (s00 gr)
38 KoH (s00 gr)
35
39
4tJ
4l
A1
Hrpet standr
43
Piset
44
Test
I
100
Kutu
Adet
30
30
Sise
I
ast6r pipeti 3ml'lik plastik steril
5
500
2
2
Sise
Adet
Adet
Adet
Adet
z
Adet
Adet
Adet
CamTiipiginalumin@
20
Adet
ttiplere uygun
s00
Adet
250
Adet
150
Adet
a
J
Adet
Kutu
Kutu
2
Meziir (1000m1)
49 Drgalski spahihi cam
50
r00
(50Tg[
45 vrez.ir (l0ml)
46 Meziir (50m1)
47 Mezrir (l00ml)
48
Adet
Kutu
boyutlarrrula-
Siizgeg kalrdr 40x40 cm
Legronella agar base ve suplementleri
Legronella selektif supplement
1000
v4u
r up rgrrr anurtutyum KapaK r 6llrm llK
iiplere uygun
Uam IUp igin alumin5rum kapak 12-l3mm lik52 ttiplere uygun
51
)J
55
I Up sporu
Yeast extract (500gr)
tsacto agar (500gr)
56
ActiveCharcoal(Ak@
54
I
58
aminoethane Sulfonate 5009)
fuzu(100gr)
59
Glycine(free-Baffi
57
I
I
I
I
Kutu
I
I
I
Kutu
Kutu
I
Kutu
I
Kutu
L uysterne Monohydrochloride (anhydrousf
60
(50gr)
6l ternc pyrophosphate
(I
00gr)
g)
62
tsromo cresol purple
63
tsromo thymol blue(25gr)
(2
5
vancomycln HCI aktivite 1037
64 mikrogram/mg (l00mg)
0) t'olymyon ts aktivite 7.826Ulmg (srnu)
Legionella pneumophila idrarda antijen
66
saptama
kiti
Kutu
Kutu
Kutu
Kutu
1
Kutu
20
I
Test
Onemli Notlar: En son yaklagrk fiyat bildirim kabul tarihi ..... L.... I 2}l4tarihi
mesai saati bitimine kadardr
: Birim fryatlat rizerinden bildirdi[iniz toplam bedel K.D.V haric belirtilecektir.
: Fiyatlar Tiirk Lirasr olarak verilecektir.
EK: Teknik gartnameler (6Sayfa)
Teknik $artnameye Adana Halk Sa$hfr Miidrirhiginiin intemet Sitesinden
Ulagrlabilir
irtibat Adresi:Halk Sa[hgr Miidiirliigii Regatbey Mah.s ocak cad. No:53 Seyhan/ADANA
irtibat Tel: 0 322 344lgll
irtibat Fax: 0 322 344lgll
@
T.C. SA*i-ii{
TEKNIK $ARTNAME '$:.dF#s4{
Gtncelleme Tarihi:.20
1
3
j
$n(d$Li$t
Sayfa No : 1/7
?|irkiye Halk Saglrgi
l{urunu
AHSL
i
Birim / Boliim:
i
vrirnosiyoloJi
LABORATUVARI
TEKNIK $ARTNAME
1'15x120 mm burgu kapakh cam tiip: Kapaklarr otoklava da;ramkh, kahn
camdan iiretilmiq, dibi
yuvarlak olmahdrr.Kapak iginde sterilizasyona dayamkh conta bulurunaldrr
2.25x160 burgu kapakh pyrex tiipler:Steril olmahdrr.
3'Pipetler (1ml,2ml,5ml,10ml,25ml) steril: Tek kullarumkk, gamasterilizasyon ile
sterilize edilmiq ayrr
ayn paketlerde olmahdrr. Kalite sertifikalanyla birlikte verilmelidir.
4.Steril qigeler (50mt-1000 ml):Vida kapakh olmah, boroslikat cam<lan tiretilmig rizerinde
derecelendirme
cizgileri bulunmahdrr. Kapaklanyla birlikte otoklavlanabilmelidir.
S.Steril petri kutularr tek kullanrmhk Besiyeri igin kullamlacak olup aseptik ortamda
tiretilmig 90 mm
gaph ve steril olmahdrr
6.Kanh agar
l.Besiyerleri 90 mm'lik steril plastik petrilerde 4mm kahnhlrnda kullamma hazrr olmaldrr.
2.Buzdolabndan grktrgrnda besiyeri iizeri kuru olmahdrr.
3.Her ambalaj 10'lu paketler halinde olmahdrr.
4.Het paketin iizerinde besiyerinin adr, son kullanma tarihi ve tiretim lot numarasr yazmaldr.
5.Besiyerleri miadr en az I ay olmahdrr.
6.Besiyerlerinin miadr siiresi iginde kontamine olmasr durumunda ytiklenici tarafindan yenisi
ile
degigtirilmelidir.
T.Besiyerleri soluk zincke uygun qekilde teslim edilmelidir.Onceden haber verilmek koguluyla
birimce
belirlenen takvim gergevesinde istenilen periyotlarla ve istenilen miktarlarda teslim edilecekiir.
8. Laboratu arrmrz tarafindan cinceden numune ednilmelidir.
T.Enjektiir tipi membran filtreler:
o
o
o
Membran filitreler 0.2 mic. g<izenek gaprnda ve seltiloz asetat
)/apllml$ olmahdrr.
Her tiirlii enjektd,re takrlabilmelidir.
Stvtlan sterilize etmek igin kullamlacaktrr Orijinal paketlerindertek tek ve steril
,son kullanma
tarihi en az 2 violmahdrr.
f:nr*r lrlcr;l'
i
$
/+i
At'1*1.,i *{}
\.,{
,')
(-N/\,--zr
;
I
I
t
te-i
?.C
$,i\,.31_i
rnxNix
!i *Ai{&i$i-t*i
SARTNAN{E
tr'{}seiqs$
j
Tiirkiye l-la{k $aQtigi
l{ur{tfit,
AIISL
iBirrm/Biiltim:
I
AHSL/MiKRoniyor,o.ri LABoRATUVARI
S.Enjektiir:
oTek kullammhk ve non toksik tibbi pvc'den
yaprlmrg olmah
.Enjekt<ir uiizerinde cc
Aizgileri olmah
cQizgive rakamlar belirgin olmah ve lslandrsrnda
silinmemeli
o Pistonu kolay hareket edebilir olmah, stvr
verirken veya gekerken agrn gtig gerektirmemeli ve
pistonunleri geri hareketiyle enj ektor govdesi gizilmemeli
oPiston sonuna kadar itildiEinde enjektcire tam
oturmah, enjektor ile piston ucu araslnda bogluk
kalmamah
oSteril tekli paketlerde olmah, ambalaj
kenarlarr iyi preslenmig olmal ve sterilitey ibozmayacak
qekilde ayrrlabilmelidir.
t'
t}balajrn iizerinde tiretim ve son kullanma tarilttyazholmah ve raf 6mrii teslim tarihinden
itibaren lvrl olmah
.. Ambalajm iizerinde steril oldu$unu gcisteren iqaret olmahdrr.
9'Alkol
:%o96 etil
olmahdrr.
alkol olmahdrr.Renksiz,benak,kokusu kendine <izgti ve igine katkr
maddesi eklenmemig
l0'Erlen (10ml,25m1,.....1000 ml): Geniq boyunlu borosilikat cirmdan iiretilmig
olmal ve baskr ve
derecelendirmeleri
net olmah standartma g6re iiretildigi belgelenmelidir.
1l'Manyetik bahk / bahk yakalayrcr: Bahklar silindirik gekilli olup uglarr yuvarlaktrr.Balk
yakalayrcrsr
Esnek olmah manyetik bahsr ortamdan kolayca grkarabilmlHdir.boyutl
an 40'mm,30 mm olmaldrr
l2'Pens: Pens paslanmaz gelikten bir adet ince uglu olan diqli digerleri genig
uglu ve diqsiz yaklagrk 15 cm
uzunlu[unda olmahdr
l3.Gazh bez:Yol 00 pamuktan iiretilmig ve temizolmahdrr.
14.HCL: Konsantre (%37lik) olmah,iiretim tarihinin yeni ve 1 lt hacirnde olmaldrr
15'1'8-2ml'lik drqtan burgu kapakh steril Derin dondurucu ttipleri pVC, polietilen, polipropilen
vb.
maddeden imal edilmig olmahdrr. -80 C'ye d,ayamkh olmahdrr.Drgardan rriiui,
kapakl olmal ve kapak
lastik conta igermelidir
16'Steril disposable 6ze plastik: tek kullanrmhk sterilize edilmig olmahdrr.Aktanlan hacim
tutarlllr 10
mikrolitre garantili olmalt, yuvarlak ugta kenar veya gapak olmamah kullanrmr kolay yumupak
olmal
i'o*n No:f i0"1,,'{tiSl.'
0i)
T
i
TEKNIK SARTNAME
$riilii{ *llltsl*i-i*J
Gtincelleme Tarihi:.20
$:*$. 3e"r,3,$
{
I3
l
Sayfa No : 3/7
Torkiye Hslk Salit,gi
l{ururnl,
AHSL
jBirim /Bdliim:
j
vrixnoniyor,o.ri
A
LABoRATUVART
I
l7'Derin dondurucu tiip saklama kutularr 2 ml hacimli ttipler
igirn plastik vb. malzemeden imal edilmig
olmahdrr'-80 oc'ye dayamkh olmahdrr.Kapakta velveya
triplgrin yerlegtirildigi krsrmda ttip srralarmr
gdsteren rakamlar ve harfler bulunmahdrr.Herbiri
100 adlt tiipalabilmelidir
l8.Membran filtre selliiloz asetat
002
mic por gaprrgap 47-s}mm
:
o
o
Membran filitreler 0.2 mic. gdzenek gaprnda ve seliiloz
asetallan yaprlmrg olmaldrr.
Filitrelerin gapr 47 mm. olmahdrr.
'
Filitrelet 47 mm' gaprndaki filtre tutucu apeyerine kolaycil yerlegtirilebilmeli
ve tek tek steril
paketlerde olmahdrr.
o
o
Filitre yl;zeyi, sayrm iglemini kolaylagtrrmak amacryla karelerrdirilmig
olmaldrr.
olu$acak mikroorganizmalarrn kolayca tammlanabilmelerini
sa[lamak
amacryla,
filitreler bevaz
tizerine siyah gizgiler ile karelendirilmiq olmahdrr.
o
o
o
o
Herbir filitre tizerinde ayncakoruyucu bir tabaka bulunmahdr.r.
Membran filitreler; kullanrmr kolaylagtrrmanrn yamsra sap1k1
korunabilmeleri
ve
saklanabilmeleri amactyla orijinal 100'er adetlik ambalajlariginde
olmaldrr.
Herbir filitre paketi iizetine, filitrenin steril edildigi tarih ile
sterilizasyon omriiniin
yanlmah ve bu tarih4 yrldan az olmamahdrr.
bittifi
tarih
Uretici firmalar ISo 900r standardma haiz olmahdrr.
l9'Legionella spesifik agg kiti:50 testlik ayr- ayn Legionella pneumophila
sGl Legionella pneumophila
sp qeklinde bakteri_ia*tiituryonunu yapabilmeli iginde
negatif ve pozitif
kontrolleriyle beraber suspansiyon buferr ve kartlan hazrr bulunmrilr
uluslar arasr stand artlara uygun
olmalr orijinal ambalajrnda ve son kullanma tarihi teslim tarihinden
itibaren en az I yrl olmaldrr.
sG 2-14 ve Legionella
20'KCl:Orijinal ambalajrnda
21'KoH: orijinal ambalajrnda
son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 3 yrl
olmaldrr
son kullanma tarihi teslim tarihinden itiLbaren en az3 yrl
',,?:l*::|",*|*'_19.11^:Tj?IlliTdjl
olmaldrr
En iyi^cins sehilozdan iiretilmiq olup srizme kapasiteleri iyi
ve dayamkhkh olmahdrrlar ortaramaboyutlan 40x40 cm olmahdr.
23.Legionella agar base ve gerekli supplemenfleri:iki ayq malzemenin
iginde toplamda yeast extract,
{---'
i
'&
$irii-: ( SAii;'i!i..ii;1
Tilrkiye Halk Sa&ijgl
Xur*rnu
7.f
: AHSL
Birim
i
TEKNIK $ARTNAME
j
Giincelleme Tarihi:.20
I3
Sayfa No : 4/7
i
lBolum, iuirnoBiyoloJi
LABORATUVART
agar,charcoal,aces,alfa-ketoglutaric acid,KOH, L (+) cystein,ferric p'yrophophate
bulunmaldrr.
Agar olan base bdliimii 500 gr olmahdrr
Supplement ktsmt her vial
igin 1000 ml besiyerine yetecek miktarda olmaldrr.
iki malzeme aynl marka olmahdrr.
Suplement krsmr 30 kere 1L besiyeri yapmayayetecek miktarda olmahdr.
Teklif vermeden rjnce laboratuara damgrlmahdrr.
24.legionella selective supplement:
Her
vial
1000
ml besiyerine yetecek gekilde olmahdrr.
24. sr ada y azan malzemelerle aynr marka olmah drr.
iginde glycine,bromo cresol purple,bromo thymol blue vancomycin polymiyxin
B olmaldrr.
Teklif vermeden Once laboratuara damqrlmahdrr
2s'Pipet standr: Ttim pipet gegitlerine uygun olmah.Yuvarlak formlu altrnda srzan
srvrlarr toplayacak bir
tepsisi olmah ve kendi etrafinda ddnebilmelidir.
26'Piset: Dar boyunlu plastikten yaprlmrg olmah igine konulan srvrlardan etkilenmemelidir.srvr
akrgr
elle sa$lanan basrngla ayarlanabilmelidir.l00 ve250 ml hacminde olmahdrr
27'Pastdr pipeti 3ml'lik plastik steril: 0.5-3 ml arasrndaki srvrlann transportu
igin kullanrlacak olup
bdlmeler 0.5 ml geklinde plastikten yaprlmrg olmahdrr.Steril ve tek kullammirk olmahdrr.
28'I{ezldt: Uzun formlu olmah borosilikat camdan riretilmiq olmah ve baskr ve derecelendirmeleri
net
olmalt class A ve her tiriimin do$rusalh$r belgelenmiq sertifikal olmaldrrlar.
29.Drigalski spatiilii cam :Yaklaqrk 6 mm caprnda ve toplaml5O mm uzunlulunda olmaldr. Uggen
ktsmm tabam yaklagrk 40 mm olmahdrr.Kolayhkla petriye ekim yapmayaizinvermelidir.
30-31-32.cam Tiip igin aluminyum kapak (ls-16-12.13 mm lik tiiplere uygun)
,,*
i
i
/ +j\
Wi;
;
TnxNir gARTNAME
$Ar:i-i ( *iiii4l!t-i$i
:airkiye Hatk Sagiidl
i.0.
i
I3
Sayfa No : 5/7
l{urunu
i
j
Giincelleme Tarihi:.20
AHSL
Birim
/Boliim: j vrixnoniyor,o.li
i........................................................................................:...........
l'l2t0c
LABORATUVARI
de 20 dk'otoklavlanmaya
ve 180-200 0c de 30dk steril izasyonadayanrkh
,
ve tutacaksrz
olmahdrr.
2.79,16 ve r2-r3 mmlik ttiplerin renkleri farkh
oracaktrr.
33'Tiip sporu: su banyosundayu)mezotoklavlanm
uyu iiyunkh 30 mm,lik triplerin yerlegtirilmesine
uygun olmahdrr.
34'Yeast extract: orijinal ambalajmda son kullanm
a tarihiteslim tarihinden itibaren en az 3yrl olma'drr
35'Bacto agar: onijinal ambalajrnda son kullanma
tarihi teslim tarihinden itibaren en az 3yrl olma'drr
36'Active charcoal (Aktif kiimiir): orijinal ambalajrnda
son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren
en
az3 yi olmahdrr
37'ACES Buffer (N-(2 acetamido)-2-aminoethane
Sulfonate): orijinal ambalajrnda son kullanma
tarihi teslim tarihinden itibaren en az 3 yrl olmahdrr
38.Alpha-ketoglutaric acid rpotasyum tuzaz orijinal
ambalajrnda son kullanma tarihi teslim
tarihinden itibarerl en az 3 yrl olmahdir
39'KoH: orijinal ambalajrnda
son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren
en
az 3yrl olmaldrr
40'Glycine (free-pase): orijinal ambalajrnda son kullanma
tarihi teslim tarihinden itibaren en az
olmahdrr
3 yrl
41'L cysteine luonohydrochloride (anhydrous): orijinal
ambalajrnda son kullanma tarihi teslim
tarihinden itibaren en az 3 yrl olmahdrr
42'Ferric pyrophqsphate: orijinal ambalajmda son
kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az
yrl olmahdrr
43'Bromo cresol purple: orijinal ambalajrnda son kullanma
tarihi teslim tarihinden itibaren en az
olmahdrr
3
3 yrl
44'Bromo thymol blue: orijinal ambalajmda son kullanma
tarihi tesilim tarihinden itibaren en az 3 yrl
olmahdr
4s'Vancomycin HCI aktivite 1037 mikrogram/mg: orijinal
ambalajrnda olmaldrr
46.Polymyxin B aktivite 7.826 u/mg: orijinal ambalajrnda
olmahdrr.
i ?.f; SA,,}-i( *,q.i,*l;l_:*t
i Turkiye Hatk Sagtigi
:
Xururn*
I
TEKNIK $ARTNAME
Giincelleme Tarihi:.20
#{Fr*"}i${
i
I3
Sayfa No : 6/7
I
i
:i
i AHSL
i
I,IIKROBIYOLOJI LABORATUVARI
.legionella pn eum ophila idrarda antij en
saptama kiti :
_47
Kitin riretidigi iilkelerdeki yetkili kurumlaituraft;J;;;nui*r9,temr
amacryla kulamlabildi[ini
kanrtlayan ve iiretildifii urkede de kullamldrgrn,
gdsier"rri.ig"ri bu]unmarrdrr.
Legronella pneumophrla serogrup 1 antijeniii
r.iit"tir"i"rur. tespit eden invitro hrzl bir
ycintemle
idrarda
saptayabilmelidir.
iTT"."otromatografik
Kit iginde pozitif venegatif kontrol cirnekleri uutu*arJi,
I.tlln gahqmasr igin gerekli olan ttim reaktifler t i in iCino"n grkmal,Ldrr.
y&|l][:irh$,beklenen performansta sahqmasr garanti edilmeii,ealsrnadrfr takdirde yenisi ile
Firmalar tinerecekleri besiyerleri ve kimy asal
malzemeler igin
teklif vermeden 6nce laboratuvara bilgi
vermelidir.Miadr uzun olan tininler tercih sebebi
oru.ur.irr-
S
Dr.D{niz
'el.r:mezci
IVlik.Uzmam
/-\
,,
o:I I39O
\
Download

buradan