T.C.
SACLIK BAKANLIEI
TURKiYE KAMU HASTANELERi KURUMU
Bursa Kamu Hastaneleri Birlili Genel Sekreterli[i
TTASTA KAyrr
einiMi ieiN GEREKLi ELEKTRiK MALZEMLERI
TEKNiK $ARTNAMESi
l. KABLO KANALI
-
-
Beyaz renkte olmalrdtr'
igten gegmeli kapak sistemi olmaltdtr'
prizi monte edilebilen tipte
Kablo kanalr iizerine grup priz sistemi, data prizi ve telefon
olmalrdrr.
Plastik dayanrklr sert malzemeden olmaltdrr'
2'ger m. uzunluklar halinde olmalrdtr'
Kablo kanalr 50 x 100 mm ebatlarrnda olmahdrr'
Kablo kanalrtoplam 50 m olacakttr,
GRUP PNiZ
-
Kablo kanaltna uyumlu olmahdtr.
Kanala gegmelitrrnaklrtipteolmalrdtr'
U9li.l grup halinde olmaltdrr'
Uzerinde 3 adet ups topraklr elektrik prizi olmalrdrr'
DATA PNiZi
-
Kablo kanalrna uyumlu olmalrdtr'
Kanala gegmelitrrnakh tipte olmahdtr'
Jaklr Data Prizi olmalrdrr.
TELEFON PRiZi
-
o
Kablo kanalrna uyumlu olmalrdrr'
Kanala gegmeli trrnakh tipte olmahdrr'
Jakh
telefon Prizi olmaltdtr.
yaprlacakttr'
Yukandaki malzemenin nakliyesi yi.iklenici firma tarafindan
AIi ERDOGAN
'l'e knil<r,Sffils^rSoruml us u
Mehmet OzPoGeN
idari ve Mali igler Mi'idiirii
Download

TTASTA KAyrr einiMi ieiN GEREKLi ELEKTRiK MALZEMLERI