T.C.
SAELIK BAKANLIEI
TURKIYE KAMU HASTANELERi KURUMU
Bursa Kamu Hastaneleri Birtili Genel Sekreterlifi
Merkezi
Bursa AErz ve
QANAK ANTEN Sisrnnni
rprNix
gnnrNAMESi
9ANAK ANTEN
Qanak anten 85 cm ebadrnda olmalrdrr.
Qanak anten r.ig ayakh betona monte edilmelidir,
Qanak anten toplam 2(iki) adettir.
Kurum idaresi taraftndan gcisterilen yerlere monte edilecektir'
2.
SANTRAL
Santral
Santral
Santral
Santral
Santral
duvara monte edilecektir.
girig kablosu 4 adet olacaktrr,
grkrg kablo saytsr L2 adet olmalrdrr.
istenildiginde artrrrlabilir tipte olmalrdrr'
l(bir) adet olacaktrr.
S|STEM LNB
LNB 0,1 db olacakttr.
santralle uyumlu olacakttr.
LNB 4 bant grkrglr olacakttr.
LNB ganaga monte edilecektir.
LNB 1(bir) adet olacaktrr,
LNB ganak ve
4,LU LNB
LNB 0,1 db olacakttr.
bant grkrglr olacaktrr,
LNB ganafa monte edilecektir.
LNB 1(bir) adet olacakttr,
LNB 4
5.
-
KABLO
RG6/U-6 (ccs/cu) tipi uydu kablosu kullanrlacakttr'
Her bir televizyon igin uydu kablosu gekilecektir.
igerisinde olacaktrr.
Qekilen uydu kablolarr kanallarda ve/veya asma tavan
Uydu kablolarrnrn toplanacait yer santral sistem odast olacakttr,
Sistem test edilip gahgrr vaziyette teslim edilecektir'
Uydu kablosu 300 m olacaktrr.
KABLO KANALI
Kablo kanalr beyaz renkte olacaktrr.
Kablo kanalr kendinden yapr5kanlr olacaktrr.
Kablo kanalr Z'ger metre boylarda olacakttr'
Kablo kanalt 16x16 mm ebatlartnda olacakttr'
Kablo kanah toplam 20 m olacaktrr.
T.C.
SAELIK BAKANLIEI
TIJRK|YE KAMU HASTANELER,| KURUMU
Bursa Kamu Hastaneleri Birlifi Genel Sekreterlili
Bursa AErz ve Dis SaEhEr Merkezi
a
a
Yukandaki malzemelerin iggili$, montajr ve nakliyesi ytiklenici firma tarafindan yaprlacaktrr.
iglem srrastnda olugabilecek her tiirlti hasar, zarar ve ziyan ytiklenici firma tarafindan
kargrlanacaktrr.
igin yaprmr srrasrnda alrnmasr gereken her tiirlti ig gtivenlili konusunda gerekli tedbirleri almak
denetimi yapmak ytiklenici fi rma sorumlulu[unda olacaktrr.
AIi ERDOGAN
Ele(rfift-Gknisyeni
Download

QANAK ANTEN Sisrnnni rprNix gnnrNAMESi