T.e. MU~
VALILIGI il Milli Egitim MiidiirUigii 24/02/2015
SaYI : 737744021160.9912073192
Konu: 9.Uluslararasl Vurmah t;algtlar
Festivali
~
.....................................................................KAYMAKAMLIGINA
nye Milli Egitim Mudiirliigu
.....
~..
"'" ....
............................................................................... MUDURLUGUNE
Ilgi :Milli Egitim Bakanhgl Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Gene Mudiirliigiiniin
23.02.2015 tarih ve 1994261 saYlh yazlSl.
ilgi yazlda belirtilen Zihinsel Yetersiz t;ocuklan Yeti:;tirme ve Koruma Vakfmm
organizasyonunda diizenlenecek olan 9.Uluslararasl Vurmah t;algllar Festivali'nin okulunuz
ogrencilerine duyurulmasl hususunu;
Bilgilerinize rica ederim.
Cevdet ARSLAN
Vali a.
il Milli Egitim MudiirU
Ek :l.Yan(lO)
DagltIm : Ilge Kaymakamhklanna TUm Okul Mud. Bu evrak gUvenli elektronik imza He imzalanml~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 5e95-062c-370a-9f80-0037 kodu ile teyit edilebilir.
T.e.
MiLLI EGiTiM BAKANLIGI Oze1 Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Miidiirliigii Say. : 10096465/160.99/1994261
Konu: 9. Uluslararasl Vurmah Calgdar
Festivali
23/02/2015
........................... VALiLiGiNE
(it Milli Egitim Miidiirliigu)
ilgi: Zihinse1 Yetersiz Cocuklan Y eti~tirme ve Koruma Vakfl'mn 16/02120 IS tarihli ve
20 151B-3041O 190 saYlh yazlSl.
Zihinsel Yetersiz Cocuklan Yeti~tirme ve Koruma Vakfmm organizasyonunda
diizenlenecek olan "9. Uluslararasl Vurmah Calgtlar Festivali'nin, 81 ilde Bakanhglmlza
bagh resmi, ozel, ilkokul, ortaokul ve liselere duyurulmasl istegine i1i~kin ilgi yazl ve ekleri
ili~ikte gonderilmi~tir.
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
ErtanGOV Bakan a. Daire Ba~kanl
EKLER:
1- ilgi YaZl (I sayfa)
2- Bro~iir Omegi (8 sayfa)
DAGITIM:
81 it Valiligine
Bel'evler Milli Egitim Kampiisii A Blok
Be/levler/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected] AynntIh bilgi iyin: S.TEKiN vHKi.
TeI:(0312)4133004
Faks: (0312)213 13 56
Bu evrak. giivenli elektronik irnza ile imzalanrru~tIr. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden d5ec-8b4c-393d-8713-3262 kodu He teyit edilebilir.
...
l'
, \I\iIkM'IlZi/\ 2B1iC1
!
sav.. JII"'' ' _111ft ~"o"nlJnlJn IS. MlIod<lollllfle gore,
I
1.C SMMi~r ~.TuIu""TI 1(,'aGf2Dl0 \111" .... :2O!0I587 •...,.. K:w~r· "" iti.,
all'II.dan YMlI",,1XIpI~a~ ~ululla'datl""iml.~1 ~_~~Iml~"
_--'
1
Yaldllll...... 103 '""'" kMWlun 4. ¥acI<lasi WiIl.nCII ..,
re. 1Ie_8rI8r KlJruhlnun 1IIfOl'f19(11 gUn ... 117.'11519 &al'll! ~ariV1 ,Ie
"r-"iI
.·.uaoIiyMllMt~
Gayr: f'U>1., /B.-3tJ(" )0.c30
1I
-----_...
Tarih:
.16.Jo.Li.. I.RI.~..
T.C.Milli Egitim Bakanhjt
Ozcl EAJtim ve Robber-lik Hizmetleri Genel MiidUrJilgu
ANKARA
VakfimlZ organi.zasyonunda, anem]i bir eAitim projesi olan ve ftocukJann-genfi:lerin
zama,nlanna kaliteJi ~Jerini, kotii ab,kantttlardan uzak. dunnalanm ve Iynt zamanda
engelli bireylerimizin de toplumumuzun degi.$mez bir pai:~asl oldulunu 86stermc~ miUi
9algtmlz olan (davul) vunnalJ ~algdar yOntemini diinyanlD her yerinde oldugu gibi
il1kcmizde de ke.yitli bir ~ olarak kullaoarak yeteneklerini ke~fetmelerini saglamak ve
aidiyet duygttsunu geU§tirmek amaclyla. her: )'11 olduju gibi CumhUJbqkanbg. Senfoni
Orkestrasl SlIIl8tfflSl DiD9Ol' Om linderliginde ger~klef1irilecek. olan 9. Uluslar arasl
VlJ11DBb CalgJlar Festivaumizin onceQ ydlarda olduju gim, TUrkiye yaptnda, 81 ilde
BaldmIlJmlZa be811 resmi~ aze1. ilkokul. ortaokuL Hseler Vt1 'GniversiteJere duyuruJmasl
hllSllsunu tensjplerinizc JCRiini mUsaadeleriDize arz edaiz.
SaygllanmlzJa.
1(;1: (Q.322) 'Z"iml8'~ } ~azlO
Tel: «1.424) ~~7 115 3&
Alllalya Tel' (1).242) 3221656
!stlnbul 1111: /0.216)412 63 SO
&oil,!
Tel: (0.374) 255 '21 \
Izmir
Tel: (0 23'~ 3iO 3S 11
Mal'il
1 KaYMri
rat (1l.352) 224-44 60
Kilny.a Tet (0.332) 32~~33
Manilia (el (0.236) 233 5751
f M\IIsin
Tet (0.3-24) 337()1 49
Niksill Tel: ltl356I5.278272
Samsun Ttl: [0 :Ji62)4IW 08 7()
)
I Tusus
lei: (0.324)6264892
Teklrdag Tel: (O.282)2g31t 02
N
.... c.n (Dinrer
Ozer
r tll?
9.ULUSlARARASI
; WRMALl9\LGILAR
FESTlvALI
CDi11fercOzer
9.ULUSlARARASI
, VURMAI.I (ALGILAR
FESTtvALI
CDins:e:uOzer
9.UWSlARARASI
,
WRMALI (ALGILAR
FESTiVALI
([)infer
Ozer
1M
9.ULUSlARARASI
, WRMALI (ALGILAR
FESTIvALI
(Dinrer
Ozer
Y'ile
9.UlUSlARARASI
, WRMALI (ALGILAR FESTivALI CDinrer
Ozer
rIM
9.ULUSLARARASI
, WRMALI (ALGILAR
FESTIVALi
••
tt CDinrereOzer
9.ULUSLARARASI
E$::I. VURMALI9'LGILAR
•
•
FESTIVALI
Download

9. Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali