T.C.
SAELIK BAKANLIEI
rUnriyg KAMU HASTANELcRI xuRunnu
Bursa Kamu Hastaneleri Birli[i Genel Sekreterli[i
Bursa AErz ve Dis SaEhEr Merkezi
ELEKTRiK PANOSU VE $AFT KAPAKLARI TEKNiK
$ARTNAMESi
A) ELEKTR|K PANOSU
Elektrik panosu yan taraftaki oda duvarr krrrlarak pano oda igerisine uygun bir gekilde monte
edilecektir.
Britrln baf,lantrlar oda igerisindeki panoya tagrnacaktrr.
Eski s6ktilen pano yeri uygun bir gekilde kapatrlarak algr ve boyasr yaprlacaktrr.
Faal durumda olan pano ta$tma iglemi sonunda faal durumda teslim edilecektir.
Ktsa kalan kablolar yUklenici firma tarafrndan tedarik edilip panoya tagrnacaktrr.
B) $AFT KAPAKLARI
Agllrr kapanrr durumda olan kapaklar sabitlenecektir.
Kapaklar kenarlartndaki ek yerlerine file gekilerek uygun bir gekilde algr ve boya yaprlacaktrr.
a
a
Yukandaki malzemelerin iggiligi, montajr ve nakliyesi yi.iklenici firma tarafrndan yaprlacaktrr.
iqlem strastnda olugabilecek her tiirli.i hasar, zarar ye ziyan yiiklenici firma tarafrndan
kargrlanacaktrr.
igin yaprmr strastnda ahnmasr gereken her ttirlii ig gtivenliSi konusunda gerekli tedbirleri almak
denetimi yapmak ytiklenici fi rma sorumlulufiunda olacaktrr.
AIi
E
N
isyeni
Mehmet OZD
Idari ve Mali I
Download

ELEKTRiK PANOSU VE $AFT KAPAKLARI TEKNiK