Tiirkiye I9 Kurumu
iggiicii istem Formu (Form
l)
iscUcUisruuFoRMU
Meslek Adt: Forklift ve Ekskavatdr
itgiicu istemi TadhNo: l4l01/2016
oDeratttru
lstem No:............................
YurtdrSr
SSK NO:
isyeni aOI: SARICOL
BELEDiYESi
FAALiYET ALANI: BELEDIYE
VERGi NO:
isvERENiN ADI-SOYADI/UNVANl: Necali SELCUK / Belediye
ADRESi: Cumhuriyet Mah. Alatehir Cad.
SARICOL,MANiSA
Operatitrii
Forklift ve Ekskavatdr
M$lek OEr€nm€ Tirii: Kurs ( x ) Okul( ) Pratik
)
CALISMA SARTLAI
Crhtmr Periyodu: Belirli Sureli (Cegici***)
acrhgms Sekli: Deneme S0reli ( )
ISYERiNiN YASAL DURUMU
ozEL(
(
)
)
KAMU(X
)
Masraf Kartrhgr aidendi mi?
Evet()Hayrr()
Deneyim siiresi (Yrl
):............
* istenen Meslet: Forklift ve Ekskavator
Operatdru
Mesl€k Dencyim S0resi(Ytl):.............
()
Belirsiz Sureli
Krsmi Sureli (
SosvalOlanaklarl..........
Olanaklari Ucret..........................
rt
KURULUg TARiHi: I94?
FAKS: 0236 867 2493
WEB: ww$'.sarigol.bel.tr
TELEFON NO:0236 867 5001
E-POSTA: [email protected]
iS Atanr,/pozisyon:
\o:l/l
1620049112
BaSkanr
(Dairni) ( x
)
Pasrporr Gerekli
)
mi? Evel(
)
Hayrr( )
Tam Silreli ( x )
KISiSEL OZELLIKLER / D
Normal
*Kisisel Durumu:
Boy:
Kiloi
Hiikumlu
Eski
......./.......
(x)
()
()
()
Oz0rlu
Ierdr Magduru
.......1.......
NOT:
ilin
niteliEine
ilitkin sebepler mrunlu, ise cinsiy€t
belirtiniz.
Kadrn
( )
Erkek
o
tEI OGRENiM DTJRT,MU
*isten€n Ogrenim seviyesi: iLKOGRETIM
OEr€ncilik Durumu:
Kriterlerin bi.inden mezun olmu$ dgrenci olabilir.
Kriterlerin birinde ogrenci olan olabilir. ( )
O$enciolamaz. ( )
(
*Ogrenim Kriteri sccimi:
OErenim seviyesi erahgr baznda:
En az dgrenim seviyesi: llkogetim
Genel Birim Baand!
)
En gok dgrenim sevi)'esi: Ortaogretim
Ogrenim seviyesi:.......-.........................-........-.. Okul Birimi(Fak./Yiikekokul).................-...-....-.....
Okul BiilUmd:.-... ..... ....
Yabanq Dil:............................... Yabancr Dil S€viyesi: Bailangrg
()
Az(
)
Orta(
Hayrr ( x )
Srmv Gereksinimi ( Srn.v lsteniyor mu?) Evet (
slnav Adl:...-.-..............-.-.. Puan T0riii................-....... Enazpuan:............
)
)
I,vi(
qoklyi(
)
Srnav Ciris Tarihi:.............-........-.-.
Askerlik Durumu:
Ehliyet
Gcrelsinimi: Evet(x) Haytr(
Srnlfi: E vs
G
.......
Fiilen Yapmr$ ( )
Fiilen Yapmrt, Muafveya Tecilli
)
Suresi: en az:.........
)
Fiilen Yapmrs veya Muaf
( )
Fa*etmez
(
(
)
)
Sed.ce Bu lltelerd€ lkam€t lld€nler:
"Crhtm. Adresi:
l-vanisr(llGenelinde)
Yer: Yurtigi(x) Yurtd$r ( )
5-.................
Adres: Cunriuriyet Mah. Alasehir Cad. Noll/1
t-
ir/irce: MANisA./s ARICOL
*Gdrlltm€ rdresi:
Cumhuriyet M6h. Alatehir Cad.
No:l/l
*iyitcc:MANISA"/SARIGOL PostsKodu:454?0
fat"p dzettif.f..i,
*Karyrlanmasr Gereken
*Son Batvuru Tarihi:
+$ubf/Verker: Sslihli
tTophm Afrk It S|ytsr: I (BIR) kiti
isvFetr.NiN
IG,YDI ALAN GOREVL|:
ADI/SOY
'Ielefon No: 0236 867 5001
t
\/
'.(N^-a l$t,>7
iEtCUK
Tarih:
..................
.
TARiH: l{rcl2or6
tn-rANI:........................--........ rARiH:........../..........r..............
IMZA:.......-..-------.
- _Sangttl
- Bdediye Ba.lkanr
isvERENIN DIKKATINI:
ohrsk doldurulmasr, i$giicii isteminizin niteliginin belirlenm€sinde ve uygutr el€mrnl{rrn sizler€ t{kdim edilmesinde
eksiksiz
Bu Formutr trrafinzdan
Kurum qah$nlanna yrrdlmcl olacaktrr.
Yanrnda (*) olsn alanlar doldurulmrsl zorunlu
rhnlerdlr.
Forrntrr I9KLR'a ya elden ya da ....--------...........,.......num4raya f$kslansbilir.
igKuR'den bilgi vi hizmet almrk igin 160 numf,rah t€l€fonu rrayabilir veya !]lIjj,BgI'ggfJI web adresinden g€rekli bilgilere ulriabiliruiniz
*;NOT: Xamu kurum vc kurulutlrrrnln v€rmit oldugu iigiicii istemlerindc yaS, cinsiyet, ve rskerlik slnrrlamrsl bulundurulmaylcf,kfir.
,""NOT: Kamu kurum ve kurulu$lanndr mevsimlik veye krmpanyo ilterinde yr de orm!n yangrnlyla mliced€le hizm€tlerinde ilgili mevzustnr gSre gefici
(5620 Ktnun
ig pozisyonlannda 6 iydan rz olmak izere allnacak ge+ici i$gileri kapsar. 6 aJ v€ drha Mun siireli ge9ici itsi talcbinde bulunuhmsz.
ger€inc€)
Download

l$t,>7 - euygulama.dpb.gov.tr