,(
5Po RY4Q6,
es.
,,,
te
T
TESYEV Resmi Sponsoru
y''*
l.
E,
s{
I
.ruO
ESY EV
06.08.2014
Anadolu lJniversitesi Rektorli.ifti
Fen Bilimleri Enstitiisii
Eskiqehir
H.C.- 1035
Vakfimrz, Devlet i.iniversitesi btinyesinde yer alan faki.ilte, enstitii, yiiksekokul, konservatuar
veya meslek ytiksekokullannda, 6n lisans, lisans veya lisanstisti.i dfretimi goren d[rencilerden,
orgiin e[itim ttiri,ine devam eden ve maddi deste$e ihtiyacr olan engellilere, Yonetmelikle
belirlenen adayhk ve segilme gartlannr yerine getirmeleri halinde burs yardtmt yapmaktadrr.
2014-2015 Egitim-d[retim doneminde de, mevcut bursiyerlerimize ilaveten, Yonetmelikteki
gartlal taqryan ve bursiyer adayr olmak i.jrzerc mtiracaat eden d[renciler arastndan yeni
bursiyerler segilerek yardtmlmlz devam edecektir.
Burs duyurumuz, devlet tiniversitesi rektdrliikleri ile biinyelerinde bulunan faki.ilte, enstiti.i,
ytiksekokul, konservatuar ve meslek yiiksekokullarrna ya^yla bildirilmek suretiyle yaprlmakta,
boylece ofrencilerinin haberdar edilmesi safilanmaktadrr"
Vakfimr za yaprlacak burs miiracaatlannrn, devam edilen opretim kurumunun kendi btinyesinde
kurulu bulunan burs komisyonu kanahyla yaprlmast esasttr.
Bu nedenle, bagvurular Kurumunuzayaprlmah, biinyenizde bulunan burs komisyonu tarafindan
ilk deferlendirmeye tabi tutulmah ve aday olabilecekler tespit edilerek ttim belgeler Vakfimrz
Genel Miidiirlii[ii' ne gdnderilmelidir.
"Tesyev Yiiksek ci[renim Burslarr Duyurusu" ile mtiracaat formu, Eyltil 2014 ayr igerisinde
ilan tahtanrzda yer almasr ve d$rencilerinizin haberdar edilmesi amactyla ekte takdim
edilmiqtir.
Mtiracaatlaru ait ilk degerlendirmenin yaprlarak , aday ci[rencil erinize ait mi.iracaat formu ve
duyuruda belirtilen eklerinin, en geg 31 Ekim 2014 tarihine kadar, Vakfimrza gdnderilmesini
ri ca eder, qimdiden te gekktirlerim izi sunarn.
Saygrlarrmrzla
A.Yav iKpCqoMER
irrulu Ba$kanr
Yone
Ekleri:
l.Burs duyurusu
Z"Miracaat formu
il
ffi T: +90 212 274
,
d&lp
p"6
Hattat Halim Sok. No:13 Kat:3 Balmumcu 34349 Beqiktaq/ISTANBUL
/ +90 212 27411 71 (PBX) ffi f: +90 212 274 04 47 / +90 212 275 81 44 [email protected]
10 32
www.tesyev.org
TURIdYE ENGELLiLER sPoR YARDTU ve nGlTiM VAKFI
YUKSEK OGRENiM OdRENCILERI BI'RS DUYURUSU
Vakfimlz, Devlet universitesi biinyesinde yer alan faktilte, enstitu, yiiksekokul, konservatuar veya meslek y'riksekokulunda 6n
lisans, lisans veya lisansUstii dgenimi goren, Ttlrkiye Cumhudyeti vatarda$r, AtatUrk ilke ve devrimlerine bagh, milli
duygulara sahip, sallam karakterli, guvenilil baqarilrt, o/o 40 ve ilzeri derecede engelli O$encilere, yOnetrnelikle belirlenen
adayhk ve segilme gartlannr yerine getirmeleri halinde burs yardlml yapmaktadr.
Bursiyerlerin belirlenmesi ve segiminde, ailenin ekonomik durumu, kardeg ve okuyan kardeg sayrsr, bannrlan yurt ya da
konut durumu gibi maddi unsurlar ile dgrenim gorulen okul veya srm( girig puam, okulun giri$ taban-tavan puanl, ogenim
s1resince aftnan dersler, notlar ve genel not ortalamasr ile kame gibi bagarr durumunu belirleyici unsurlar etkendir.
Burslar her yrhn Ekim ayr ile bir sonraki yrhn Haziran ayr (dahil) arasrnda gegen 9 aylft dgretim suresince odenmekte, diger
aylarda 6deme yaptlmamaltadr.
TESYEV'in gerekli mali kaynala sahip olmasr ve ayflca bursiyerin baqanszhgr veya maddi durumunda duzelme gibi bun
odemesine mani bir durumunun ortaya g*mamasr halinde, kaylth olunan otsetim kurumunun dtsetim programnl kapsayan
sltre tamamlamncaya kadar burs yardrmlmz devam etmekledir.
TESYEV bursu kargrltksrzdrr. Ancak, gergeklerin saklanmasq yalan beyan veya benzeri nedenlerle, ihtiyacr olan bagka
birinin burs almasna mani olarak, haksrz gelir elde edenlere yaprlan burs Odemeleri yasal faiziyle birlikte geri ahnmaktadr.
Bu nedenle burs 6demesine baqlanmadan once, bursiyer ve ailesinden, burs uygulamasntn kurallannt ve miie)?idelerini
kabul etti$ine dair bir taahhiltname allnmaktadr.
Bursiyer idaylalnrn bagvuru formunda yer alan beyanlan ile okul dosyalanndaki bilgilerin doSrulutu, diEer vakrf, demek,
vs. kurumlardan bws ahp almadrlr hususlan aragtrnlmakta, okullardan bilgi ahnmaktadf.
BURSIYER ADAYI OLABILMEK iCiN;
t.Mal varlgr ve gelir durumuna gore ailece maddi destege ihtiyag duyulmah, kazanq getiren herhangi bir igte gal$tyor
olunmamal, herhangi bir kamu veya dzel kurumdan maa$ veya tlcret ahnmamah, herhangi bir mal varhgl ve gelii
bulunmamalrdrr.
2.Vakfimrz drgrnda bir bagka kurumdan burs almmarnahdt (6$enim ve harg kredisi ahnabilir).
3.Orgun egitim t{trilne devam edilmelidir (Aglk ogretim, drgandan efitim, yaygn egitim 0$encileri burs uygulamast
drqndadt).
4.iuksek o[renim bgrencileri kayrt olduklarr yrl baqwruda bulunmah veya ara snrflardan ba$vuru yaplyor ise son sntfta
okuyor olmamaltdtr ( Meslek yukekokullannrn ikinci srntf dn lisans dgrencileri harig ).
BTIRS BA$VURUSUNUN ZAMANI VE $EKLi:
Burs mtiraCaatr, devam edilen ogretim kurumunun kendi bttnyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanahyla yaptlmahdr.
Bagvuru formu, TESYEV'in web sitesinden(www.tesyev.org), burosundan veya du1'uru yaprlan ogretim kurumundan temin
ediiebilir. Formlar eksiksiz ve dogu olarak doldurulmah ve ekinde istenen belgelerle birlikte, en son 24 Ekim 2014 tarihine
kadar dgretim kurumuna teslim edilmelidir.
Bagluru formuna a$glda belirtilen belgeler eklenmelidir;
1.4 adet
fotogaf
2.Nilfu s cilzdam fotokopisi
3.Vukuath niifus kaylt ornegi
4.Adli sicil kaydt
5.ikametgAh kagrdr (Ailenin kayrth bulundugu yerden almm$)
6.Devlet Hastaresinden alnmtg, engel o/o sini belli eden sagl* raporu
7.Anne, baba ve of,renciye ait gayrimenkul olup olmadrprna dair Tapu Sicil MudilrluEiinden almacak belge
S.Varsa anne, babi veya ogTenciye ait ye$il kart fotokopisi veya sosyal yardtmlaqma ve dayamgma vakfindan almm$ gelir
tespiti belgesi.
g.Anne ve babaya ait maa$ veya llcret bordrosu
l0.Varsa gelir ve emlak vergisi beyannamelerinin fotokopisi
I l.Ogenci olan kardegi var ise 0lrenci belgesi
t2.ydksek Ogrenimine yeni kaylt yaptrmlg mtiracaatgllar igin 0SS sonug belgesinin bir dmeli ve kaydolunan dgretim
kurumunu ve srnrfint gdsteren ogrenci belgesi
l3.Ara srnrfta okuyan miiracaatgllar igin Ogenim sUresince aldrklan dersleri, notlan ve genel not ortalamasrnl gosteren not
dokumu belgesi ve ust srmfa kaydoldulunu gdsteren ots€nci belgesi
14.19 bankasr hesap ctizdanlnm fotokopisi
.-*"*:"o* 'oaorb
s'
to
l"f
t
FOTOGRAF
'+
.--
TESYEV
ll
rUnrivr rrue eujLER
spoR yARDtM vE e6irirvr vAKFI
vUrsrr 66neruiru 66nrrucimni
TANTnM vE BAgvuRU FoRMU
DONEMI: 2014-2015
OGnnNcinrix;
T.C. Kimlik No'su
Adr, Soyadr
DoSum tarihi ( giin, ay, yrl )
Dogum yeri ( ilge, il )
Uyru$u
Cinsiyeti
Medeni Hali
Engel durumu ve derecesi
Engeli ile ilgili kullandrsr cihaz var mt? Var ise ne olduSu
Son bitirilen okulur adr ve bitirme vilr
Olrenime devam edilen iiniversite
Fakiiltesi. Bdltimii.
S
rrufi, Osrenci Numarasr
Okulun bulundufu il,ilge
0SS Yilr, Puam ve Puan tiirti
Faktilte/ Briliime girb srasl (kaE kiqi arasrndan)
Ogrenim srasmda kahnan yer
Diger ise agrklama
BABASININ;
Adr, Dogum tarihi
Ogrenim durumu, MesleSi
Hayattaolup olmadrsr
ig durumu
Qahqryorsa igyeri
Emekli mi? Emekli ise son gOrevi
ANNESiTViN;
Adr, Do[um tarihi
O$renim durumu, Meslesi
Hayattaolup olmadr$r
iq durumu
Qahgryorsa iqyeri
Emekli mi? Emekli ise son gorevi
Aile ile beraber
(
)
Yurtta()
Di$er(
)
..tilrcvi DURUMU;
Anne - Baba ayn mr?
Beraber ofurdu$unuz fertlerin saylsl
Ailenin bakmakla ytikiimlii oldugu yakrnlan var mr?
Karde p s ayr sl, Adlan, Yaglan, Osrenim durumlan
(Mezun/O!renci)
imri;iu nilcir,nni;
Ogrenim srrasrnda kaldr$rruz ikametgah
Adresiniz ve sabit telefon no
I
Aile ikametgah adresi ve sabit telefon no
E-mail adresi (zorunlu)
Cep Telefonlan
.
o
o
Kendisi
Annesi
Babasr
Hakkrruzda referans (bilgi) verebilecek kiqiler (zorunlu)
Adr Soyadr
"::
::t:i:
MAti DURUM nLciT,ERi;
Ailenin oturdugu ev kendilerine mi ait?
Aileye ait ise degeri, Kira ise kira tutan
Aileye ait diger gayrimenkuller ve degeri
Aileye Ait Otomobil Var mr?
Var ise Modeli ve Yrh
Babarun ayhk net geliri
( Vefat etmig ise baglanan ayhk geliri )
Annenin ayhk net geliri
( Vefat etmiq ise baflanan ayhk geliri )
Ailenin baqka geliri var mr? Varsa miktan ve ne geliri
oldugu
Aile herhangi bir kurum veya pahrstan yardrm ahyor mu?
Ahyorsa kurumun adr ve futarr
Burs talep eden oSrencinin herhangi bir gahsi geliri
var mt, ticret, <iztirlii ayh$r, burs veya kredi ahyor mu?
Evet ise agrklama
Ofrenim srasmda kahnan yer igin kira
odeniyor mu?
Odeniyorsa tutan
Telefon
Telefon
Evet
)
Hayrr
o
Evet ( )
Hayrr
o
()
Hayrr
Evet
(
o
,
Vakfimzln faalivetlerine
ne kadar zamarl
Ayrrabilirsiniz?
Burs bagvurusunda bulunan aigrencilerin ig Bankasrnda hesap agtrrmtS olmalan gereklidir. Hesap numaraslntn 6Erenci
adtna olmast, okunaklt ve
dolru olarak yazrlmasr ve hesap ciizdanrnrn fotokopisinin bu forma eklenmesi
gerekmektedir. (Hesap numarast bildirmemek bagkasrnrn adrna ya da yanhg hesap numarast bildirmek elenme ve
bursun kesilme nedenidir. Yanhg bildirimden dolacak sonuglann sorumluluEu 6grenciye aittir.)
Banka Adr
ig Bankasr
$ube Adr
$ube Kodu
Hesap No
IBAN No
Tesyev burs duyurusunu okudum/okuttum. Bu formda verdigim biltiin bilgilerin dof,ruluiunu, ekindeki belgelerin
gergeEi yansttttBtnr, yanltg, eksik, yalan.beyan verdipim veya burs aldrirm stirece burs kogullarrna aykrrr hareket
ettigim tespit edildiEi takdirde hakkrmda yaprlacak her tiirlti iglemin sorumlululunu ve bu hallerde bursumun
kesilmesini, tarafrma 6denen burslann tamamrnrn da yasalfaiziyle birlikte geri allnmasrnr kabulve beyan ediyorum,
O[rencinin Adr Soyadr:
Tarih:
imza:
Mtiracaat Formuna Eklenecek Belgeleq
1. 4 adet fotoBraf
2. Niifus ci.izdant fotokopisi
3. Vukuath ntifus kayrt 6rneti
4. Adlisicilkaydl
5. ikametgah kagtdr (Ailenin kayrth bulundu{u yerden alnmrg}
6.
7.
8.
9.
Devlet Hastanesinden ahnmrg, engel %sini belli eden sathk raporu
Anne, baba ve ogrenciye ait gayrimenkul olup olmadrlrna dair Tapu Sicil MudUrl0ltinden ahnacak belge
Varsa anne, baba veya 6Erenciye ait ye$il kart fotokopisi veya sosyal yardrmlagma ve dayanryma vakftndan altnmtg gelir
tespiti belgesi.
Anne ve babaya ait maag veya iicret bordrosu
10. Varsa gelir ve emlak vergisi beyannamelerinin fotokopisi
11. ogrenci olan kardegi var ise olrenci belgesi
12. Yoksek oErenimine yeni kayrt yaptrrmrs moracaatgrlar igin 0SS sonug belgesinin blr drneBi ve kaydolunan dEretim
kurumunu ve srnfrnr gosteren ogrenci belgesi
13. Ara stntfta okuyan m0racaatqlar igin dBrenim siiresince aldrklan dersleri, notlan ve genel not ortalama$nt gosteren not
dOkUmU belgesl ve Ust srnrfa kaydoldutunu g6steren otrencl belgesi
14. It Banka$ hesap cuzdantnrn fotokopisi
Not: Form eksiksiz ve dolru bir gekilde doldurulmahdrr. Aksi takdlrde degerlendirmeye ahnmayacaktrr.
TAAHHUTNAME
Tiirkiye Engelliler Spor Yardtm ve Egitim Vakfi (TESYEp'na egitim bursu a.lmak iizere miiracaatta
bulunmam nedeniyle, TESYEV tarafindan ilan edilen Brus Ydnetmeiigi Esaslanm ve burs
duyurusunu okudum / okuttum.
Bursiyer olarak segilnem trilinae, s6z konusu esaslar do!-ru1tusunda;
* Uygulamayla iigili olarak TESYEV tarafindan talep
edilecek bilgi ve belgeleri zamamnda, eksiksiz
ve do!'ru olarak verece[imi veya verilmesini sallayacafrmr,
* Gegerli bir mazeretim olmadrpr miiddetge, TESYEV tarafindan diZenlenecek ve davet
edilece[im
tarutrcr, eSitici ve sosyal faaliyetlere kat:/Lmaylr, bilgi vb becerim dlgrisiinde bu faaliyete katkrda
I
bulunmavr.
+ Burs almama esas teqkil eden ve mura caat fotmumda beyan etti[im,
efiitim, maddi ve sosyal
durumumda veya adreslerimde herhangi bir defigiklik olmasr halinde TESYEV'e derhal yazrh
olarak bildirimde bulunmavr.
>r
Ofiretim Kurumundaki t rto- r, davranrglanm iie not durumumun TESYEV tarufindan takip
edilmesini,
Bursiyer veya aile olarak yukarrdaki maddelerde belirtilen hususiann aksine bir davrarugrmum
TESYEV tarafrndan tespit edilmesi veya Ydnetmeiik hiikiimleri gergevesinde bursgn d.evamma
mani bir durumun ortaya gtkmasr ha"linde bursun kesilmesini ve
daha ddeme yaprlmamzlsrru,
* Miiracaat formunda beyaa edilen bilgi ve ekindeki belgelerlebirTESYEV
tarafrndan daha sonra
istenecek bilgi ve belgelerin gerge[i yansrtnadrpr, yalan beyanda bulunuldulu veya burs
verilmesine mani bir drirumun taraimca gizlendili tespit edildifinde, bursun derhal kesilmesini ve
aynca, baglangrcrndan itibaren TESYEV'den alrug oldu[um bursun tamamrmn, yasal faiziyle
biriikte geri ahnmasrru,
Peqinen kabul, beyan ve taalhiit ederim.
*
Tarlh
.
tsUR.SiYERiN
Adr, soyadl
Adresi
E-mail Adresi
Ofiretim Kurumu
imzasr
Download

p"6