T.C.
SAGLIK BAKANLICI
Tiirkiye Halk Salh[r Kurumu
I!.Ul{ Hr*
S3d[01
rc sAdr-r| BAI{.\:iLI61. rlltudrE HAt K
sAdLI6I K(rRa\llr.Tttsx tiADI\_ \rE r'RE\It.
sA6udI DAhE BA$llANLI6I
;5.09 201.1 16
Sayr:57536863/010.06
Konu: Gebe Bilgilendirme Stntft
il
59 l0r1
5_86 8J r 010 06
0l
lililillillllll|.|llllllllllllllll
000053-68i6
GENELGE
2014/.2&
Anne ve bebekler, sagllk hizmetleri agtslndan risk altrnda bulunan ve cincelik
tamnmasr gereken iki onemli grubu olu$turmakta olup tizellikli hizmet almalarl
gerekmektedir.
Her kadtntn iireme salh[r kapsamrnda gebelik, dopum, dolum sonu ve yenidolan
bakrmr konusunda yeterli egitim ve bilgi alma hakkr vardtr. Anne adayrm gebelik dcineminde
bilgilendirmek bir annelik hakkr olarak delerlendirilmelidir. Bu kapsamda; Gebe
Bilgilendirme Srnrfi Programr ile; tiim gebelerin, dolum rincesi, dolum ve dolum sonrast
d<jnemlerine iligkin bilgi sahibi olmalarrnr ve bilinEli dolum yapmalanm saplamak, anne ve
baba adaylanna normal dolum eylemi, alrr ydnetimi ve yeni rollerini benimsemeleri
konusunda bilgi ve beceri kazandrrmak amaglanml$tlr.
Gebe bilgilendirme ve danrqmanhla ydnelik hizmetlerde standart uygulamantn
ve birliktelifiin temini iEin:
gerEekle$tirilmesi
- -l) Toplum saphlr
merkezi biinyesinde Ek 2'de yer alan formdaki standartlar
qergevesinde gibe srnrfi olugturulacak ve form doldurularak il halk saghgr mtidiirliigii
iarafrndan Kadtn ve Ureme Salh[r Daire Baqkanh[rna ulaqtrrtlacakttr'
2) Gebe Bilgilendirme Srnrfi Programrnr yiiriitmek isteyen dogum 6ncesi, dolum ve
dogum sonu bakrm hizmeti veren 2. ve 3. basamak sa[llk kuruluglarrnca Ek 3'te yer
alin formdaki standartlar gerEevesinde gebe srnrfr oluqturulacak ve form doldurularak
il halk saphgr miidiirliigii aracrhlryla Kadrn ve Ureme Saghfr Daire Baqkanltltna
u
lagtrrtlacakt r r.
tarafindan gebeler igin diizenli egitim takvimr
hazrrlanacik. Sa!1k personeli tarafindan, gebelere bilgilendirme ve danrgmalk
hizmeti bireysel/grup e[itimi geklinde 3 oturumda (Birinci oturumda "Gebelik
Siireci", ikinci oturumda "Dolum Stireci ve Dolum Alnsryla Ba9 Etme" ve iigijncij
3) Gebe Bilgilendirme Srnrflan
oturumda..Do!umsonuDdnemveYenido[anBakrmr'')Ekl,deyeralan..Gebe
Bilgilendirme Srnrfi E[itim Kitabi' gergevesinde verilecektir'
4) Egiiim verilen gebelere egitim sonunda bilgilendirme brogiirlerinin verilmesi ve
elitimi tamamlayan gebelere Ek I'de yer alan katrhm belgesinin diizenlenmesi
sallanacaktrr.
elemanrnca gebeye sunulmakta olan bilgilendirme ve
dantgmanhk hizmetlerinde de Ek I'de yer alan "Gebe Bilgilendirme Srnrfr Elitim
Kitabr" kaynak olarak kullanrlacakttr.
Her eEitim sonrasr Ek 4'te yer alan "Gebe Bilgilendirme Stntfi Katrltmcr Bilgi Formu"
doldurularak egitim veren sa[hk kuruluqunda dosyalanacaktlr'
5) Aiie hekimi/aile saglgr
6)
Saf,h!r Daire BaSkanlt[t
ilkiz Sokak No: 4/2 Srhhiye Qankaya / ANKARA
Tetefon: (0 312) 565 60 03 Faks: 0 (312) 565 60 55
I
ll|
Toplum salhlt merkezince ve hastane biinyesinde verilen efitimlere ait raporlar ayl*
olarak Ek 5/Ek 6 yer alan "Gebe Bilgilendirme Srnrfi Elitim Formu" ile takip eden
ayrn 10'una kadar il halk salhlr miidiirliifiine, il halk salltflr mtidiirlii$iince de 3 ayda
bir icmali ahnarak Kadrn ve Ureme Salhlr Daire Bagkanhlr'na bildirilecektir.
S<iz konusu progratnn hayata gegirilebilmesi igin gahgmalann en krsa stirede
baglatrlmasr hususunda ilgililere emirlerinizi dnemle rica ederim.
7)
Prof. Dr. Eyiip GUMU$
EKLER:
1-..Gebe Bilgilendirme srnrfi Elitim Kitabf ' ve gebeye verilecek "Katrhm Belgesi"
drnelini igeren CD
2- G-be Bilgilendirme Srnrfr Standartlan De[erlendirme Formu (Toplum sa$tlr
merkezi)
3- Gebe Bilgilendirme
4- Gebe Bilgilendirme
5- Gebe Bilgilendirme
6- Gebe Bilgilendirme
Srmfi Standartlan Degerlendirme Formu (Hastane)
Srmfi Kattltmcr Bilgi Formu
Srnrfi Elitim Raporu (Toplum salhlr merkezi)
Srnrfr Elitim Raporu (Hastane)
DAGN&I:
GereEi:
81 il-valiligi
Bilgi:
(il sagl* MtidiirluEii)
(Halk Sa!h$ MiidiirliiEii)
(88 Kamu Hastane
Birli[i)
Saghlr Daire BagkanltPt
ilkiz Sokak No: 4/2 Srhhiye Qankaya / ANKARA
Telefon: (0 312) 565 60 03 Faks:0 (312) 565 60 55
Saghk Hizmetleri Genel MU diirliilti
Tiirkive Kamu Hastaneleri Kurumu
EK.2
T.C.
546LIK BAKANTI6I
HAIK sA6tI6I KURUMU
TU RK|YE
Kadrn ve l,lreme
Sallll
Daire Bagkanhir
ToPtUM SAGLIGI MERKEZ| GEBE BitGiLENDiRME SINIFI STANDARTIARI DE6ERIENDiRME FORMU
iLi
KURULUSUN AD
YoNEriciNiN ADr soYADr / cOREvi
E6iTiM SoRUMTUSUNUN ADI SOYADI
KURULU9UN ADRES|
KURUTU9 TELEFON NO
DIKKAT:
1.
2.
Gebe bilgilendirme srnrfrnr agacak kuruluglarrn agafrdaki standartlart olusturulmasl gerekmektedir.
Gebe srntfrnrn olugturulmastnda ve olugturulmus olan gebe srnrflntn yer deli5iklili durumunda bu form
doldurularak gonde rilmelid ir.
STANDARTTAR
cl"sel sagl'k Moduler EEitimi" almrg en az iki sallrk personeli (1 doktor,
"e
gbrevlendirilmiStir.
reme
Srnrfta en az 10 en fazla 20 kiginin oturabileceii sandalye
l
ebe/hemgire)
/koltuk mevcuttur
Katrlrmcrlann mahremiyeti (8orUnt(i/ses) sa!lanmr5ttr
@nusu,giini,lVe5aatininbe|irti|di[ieEitiminprogram|n|nas|lacagl
Bilgisayar ve projeksiyon cihazl mevcuttur
Projeksiyonu yansltmak igin perde/duvar mevcuttur
EE.,tr*'rir,
"t""r.da
kullanaca!r her ttirlu materyal, arag ve gerecin konulacaIt masa mevcuttur
Bilgilendirme broS0rleri mevcuttur
KeErt tahtasr/yazr tahtast, kalemler vb. mevcuttur
Egitim materyali ve ktrtasiye malzemelerinin koyulabileceEi etajer mevcuttur
internet baElanttsl mevcuttur
tercihtir. Ancak TSM
b-y"s.td"
"E,t''tll
p"rsonel bulunmamast durumunda "Ureme ve Cinsel
da egitim
Saihk Modi.iler EEitimi"ni alana kadar merkezdeki sa[hk personeli (doktor, ebe/hemgire) tarafrndan
yUriitiilebilir.
Formu Diizenleyen;
Adr Soyadr / Gtirevi
imza - Tarih
Formu Onaylayan;
Adr Soyadr / Gorevi
lmza - Tarih
EK-3
r.c.
5A6IIK BAKANtI6I
sAcu6r
KURUMU
Kadrn ve Oreme SaiftEr Daire Ba9kanhir
TURK|YE HALK
HASTANE GEEE B|I.CiLEITIOiRMC SIN|FI STANDARTTARI DE6ERIENDIRME FORMU
Itl
KURULU'UI{ AD
Yor{ErlclNiN ADr soYADl/ cOREvl
EGiTiM soRUMtusuNUN ADI soYADl
KURUTUSUN ADRESI
KURUIU$ TETEFON NO
ir KoDU (..........)
DIKKAT:
1.
2.
gerekmektedir.
Gebe bilgilendirme srnrfrnr agacak kuruluglarrn agalrdaki standartlarl olutturulmast
bu form
Gebe stntftntn olugturulmasnda ve olugturulmuS olan gebe stntftntn yer defi5iklifi durumunda
doldurularak Silnderilmelidir.
STANDARTIAR
i sa!1k personeli (1 doktor,
en;
S'rxfta
l
ebe/hem$ire)
10 en fazl" 20 kiginin oturabilece[i sandalye /koltuk mevcuttur
Katrhmcrlartn mahremiyeti (g6riintii/ses) sallanmtgttr
programtntn astlacait pano
Geb" bilCi6d''rme t'n'frdajorursrr, CiinU ue saatinin belirtildigi eEitimin
Bilgisayar ve projeksiyon cihazl mevcuttur
Projeksiyonu yansltmak igin perde/duvar mevcuttur
@materya|,ara9vegerecinkonu|aca!rmasameVcuttur
Bilgilendirme bro5tirleri mevcuttur
Gebe polikliniklerine yakrn konumdadrr
KaErt tahtast/yazt tahtasr, kalemler
vb' mevcuttur
fErtim rn'ateryative klrtasiye malzemelerinin koyulabileceti etajer mevcuttur
baElantlst mevcuttur
nmamasl durumunda "Ureme ve Cinsel
tarafrndan da
saE|k Modiiler €gitimi"ni alana kadar hastanedeki salhk personeli (doktor, ebe/hem5ire)
e!itim yiirUt0lebilir'
Formu Diizenleyen;
Adr Sovadr
/
imza - Tarih
Gorevi
Formu OnaylaYan;
Adr Soyadt
imza - Tarih
/
G6revi
EK.4
SIIITI KATILIMCI BiLGi FORMU
(Her seans elitim igin ayrr ayrt doldurulacakttr)
GEBE BILGiLENDinUe
ILiN ADI
EGIT|M YAPITAN KURULUSUN ADI
E6ITIMIN KONUSU
EGITIMIN YAPIIDI6I
TARIH
:
E6irltEN xl5lt'tltt;
No
ADFSOYADI
YASl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
t2
13
14
15
NOT: Form efiitimin verildi[i kurulugta dosyalanacakttr'
GEBEtiK HAFTASI
iMzA
EK.5
GEBE BILGiTENDIRME SINIFI EGiTIM RAPORU (TSM}
irlN
ADr
ADI
:
o6rrul
:
KURULUSUN
e6lrlu
:
E6iTiM SEANS SAYISI
E6|TIM VERILEN TOPTAM GEBE SAYISI
TOPTAM
* lldeki Mevcut Toplum Sailrtr Merkezi
(TSM)
Sayrsr
* Gebe Bilgilendirme Stntfr E6itimi Yapan TSM
Sayst
Formu D0zenleyen;
Adr Soyadt / Gcirevi
imza - Tarih
Formu Onaylayan;
Adr Soyadt / G6revi
imza - Tarih
NOT:
.
.
.
Form TSM tarafrndan ayhk olarak il Halk saghgt Mudiirliigiine bildirilecektir.
Sall:it
Halk Sathgr Miid0rlaigunce ise formun 3 ayda bir icmali alarak THSK Kadrn ve Ureme
Daire Batkanhtrna bildirecektir.
*Bu bdliim Halk Sa![!r Miidiirlugiince diizenlenecektir'
EK.6
GEBE
iriN
ADr
KURULUSUN
er6lrlu
BlrGlLENDinmr srntrt eGlrim mponu (HAsrANEl
:
ADr
ooneui
:
:
e6iflru srms slYtst
edirlm venlret roPl-AM
GEBE
sAYlsl
TOPIAM
t
itdeki Mevcut 2. ve 3. Basamak salhk Kurulugu Saytst (ogfisrn1fucqi
Dodum ve DoAum Sonu Boktm Hizmeti Verenl
* eeUe gilgilendirme Stntfr E8itimi Yapan 2' ve 3. Basamak salhk Kurulugu
Say/lg @odum 6ncesi. oodu
Formu Diizenleyen;
Adr Soyadr / G6revi
imza - Tarih
Formu Onaylayan;
Adr Soyadr / Gdrevi
imza - Tarih
NOT:
o
o
o
Form 2. ve 3. Basamak saEhk Kurulusu tarafrndan aylrk olarak il Halk saEhBr
Miidiirliiiiine
bildirilecektir.
ve Ureme Salltlt
Halk SaEhEr Miidurliilunce ise formun 3 ayda bir icmali alarak THSK Kadrn
Daire Baskanllglna bildirecektir.
*Bu billilm Halk Saph[r Miidurluliince dtizenlenecektir'
Download

il lililillillllll|.|llllllllllllllll I ll