+
T.C.
LJ
SAE[,IK BAKANLIEI
rUnxivn KAMU HASTANELnRi ruRunnu
Bursa Kamu Hastaneleri Birli[i Genel Sekreterlifi
Bursa AErz ve Dis SaEllEr Merkezi
oKSiJBN TUrU vE AZor rUpU TEKNIK ;ARTNAMESi
Al
-
-
oKsiJEN rUpU
Ttip imalatgrsr firmanrn bafirmsrz bir sertifikasyon kurulugu tarafrndan verilmig olan ISO 90012000 kalite ycinetim sistemi belgesine sahip olmasr gerekli olup, ytiklenici firma tarafrndan belge
ibraz edilecektir. Bozuk olan trip sokrilerek yerine aynr ozelliklerde yenitrip takrlmasr
gerekmektedir.
ISO 9001-2000 belgesini veren kurulugun Trirk Akreditasyon Kurulugu (TURKAK) tarafrndan
uluslar arasttanlnma anlagmalarr nezdinde akredite oldufunu belgeleyen "TURKAK Akredite
Belge Onay Formu"'nu ibra etmeleri gerekmektedir.
Ttipler 40 L olup i9 btikey tabanlr dip gemberli yaprda olacaktrr.
Trjplerin ig hacmi 6,40 m3 olmalrdrr,
Ttiplerin test basrncr en az 250 bar olacaktrr.
Ttip TS L169 ve TS 1964 standartlanna uygun olarak CrMo alagrmlr gelikten riretilecektir.
Ttjp boynu tjzerinde bu standartlarda gart kogulan imalatgr bilgisi, et kahnlr$r, rsrl iglem durumu,
dara de$eri, igletme ve test basrncrlarr, gelik akma gerilmesi defieri, seri numarasr, imalat tarihi
bilgileri yer alacaktrr.
Ytiklenici firma ttiplerin TS 1169 ve TS 1964 serisi standartlarrna uygunlufunu belgeleyen TSE
Standarda Uygun luk Belgelerin i ibraz etmelidir,
Ttjplere medikal oksijen gazr depolamasr ve kullanrmrna uygun olacak gekilde TS L520
standardrna uygun drgtan vidah % " dig yaprsrnda vanalar takrlmrg olacaktrr.
Ttipler TS 1169 ve TS 3402 standartlanna uygun olarak RAL 500 mavi renkte boyalr olacaktrr.
Ttip gdvdesinde 5 cm eninde beyaz gerit ve yine beyaz renkte oksijen ya da 02 ibaresi olacaktrr.
Dikigsiz gelik gekme triplerinin AB r.ilkelerinde serbestge dolagabilmesi ve kullanllabilmesi igin AB
taraftndan konulan direktiflere uygunlugunu belirten tip onayr belgesi ve Pi (n) marka belgesi
bulunacak, imalatgr firmaya ait soz konusu belgeler ibraz edilecektir.
Dikigsiz ttiplerin imalat srrasr ve sonrasrndaki kalite kontrol bilgilerini igeren kayrtlarr
gerektifinde her ttiptin seri numarasr vasrtasryla bu kayrtlara ulagabilinecek gekilde imalatgr
bulunmalr ve saklr tutulmalrdrr.
Tripler valf kapaklarr ile birlikte teslim edilecektir.
B) Azorrupu
-
-
Ttip imalatgrsr firmanrn bafirmsrz bir sertifikasyon kurulu$u tarafrndan verilmig olan ISO 9001 2000 kalite ydnetim sistemi belgesine sahip olmasr gerekli olup, yriklenici firma tarafrndan belge
ibraz edilecektir. Bozuk olan ttip s6krilerek yerine aynr ozelliklerde yeni trip takrlmasr
gerekmektedir.
ISO 9001-2000 belgesini veren kurulugun Trirk Akreditasyon Kurulu5u (TURKAK) tarafrndan
uluslar arasr tanrnma anlagmalarr nezdinde akredite oldufunu belgeleyen "TURKAK Akredite
Belge Onay Formu"'nu ibra etmeleri gerekmektedir.
Tt"ipler 40 L olup ig brikey tabanlr dip gemberli yaprda olacaktrr.
Triplerin ig hacmi 25 kg olmalrdrr,
Triplerin test basrncr en az 250 bar olacaktrr.
Ttip TS L1-69 ve TS 1964 standartlanna uygun olarak CrMo alagrmh gelikten riretilecektir,
T.C.
SAELIK BAKANLIEI
TURKiYE KAMU HASTANELER| KURUMU
Bursa Kamu Hastaneleri Birli[i Genel Sekreterlili
Bursa Allz ve D
Merkezi
Ttip boynu tizerinde bu standartlarda $art ko$ulan imalatgr bilgisi, et kahnh[r, rsrl iglem
durumu,
dara de$eri, igletme ve test bastncrlarr, gelik akma gerilmesi defieri, seri numarasr, imalat tarihi
bilgileri yer alacaktrr.
Ytiklenici firma ttiplerin TS L169 ve TS 1964 serisi standartlarrna uygunlu$unu belgeleyen TSE
Standarda Uygunluk Belgelerini ibraz etmelidir.
Ttiplere medikal azot Sazl depolamasl ve kullanrmtna uygun olacak gekilde TS i.520 standardrna
uygun drgtan vidah% " dig yaprsrnda vanalar takrlmrg olacaktrr.
Ttipler TS L169 ve TS 3402 standartlanna uygun olarak RAL 500 yegil renkte boyal olacaktrr.
TUp g6vdesinde 5 cm eninde beyaz gerit ve yine beyaz renkte azot ya da Nz ibaresi olacaktrr.
DikiSsiz gelik gekme ttiplerinin AB tilkelerinde serbestge dolagabilmesi ve kullanrlabilmesi
igin AB
taraftndan konulan direktiflere uygunlufiunu belirten tip onayr belgesi ve pi (n) marka belgesi
bulunacak, imalatgr firmaya ait s6z konusu belgeler ibraz edilecektir.
Dikigsiz ttiplerin imalat srrasr ve sonrasrndaki kalite kontrol bilgilerini iEeren kayrtlarr
gerektifinde her tUprin seri numarast vasttastyla bu kayrtlara ulagabilinecek
5ekilde imalatgr
bulunmah ve sakh tutulmalrdrr.
TUpler valf kapaklarr ile birlikte teslim edilecektir.
o
o
Yukarrdaki malzemelerin iggili[i, montajr ve nakliyesi yi.iklenici firma tarafindan yaprlacaktrr.
iglem srrasrnda olugabilecek her tiirltj hasar, zarar ve ziyan yiiklenici firma tarafindan
karEr lanacaktrr.
igin yaprmr strastnda altnmasr gereken her ttirlti ig giivenlifi konusunda gerekli tedbirleri almak
denetimi yapmak yiiklenici firma sorumlulugunda olacaktrr.
D
Yi
AKIRA
Mehmet 0
idari ve Mali i
Download

Ihaleler/OKSİJEN VE AZOT TÜPÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ